Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2011.

Kž1 444/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 444/11
Dana 18.02.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Aleksandrom Simić, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 stav 3 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi okrivljenog, izjavljenoj protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu 19 K.br. 13514/10 od 12.04.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 18.02.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Povodom žalbe okrivljenog AA, a po službenoj dužnosti, UKIDA SE presuda Prvog osnovnog suda u Beogradu 19 K.br. 13514/10 od 12.04.2010. godine i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Prvog osnovnog suda u Beogradu 19 K.br. 13514/10 od 12.04.2010. godine okrivljeni AA oglašen je krivim zbog izvršenja krivičnog dela nasilje u porodici iz člana 194 stav 3 u vezi stava 1 KZ i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od pet meseci. U smislu člana 193 ZKP-a okrivljeni je obavezan da sudu nadoknadi troškove krivičnog postupka u iznosu do 46.027,63 dinara, te paušal u iznosu od 8.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio okrivljeni AA zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede krivičnog zakona, bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i odluke o kazni, sa predlogom da se žalba uvaži.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u podnesku Ktž.br. 538/2011 od 07.02.2011. godine predložio se žalba okrivljenog AA odbije kao neosnovana i prvostepena presuda potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Prvostepena presuda doneta je uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, a na koje povrede Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni, povodom žalbe u smislu člana 380 ZKP-a, pazi po službenoj dužnosti.

Navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka sastoje se u tome što u pobijanoj presudi nisu dati o odlučnim činjenicama, a oni koji su dati su nejasni, zbog čega je ukidanje pobijane presude bilo nužno.

Najpre, izreka pobijane presude je nerazumljiva, budući da je u istoj navedeno da je okrivljeni u vreme i mestu bliže označenom u izreci pobijane presude primenom nasilja i drskim ponašanjem ugrozio telesni integritet, duševno stanje i spokojstvo člana svoje porodice – svoje tadašnje supruge. Međutim, ugrožavanje spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice koji su kod ovog krivičnog dela predviđeni u trajnom obliku, predstavljaju posledicu, a ne radnju ovog krivičnog dela. Naime, posledica u vidu ugrožavanja spokojstva, telesnog integriteta ili duševnog stanja člana porodice postoji samo u situaciji u kojoj je prouzrokovana konkretna opasnost na strani oštećenog koja traje određeno vreme, kraće ili duže, pa je sud u konkretnom slučaju bio u obavezi da na nesumnjiv način utvrdi da li jedna radnja koju je kritičnom prilikom preduzeo okrivljeni može da bude ocenjena kao krivično delo nasilje u porodici. Ovo s toga što radnja krivičnog dela u vidu pretnje da će se napasti na život ili telo ili drsko ili bezobzirno ponašanje mora dovesti do određenog kontinuiranog stanja ugroženosti u kome se nalazi oštećeno lice. Sledstveno tome, prvostepeni sud je u obavezi da na nesumnjiv način utvrdi da je jednokratno ponašanje okrivljenog, obzirom da zaključuje da je u konkretnom slučaju okrivljeni samo u jednoj situaciji ugrozio telesni integritet, duševno stanje i spokojstvo člana svoje porodice, dovelo do stanja ugroženosti na strani oštećene u određenom trajanju, a što je prvostepeni sud propustio da učini. Takođe, u smislu odredbe člana 22 Krivičnog zakonika, prvostepeni sud je u izreci pobijane presude propustio da unese i krivicu okrivljenog.

Usled učinjenih bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, ovaj sud je povodom žalbe okrivljenog, a po službenoj dužnosti, ukinuo pobijanu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, na koje mu je ukazano ovim rešenjem, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku, imajući pri tom u vidu i navode iz žalbe okrivljenog koji s obzirom na donetu odluku nisu bili predmet posebne ocene.

Sa iznetnih razloga, a na osnovu odredbe člana 389 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Aleksandra Simić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)