Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.05.2012.

Kž1 5133/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 5133/11
Dana 17.05.2012. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Siniše Važića, kao predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, kao članova veća, sa zapisničarem – sudijskim saradnikom Oliverom Memarović, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Kt.br.50/10 od 05.09.2011.godine, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Smederevu K.br.198/10 od 26.08.2011.godine, na sednici veća održanoj dana 17. maja 2012.godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbe javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, UKIDA SE presuda Višeg suda u Smederevu K.br.198/10 od 26.08.2011.godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Smederevu K.br.198/10 od 26.08.2011.godine okrivljeni AA je na osnovu člana 355 tačka 2 ZKP oslobođen od optužbe da je učinio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika. Odlučeno je da troškovi krivičnog postupka u iznosu od 7000,00 dinara padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Kt.br.50/10 od 05.09.2011.godine zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka s pozivom na član 367 tačka 1 u vezi sa članom 368 stav 1 tačka 11 ZKP i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja s pozivom na član 367 tačka 3 u vezi sa članom 370 stav 1 ZKP, s predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ukine presudu Višeg suda u Smederevu K.br.198/10 od 26.08.2011.godine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu se u podnesku Ktž.br.4898/2011 od 26.10.2011.godine izjasnio povodom izjavljene žalbe s predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu Višeg javnog tužioca u Smederevu Kt.br.50/10 od 05.09.2011.godine i ukine presudu Višeg suda u Smederevu K.br.198/10 od 26.08.2011.godine, te predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao i u smislu odredbe člana 380 ZKP, pa je po oceni navoda i predloga u izjavljenoj žalbi i predloga javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu iz navedenog podneska doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.

Po nalaženju drugostepenog suda osnovano se žalbom javnog tužioca pobija prvostepena presuda zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, budući da su nejasni razlozi koje o odlučnim činjenicama daje prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude, a u vezi sa tim ni činjenično stanje se u ovom trenutku ne može valjano ispitati. Naime, po nalaženju drugostepenog suda nisu jasni razlozi koje prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude daje ukazujući da predmetno oružje pištolj marke „Pietro Beretta“ ne predstavlja vatreno oružje jer je okrivljenom na teret stavljeno da je neovlašćeno nosio navedeni pištolj dana 20.06.2010. godine, a veštačenjem je nesumnjivo utvrđeno da je isti bio toga dana neispravan jer je udarna igla bila polomljena iz kog razloga nije mogao da izbaci projektil, pa se u tom smislu i ne može smatrati vatrenim oružjem po nalaženju prvostepenog suda, a da li je navedeni pištolj u nekom ranijem periodu bio funkcionalno ispravan, a takođe i da li je moguće da se navedeni pištolj popravi i dovede u funkcionalno ispravno stanje, po nalaženu prvostepenog suda, potpuno je bez značaja za postojanje krivičnog dela koje se okrivljenom stavlja na teret. Takođe, ukazuje prvostepeni sud, prema odredbi člana 2 stav 2 tačka 1 u vezi sa stavom 1 Zakona o oružju i municiji vatreno oružje je svaka naprava iz koje se može izbaciti projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije, te da bi se predmetni pištolj mogao smatrati vatrenim oružjem u smislu kako je to definisano navedenim odredbama Zakona o oružju i municiji, neophodno je da isti može izbaciti projektil. Po nalaženju drugostepenog suda navedeni razlozi koje prvostepeni sud daje za oslobođenje okrivljenog od optužbe su nejasni i ne mogu se prihvatiti iz razloga što je u članu 2 stav 1 Zakona o oružju i municiji propisano da se oružjem u smislu ovog zakona smatra svaka naprava koja je izrađena, prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila, gasa, tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova, vazdušnog pritiska, gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva, kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada, dok se u stavu 2 navedenog člana oružje razvrstava po vrstama, a ne opredeljuje neophodnost funkcionalne ispravnosti jedne naprave da bi se ista smatrala oružjem, te po nalaženju drugostepenog suda u situaciji kada je oružje neispravno, isto ne isključuje predmetnu napravu kao oružje jer se ono otklanjanjem nedostataka može dovesti u stanje da se iz njega ispali metak. Ovo tim pre što citirani član 2 stav 1 Zakona o oružju i municiji pod oružjem podrazumeva svaku napravu izrađenu odnosno namenjenu za izbacivanje projektila, a što predmetni pištolj svakako jeste, odnosno namenjen je navedenoj svrsi, bez obzira na trenutnu neispravnost, koja mu po nalaženju drugostepenog suda ne oduzima svojstvo oružja.

Takođe, nejasni su razlozi koje prvostepeni sud daje u obrazloženju presude za oslobođenje okrivljenog od optužbe i u pogledu 6 metaka koji se okrivljenom takođe stavljaju na teret te ih je kritičnog dana neovlašćeno nosio. Naime, u svom pismenog izveštaju od 13.01.2011.godine veštak je naveo da ispaljenje predmetnih metaka nije izvršeno zbog toga što ne poseduju odgovarajuće oružje, već je svih šest metaka samo delaborisano (rastavljeno na delove) i utvrđeno da su isti u dobrom stanju i poseduju sve delove potrebne za funkcionisanje istih. U dopuni izveštaja od 14.03.2011.godine veštak je ukazao da su svih 6 metaka nakon delaborisanja pregledani i utvrđeno je da su isti u dobrom stanju i poseduju sve delove potrebne za funkcionisanje istih (čauru sa inicijalnog kapislom, barut i projektil), ispaljivanje delaborisanih čaura je izvršeno u NKTC MUP Republike Srbije i tom prilikom su svih 6 čaura ispaljene iz oružja odgovarajućeg kalibra, a barut izvađen iz predmetne municije je u dobrom stanju i nema vidljivih znakova vlage, te na osnovu navedenog veštak zaključio da se može reći da je predmetna municija bila najverovatnije funkcionalno ispravna. Na glavnom pretresu na zapisniku od 07.06.2011.godine veštak VV je ostao pri svojim pismenim izveštajima koje je dostavio sudu, te je naveo da su svih 6 metaka sa velikom verovatnoćom bili ispravni i tu veliku verovatnoću opredelio sa 90%.

Imajući u vidu navedeno, odnosno izveštaj veštaka od 13.01.2011.godine iz koga proističe da predmetnih 6 metaka poseduje sve delove potrebne za funkcionisanje istih, dopunu predmetnog izveštaja od 14.03.2011.godine, gde se takođe ukazuje da su svih 6 metaka u dobrom stanju i poseduju sve delove potrebne za funkcionisanje istih (čauru sa inicijalnom kapislom, barut i projektil), te da je ispaljivanje delaborisanih čaura izvršeno u NKTC MUP Republike Srbije i tom prilikom su svih 6 čaura ispaljeni iz oružja odgovarajućeg kalibra, a barut izvađen iz iste municije je u dobrom stanju i nema vidljivih znakova vlage, te imajući u vidu činjenicu da je na glavnom pretresu na zapisniku od 07.06.2011.godine veštak ukazao da je velika verovatnoća da su svih 6 metaka bili ispravni i tu veliku verovatnoću opredelio sa 90%, nejasno zašto je prvostepeni sud oslobodio okrivljenog od optužbe u pogledu predmetnih metaka.

Imajući u vidu navedeno, prvostepeni sud će u daljem toku postupka nesumnjivo utvrditi sve činjenice koje su odlučne za donošenje odluke u predmetnoj krivično-pravnoj stvari, te će za svoju odluku dati jasne i argumentovane razloge, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku. 

S obzirom na navedeno, Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci rešenja, a na osnovu člana 389 stav 1 ZKP.

Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Olivera Memarović      Siniša Važić


KP

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)