Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
9.11.2010.

Kž1 5977/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 5977/2010
Dana 09.11.2010. godine
B E O G R A DU IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, Duška Milenkovića i Milimira Lukića, članova veća, sa saradnikom Draganom Lužnjanin kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog produženog krivičnog dela samovlašća iz člana 330 stav 1 u vezi člana 61 Krivičnog zakonika i dr., odlučujući o žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Šapcu K.br.893/10 od 21.07.2010. godine, u sednici veća održanoj 09. novembra 2010. godine, doneo je


P R E S U D U


ODBIJA se kao neosnovana žalba javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu i presuda Osnovnog suda u Šapcu K.br.893/10 od 21.07.2010. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e


Pobijanom presudom Osnovnog suda u Šapcu, okrivljeni AA oglašen je krivim zbog produženog krivičnog dela samovlašća iz člana 330 stav 1 u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od četiri meseca i produženog krivičnog dela povrede službenog pečata i znaka iz člana 327 stav 1 u vezi člana 61 Krivičnog zakonika za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od četiri meseca, a izrečena mu je uslovna osuda, tako što je određeno da mu se jedinstvena kazna zatvora u trajanju od sedam meseci neće izvršiti ukoliko okrivljeni u roku od tri godine od dana pravnosnažnosti presude ne učini novo krivično delo. Okrivljeni je obavezan da sudu na ime paušala plati sudu iznos od 1.000,00 dinara u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja.

Protiv te presude žalbu je izjavio javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijanu presudu preinači, tako što će okrivljenom izreći novčanu kaznu ili kaznu zatvora propisanu za predmetna krivična dela.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu u pismenom izjašnjenju Ktž.br. 4272/2010 od 01.10.2010. godine predložio je da Apelacioni sud u Beogradu kao osnovanu uvaži žalbu javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, pobijanu presudu preinači, tako što će okrivljenom izreći strožu krivičnu sankciju.

Apelacioni sud u Beogradu je u sednici veća ispitao u smislu člana 380 stav 1 ZKP pobijanu presudu, razmotrio ostale spise predmeta i po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti povrede krivičnog zakona, na koje drugostepeni sud u smislu odredbe člana 380 stav 1 tačka 1 i tačka 2 ZKP uvek pazi po službenoj dužnosti.

Neosnovano se žalbom javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu prvostepena presuda pobija i u delu odluke o izrečenoj krivičnoj sankciji okrivljenom AA.

Naime, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud nakon što je pravilno utvrdio i ocenio sve okolnosti koje u smislu člana 54 KZ na vrstu i visinu kazne imaju uticaja okrivljenom AA za produženo krivično delo samovlašća iz člana 330 stav 1 u vezi člana 61 KZ i produženo krivično delo povrede službenog pečata i znaka iz člana 327 stav 1 u vezi člana 61 KZ pravilno utvrdio kazne zatvora u trajanju od po četiri meseca, kao srazmerne težini dela i stepenu krivice okrivljenog, a istovremeno imajući uvidu okolnosti pod kojima su krivična dela izvršena, porodične i materijalne prilike okrivljenog koji je zemljoradnik, otac dvoje dece, nezaposlen, korektnog držanja pred sudom i potpunog priznanja izvršenih krivičnih dela, osnovano zaključio da će se u konkretnom slučaju i uslovnom usudom, odnosno samo upozorenjem uz pretnju kazne, a bez njenog izvršenja u svemu ostvariti svrha kažnjavanja u konkretnom slučaju i pravilnom primenom člana 65 i 66 KZ okrivljenom odložio izvršenje utvrđene jedinstvene kazne zatvora na period od tri godine.

Po oceni Apelacionog suda ovako izrečena krivična sankcija okrivljenom AA srazmerna je kako težini izvršenih krivičnih dela, tako i stepenu krivice okrivljenog, pa će se i izrečenom uslovnom osudom u svemu ostvariti svrha generalne i individualne prevencije, odnosno svrha krivičnih sankcija, zbog čega je neosnovanim ocenio žalbeni predlog javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, da je nužno okrivljenom, a imajući u vidu njegovu raniju osudu zbog istovrsnog krivičnog dela, izreći efektivnu kaznu zatvora ili novčanu kaznu.

Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci ove presude na osnovu člana 388 Zakonika o krivičnom postupku.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Dragana Lužnjanin, s.r. Zoran Savić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)