Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.02.2010.

Kž1 607/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 607/10
Dana 18.02.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Siniše Važića predsednika veća i sudija Omera Hadžiomerovića i Nadežde Mijatović članova veća sa sudijskim saradnikom Slađanom Lazićem kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog AA zbog krivičnog dela nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl. 350 st.2. KZ, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog, izjavljenoj protiv presude Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.613/09 od 02.10.2009.godine, u sednici veća održanoj u smislu čl. 375 ZKP-a dana 18.02.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Uvažavanjem žalbe branioca okrivljenog AA-adv.AB, UKIDA SE presuda Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.613/09 od 02.10.2009.godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

PRODUŽAVA SE pritvor prema okrivljenom AA određen rešenjem dežurnog istražnog sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu Kri.D.br.173/09 od 21.05.2009.godine i koji će prema ovom rešenju trajati do dalje odluke suda.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Petog opštinskog suda u Beogradu K.br.613/09 od 02.10.2009.godine okrivljeni AA oglašen je krivim da je izvršio krivično delo nedozvoljeni prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi iz čl. 350 st.2. KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine u koju kaznu će se okrivljenom uračunati vreme provedeno u pritvoru koje mu je određen rešenjem dežurnog istražnog sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu Kri.D.br.173/09 od 21.05.2009.godine, i koji mu se računa od 20.05.2009.godine kada je lišen slobode i koji je poslednji put produžen rešenjem Petog opštinskog suda u Beogradu Kv.br.613/09 od 02.10.2009.godine i koji po tom rešenju može trajati najduže do pravnosnažnosti presude ali najduže dok ne istekne vreme trajanja izrečene kazne zatvora od jedne godine. Istom presudom okrivljenom je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to mobilni telefon marke „Samsung“ SGH/E251, IMEI_.kartica za mobilni telefon broj 065_, 110 eura i 5.000,00 dinara kao predmeti izvršenja krivičnog dela. Okrivljeni je oslobođen troškova krivičnog postupka i paušala i isti padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Okrivljeni se nalazi u pritvoru po rešenju dežurnog istražnog sudije Drugog opštinskog suda u Beogradu Kri.D.br.173/09 od 25.01.2009.godine iz razloga propisani odredbom čl.142 st. 2 tač. 2 i 3 ZKP-a, a poslednji put produžen na osnovu odredbe čl.142 st. 2 tač. 3 ZKP-a.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio branilac okrivljenog AB zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tač. 11 i st. 2 ZKP-a zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz čl. 370 ZKP-a zbog povrede Krivičnog zakona iz čl. 369 st. 1 tač. 1 i 2 ZKP-a i zbog odluke o krivičnoj sankciji sa predlogom da Apelacioni sud preinači prvostepenu presudu tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe usled nedostatka dokaza, ili da istu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili da preinači odluku o krivičnoj sankciji.

Svojim dopisom Ktž.br.3748/09 od 14.12.2009.godine nadležno javno tužilaštvo predložilo jeda sud odbije žalbu kao neosnovanu i potvrdi prvostepenu presudu.

Apelacioni sud je postupajući u smislu odredbe člana 375 ZKP-a održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom koju je ispitao po službenoj dužnosti u smislu člana 380 ZKP-a, pa je po oceni navoda i predloga u žalbi mišljenje nadležnog javnog tužioca, našao:

Žalba je osnovana.

Naime, prvostepeni sud je učinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 st. 2 ZKP-a, jer je odluku zasnovao na iskazima svedoka koju je pročitao bez saglasnosti okrivljenog i branioca navodeći da svedoke nije moguće pronaći i da je njihov dolazak pred sud nemoguć a što je utvrdio iz rešenja gradskog sudije za prekršaje-Uprave za strance od 20.05.2009.godine. Naime, prvostepeni sud je izveo pogrešan zaključak da je iz rešenja gradskog sudije za prekršaje utvrdio činjenicu da je svedoke SS i SS1 nemoguće pronaći i da je njihov dolazak pred sud nemoguć iz razloga što se navedeno rešenje odnosi na potpuno druga lica a ne na svedoke čije je iskaze pročitao donoseći prvostepenu odluku, a bez saglasnosti okrivljenog i branioca okrivljenog protivno odredbi čl.337 ZKP-a.

Zbog toga je valjalo prvostepenu presudu ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama Apelacionog suda u Beogradu pri čemu će ceniti žalbene navode branioca okrivljenog kada će biti u mogućnosti doneti pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Ispitujući odluku prvostepenog suda o pritvoru u smislu čl. 389 st. 4 ZKP-a veće je našlo da razlozi zbog kojih je određen i produžavan pritvor prema okrivljenom AA i dalje stoje. Ovo stoga što je okrivljeni lice koje je ranije osuđivano da je i protiv istog započet krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu-Posebnim odeljenjem zbog krivičnog dela zločinačko udruženje iz čl.346 st. 2 KZ-a a koje činjenice po nalaženju veća Apelacionog suda, predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da bi optuženi ukoliko bude pušten na slobodu mogao ponoviti krivično delo zbog čega i dalje stoje razlozi propisani odredbom čl. 142 st. 1 tač. 3 ZKP-a.

Na osnovu svega gore navedenog Apelacioni sud je na osnovu čl. 389 st. 1 ZKP-a doneo odluku kao u stavu I izreke rešenja, a na osnovu čl.389 st.4 ZKP-a doneo odluku kao u stavu IIizreke rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Slađan Lazić Siniša Važić

Za tačnost otpravka tvrdi
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

JT

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)