Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
10.03.2011.

Kž1 645/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 645/11
Dana 10.03.2011. godine
B E O G R A D
Nemanjina br. 9


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Dragoljuba Đorđevića i Bojane Paunović, članova veća, sa samostalnim savetnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 KZ, odlučujući o žalbi okrivljenog AA, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Šapcu K.br. 252/10 od 28.12.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 10.03.2011. godine, doneo je


P R E S U D U


ODBIJA SE kao neosnovana žalba okrivljenog AA i presuda Višeg suda u Šapcu K.br. 252/10 od 28.12.2010. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Više suda u Šapcu K.br. 252/10 od 28.12.2010. godine, okrivljeni AA oglašen je krivim da je počinio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 KZ, za koje je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) meseci. Tom presudom, primenom čl. 87 stav 3 u vezi čl. 348 stav 5 KZ, prema okrivljenom je izrečena mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to 1 pištolja marke “Crvena zastava” M-70, fabričkog broja __, kalibra 7,65mm, sa jednim okvirom u kojem se nalazilo 8 metaka istog kalibra, koji će po pravnosnažnosti presude biti uništeni. Istom presudom okrivljeni je obavezan da u korist budžetskih sredstava suda, na ime troškova krivičnog postupka, plati iznos od 3.404,09 dinara, a na ime paušala iznos od 2.000,00 dinara, sve u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom izvršenja.

Protiv te presude žalbu je izjavio okrivljeni AA, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, i zbog, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe povrede krivičnog zakona, sa predlogom da sud pobijanu presudu preinači, tako što će mu izreći uslovnu osudu ili sudsku opomenu.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu u podnesku Ktž.br. 753/11 od 18.02.2011. godine, predložio je da se žalba okrivljenog AA kao neosnovana odbije i prvostepena presuda potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u smislu čl. 374 stav 1 ZKP-a, u odsustvu uredno obaveštenog Apelacionog javnog tužioca, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga i stava Apelacionog javnog tužioca datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka, niti povrede krivičnog zakona, na koje Apelacioni sud, kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti u smislu odredbe člana 380 stav 1 tačka 1 i tačka 2 ZKP-a.

Ispitujući prvostepenu presudu u delu koji se odnosi na utvrđeno činjenično stanje, a čija se potpunost i pravilnost žalbom okrivljenog AA osporava, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud na osnovu dokaza koje je izveo i pravilno ocenio, a pre svega na osnovu odbrane sa priznanjem okrivljenog AA, nesumnjivo utvrdio činjenično stanje opisano u izreci pobijane presude. Odbranu sa priznanjem okrivljenog AA u kojoj je naveo da je kritičnom prilikom nosio predmetni pištolj, iako je znao da isti ne sme da nosi, jer nema dozvolu za njegovo nošenje, prvostepeni sud je, pravilno, kao istinitu prihvatio, budući da je odbrana sa priznanjem okrivljenog potvrđena i pismenim dokazima i to pre svega potvrdom o privremeno oduzetim predmetima iz koje se utvrđuje da je kritičnom prilikom od okrivljenog oduzet 1 pištolj, marke “Crvena zastav”, i 8 komada metaka za isti pištolj, kalibra 7,65mm, kao i oružni list za držanje oružja pod reg.br. 9194, izdat na njegovo ime, kao i nalazom i mišljenjem sudskog veštaka balističara, iz koga se utvrđuje da predmetni pištolj predstavlja vatreno oružje koje je potpuno ispravno.

O tome se prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude detaljno izjasnio, interpretirajući, analizirajući i dajući ocenu izvedenih dokaza i o tome je dao jasne, iscrpne i uverljive razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud.

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da je okrivljeni krivično-pravnu radnju u pitanju preduzeo sa direktnim umišljajem, za koju svoju ocenu je u obrazloženju pobijane presude dao dovoljne i pravilne razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud, pa se suprotni žalbeni navodi okrivljenog, koji se svode na osporavanje utvrđenja prvostepenog suda, da je kritičnom prilikom krivično-pravnu radnju u pitanju preduzeo sa direktnim umišljajem, isticanjem da je predmetni pištolj nosio radi zaštite sopstvene sigurnosti, kao i zaštite svoje dece i drugih lica, pokazuju neosnovanim, budući da je okrivljeni u svojoj odbrani naveo da zna da je za nošenje oružja za koje je imao dozvolu da drži, takođe potrebna dozvola. S obzirom da je u ovoj krivično-pravnoj stvari činjenično stanje pravilno i potpuno utvrđeno, Apelacioni sud žalbom okrivljenog predloženo izvođenje dokaza saslušanjem svedoka SS i SS1 ocenjuje suvišnim.

Apelacioni sud u Beogradu je cenio i ostale žalbene navode okrivljenog AA, kojima se činjenično stanje osporava kao potpuno i pravilno utvrđeno, kao i one kojima se polemiše sa ocenom dokaza od strane prvostepenog suda, pa nalazi da su isti bez osnova i bez uticaja na drugačiji ishog ovog krivičnog postupka.

Prema tome, prvostepeni sud je pravilnom ocenom izvedenih dokaza potpuno i pravilno utvrdio sve odlučne činjenice, kako one od značaja za radnju izvršenja krivičnog dela u pitanju, tako i one koje se tiču subjektivnog odnosa okrivljenog prema preduzetoj radnji i o tome je u obrazloženju pobijane presude dao dovoljne i pravilne razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni.

Na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, pravilno je prvostepeni sud primenio krivični zakon kada je protivpravnu delatnost okrivljenog AA opisanu u izreci pobijane presude kvalifikovao kao krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 4 u vezi stava 1 KZ i o objektivnim i subjektivnim elementima tog krivičnog dela je u obrazloženju pobijane presude dao dovoljne i pravilne razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud, zbog čega se suprotni žalbeni navodi okrivljenog kojima se prvostepena presuda pobija i zbog povrede krivičnog zakona, pokazuju neosnovanim.

Ispitujući prvostepenu presudu u delu odluke o izrečenoj kazni, koja se žalbom okrivljenog pobija kao stroga, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pre svega potpuno i pravilno utvrdio sve okolnosti koje u smislu odredbe člana 54 KZ utiču na visinu kazne, i istima je pridao odgovarajući značaj, upravo onaj koji one po svojoj prirodi i zaslužuju.

Stim u vezi, pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na strani okrivljenog cenio da je porodičan čovek, otac troje dece, da do sada nije osuđivan i da je priznao izvršenje krivičnog dela u pitanju, kojim okolnostima je dao karakter naročitih, koje opravdavaju primenu instituta ublažavanja kazne, i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) meseci.

I po nalaženju Apelacionog suda, ovako izrečena i maksimalno ublažena kazna zatvora za krivično delo u pitanju, srazmerna je stepenu krivice okrivljenog i nužna da izrazi društvenu osudu za krivično delo u pitanju, ali i dovoljna za ostvarenje u članu 42 Krivičnog zakonika, propisane svrhe izricanja krivičnih sankcija. Stoga su, žalba okrivljenog AA i napred izneti žalbeni predlozi da mu se izrekne uslovna osuda ili sudska opomena, ocenjeni kao neosnovani, posebno imajući u vidu da u konkretnom slučaju, s obzirom na visinu zaprećene kazne zatvora za predmetno krivično delo od 2 do 12 godina, izricanje uslovne osude ili sudske opomene, po zakonu nije moguće.

Odluka o meri bezbednosti oduzimanja predmeta prema okrivljenom AA izrečena je pravilnom primenom odredbi člana 87 stav 3 KZ u vezi člana 348 stav 5 KZ, tako da se njena zakonitost ne dovodi u pitanje.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 388 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci ove presude.


Zapisničar Predsednik veća-sudija
Jelena Petković-Milojković, s.r. Veroljub Cvetković, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)