Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
11.04.2013.

Kž1 6621/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 6621/12
Dana 11.04.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Milimira Lukića, predsednika veća, Nade Zec i Snežane Savić, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Jovanom Vukčevićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1 KZ, odlučujući o žalbi javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Valjevu K.br.644/12 od 16.10.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 11.04.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVA SE žalba javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, pa se UKIDA presuda Osnovnog suda u Valjevu K.br.644/12 od 16.10.2012. godine i predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Osnovnog suda u Valjevu K.br.644/12 od 16.10.2012. godine okrivljeni AA oslobođen je od optužbe da je izvršio krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246a stav 1 KZ. Istom presudom određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava ovoga suda.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredaba krivičnog postupka i povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni ukine pobijanu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

U svom odgovoru na žalbu branilac okrivljenog AA, advokat AB predložio je da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu javnog tužioca, a pobijanu presudu potvrdi.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u svom podnesku Ktž.br.6327/12 od 18.12.2012. godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu Osnovnog javnog tužilaštva u Valjevu i pobijanu presudu ukine, a predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, o kojoj je nije obavestio branioca okrivljenog, u smislu člana 448 ZKP, obzirom da je našao da prisustvo branioca okrivljenog ne bi bilo od koristi za razjašnjenje stvari, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanom presudom, žalbom i odgovorom na žalbu, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i izjašnjenja Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Pobijanom presudom, učinjena je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP. Bitna povreda se ogleda u činjenici da je izreka presude protivrečna razlozima presude, a dati razlozi su potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni.

Naime, u pobijanoj presudi prvostepeni sud navodi da je na osnovu zapisnika o veštačenju MUP RS NKTC Beograd br.234-2-10604/11 od 21.08.2011. godine utvrđeno da dostavljeni uzorak materije biljnog porekla oduzet od okrivljenog predstavlja materiju pod nazivom marihuana, koja se nalazi na listi opojnih droga i psihotropnih supstanci. Pri tome, sud navodi da u dopunskom izveštaju od 10.08.2012. godine nije urađena kvantitativno fizičko – hemijska analiza dostavljenog uzorka radi utvrđivanja da li navedena materija sadrži više od 0,3 % supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola, jer je količina uzorka mala, zbog čega nije bilo moguće izdvojiti potrebnu količnu biljne materije za analizu. Dalje, prvostepeni sud zaključuje da u smislu člana 58 stav 1 Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama nije utvrđeno da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, obzirom da je nesporno da je okrivljeni dana 13.07.2011. godine kod sebe držao u manjoj količini materiju biljnog porekla ali da sprovedenim veštačenjem nije utvrđeno da ona po svom sastavu predstavlja opojnu drogu kanabis, u smislu člana 58 stav 2 tačka 1 Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama.

Međutim, nejasan je zaključak prvostepenog suda da oduzeta materija ne predstavlja psihoaktivnu supstancu marihuanu, obzirom da iz zapisnika o veštačenju MUP RS NKTC Beograd br.234-2-10604/11 od 21.08.2011. godine utvrđuje da dostavljeni uzorak materije upravo predstavlja materiju poznatu pod nazivom marihuana odnosno sasušene delove biljke konoplje (kanabis) koja se nalazi na listi opojnih droga i psihotropnih supstanci. Takođe, ne može se prihvatiti zaključak prvostepenog suda da dopunskim veštačenjem nije utvrđeno da ova materija po svom sastavu predstavlja opojnu drogu kanabis u smislu člana 58 stav 2 tačka 1 Zakona o psihoaktivnim supstancama, obzirom da je navedenim članom propisano, između ostalog da je zabranjeno gajenje vrste i varijeteta konoplje rod „kanabis“ koji mogu sadržati više od 0,3% supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola. Dakle, činjenica da dopunskim veštačenjem nije moglo biti utvrđeno, zbog male količine uzorka, da li navedena materija konkretno sadrži više od 0,3% supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola nije od značaja, obzirom da je navedenom odredbom člana 58 stav 2 tačka 1 Zakona o psihoaktivnim i kontrolisanim supstancama propisano da je zabranjeno gajenje vrste konoplje koja može sadržati više od 0,3 % supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola. Dakle, iz navedene odredbe proizilazi da je u konkretnom slučaju bitno utvrditi da li navedena vrsta marihuane koja je oduzeta od okrivljenog, po svojim generalnim svojstvima sadrži više od 0,3% supstanci iz grupe tetrahidrokanabinola, a ne da li se navedeni procenat od 0,3 % supstanci nalazi u konkretnom uzorku koji je oduzet od okrivljenog.

Iz navedenih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je ukinuo pobijanu presudu i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

U ponovnom postupku sud će otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje je ukazano ovim rešenjem, tako što će pravilno oceniti sve izvedene dokaze, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku imajući pri tome u vidu i ostale navode iz žalbe javnog tužioca, koje sud u konkretnom slučaju nije cenio.

Iz iznetih razloga, na osnovu odredbe člana 389 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Jovan Vukčević       Milimir Lukić

LO
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)