Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.04.2011.

Kž1 7094/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 7094/10
Dana 05.04.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Aleksandre Zlatić i Zdravke Đurđević, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Slađanom Lazićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 3 u vezi člana 278 stav 4 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, izjavljenoj protiv presude Osnovnog suda u Požarevcu K.br.962/10-78 od 17.06.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 05.04.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBACUJE SE žalba Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, izjavljena protiv presude Osnovnog suda u Požarevcu K.br.962/10-78 od 17.06.2010. godine, kao NEBLAGOVREMENA.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Osnovnog suda u Požarevcu K.br.962/10-78 od 17.06.2010. godine, okrivljeni AA, je na osnovu člana 355 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo protiv opšte sigurnosti iz člana 288 stav 3 u vezi člana 278 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika. Osim toga, odlučeno je istom presudom da troškovi krivičnog postupka u iznosu od 14.423,00 dinara padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv označene presude žalbu je izjavio Javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede Krivičnog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni, pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odluku.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je u svom podnesku Ktž.br.6841/10 od 17.12.2010. godine, predložio Apelacionom sudu da uvaži žalbu Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, kao osnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, koju je ispitao i po službenoj dužnosti u smislu člana 401 stav 5 ZKP-a, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalba Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu je neblagovremena.

Ovo stoga što je nakon stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku od 03.09.2009. godine, propisano da krivični postupci koji se vode za krivično delo za koje im je propisana kazna zatvora preko pet godina, jesu krivični postupci iz skraćenog, a ne redovnog postupka. Pošto se uvek primenjuju važeće odredbe krivičnog postupka ukoliko nešto nije posebno predviđeno Zakonom o izmenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku, te kako u konkretnom slučaju u pogledu toga ništa nije posebno predviđeno, to Apelacioni sud nalazi da je žalba Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu, podneta posle zakonskog roka, te je istu odbacio kao neblagovremenu u smislu odredbe člana 386 ZKP-a. Ovo tim pre što je glavni pretres 17.06.2010. godine i održan po odredbama skraćenog postupka u odsustvu zamenika OJT, a u pouci o pravnom leku jasno označen rok za žalbu, nije mogao dovesti do produženja zakonskog roka, jer je javni tužilac stručno lice, koji poznaje Zakon te je, kako je OJT presudu primio 01.09.2010. godine, a žalbu izjavio 16.09.2010. godine – ista neblagovremena.

Kod takvog stanja stvari, Apelacioni sud u Beogradu se nije upuštao u razloge i sadržinu izjavljene žalbe Javnog tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Požarevcu.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Slađan Lazić Slobodan Rašić

AZ/MI

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)