Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
28.05.2010.

Kž2 1290/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1290/10
Dana 28.05.2010. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu AA i dr., povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine, odlučujući o žalbi javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, izjavljenoj protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu POI.br. 2/09 od 06.11.2009. godine, doneo je dana 28.05.2010. godine


R E Š E Nj E

UVAŽAVA SE žalba javnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, pa SE UKIDA rešenje Okružnog suda u Beogradu POI.br. 2/09 od 06.11.2009. godine, i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovni postupak.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Okružnog suda u Beogradu POI.br. 2/09 od 06.11.2009. godine, odbijen je zahtev Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu Kt.br. 3218/05-OIK 5/09 od 13.10.2009. godine za privremeno oduzimanje imovine AA, iz _, ulica _ broj _ i to objekta aa, i pravnim sledbenicima iza pok. AA1 – sinovima AA2, AA2, te kćeri AA4 i to objekta aa1 i objekta aa2.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio javni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu, zbog bitnih povreda odredaba postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da drugostepeni sud uvaži žalbu, ukine pobijano rešenje i spis vrati prvostepenom sudu na ponovnu odluku.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je podneskom Ktr - I broj 720/2010 od 29.03.2010. godine, dao mišljenje da je pobijano rešenje nepravilno i da žalbu javnog tužioca treba uvažiti i prvostepeno rešenje ukinuti.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja Apelacionog javnog tužioca u Beogradu datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

U prvostepenom rešenju sadržana je bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, koja povreda se sastoji u tome što u istom nisu navedeni razlozi o odlučnim činjenicama.

Dajući u obrazloženju rešenja razloge za svoj zaključak prvostepeni sud navodi da lica protiv kojih je podnet zahtev za privremeno oduzimanje imovine i to AA, AA4 i AA2, nemaju status okrivljenih, svedoka saradnika, ostavioca ni trećih lica ni vlasnika u smislu člana 3 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, a da se na okrivljenog AA3 ne vodi bilo koja nepokretna imovina, te da je zbog navedenog zahtev javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine od navedenih lica procesno neodrživ.

Međutim, osnovani su žalbeni navodi javnog tužioca da prvostepeni sud nije naveo razloge o odlučnim činjenicama zbog kojih smatra da navedena lica nemaju status trećih lica u smislu odredbe člana 3 stav 1 tačka 6 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, imajući u vidu da je navedenom odredbom propisano da se trećim licem smatra fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela, pa prema oceni ovog suda status trećeg lica u smislu citirane odredbe zakona može imati svako fizičko lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela, a shodno tome i lica navedena u zahtevu javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine.

Stoga je Apelacioni sud u Beogradu uvažio žalbu javnog tužioca, ukinuo pobijano rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovni postupak.

S obzirom da je pobijano rešenje ukinuto zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka koje su takve prirode da onemogućavaju proveru pravilnosti u potpunosti utvrđenog činjeničnog stanja, pa ovaj sud u navedenom delu nije cenio žalbu javnog tužioca.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje je ukazano ovim rešenjem, pa će nakon svestrane i pravilne ocene svih izvedenih dokaza biti u mogućnosti da odluči da li imovina je na navedena fizička lica preneta imovina proistekla iz krivičnog dela, odnosno da li imovina, čije se privremeno oduzimanje traži u zahtevu javnog tužioca, zaista predstavlja imovinu proisteklu iz krivičnog dela okrivljenog AA3, u smislu odredbe člana 3 stav 1 tačka 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.

Zapisničar,        Predsednik veća-sudija,
Vukašin Sarajlić,        mr Sretko Janković,

MG
Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)