Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.06.2011.

Kž2 1897/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 1897/11
Dana 14.06.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246 stav 3 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi osuđenog AA, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K. br. 4038/11 od 05.04.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 14.06.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba osuđenog AA, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K. br. 4038/11 od 05.04.2011. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Pobijanim rešenjem odbačen je kao nedozvoljen zahtev okrivljenog AA od 25.02.2011. godine.

Protiv navedenog rešenja, žalbu je izjavio osuđeni AA, bez navođenja zakonskog osnova, sa predlogom da drugostepeni sud usvoji njegov zahtev za donošenje odluke o zastarelosti.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom Ktr. I br. 1557/2011 od 07.06.2011. godine, predložio da drugostepeni sud odbije žalbu okrivljenog kao neosnovanu i pobijano rešenje potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja nadležnog javnog tužioca datog u navedenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Pravilno je prvostepeni sud pobijanim rešenjem odbacio kao nedozvoljen zahtev osuđenog AA za donošenje odluke o zastarelosti izvršenja kazne zatvora u trajanju od 20 (dvadeset) dana.

Naime, pravilna je ocena prvostepenog suda da u vreme donošenja rešenja Okružnog suda u Beogradu Kv. 53/08 od 19.03.2009. godine, kojim je osuđenom novčana kazna, izrečena presudom Okružnog suda u Beogradu K. 68/06 od 20.04.2006. godine, zamenjena kaznom zatvora, nije nastupila apsolutna zastarelost izvršenja predmetne novčane kazne, shodno odredbi člana 105 stav 1 tačka 7 u vezi člana 107 stav 6 KZ. S obzirom na navedeno, ovaj sud nalazi da donošenje citiranog rešenja predstavlja radnju nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne i kojom se prekida zastarelost u smislu odredbe člana 107 stav 4 KZ. U tom smislu, i ovaj sud nalazi da zastarevanje izvršenja kazne od navedenog prekida počinje ponovo da teče u smislu odredbe člana 107 stav 5 KZ, pa je pravilna ocena prvostepenog suda da apsolutna zastarelost izvršenja predmetne kazne, shodno odredbama člana 105 stav 1 tačka 7 i 107 stav 6 KZ, nastupa tek 29.04.2013. godine.

Sledstveno tome, suprotni žalbeni navodi osuđenog AA, ocenjuju se kao neosnovani, imajući u vidu napred navedene jasne i uverljive razloge prvostepenog suda koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud, dok se u ovoj žalbi ne ističe ni jedna okolnost koja bi bila od uticaja na drugačiju odluku suda, već se u suštini ponavljaju navodi osuđenog izneti u zahtevu za donošenje odluke o zastarelosti izvršenja kazne zatvora, od 25.02.2011. godine.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.


ZAPISNIČAR PREDSEDNIK VEĆA - SUDIJA
Vukašin Sarajlić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)