Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.06.2011.

Kž2 2338/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2338/11
Dana 14.06.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Vukašinom Sarajlićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela klevete iz člana 171 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbama okrivljenog AA i njegovog branioca, izjavljenim protiv rešenja Osnovnog suda u Valjevu Su. br. 39/10-66 od 13.05.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 14.06.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe okrivljenog AA i njegovog branioca, izjavljene protiv rešenja Osnovnog suda u Valjevu Su. br. 39/10-66 od 13.05.2010. godine.

O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Osnovnog suda u Valjevu Su. br. 39/10-66 od 13.05.2010. godine, odbijen je zahtev okrivljenog AA iz __ za izuzeće sudije Aleksandra Aničića u predmetu Osnovnog suda u Valjevu K. br. 694/10, kao neosnovan i određeno je da je podnosilac zahteva dužan da uplati sudsku taksu u iznosu od 590,00 dinara na ime odluke o podnetom zahtevu za izuzeće i to u roku od 5 dana od dana prijema tog rešenja, pod pretnjom prinudne naplate, uz napomenu da navedenu uplatu treba izvršiti na žiro – račun Osnovnog suda u Valjevu br. 840-29647845-64.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:

- okrivljeni AA iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno razmatranje, i
- branilac okrivljenog AA, advokat AB, iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno razmatranje.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalbe su neosnovane.

Apelacioni sud u Beogradu je uvidom u spise predmeta utvrdio da žalbe koje su okrivljeni i njegov branilac izjavili na presudu Osnovnog suda u Valjevu K. br. 694/10 od 11.06.2010. godine, u sebi sadrže i žalbe ne pobijano rešenje kojim je pravilno odbijen zahtev okrivljenog za izuzeće sudije Aleksandra Aničića u ovom predmetu. Naime, neosnovano se izjavljenim žalbama ističe da nisu vršeni nikakvi izviđaji koje je okrivljeni predložio u zahtevu za izuzeće, i to sa kime se sudija susretao pre pretresa, zašto je hteo da zaključi glavni pretres bez davanja zapisnika okrivljenom, kao i da zapisnici sa pretresa ne odgovaraju onome što je na pretresu kazano. Ovo s toga što je pravilna ocena prvostepenog suda da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni razlozi za izuzeće postupajućeg sudije predviđeni odredbom člana 40 stav 1-5 ZKP, kao ni razlog predviđen odredbom člana 40 stav 6 ZKP, s obzirom da okolnosti navedene u predmetnim žalbama, i prema oceni ovoga suda, ne izazivaju sumnju u nepristrasnost sudije Aleksandra Aničića. Pri tome, ovaj sud nalazi da razlozi navedeni u izjavljenim žalbama u suštini predstavljaju pritužbu na rad postupajućeg sudije, a ne razloge za izuzeće u smislu citirane odredbe zakona, a koju pritužbu okrivljeni i njegov branilac u svakom trenutku mogu uputiti predsedniku Osnovnog suda u Valjevu na odlučivanje. Takođe, ukoliko okrivljeni i njegov branilac imaju primedbe na sadržinu zapisnika o glavnom pretresu, kako to proizlazi iz sadržine predmetnih žalbi, navedene primedbe mogu staviti na samom zapisniku u smislu odredbe člana 177 stav 7 ZKP.

Sledstveno tome, suprotni žalbeni navodi okrivljenog i njegovog branioca kojima se osporava zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja ocenjuju se kao neosnovani, imajući u vidu napred navedene jasne i uverljive razloge prvostepenog suda koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud, dok se u ovim žalbama ne ističe ni jedna okolnost koja bi bila od uticaja na drugačiju odluku suda.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja.


Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Vukašin Sarajlić, s.r. mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)