Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.09.2012.

Kž2 2352/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2352/12
Dana 20.09.2012. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Milimira Lukića, predsednika veća, Nade Zec i Slobodana Rašića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Mirjanom Janković Nedić, zapisničarem, u krivičnom postupku protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 stav 3 KZ. odlučujući o žalbi javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu Poi.br.5/11 od 14.05.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 20.09.2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbe Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu Poi.br.5/11 od 14.05.2012. godine i predmet upućuje prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu Poi.br.5/11 od 14.05.2012. godine odbijeni su zahtevi za privremeno oduzimanje imovine podneti od strane VJT u Beogradu Oik.br.3/11 od 09.05.2011. godine i 10.05.2011. godine, a koji su precizirani dana 14.05.2012. godine.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ukine pobijano rešenje i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje ili da rešenje preinači tako što će privremeno oduzeti imovinu koja je predmet zahteva za privremeno oduzimanje imovine.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je, u podnesku Ktr.I br.2016/2012 od 20.06.2012. godine predložio da se uvaži žalba Javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, a imajući u vidu i predlog Javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao:

- žalbe su osnovana.

Naime, prvostepenim rešenjem odbijeni su zahtevi VJT u Beogradu od 09.05.2011. godine i 10.05.2011. godine precizirani dana 14.05.2012. godine za privremeno oduzimanje imovine od okrivljenog AA i to putničkih vozila bliže navedenih u zahtevu od 09.05.2011.godine i poslovnog prostora u ulici aa upisan na katastarskoj parceli _ KO _, vlasništvo okrivljenog sa udelom _ upisan u izvod iz LN _ KO _.

Osnovano se žalbom javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu pobija navedeno rešenje zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka jer u obrazloženju pobijanog rešenja nisu dati jasni razlozi o odlučnim činjenicama, a iz koje povrede je proistekao i pogrešan zaključak prvostepenog suda da tokom postupka tužilaštvo nije dokazalo da imovina okrivljenog proističe iz izvršenja krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 stav 3 KZ. Naime, u izjavljenoj žalbi se osnovano ukazuje da prvostepeni sud, izvodeći ovakav zaključak, nije imao u vidu da odredba člana 3 tačka 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ne predviđa obavezu tužilaštva da u postupku oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela dokazuje da imovina čije se oduzimanje traži proističe iz konkretnog krivičnog dela, odnosno u ovom slučaju krivičnog dela zloupotrebe službenog položaja koje se okrivljenom stavlja na teret, već da navedena zakonska odredba predviđa da se imovinom proisteklom iz krivičnog dela smatra imovina okrivljenog koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonitim prihodima. Međutim, u obrazloženju pobijanog rešenja su izostali razlozi u pogledu ove odlučne činjenice, iako su sudu dostavljeni podaci o zakonitim prihodima okrivljenog (izvodi iz PIO i Poreske uprave), a koji se uopšte ne pominju u pobijanom rešenju, pa se osnovano žalbom javnog tužioca ističe da u ožalbenom rešenju nisu dati jasni i potpuni razlozi o odlučnim činjenicama u pogledu postojanja očigledne nesrazmere između imovine okrivljenog i njegovih zakonitih prihoda. Zbog toga se, i po oceni ovog suda, za sada ne može prihvatiti zaključak prvostepenog suda o nepostojanju uslova za privremeno oduzimanje imovine od okrivljenog AA.

Iz navedenih razloga prvostepeno rešenje je uvažavanjem žalbe javnog tužioca moralo biti ukinuto i predmet upućen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će otkloniti bitne povrede na koje je ukazano ovim rešenjem, tako što će dati jasne, dovoljne i argumentovane razloge o svim odlučnim činjenicama, vodeći pri tome posebno računa o pravilnoj primeni odredbe člana 3 tačka 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, pri čemu će imati u vidu i ostale žalbene navode Javnog tužioca kojima se osporava pravilnost utvrđenog činjeničnog stanja u pogledu vlasništva imovine koja je predmet zahteva za privremeno oduzimanje imovine, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci rešenja.


Zapisničar      Predsednik veća - sudija
Mirjana Janković Nedić, sr    Milimir Lukić, sr

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)