Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
31.05.2010.

Kž2 243/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 243/10
Dana 31.05.2010. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Sonje Manojlović, predsednika veća, Nade Hadži-Perić i Dragana Ćesarovića, članova veća, sa višim sudijskim pomoćnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u postupku za privremeno oduzimanje imovine od okr. AA i dr., odlučujući o žalbi Okružnog javnog tužioca u Beogradu, žalbi punomoćnika trećeg lica AA3, adv. AB1, zajedničkoj žalbi trećih lica AA5, AA4, AA6 i AA7, žalbama okrivljenog AA i njegovog branioca, adv. AB, žalbi branioca okrivljenog AA i punomoćnika trećih lica AA4, AA5, AA6, AA7, AA8, AA9, AA2 i AA3, adv. AB2, žalbi trećeg lica AA1, izjavljenim protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu POI.1/09 od 10.11.2009. godine, u sednici veća održanoj dana 31. maja 2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe Okružnog javnog tužioca u Beogradu, punomoćnika trećeg lica AA3, adv. AB1, zajednička žalba trećih lica AA5, AA4, AA6 i AA7, žalbe okrivljenog AA i njegovog branioca, adv. AB, žalba branioca okrivljenog AA i punomoćnika trećih lica AA4, AA6, AA7, AA8, AA9, AA2 i AA3, adv. AB2 i žalba trećeg lica AA1, izjavljene protiv rešenja Okružnog suda u Beogradu PoI.1/09 od 10.11.2009. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Okružnog suda u Beogradu PoI.1/09 od 10.11.2009. godine, delimično je usvojen zahtev za privremeno oduzimanje imovine Okružnog javnog tužioca u Beogradu OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine, pa se privremeno oduzima imovina od lica i to:

-AA, od oca _, rođenog _. godine u _, sa prebivalištem u ul. _ br. _ u _, JMBG _ i to:
stan aa

-AA1, rođ. _, od oca _ i majke _, rođene _. godine u Beogradu, sa prebivalištem u Beogradu, ul. _ br. _, JMBG _ i to:
kuća aa1, stan aa2;

-AA3, od oca _, rođen _. godine u _, sa prebivalištem u ul. _ br. _, JMBG _, i to:
kuća i tri zgrade aa3;

-AA5, od oca _, rođenog _. godine u _, sa prebivalištem u Beogradu, ul. _ br. _, JMBG _, i to:
kuća sa lokalom aa4;

-AA6, od oca _, rođenog _. godine u _, sa prebivalištem u Beogradu, ul. _ br. _, JMBG _, i to:
jedna polovina idealnog dela kuće aa5, polovina stana aa6;

-AA7, od oca _, rođene _. godine u _, sa prebivalištem u _, ul. _ br. _, JMBG _, i to: polovina idealnog dela kuće aa5, polovina stana aa6;

-AA1, od oca _, rođena _. godine u Beogradu, sa prebivalištem u _, ul. _ br. 46/16, JMBG _, i to:
stan aa7, kuća – lokal aa8, stan aa9.

Tim rešenjem odlučeno je da privremeno oduzimanje imovine za sva lica traje do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

Istim rešenjem odbijen je zahtev Okružnog javnog tužioca u delu za privremeno oduzimanje imovine OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine od lica:

-AA, od oca _, rođenog _. godine u Podgorici, sa prebivalištem u ul. _ br. _ u Beogradu, JMBG _, i to:
stana aa10, suvlasništva na stanu – nepokretnosti aa11, suvlasništva na stanu aa12 i njive aa13.

-AA3, od oca _, rođen _. godine u _, sa prebivalištem u ul. _ br. _, JMBG _ i to:
stana aa14.

-AA4, rođ. _, od oca _ i majke _, rođena _. godine u Beogradu, sa prebivalištem u Beogradu, ul. _ br. _, i to:
lokala aa15.

-AA1, od oca _, rođena _. godine u _, sa prebivalištem u _, ul. _ br. _, JMBG _, i to:
stana aa16.

Protiv tog rešenja žalbe su izjavili:

-Okružni javni tužilac u Beogradu, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tačka 11 ZKP-a i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine u delu gde se odbija zahtev Okružnog javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine i predmet u tom delu vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje;

-punomoćnik trećeg lica AA3, adv. AB1, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede zakona, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači, tako što će odbiti zahtev Okružnog javnog tužioca za oduzimanje imovine njegovog punomoćnika, ovde trećeg lica AA3;

-zajedničku žalbu trećeg lica AA5, AA4, AA6 i AA7, sa dopunom, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona i zbog odluke o privremenom oduzimanju imovine, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači tako što će odbiti zahtev Okružnog javnog tužioca u Beogradu da se prema njima, kao trećim licima privremeno oduzme imovina koja je predmet zahteva;

-okrivljeni AA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona i zbog odluke o privremenom oduzimanju imovine, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači, tako što će odbiti zahtev Okružnog javnog tužilaštva u Beogradu za privremeno oduzimanje imovine u delu u kome je isti usvojen ožalbenim rešenjem;

-branilac okrivljenog AA, adv. AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači, bez stavljanja konkretnog predloga sudu u pravcu preinačenja ožalbenog rešenja;

-branilac okrivljenog AA i punomoćnik trećih lica AA4, AA5, AA6, AA7, AA8, AA9, AA2 i AA3, adv. AB2, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona i zbog odluke o privremenom oduzimanju imovine, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači, tako što će odbiti zahtev Okružnog javnog tužioca u Beogradu POI.br.1/09 od 10.11.2009. godine za privremeno oduzimanje imovine u delu u kome je isti usvojen;

-treće lice AA1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da sud pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, odnosno da isto preinači, bez stavljanja konkretnog predloga sudu u pravcu preinačenja ožalbenog rešenja.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu u podnesku Ktr.I.br.242/10 od 05.02.2010. godine izneo je mišljenje da pobijano rešenje u delu u kome je odbijen zahtev Okružnog javnog tužioca za privremeno oduzimanje imovine nije pravilno, te da sud uvažavanjem žalbe Okružnog javnog tužioca u Beogradu u ovom delu pobijano rešenje ukine i predmet vrati Višem sudu u Beogradu, kao prvostepenom, na ponovno odlučivanje, a da su žalbe punomoćnika trećeg lica AA3, trećih lica AA2, AA5, AA4, AA6 i AA7 i njihovog punomoćnika, kao i okrivljenog AA i njegovih branilaca i punomoćnika trećih lica AA4, AA5, AA6, AA7, AA8, AA9, AA2 i AA3, kao neosnovane treba odbiti.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga i mišljenja Apelacionog javnog tužioca u Beogradu datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Žalbe su neosnovane.

Iz spisa predmeta se utvrđuje da se protiv okrivljenog AA u momentu donošenja ožalbenog rešenja pred Okružnim sudom u Beogradu, a sada pred Višim sudom u Beogradu, vodi krivični postupak zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz čl. 359 st. 4 u vezi st. 3 i st. 1 KZ i krivično delo nesavesnog rada u privrednom poslovanju iz čl. 234 st. 2 u vezi st. 1 KZ, a po podnetoj optužnici Okružnog javnog tužioca u Beogradu Kt.br.101/02 od 15.05.2003. godine, koja je kasnije izmenjena. Dalje, iz spisa predmeta se utvrđuje da je prvostepeni sud, odlučujući o zahtevu Okružnog javnog tužioca u Beogradu OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine, da se prema okrivljenom AA i trećim licima AA2, AA3, AA5, AA6, AA7, AA1 i AA4, privremeno oduzme imovina, delimično usvojio zahtev Okružnog javnog tužioca u Beogradu OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine i privremeno od okrivljenog AA i trećih lica AA2, AA3, AA5, AA6, AA7 i AA1, oduzeo imovinu – nepokretnosti a kako je to navedeno u izreci pod I pobijanog rešenja, a čija je sadržina napred interpretirana, dok je odbio zahtev Okružnog javnog tužioca u Beogradu OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine da se od okrivljenog AA i trećih lica AA3, AA4 i AA1, oduzme imovina – nepokretnosti koje su bliže opisane u izreci pod II ožalbenog rešenja, a čija sadržina je takođe napred interpretirana.

Po nalaženju Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud utvrdio okolnosti iz kojih proizilazi osnovana sumnja da imovina bliže opisana u izreci pod I ožalbenog rešenja proističe iz krivičnih dela koja su dispozitivom napred označene optužnice Okružnog javnog tužioca u Beogradu okrivljenom AA stavljena na teret, i da je vrednost ove imovine u očiglednoj nesrazmeri sa zakonitim prihodima okrivljenog AA i trećih lica AA2, AA3, AA5, AA6, AA7 i AA1, i pravilno je ovu imovinu od okrivljenog AA i trećih lica AA2, AA3, AA5, AA6, AA7 i AA1, privremeno oduzeo.

O tome je prvostepeni sud u obrazloženju ožalbenog rešenja dao jasne, iscrpne i uverljive razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni.

S obzirom na izneto, po nalaženju Apelacionog suda, suprotnim žalbenim navodima okrivljenog AA i njegovih branilaca, punomoćnik trećeg lica AA3, adv. AB1 i adv. AB2, trećih lica AA5, AA4, AA6, AA7 i njihovog punomoćnika, adv. AB2a kao i punomoćnika trećih lica AA8, AA9, AA2 i AA3, adv. AB2, ne dovodi u sumnju pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja u delu u kome je delimično usvojen zahtev Okružnog javnog tužioca u Beogradu i privremeno oduzeta imovina od okrivljenog AA i trećih lica AA2, AA3, AA5, AA6, AA7 i AA1.

Osim toga, po oceni Apelacionog suda, pravilno je prvostepeni sud zaključio da nema dokaza koji bi potkrepljivali osnovanu sumnju da imovina okrivljenog AA kao i trećih lica AA3, AA4 i AA1 taksativno nabrojana pod II izreke pobijanog rešenja proističe iz krivičnih dela koja su okrivljenom AA dispozitivom optužnice javnog tužioca stavljena na teret, i da je ista u očiglednoj nesrazmeri sa zakonitim prihodima okrivljenog AA i trećih lica AA3, AA4 i AA1, i pravilno je zahtev za privremeno oduzimanje imovine Okružnog javnog tužioca u Beogradu OIK.br.3/09 od 08.10.2009. godine u ovom delu odbio.

O tome je prvostepeni sud u obrazloženju ožalbenog rešenja dao iscrpne i argumentovane razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni.

Stoga se, po oceni Apelacionog suda, suprotnim žalbenim navodima Okružnog javnog tužioca u Beogradu, kojima se ukazuje da je pobijano rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tačka 11 ZKP-a i da je u istom činjenično stanje pogrešno i nepotpuno utvrđeno, ne dovodi se u sumnju pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe čl. 401 st. 3 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar,       PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Jelena Petković-Milojković, s.r.   Sonja Manojlović, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)