Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.09.2011.

Kž2 2660/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2660/11
Dana 22.09.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Siniše Važića, kao predsednika veća, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, kao članova veća, sa sudijskim saradnikom Igorem Rmandićem, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela neuplaćivanje poreza po odbitku iz člana 173 stav 1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, odlučujući o žalbi osuđenog Slobodana Nikolića, izjavljena protiv rešenja Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.205/2011 od 14.07.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 22.09.2011. godine, doneo je

R E Š E Nj E


UVAŽAVANjEM žalbe osuđenog Slobodana Nikolića, PREINAČUJE SE rešenje Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.205/2011 od 14.07.2011. godine, tako što Apelacioni sudu u Beogradu, KONSTATUJE da se novčana kazna izrečena presudom Opštinskog suda u Šapcu K.br.25/07 od 25.07.2007. godine, ne može izvršiti zbog zastarelosti izvršenja kazne

O b r a z l o ž e nj eRešenjem Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.205/2011 od 14.07.2011. godine vrši se zamena novčane kazne u iznosu od 20.000,00 dinara izrečene AA iz __ pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Šapcu K.br.25/07 od 25.07.2007. godine, kaznom zatvora u trajanju od 20 dana.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio osuđeni Slobodan Nikolić.

Apelaciono javno tužilaštvo u Beogradu je u svom podnesku Kt.I 2190/11 od 10.08.2011. godine predložilo da Apelacioni sud u Beogradu odbije žalbu osuđenog AA kao neosnovanu.

Uvidom u spise predmeta, veće Apelacionog suda u Beogradu, je utvrdilo da je osuđeni AA presudom Opštinskog suda u Šapcu K.br.25/07
od 25.07.2007. godine osuđen zbog izvršenja krivičnog dela iz člana 173 stav 1 Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, te da mu je za navedeno krivično delo izrečena uslovna osuda tako što mu je za izvršeno krivično delo utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest meseci i istovremeno određeno da se kazna neće izvršiti ako u periodu od jedne godine od pravnosnažnosti presude ne izvrši novo krivično delo, a okrivljeni je osuđen i na novčanu kaznu u iznosu od 20.000,00 dinara, koju je bio dužan da plati u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, s tim što je određeno da ukoliko novčana kazna ne bude plaćena u navedenom roku, niti se ista bude mogla naplatiti prinudnim putem, novčana kazna će se zameniti kaznom zatvora i to tako što će se za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne zameniti jednim danom zatvora.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu, nalazi da je, u odnosu na osuđenog AA, nastupila apsolutna zastarelost izvršenja novčane kazne izrečene presudom Opštinskog suda u Šapcu K.br.25/07 od 27.07.2007. godine.

Odredbom člana 105 stav 1 tačka 7, je propisano da ako u ovom zakoniku nije drugačije određeno, izrečena kazna se ne može izvršiti kada protekne dve godine od osude na kaznu zatvora, do jedne godine, na novčanu kaznu, na kaznu rada u javnom interesu ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole.

Odredbom člana 107 stav 6, je propisano da zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne.

Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, te kako je od, donošenja presude Opštinskog suda u Šapcu K.br.25/07 od 25.07.2007. godine, proteklo više od četiri godine, to je Apelacioni sud u Beogradu, našao da je apsolutna zastarelost izvršenja novčane kazne u odnosu na osuđenog Slobodana Nikolića, nastupila dana 25.07.2011. godine, usled čega je uvažavanjem žalbe osuđenog Slobodana Nikolića Apelacioni sud u Beogradu, preinačio pobijano rešenje, i odlučio kao u izreci ovog rešenja..

Stoga je doneta odluka kao u izreci rešenja primenom odredbi člana 401 stav 3 ZKP.

Zapisničar Predsednik veća – sudija
Igor Rmandić s,r Siniša Važić s,r

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

TJ

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)