Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.07.2010.

Kž2 2775/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2775/10
Dana 29.07.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Slobodana Rašića, predsednika veća, Nikole Mićunovića i Aleksandre Zlatić, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Marine Barbir, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljene AA, zbog krivičnog dela iz člana 170 stav 1 KZ i dr., odlučujući o žalbi punomoćnika privatne tužilje – adv. BA, izjavljenoj protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.19467/10 od 10.06.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 29.07.2010. godine, doneo je


R E Š E Nj E

Uvažavanjem žalbe punomoćnika privatne tužilje, BB, advokata BA, UKIDA SE rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.19467/10 od 10.06.2010. godine i spisi predmeta VRAĆAJU prvostepenom sudu na dalji postupak.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br.19467/10 od 10.06.2010. godine, odbijena je privatna krivična tužba tužioca BB, podneta dana 14.04.2010. i precizirana dana 14.05.2010. godine, prema okrivljenoj AA, zbog krivičnog dela uvrede iz člana 170 stav 1 Krivičnog zakonika u sticaju sa krivičnim delom klevete iz člana 171 stav 1 Krivičnog zakonika.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio punomoćnik privatne tužilje, zbog pogrešne primene članova 441 i 274 ZKP i povrede krivičnog zakona, predlažući da drugostepeni sud žalbu uvaži i prvostepeno rešenje ukine.

Razmatrajući spise predmeta i pobijano rešenje, a po oceni navoda iznetih u žalbi punomoćnika privatne tužilje, Apelacioni sud u Beogradu je našao:

žalba je osnovana.

Naime, uvidom u spise predmeta, Apelacioni sud je utvrdio da je privatna tužilja privatnu krivičnu tužbu podnela dana 14.04.2010. godine, te da je nakon toga dopisom od 10.05.2010. postupajući predsednik veća naložio da u roku od 3 dana uredi podnesak naslovljen kao privatnu tužbu, shodno odredbi člana 438 stav 1 ZKP, tako što će naznačiti ime i prezime okrivljene sa ličnim podacima ukoliko su poznati, kratak opis krivičnog dela (vreme, mesto i način izvršenja krivičnog dela sa svim drugim elementima iz krivičnog dela mora da sadrži u smislu člana 22 KZ) označenje suda pred kojim se ima i održati glavni pretres, predlog koje dokaze treba izvesti na glavnom pretresu i predlog da se okrivljena osudi po zakonu, pod pretnjom posledica propuštanja. Podneskom od 14.05.2010. godine, punomoćnik privatne tužilje dostavio je odgovor na dopis – nalog suda od 10.05.2010. godine, navodeći da smatra da je privatna tužba u svemu sačinjena u skladu sa odredbama člana 438 stav 1 ZKP.

Prvostepeno rešenje je doneto sa obrazloženjem da je privatni tužilac i u prvobitno donetoj tužbi kao i u aktu podnetom nakon naloga suda, propustio da u dispozitiv tužbe unese subjektivni element-krivicu, kao sastavni deo opšteg pojma krivičnog dela.

Kao što se osnovano u žalbi punomoćnika privatne tužilje navodi, krivica okrivljene kao subjektivni element krivičnog dela, podleže oceni suda do kraja glavnog pretresa te ne predstavlja okolnost koja bi ukazivala da krivično delo koje je okrivljenoj stavljeno na teret nije krivično delo u smislu člana 274 stav 1 KZ, usled čega je prvostepeno rešenje moralo biti ukinuto. Pri tome, izreka rešenja je u suprotnosti sa obrazloženjem budući da prvostepeni sud odbacuje kao neurednu privatnu krivičnu tužbu, a ista se ne može smatrati privatnom krivičnom tužbom, ukoliko ne sadrži sve što je neophodno da bi se po njoj moglo postupati, zbog čega je samo rešenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu člana 401 stav 3 ZKP odlučio kao u izreci.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Marina Barbir s.r. Slobodan Rašić s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)