Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.09.2010.

Kž2 2914/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 2914/10
Dana 29.09.2010. godine
B E O G R A D,
Ul. Nemanjina 9
APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Snežanom Dogandžić, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i BB, zbog krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz člana 360 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi oštećene kao tužioca OO, iz Smedereva, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Smederevu K.broj 172/10 od 29.06.2010.godine, u sednici veća, održanoj 29.09.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJA SE, kao neosnovana žalba oštećene kao tužioca OO, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Smederevu K.broj 172/10 od 29.06.2010.godine.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem K.broj 172/10 od 29.06.2010.godine Viši sud u Smederevu je odbio optužni predlog oštećene kao tužioca OOć, podnet 21.05.2010.godine protiv okrivljenih AA i BB, oboje sudije Osnovnog suda u Smederevu, zbog krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz člana 360 stav 1 KZ, a iz razloga predviđenih članom 274 stav 1 tačka 1 ZKP.

Protiv navedenog rešenja, žalbu je blagovremeno izjavila oštećena kao tužilac OO, zbog bitne povrede odredbe krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom, da drugostepeni sud, uvaži njenu žalbu, kao osnovanu, pobijano rešenje ukine i predmet vrati na postupanje prvostepenom sudu, a, ukoliko nađe, da je oštećeni prekoračio ovlašćenje tužioca, onda da žalbu uvaži kao osnovanu, ukine pobijano rešenje, a predmet vrati u nadležnost istražnog sudije na postupak.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao shodno članu 401 stav 5 ZKP i žalbom, pa je, ceneći navode i predloge u žalbi našao:

- žalba je neosnovana

Iz sadržine žalbe oštećene kao tužioca proizilazi da se prvostepeno rešenje pobija zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja, pri čemu se, između ostalog, navodi, da je pobijano rešenje nepravilno i nezakonito.

Neosnovano se žalbom oštećene kao tužioca, prvostepeno rešenje pobija, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Ovo zbog toga, što pobijano rešenje ima razloga o odlučnim činjenicama od kojih zavisi postojanje ili nepostojanje krivičnog dela koje je predmet optužbe oštećene kao tužioca, to jest, ima razloge o činjenicama koje su odlučne za donošenje pravilne i zakonite odluke u ovoj krivičnopravnoj stvari, koji su jasni, dovoljni i nedvosmisleni, a koje je, po nalaženju ovoga suda, prvostepeni sud potpuno i valjano obrazložio.

Neosnovano se žalbom oštećene kao tužioca, prvostepeno rešenje pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja. Jer, prvostepeni sud je, pouzdano utvrdio sve one činjenice koje su odlučne za donošenje zakonite i pravilne odluke u ovoj krivičnopravnoj stvari i za svoje zaključke dao jasne i logične razloge, koje u svemu prihvata i ovaj sud.

Naime, iz činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika iz člana 360 stav1 Krivičnog zakonika, koje se okrivljenom AA, optužnim aktom oštećene kao tužioca OO, stavlja na teret, proizilazi, da je on, kao istražni sudija Opštinskog suda u Smederevu, u nameri da drugom pribavi kakvu korist, tačnije oštećenom "AA", a oštećenoj kao tužiocu, nanese kakvu štetu, doneo nezakonit akt, to jest, rešenje o sprovođenju istrage Ki 223/07 od 02.04.2008. godine. A, iz činjeničnog opisa radnje izvršenja krivičnog dela, koje se istim optužnim aktom, okrivljenoj BB, stavlja na teret, proizilazi, da je ona, kao sudija Opštinskog suda u Smederevu, u svojstvu člana vanraspravnog veća, učestvovala u donošenju nezakonitog rešenja Kv 74/08 od 22.04.2008.godine, kojim je odbijena oštećene kao tužioca žalba, izjavljena protiv rešenja o sprovođenju istrage Ki 223/07 od 02.04.2008.godine, i, da je to učinila u nameri da povredi prava drugog, to jest, nanese materijalnu i nematerijalnu štetu.

Po nalaženju suda, pravilno je okrivljeni AA, kao istražni sudija, a nakon saslušanja osumnjičene OO, zaključio da postoji osnovana sumnja da je izvršila krivično delo prevara iz člana 208 stav 3, u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i pravilno doneo rešenje o sprovođenju istrage Ki 223/07 od 02.04.2008.godine. Naime, istraga se pokreće protiv određenog lica kada postoji osnovana sumnja da je učinilo krivično delo i cilj iste je, da se prikupe dokazi i podaci koji su potrebni da bi se moglo odlučiti, da li će se podići optužnica ili obustaviti postupak, kao i dokazi za koje postoji opasnost da se neće moći ponoviti na glavnom pretresu ili bi njihovo izvođenje bilo otežano, kao i drugi dokazi koji mogu biti od koristi za postupak, a čije se izvođenje, obzirom na okolnosti pokazuju celishodnim. Kako su, u konkretnom slučaju, nakon sprovedene istrage, optužnicom Opštinskog javnog tužioca Smederevo Kt.broj724/03 od 13.11.2008.godine, okrivljena OO, ovde oštećena kao tužilac i okrivljeni VV, optuženi za po jedno krivično delo prevara iz člana 208 stav 3, u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, to, po oceni ovoga suda, ni jedna okolnost ne dovodi u sumnju zakonitost pobijanog rešenja o sprovođenju istrage Ki.br. 223/07 od 02.04.2008.godine, koje je okrivljeni AA, kao istražni sudija Opštinskog suda u Smederevu, doneo, kao ni zakonitost rešenja Kv.br. 74/08 od 22.04.2008.godine, u čijem donošenju je, kao član veća, učestvovala okrivljena BB, a kojom je odbijena žalba oštećene kao tužioca izjavljena protiv navedenog rešenja o sprovođenju istrage Ki.br. 223/07.

Za postojanje krivičnog dela iz člana 360 stav 1 Krivičnog zakonika, a koje se okrivljenima stavlja na teret, potrebno je, da sudija donese nezakonit akt ili da na drugi način prekrši zakon, u nameri da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu. Znači, bitan elemenat ovog krivičnog dela je postojanje namere da se drugom pribavi kakva korist ili da mu se nanese kakva šteta, koja se uvek mora i dokazati. A, iz optužbe oštećene kao tužioca proizilazi, da, utvrđivanje ove namere, ona vezuje, i to jedino, za donošenje rešenja o sprovođenju istrage, tvrdnjom, da je okrivljeni AA, rešenje Ki 223/07 od 02.04.2008 godine, doneo, u nameri da oštećenom "AA", pribavi korist i njoj nanese štetu, a okrivljena BB, kao član veća, učestvujući u donošenju rešenja Kv.br.74/08 od 22.04.2008. godine, sa namerom da drugom pribavi kakvu korist, ili mu nanese kakvu štetu. Dakle, ne navodi ni jedan drugi dokaz. Kod ovakvog stanja stvari, gde, za postojanje ovog krivičnog dela, nije dovoljno samo da se tvrdi, da je time, što je sudija doneo određeno rešenje ili učestvovao u donošenju istog, to učinio u nameri da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, zbog čega je, po nalaženju ovoga suda, pravilno prvostepeni sud našao, da u radnjama okrivljenih AA i BB, opisane u optužbi oštećene kao tužioca OO, nema elemenata krivičnog dela iz člana 360 stav 1 Krivičnog zakonika.

Sud je posebno cenio žalbene navode oštećene kao tužioca kojima se prvostepeno rešenje pobija u delu u kome je optužni akt oštećenog kao tužioca označen kao optužni predlog, kao i da prvostepeni sud nije bio nadležan da donese prvostepeno rešenje. Međutim, polazeći od člana 433 ZKP, kojim je propisano da se u postupku zbog krivičnog dela za koja je kao glavna kazna propisana novčana kazna ili zatvor do pet godina, primenjuju odredbe člana 434 - 448 ZKP, i da ukoliko ovim odredbama nije nešto posebno propisano, primenjuju se, shodno njima, ostale odredbe ovog Zakonika, to su neosnovani žalbeni navodi kojima se iz navedenih razloga, pobija prvostepeno rešenje.

Ovaj sud je imao u vidu i ostale žalbene navode oštećene kao tužioca, ali nalazi, da iste nisu od uticaja na drugačiji ishod ove krivičnopravne stvari.

Sa iznetih razloga, a na osnovu člana 401 ZKP, odlučeno je kao u izreci rešenja.


ZAPISNIČAR PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Snežana Dogandžić Slavka Mihajlović

D.P.

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)