Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.09.2011.

Kž2 3035/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 3035/11
Dana 20.09.2011. godine
B E O G R A D
Nemanjina br.9APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Savke Gogić, predsednika veća Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom - zapisničarem Tanjom Slavković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 tačka 1 u vezi člana 33 KZ i dr., rešavajući po žalbi okrivljenog AA, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu K.br.1127/10 od 31.08.2011.godine, u sednici veća održanoj dana 20.09.2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVA SE žalba okrivljenog AA, pa se rešenje Višeg suda u Beogradu K.br.1127/10 od 31.08.2011.godine, UKIDA.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu K.br.1127/10 od 31.08.2011.godine, okrivljeni AA je upućen u Ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude Višeg suda u Beogradu K.br.1127/10 od 16.05.2011.godine, kojom je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu iz člana 114 tačka 1 u vezi člana 33 KZ i osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 35 (tridesetpet) godina u koju kaznu mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru počev od 22.08.2008.godine, kada je lišen slobode, pa nadalje.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio okrivljeni AA, bez navođenja osnova pobijanja, a prema žalbenim razlozima, prvostepeno rešenje se pobija zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži njegovu žalbu te istog vrati u pritvor.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je pismenim podneskom Ktž.br.2568/11 od 19.09.2011.godine, predložio da se uvaži kao osnovana žalba okrivljenog AA, te da se rešenje Višeg suda u Beogradu preinači tako što će se odlučiti da se okrivljeni ne uputi na izdržavanje kazne zatvora pre pravnosnažnosti presude.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem koje je ispitao u smislu člana 401 stav 3 ZKP i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u pismenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Žalbom okrivljenog AA pobija se prvostepeno rešenje, tako što se moli da Apelacioni sud da ne uvaži njegovu molbu kojom je tražio da ide pre pravnosnažnosti presude na izdržavanje kazne zatvora, tako što ističe da sada nije u mogućnosti da podnese izolaciju u KPZ, pa pošto je u međuvremenu dobio presudu mora ostati u pritvoru, kako bi zajedno sa svojim advokatima napisao žalbu, a odlaskom u KPZ ne bi imao adekvatnu odbranu, sa kojih razloga predlaže kao u žalbi.

Naime, prvostepeni sud je doneo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja i okrivljenog AA uputio pre pravnosnažnosti presude u ustanovu za izdržavanje zatvorske kazne, a po presudi Višeg suda u Beogradu K.br.1127/10 od 16.05.2011.godine uz obrazloženje da je okrivljeni AA posle izricanja kazne zatvora podneo zahtev za upućivanje u ustanovu za izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti, sa kojih razloga je prvostepeni sud i doneo odluku kao u izreci ožalbenog rešenja, shodno odredbi člana 358 stav 7 ZKP, nalazeći da ne postoje smetnje da se zahtev okrivljenog usvoji, obzirom da podvrgavanje okrivljenog režimu Ustanove za izdržavanje kazne u ovoj fazi postupka ne bi bilo od uticaja na nesmetano vođenje ovog krivičnog postupka do njegovog pravnosnažnog okončanja.

Odredbom člana 358 stav 7 ZKP je predviđena mogućnost upućivanja u Ustanovu za izdržavanje kazne, lica osuđenog na zatvor pre pravnosnažnosti presude, na njegov zahtev, pri čemu inicijativa može poteći samo od osuđenog. Protiv takvog rešenja kojim se osuđeni upućuje u ustanovu za izdražvanje kazne pre pravnosnažnosti presude dozvoljena je žalba i ista, zapravo znači odustajanje od podnetog zahteva, zbog čega je izjavljena žalba osuđenog AA tako i tretirana i stoga je uvažavanjem iste ukinuto pobijano rešenje.

Imajući u vidu napred navedeno Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci rešenja, obzirom da pod navedenim okolnostima nisu ispunjeni uslovi da se okrivljeni uputi na izdržavanje kazne pre pravnosnažnosti presude, imajući u vidu njegove žalbene navode i to da isti ne bi mogao da podnese izolaciju u KPZ, te da je u međuvremenu dobio prepis presude, da je u toku žalbeni postupak i da bi odlazak istog u KPZ onemogućio njegovu adekvatnu odbranu, i da mu je bolje u Centralnom zatvoru gde su uslovi solidni, a gde će i dočekati pravnosnažnost presude.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud u Beogradu je odlučio kao u izreci rešenja na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP.


Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Tanja Slavković, s.r Savka Gogić, s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)