Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.08.2012.

Kž2 3052/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 3052/12
Dana 14.08.2012. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Aleksandra Bagaša, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljene AA, zbog krivičnog dela samovlašća iz člana 330 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu, izjavljenoj protiv rešenja Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br. 3203/10 od 10.04.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 14. avgusta 2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbe Prvog osnovnog javnog tužioca u Beogradu, UKIDA SE rešenje Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br. 3203/10 od 10.04.2012. godine i spisi predmeta se vraćaju prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Prvog osnovnog suda u Beogradu K.br. 3203/10 od 10.04.2012. godine odbačen je optužni predlog Prvog OJT u Beogradu Kt.br. 2435/08 od 23.03.2009. godine prema okrivljenoj AA zbog krivičnog dela samovlašće iz člana 330 stav 1 Krivičnog zakonika, jer je postupak vođen bez zahteva ovlašćenog tužioca.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio Prvi osnovni javni tužilac u Beogradu, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, sa predlogom da se pobijano rešenje ukine i spis vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu dostavio je podnesak Ktr I broj 2645/2012 od 10.08.2012. godine u kojem je predložio da se žalba tužioca uvaži kao osnovana.
Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i izjavljenom žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, te stava Apelacionog javnog tužioca u Beogradu iznetog u citiranom pismenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Osnovano se izjavljenom žalbom ukazuje da je prvostepeno rešenje zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, koja se ogleda u tome da prvostepeni sud u pogledu odlučnih činjenica nije dao jasne razloge zbog čega je uvažavanjem žalbe pobijano rešenje ukinuto.

Dajući razloge za svoju odluku prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja navodi da je zaključio da u konkretnom slučaju javni tužilac nije ovlašćen tužilac, iz razloga što je sud shvatanja da izraz na štetu građana iz člana 330 stav 3 Krivičnog zakonika znači na štetu privatne imovine, pa kako iz optužnog predloga proizilazi da je krivično delo učinjeno na štetu firme „NN PM“ iz Beograda, koja je u vlasništvu građana, odnosno u privatnoj svojini, to je prvostepeni sud odlučio kao u izreci.

Međutim, ovakav stav prvostepenog suda nije prihvatljiv za Apelacioni sud u Beogradu.

Naime, članom 330 stav 3 Krivičnog zakonika propisano da ako je delo iz stava 1 i 2 učinjeno na štetu građana gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Zaključak prvostepenog suda koji izraz „na štetu građana“ iz člana 330 stav 3 Krivičnog zakonika poistovećuje sa pojmom „privatne imovine“ nije prihvatljiv za Apelacioni sud u Beogradu iz prostog razloga što je pojam privatne imovine znatno širi od pojma imovine građana, s obzirom da pojam privatna imovina podrazumeva kako imovinu građana, tako i imovinu pravnih lica, zbog čega Apelacioni sud u Beogradu i nalazi da se imovina građana ne može izjednačavati sa privatnom imovinom jer se ne radi o identičnim pojmovima. U prilog ovakvom stavu Apelacionog suda u Beogradu govori i činjenica da je i zakonodavac napravio razliku između ta dva pojma, pa je u članu 330 stav 3 Krivičnog zakonika koristio termin „šteta građana“, dok je u nekim drugim članovima koristio termin „na štetu privatne imovine“.

Prilikom ponovnog odlučivanja prvostepeni sud će imati u vidu primedbe na koje mu je ovim rešenjem ukazano, te će nakon što otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati jasne i neprotivrečne razloge koji će u svemu biti prihvatljivi i za ovaj sud.

Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP.

Zapisničar,       Predsednik veća-sudija,
Aleksandar Bagaš, s.r.     mr Sretko Janković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)