Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
5.03.2012.

Kž2 454/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 454/12
Dana 05.03.2012. godine
B E O G R A D
ul. Nemanjina br. 9

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudije Milimira Lukića, predsednika veća, sudija Nade Zec i Duška Milenkovića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Marijom Janković Debeljak zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljene AA, zbog krivičnog dela teška krađa u produženom trajanju iz člana 240 stav 1 tačka 1 i stav 2 u vezi člana 49 KZ Crne Gore, odlučujući o žalbi branioca okrivljene AA, adv. AB i okrivljene AA, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Šapcu Kre.br. 16/11 od 11.01.2012. godine, u sednici veća, u prisustvu zamenika Apelacionog javnog tužioca Branimira Jankovića i branioca okrivljene adv. AB, a u odsustvu okrivljene AA uredno obaveštene, održanoj dana 05.03.2012.godine, doneo je

R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbi okrivljene AA i branioca okrivljene, adv. Biljane Bogićević, PREINAČAVA SE rešenje Višeg suda u Šapcu Kre.br.16/11 od 11.01.2012. godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu, nalazi da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje AA rođene _, iz _, Opština _k, državljanke Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, rođene _. godine u _, od oca _ i majke _, rođene _, predviđene u članovima 7 i 16 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 20 od 19.03.2009. godine), radi predaje nadležnom sudu za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od jedne godine, izrečene presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 335/07 od 23.11.2007. godine, zbog krivičnog dela teška krađa u produženom trajanju iz člana 240 stav 1 tačka 1 i stav 2 u vezi člana 49 KZ Crne Gore, koje krivično delo je inkriminisano kao produženo krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 KZ u vezi člana 61 KZ Republike Srbije, pa se postupak za izručenje AA sa prebivalištem u _ Opština _, Republika Srpska, državljanke Bosne i Hercegovine Republike Srpske koji je podnet od strane Ministarstva pravde Republike Crne Gore, OBUSTAVLjA.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Šapcu Kre.br. 16/11 od 11.01.2012. godine, utvrđeno je da su ispunjene pretpostavke za izručenje AA rođene _, iz _, Opština _, državljanke Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, rođene _. godine u _, od oca _ i majke _, rođene _, predviđene u članovima 7 i 16 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 20 od 19.03.2009. godine), radi predaje nadležnom sudu za upućivanje na izdržavanje kazne zatvora u trajanju od jedne godine, izrečene presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 335/07 od 23.11.2007. godine, zbog krivičnog dela teška krađa u produženom trajanju iz člana 240 stav 1 tačka 1 i stav 2 u vezi člana 49 KZ Crne Gore, koje krivično delo je inkriminisano kao produženo krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 KZ u vezi člana 61 KZ Republike Srbije pa se zahtev za izručenje AA _ koji je podnet od strane Ministarstva pravde Republike Crne Gore smatra osnovanim.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno su žalbe izjavili:

- Branilac okrivljene AA adv. AB zbog pogrešne primene zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu preinači prvostepeno rešenje, tako što će utvrditi da nisu ispunjene pretpostavke za izručenje osuđene AA iz _.

- Okrivljena AA, bez navođenja zakonskog osnova, sa predlogom da se obustavi postupak njenog izručenja, jer je nastupila apsolutna zastarelost izvršenja krivične sankcije.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu je podneskom Ktr1.br. 396/2012 od 08.02.2012. godine, izneo mišljenje da je rešenje Višeg suda u Šapcu Kre.br. 16/2011 pravilno, te da žalbu branioca okrivljene treba odbiti.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, u smislu člana 29 stav 3 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, u prisustvu Apelacionog javnog tužioca Branimira Jankovića, i branioca okrivljene adv. AB, a u odsustvu uredno obaveštene okrivljene AA, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem, žalbama, kao i predlogom Apelacionog javnog tužioca iz napred navedenog podneska, te je našao da valja odlučiti kao u izreci rešenja, a iz sledećih razloga:

Pobijanim rešenjem, prvostepeni sud je utvrdio da su ispunjene pretpostavke za izručenje AA, predviđene članovima 7 i 16 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, pa se zahtev za izručenje AA, koji je podnet od strane Ministarstva pravde Republike Crne Gore, smatra osnovanim.

Iz spisa predmeta proizilazi, da je Ministarstvo pravde Crne Gore, dopisom od 06.02.2012.godine, obavestilo Ministarstvo pravde RS, da povlači molbu za izručenje AA, zbog apsolutne zastarelosti izvršenja kazne zatvora (na koju je ista osuđena presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br 335/07 od 23.11.2007.godine), koja je nastupila dana 06.02.2012.godine.

Kako je na sednici veća, utvrđeno da je Ministarstvo pravde Crne Gore, svojim dopisom od 06.02.2012.godine, povuklo molbu za izručenje AA, te imajući u vidu napred navedeno, da je presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 335/07 od 23.11.2007. godine, pravnosnažne dana 06.02.2008. godine, okrivljena AA osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, zbog krivičnog dela teška krađa u produženom trajanju iz člana 240 stav 1 i stav 2 u vezi člana 49 KZ Republike Crne Gore, koje je inkriminisano kao produženo krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 1 tačka 1 KZ u vezi člana 61 KZ Republike Srbije i da je apsolutna zastarelost izvršenja kazne u konkretnom slučaju, nastupila dana 06.02.2012. godine, usled čega je Ministarstvo pravde Crne Gore, povuklo molbu za izručenje AA, to je Apelacioni sud našao, da u konkretnom slučaju nisu ispunjene pretpostavke za izručenje AA, predviđene članovima 7 i 16 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (Službeni glasnik Republike Srbije br. 20 od 19.03.2009. godine), usled čega je uvažavanjem žalbi AA i njenog branioca adv. AB, doneo odluku kao u izreci rešenja.

Sledom iznetog odlučeno je kao u izreci, primenom odredbi člana 401 stav 3 ZKP, u vezi člana 29 stav 3akona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima.

Zapisničar      Predsednik veća-sudija
Marija Janković Debeljak, s.r.       Milimir Lukić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)