Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
2.04.2012.

Kž2 570/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 570/12
Dana 02.04.2012. godine
B E O G R A D, ul. Nemanjina br.9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, uz učešće sudijskog pomoćnika Jelene Miljković Gligorijević kao zapisničara, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela razbojništvo iz člana 168 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srbije, odlučujući o žalbi osuđenog AA, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Požarevcu K.br.15/05 od 27.01.2012.godine, u sednici veća održanoj dana 02. aprila 2012.godine doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba osuđenog AA, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Požarevcu K.br.15/05 od 27.01.2012. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Požarevcu K.br.15/05 od 27.01.2012. godine, odbijen je kao neosnovan zahtev osuđenog AA za donošenje rešenja o zastarelosti izvršenja kazne, a po presudi Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005. godine.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio osuđeni AA bez posebnog navođenja zakonskih osnova zbog kojih pobija prvostepeno rešenje, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu donese odluku o zastarevanju izvršenja kazne a po presudi Kv.br.271/2006 Okružnog suda u Požarevcu.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom Ktr-I-br.519/12 od 29.02.2012.godine, predložio da se žalba osuđenog AA, odbije kao neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spis predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem, koje je ispitao po službenoj dužnosti u smislu člana 401 stav 5 ZKP i žalbom, pa je ceneći navode i predloge iz žalbe osuđenog, a imajući u vidu i predlog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao:

-žalba je neosnovana.

Prvostepeni sud je donoseći odluku da odbije kao neosnovan zahtev osuđenog AA za donošenje rešenja o zastarelosti izvršenja kazne zatvora, po presudi Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, cenio sve činjenice i okolnosti koje su bitne za donošenje predmetne odluke, pa je za takvu svoju odluku dao jasne i uverljive razloge, koje u svemu prihvata i ovaj sud.

Naime, iz spisa predmeta proizilazi da je pravnosnažnom presudom Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005. godine, okrivljeni AA oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela razbojništvo iz člana 168 stav 1 KZ RS i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci u koju kaznu mu je uračunato i vreme provedeno u pritvoru od 19.01.2005. godine do 26.04.2005. godine, dok je u tački dva izreke navedene presude shodno članu 354 stav 1 tačka 1 ZKP, odbijena optužba protiv okrivljenog AA da je izvršio krivično delo razbojništvo iz člana 168 stav 1 KZ RS. Proizilazi i to da su presudom Okružnog suda u Požarevcu Kv.br.271/2006 od 18.01.2007.godine preinačene samo u pogledu odluke o kazni pravnosnažne presude Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/2005 od 26.04.2005.godine i Opštinskog suda u Požarevcu K.br.455/05 od 27.10.2005.godine, pa je okrivljeni AA osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i tri meseca u koju kaznu mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od 19.01.2005.godine do 26.04.2005.godine i od 22.06.2005.godine do 27.10.2005.godine, dok se u svemu ostalom presude ostale neizmenjene.

Osuđeni AA je dana 23.01.2012.godine, prvostepenom sudu podneo zahtev za donošenje rešenja o zastarelosti izvršenja kazne, po presudi Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, u kome je naveo da iz objektivnih razloga navedena presuda do sada nije mogla biti izvršena, čime su ispunjeni uslovi iz člana 105 stav 6 i člana 107 stavovi 6 i 7 KZ, za apsolutnu zastarelost kazne zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, po presudi Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine.

Ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je zahtev osuđenog odbio kao neosnovan, obzirom da je presuda tadašnjeg Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, u smislu člana 405 ZKP, preinačena presudom Okružnog suda u Požarevcu Kv.br.271/06 od 18.01.2007.godine, samo u pogledu odluke o kazni, zajedno sa presudom Opštinskog suda u Požarevcu K.br.455/05 od 27.10.2005.godine, zbog ispunjenosti zakonskih razloga predviđenih članom 62 stav 1 KZ, te da su napred navedene presude spojene i osuđeni AA je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dve godine i tri meseca. Naime, donošenjem presude Kv.br.271/06 od 18.01.2007.godine, prestala je dakle da postoji i proizvodi pravno dejstvo presuda K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, pa samim tim u odnosu na presudu Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, prestali su da teku rokovi zastarelosti predviđeni članom 105 i 107 KZ. Shodno navedenom pravilno je zahtev osuđenog AA za donošenje rešenja o apsolutnoj zastarelosti izvršenja kazne zatvora po presudi Okružnog suda u Požarevcu K.br.15/05 od 26.04.2005.godine, odbijen kao neosnovan, obzirom da isti može tražiti eventualno samo zastarelost izvršenja kazne zatvora, po novoj pravnosnažnoj presudi Kv.br.271/06 od 18.01.2007.godine, čija zastarelost počinje da teče od trenutka osude po novoj presudi.

Obzirom na napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu je našao da navodi i tvrdnje iznete u žalbi osuđenog nisu osnovani. Naime, predmetnom žalbom se u suštini ne dovodi u sumnju pravilnost i zakonitost prvostepenog rešenja, a nije konkretizovana nijedna povreda zbog koje bi isto moralo biti ukinuto, pa s toga nije podrobnije izlagao, analizirao i obrazlagao sve navode iz žalbe osuđenog.

Zbog napred navedenih razloga, Apelacioni sud u Beogradu je na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP odlučio kao u izreci rešenja.


Zapisničar       Predsednik veća – sudija
Jelena Miljković Gligorijević    Slavka Mihajlović

OMJ/JMG

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)