Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.04.2013.

Kž2 838/2013

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 838/2013
Dana 17.04.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija Milene Rašić – predsednika veća, Mirjane Popović i Snežane Dimitrijević - članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Snežanom Lazin – zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA, zbog krivičnog dela pustošenje šuma u saizvršilaštvu iz člana 274 stav 1 KZ u vezi člana 33 KZ, odlučujući o žalbi osuđenog AA, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.143/12 od 05.02.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 17.04.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbe osuđenog AA PREINAČUJE SE rešenje Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.143/12 od 05.02.2013. godine kojim je osuđenom AA neplaćeni deo novčane kazne u iznosu od 25.000,00 dinara na koju je osuđen pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladimircima K.br.70/09 od 28.10.2009. godine zamenjen kaznom zatvora u trajanju od 25 dana, pa mu Apelacioni sud u Beogradu na osnovu odredbe člana 51 stav 4 KZ neplaćeni deo izrečene novčane kazne zamenjuje kaznom RADA U JAVNOM INTERESU, tako što za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne određuje 8 časova rada u javnom interesu, s tim što rad u javnom interesu ne može biti duži od 360 časova.

Ukoliko osuđeni ne obavi deo ili sve časove izrečene kazne rada u javnom interesu, sud će ovu kaznu zameniti kaznom zatvora, tako što će za svakih započetih 8 časova rada u javnom interesu odrediti 1 dan zatvora.

O b r a z l o ž e nj e

Pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladimircima K.br.70/09 od 28.10.2009. godine okrivljeni AA je oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela pustošenje šuma u saizvršilaštvu iz člana 274 stav 1 KZ u vezi člana 33 KZ i osuđen je na novčanu kaznu u iznosu od 30.000,00 (tridesethiljada) dinara koju je dužan da plati u roku od 6 meseci po pravnosnažnosti presude, a ako je ne plati u navedenom roku sud će je zameniti kaznom zatvora tako što će se svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne zameniti u 1 dan zatvora.

Rešenjem Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.143/12 od 05.02.2013. godine određeno je da se vrši zamena neplaćenog dela novčane kazne u iznosu od 25.000,00 (dvadesetpethiljada) dinara na koju je osuđen AA pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladimircima K.br.70/09 od 28.10.2009. godine, kaznom zatvora u trajanju od 25 dana.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio osuđeni AA zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog pogrešne primene materijalnog propisa, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu preinači prvostepeno rešenje i izvrši zamenu neplaćenog dela novčane kazne u iznosu od 25.000,00 dinara kaznom rada u javnom interesu.

  Zamenik Apelacionog javnog tužioca u Beogradu je u svom podnesku KTR-I br.767/2013 od 01.03.2013. godine stavio predlog da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovanu žalbu osuđenog AA izjavljenu protiv rešenja Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.143/12 od 05.02.2013. godine i da navedeno rešenje potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio celokupne spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem koje je po službenoj dužnosti ispitao u smislu člana 401 stav 5 ZKP i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, a imajući u vidu i predlog zamenika Apelacionog javnog tužioca u Beogradu, našao:

  Žalba je osnovana.

Žalbom osuđenog AA pobija se prvostepeno rešenje, tako što osuđeni ističe da je prvostepeni sud prilikom donošenja pobijanog rešenja trebalo da ima u vidu činjenicu da je on nezaposlen i da zaista nije bio u mogućnosti da izmiri novčanu kaznu koja mu je izrečena pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladimircima K.br.70/09 od 28.10.2009. godine, kao i da će odlazak na izdržavanje kazne zatvora kao zamena za neplaćenu novčanu kaznu dovesti u težak položaj njegovu porodicu koju isključivo on izdržava. Po mišljenju osuđenog prvostepeni sud je, imajući u vidu njegove lične i porodične prilike, kao i njegovu neosuđivanost, trebalo da mu neplaćeni deo novčane kazne u iznosu od 25.000,00 dinara shodno članu 51 stav 4 KZ zameni kaznom rada u javnom interesu sa kojom se on apsolutno slaže i kojom bi se u konkretnom slučaju u potpunosti opravdala svrha kažnjavanja.

Ispitujući pobijano rešenje, Apelacioni sud kao drugostepeni je, imajući u vidu da je osuđeni AA u svojoj žalbi predložio i izrazio spremnost da obavlja rad u javnom interesu, a što je tretirano kao njegov pristanak na ovu kaznu shodno članu 52 stav 4 KZ, te imajući pri tome u vidu da je odredbom člana 51 stav 4 KZ propisano da se neplaćena novčana kazna može, umesto kaznom zatvora, zameniti kaznom rada u javnom interesu tako što će se za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odrediti 8 časova rada u javnom interesu, s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od 360 časova, našao da su u konkretnom slučaju ispunjeni zakonom propisani uslovi za izricanje kazne rada u javnom interesu i da je žalba osuđenog AA osnovana. Stoga je Apelacioni sud u Beogradu, uvažavajući žalbu osuđenog, preinačio rešenje Osnovnog suda u Šapcu Kv.br.143/12 od 05.02.2013. godine i na osnovu odredbe člana 51 stav 4 KZ osuđenom, kome je ožalbenim rešenjem neplaćeni deo novčane kazne u iznosu od 25.000,00 dinara na koju je osuđen pravnosnažnom presudom Opštinskog suda u Vladimircima K.br.70/09 od 28.10.2009. godine, zamenjen kaznom zatvora u trajanju od 25 dana, zamenio kaznom rada u javnom interesu tako što je za svakih započetih 1.000,00 dinara novčane kazne odredio 8 časova rada u javnom interesu, s tim što ovaj rad ne može biti duži od 360 časova.

Apelacioni sud je navedenu odluku doneo imajući u vidu vrstu učinjenog krivičnog dela i zaprećenu kaznu, zatim ličnost osuđenog, odnosno činjenicu da se u konkretnom slučaju radi o ranije neosuđivanom licu, te ocu troje maloletne dece, kao i imajući u vidu izraženu spremnost i pristanak osuđenog da obavlja rad u javnom interesu, a isto tako i činjenicu da izrečena novčana kazna nije u potpunosti mogla biti plaćena zbog lošeg materijalnog stanja osuđenog koji je bez zaposlenja i stalnih izvora prihoda i da je osuđeni uplatio samo novčani iznos od 5.000,00 dinara. Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu kao drugostepenog i ovako zamenjenim neplaćenim delom novčane kazne u iznosu od 25.000,00 dinara kaznom rada u javnom interesu, umesto kaznom zatvora, će se u svemu ostvariti svrha kažnjavanja predviđena odredbom člana 42 KZ, dakle kako svrha generalne, tako i svrha specijalne prevencije, odnosno na osuđenog AA će se u dovoljnoj meri uticati da ubuduće ne čini krivična dela, pri čemu je na osnovu člana 52 stav 5 KZ određeno da ako osuđeni AA ne obavi deo ili sve časove izrečene kazne rada u javnom interesu, sud će ovu kaznu zameniti kaznom zatvora tako što će za svakih započetih 8 časova rada u javnom interesu odrediti 1 dan zatvora.

Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u izreci ovoga rešenja, primenom odredbe člana 401 stav 3 ZKP.

Zapisničar      Predsednik veća-sudija
Snežana Lazin     Milena Rašić

MV

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)