Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
19.03.2013.

Kž2 895/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 895/13
Dana 19.03.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU u veću sastavljenom od sudije mr Sretka Jankovića, predsednika veća, Branke Pejović i dr Miodraga Majića članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Aleksandra Bagaša kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih AA i AA1, zbog krivičnog dela napad na službena lica u vršenju službene dužnosti u saizvršilaštvu iz člana 323 stav 1 KZ u vezi člana 33 KZ, odlučujući o žalbi Osnovnog javnog tužioca u Valjevu, izjavljenoj protiv rešenja Osnovnog suda u Valjevu K.br. 235/12 od 24.01.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 19.03.2013. godine doneo je

R E Š E Nj E

  Uvažavanjem žalbe Osnovnog javnog tužioca u Valjevu, UKIDA SE rešenje Osnovnog suda u Valjevu K.br. 235/12 od 24.01.2013. godine i predmet se VRAĆA prvostepenom sudu na dalji postupak.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Osnovnog suda u Valjevu K.br. 235/12 od 24.01.2013. godine odbijen je optužni predlog OJT-a u Valjevu Kt.br. 1302/11 od 08.02.2012. godine podnet protiv okrivljenih AA i AA1, zbog krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju dužnosti u saizvršilaštvu iz člana 323 stav 1 KZ u vezi člana 33 KZ.,

  Protiv označenog rešenja žalbu je izjavio Osnovni javni tužilac u Valjevu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje i povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži izjavljenu žalbu, pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na dalji postupak.

Apelacioni javni tužilac u Beogradu dostavio je podnesak Ktr. I br. 817/13 od 05.03.2013. godine u kome je predložio da se žalba tužioca uvaži kao osnovana i donese odluka u smislu žalbenog predloga tužioca.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta, pa je imajući u vidu navode izjavljene žalbe, ceneći pri tom i stav Apelacionog javnog tužioca u Beogradu u citiranom pismenom podnesku, našao:

 žalba je osnovana.

Osnovano se izjavljenom žalbom ukazuje da je prvostepeno rešenje zahvaćeno bitnom povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a koja se ogleda u tome da prvostepeni sud u pogledu odlučnih činjenica nije dao jasne, kao i povredom krivičnog zakona, s obzirom da je prvostepeni sud pogrešno primenio odredbe krivičnog zakona.

Naime, obrazlažući svoju odluku, prvostepeni sud nalazi da radnici Elektrodistribucije koji su obavljali predmetnu radnju isključenja električne energije nisu, odnosno nemaju svojstvo službenih lica prema članu 112 Krivičnog zakonika, a što proizilazi i iz presude Apelacionog suda u Beogradu Kž1 2980/11 od 10.11.2011. godine, te kako shodno navedenom radnici Elektrodistribucije nemaju svojstvo službenog lica, prvostepeni sud je zaključio da u konkretnom slučaju nedostaje bitan element krivičnog dela člana 323 stav 1 Krivičnog zakonika, zbog čega je odbio predmetni optužni predlog.

Međutim, razlozi koje je dao prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja su neprihvatljivi za Apelacioni sud u Beogradu. Naime, odredbom člana 112 tačka 4 Krivičnog zakonika propisano je da se službenim licem smatra i lice kojem je faktički povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova. S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o licima zaposlenim u preduzeću kome su poverena javna ovlašćenja, koja u okviru svoje službe obavljaju određene službene radnje koje su im poverene, to Apelacioni sud u Beogradu u konkretnom slučaju nalazi da su radnici Javnog Preduzeća Elektrodistribucije službena lica, te da shodno tome prvostepeni sud nije mogao da izvede zaključak tumačeći odredbu člana 112 Krivičnog zakonika da oštećeni nemaju svojstvo službenog lica. Takođe, Apelacioni sud nalazi da takav zaključak nije mogao prvostepeni sud da izvede ni iz odluke Apelacionog suda u Beogradu Kž1.br. 2980/11 od 10.11.2011. godine, s obzirom da se radi o rešenju kojim je ukinuta ožalbena presuda i kojim je praktično na strani 4 obrazloženja tog rešenja dat nalog da u ponovnom postupku sud utvrdi da li su radnici J.P. Elektrodistribucije službena lica, te da za svoj zaključak sud da jasne razloge. Dakle, navedenom presudom Apelacionog suda u Beogradu nije utvrđeno da radnici J.P. Elektrodistribucije nisu službena lica s obzirom da bi u tom slučaju sud bio obavezan da pobijanu presudu preinači, a ne da je ukine, kao što je to učinjeno, već je upravo prvostepenom sudu naloženo da utvrdi dali su radnici J.P. Elektrodistribucije službena lica.

U daljem toku postupka prvostepeni sud će postupiti po optužnom predlogu OJT u Valjevu Kt.br. 1302/11 od 08.02.2012. godine, te će preduzeti sve radnje predložene predmetnim optužnim predlogom, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku za koju će dati jasne i neprotivrečne razloge koji će u svemu biti prihvatljivi i za ovaj sud.
 
Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP-a.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Aleksandar Bagaš     mr Sretko Janković

SA

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)