Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.07.2013.

Kž2 Po1 289/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 289/13
Dana 16.07.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Dragoljuba Đorđevića i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Aleksandra Bagaša, kao zapisničara, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 i 4 a u vezi člana 33 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1.br. 63/10, Kv.Po1.br. 517/13 od 04.07.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 16. jula 2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba Tužioca za organizovani kriminal, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1.br. 63/10, Kv.Po1.br. 517/13 od 04.07.2013. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1.br. 63/10, Kv.Po1.br. 517/13 od 04.07.2013. godine u stavu jedan okrivljenom AA ukinut je pritvor određen rešenjem istražnog sudije Posebnog odeljenja, Okružnog suda u Beogradu, Ki.P.br. 18/06 od 07.07.2006. godine, po kom rešenju optuženi nije lišen slobode, dok je stavom dva naređeno povlačenje raspisane poternice po rešenju istražnog sudije Posebnog odeljenja, Okružnog suda u Beogradu, Ki.P.br. 18/06 od 07.07.2006. godine.

Protiv označenog rešenja žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ukine pobijano rešenje i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, pa je imajući u vidu navode izjavljene žalbe, našao:

Žalba je neosnovana.

Pravilni su razlozi koje je dao Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje prilikom donošenja rešenja K.Po1.br. 63/10, Kv.Po1.br. 517/13 od 04.07.2013. godine kojim je u stavu jedan okrivljenom AA ukinuo pritvor određen rešenjem istražnog sudije Posebnog odeljenja, Okružnog suda u Beogradu, Ki.P.br. 18/06 od 07.07.2006. godine, po kom rešenju optuženi nije lišen slobode, dok je u stavu dva naredio povlačenje raspisane poternice po rešenju istražnog sudije Posebnog odeljenja, Okružnog suda u Beogradu, Ki.P.br. 18/06 od 07.07.2006. godine, zbog čega su i suprotni žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal ocenjeni kao neosnovani.

Prvostepeni sud je pravilno prilikom donošenja pobijanog rešenja cenio kompletno činjenično stanje u spisima predmeta, a posebno činjenicu da je doneta nepravnosnažna presuda Posebnog odeljenja, Višeg suda u Beogradu, kojom je optuženi AA oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 i 4 u vezi člana 33 Krivičnog zakonika, zbog čega je prvostepeni sud pravilno u konkretnom slučaju primenivši odredbu člana 425a stav 2 ZKP-a, kojom je propisano između ostalog da će se nakon izricanja prvostepene presude pritvor uvek ukinuti ako je optuženi oslobođen od optužbe, okrivljenom pritvor i ukinuo dok je prilikom donošenja odluke iz stava 2 izreke pobijanog rešenja pravilno tumačio odredbu člana 601 ZKP-a, te je takođe naredio povlačenje raspisane poternice, za šta je u obrazloženju pobijanog rešenja prvostepeni sud dao jasne i neprotivrečne razloge koji su u svemu prihvatljivi i za ovaj sud.

Imajući u vidu napred navedeno žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal, kojima se prvostepeno rešenje pobija zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, su ocenjeni kao neosnovani.

Naime, žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal su ocenjeni kao neosnovani, s obzirom da je prvostepeni sud pravilno primenjujući i tumačeći odredbu člana 425a ZKP-a okrivljenom ukinuo pritvor imajući u vidu da je isti nepravnosnažnom prvostepenom presudom oslobođen od optužbe. Naime, i po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, pravilnim tumačenjem odredbe člana 425a stav 2 ZKP-a dolazi se do zaključka da se u konkretnom slučaju navedenim članom ne pravi razlika u pogledu okolnosti da li se okrivljeni koji je oslobođen od optužbe nalazi u pritvoru ili u bekstvu, s obzirom da iz ove odredbe nesumnjivo proizilazi da se pritvor svakako ukida ukoliko je okrivljeni oslobođen od optužbe, kako je to pravilno zaključio i prvostepeni sud.

Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je doneo odluku kao u dispozitivu rešenja na osnovu odredbe člana 467 stav 4 ZKP-a.

Zapisničar,      Predsednik veća-sudija,
Aleksandar Bagaš     Veroljub Cvetković

GM

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)