Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
30.07.2013.

Kž2 Po1 310/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 310/13
Dana 30.07.2013. godine
B E O G R A D

 


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Dragoljuba Đorđevića i Sonje Manojlović, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Irenom Jušković, kao zapisničarem, u krivičnom postupku protiv okrivljenog AA i dr., zbog produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 stav 3 u vezi sa stavom 1 u vezi sa članom 61 i 33 KZ, odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.Po1 br. 39/13 od 08.07.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 30. jula 2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba Tužioca za organizovani kriminal, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.Po1 br. 39/13 od 08.07.2013. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.Po1 br. 39/13 od 08.07.2013. godine određeno je jemstvo za okrivljenog AA, rođenog _. godine u mestu _, Opština _, sa prebivalištem u Beogradu, ul. _, a boravištem u Republici _, grad _, na adresi _, u ukupnom novčanom iznosu od 538.061,22 evra, koje se sastoji u upisu hipoteke na iznos od 538.061,22 evra u korist u Republike Srbije – Višeg suda u Beogradu, na nepokretnosti aa, poslovnom prostoru aa1, vlasništvo supruge okrivljenog AA, AA1, rođene _. godine u _, od oca AO1 i majke AM1, tako da po upisu navedene hipoteke okrivljeni AA neće biti stavljen u pritvor, koji mu je određen rešenjem istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Ki.P.br. 30/07 od 07.06.2007. godine, već će biti ostavljen na slobodi.

U stavu drugom izreke rešenja određeno je da će nakon dostavljanja dokaza o upisu predmetne hipoteke u korist Republike Srbije, Višeg suda u Beogradu, shodno odredbi člana 601 ZKP, biti izdata posebna naredba o povlačenju poternica, koje su raspisane za okrivljenim AA.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 i tačka 3 u vezi sa članom 437 tačka 1 ZKP i zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 440 stav 1 u vezi sa članom 437 tačka 3 ZKP, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu kao drugostepeni ukine pobijano rešenje i predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je održao sednicu veća, o kojoj, u smislu odredbe člana 467 stav 2 ZKP nije obavestio stranke, jer je našao da njihovo prisustvo nije od koristi za razjašnjenje stvari, a na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalba je neosnovana.

Iz spisa predmeta proizilazi da je prema okrivljenom AA rešenjem istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu-Posebno odeljenje Ki.P. br. 30/07 od 07.06.2007. godine određen pritvor na osnovu odredbe člana 142 stav 2 tačka 1, 2 i 5 ZKP, a naredbom Ki.P.br. 30/07 od 15.06.2007. godine prema okrivljenom je na osnovu odredbe člana 566 i 569 ZKP izdata poternica i međunarodna poternica. Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje, odlučujući o predlogu branioca okrivljenog AA od 23.07.2012. godine za ukidanje pritvora prema okrivljenom, donelo je rešenje dana 07.08.2012. godine, kojim je odbijen navedeni predlog, s tim što je u obrazloženju rešenja navedeno da i dalje postoji zakonski osnov za određivanje pritvora prema okrivljenom AA, propisano odredbom člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP. Branilac okrivljenog AA, adv. AB dana 20.06.2013. godine dostavio je sudu predlog za određivanje jemstva za okrivljenog AA u visini od 538.061,22 evra, a koje bi se sastojalo u upisu hipoteke u navedenom iznosu u korist Republike Srbije-Višeg suda u Beogradu na nepokretnosti-poslovnom aa1, a koji je vlasništvo supruge okrivljenog, AA1.

Po oceni ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud pobijanim rešenjem utvrdio da su u konkretnom slučaju ispunjeni formalni uslovi za odlučivanje o predlogu branioca okrivljenog AA za određivanje jemstva prema istom, kako isti ne bi bio stavljen u pritvor, koji mu je određen rešenjem istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje od 07.06.2007. godine. Ovo stoga što je prema okrivljenom i dalje stoji razlog za određivanje pritvora po osnovu odredbe člana 211 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, ali je prvostepeni sud pravilno uzeo u obzir da je ovaj krivični postupak ušao u svoju sedmu godinu, činjenicu da je došlo do ukidanja prvostepene presude i da je glavni pretres iznova otpočeo, te da je došlo i do promene pravne kvalifikacije krivičnog dela koje se okrivljenom AA stavlja na teret, odnosno da se okrivljenom AA sada stavlja na teret izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu iz člana 234 stav 3 u vezi stava 1 KZ, u vezi sa članovima 61 i 33 KZ, za koje je zaprećena blaža kazna, nego za krivično delo zloupotrebe službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, a za koje je propisana kazna zatvora od 2 do 12 godina, dok mu se sada stavlja na teret krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora od 2 do 10 godina, kao i činjenicu da se okrivljenom AA stavljaju na teret radnje izvršenja krivičnog dela koje su se dogodile 1995. i 1996. godine, dakle pre više od 16 godina, pa je pravilno zaključio prvostepeni sud da se u konkretnom slučaju mera pritvora može zameniti blažom merom za obezbeđenje prisustva okrivljenog AA, odnosno merom jemstva.

Prvostepeni sud je uzeo u obzir da je okrivljeni AA pred ovlašćenim organom _-notarom, lično dao izjavu da neće pobeći i da se neće kriti do okončanja ovog krivičnog postupka, kao i činjenicu da za njega jemstvo nudi njemu jako bliska osoba, odnosno njegova supruga, pa je pravilno našao da je ponuđeni iznos jemstva od 538.061,22 evra, kao i oblik u kome će se to jemstvo dati adekvatan u ovom trenutku intenzitetu okolnosti koje opravdavaju postojanje osnova za određivanje pritvora prema okrivljenom AA, na osnovu odredbe člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP-a, imajući u vidu i konkretnu imovinsku korist koja se preciziranom optužnicom stavlja na teret okrivljenom AA, odnosno da je u ovom trenutku to iznos od 148.750.199,75 dinara, a da je dinarska protivvrednost ponuđenog jemstva 61.000.000,00 dinara. Pri tome je prvostepeni sud uzeo u obzir i da Specijalno tužilaštvo, u svom aktu kojim se izjasnilo o predlogu za jemstvo branioca okrivljenog AA, uopšte nije osporavalo visinu ponuđenog jemstva, već samo činjenicu da okrivljeni AA pred sudom nije dao izjavu da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti svoje boravište.

Stoga je, po oceni ovoga suda, pravilan zaključak prvostepenog suda da se obezbeđenje prisustva okrivljenog u konkretnom slučaju može postići zamenom mere pritvora jemstvom, zbog čega je pravilno prihvatio ponuđeno jemstvo od strane branioca okrivljenog AA, kako isti, nakon polaganja jemstva, ne bi bio stavljen u pritvor, odnosno kako bi bio ostavljen na slobodi.

Sledstveno navedenom, suprotni žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal, kojima se ističe da prvostepeni sud nije ni jednom rečju analizirao imovinsko stanje supruge okrivljenog koja je dala jemstvo za njega su neosnovani, imajući u vidu da je prvostepeni sud pravilno ocenio sve okolnosti koje su bitne za određivanje jemstva i našao da su ispunjeni uslovi za određivanje jemstva, te ceneći sve činjenice pravilno zaključio da u konkretnom slučaju obezbeđenje prisustva okrivljenog može se postići zamenom mere pritvora jemstva, a za koju odluku je dao jasne, argumentovane i uverljive razloge, koje u svemu kao pravilne prihvata i ovaj sud.

Bez uticaja na zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja su navodi žalbe Tužioca za organizovani kriminal kojima se osporava visina ponuđenog i prihvaćenog jemstva, imajući u vidu da je prvostepeni sud pravilno našao da je ponuđen iznos jemstva i oblik u kome će se jemstvo dati potpuno adekvatan intenzitetu okolnosti koje opravdavaju postojanje zakonskog osnova za određivanje pritvora propisanih odredbom člana 211 stav 1 tačka 1 ZKP, a posebno imajući u vidu da u aktu kojim se zamenik TOK-a izjasnio o predlogu za određivanje jemstva branioca okrivljenog, nije osporavana visina ponuđenog jemstva, a žalbeni navodi kojima se ističe da je ova činjenica pogrešno ocenjena od strane prvostepenog suda, nisu od uticaja na drugačiju odluku ovoga suda.

Žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal kojima se ističe da se izjava koju je okrivljeni AA dao pred nadležnim organom _ ne može prihvatiti, obzirom da se na taj način nepravilno primenjuje odredba člana 202 stav 1 ZKP, ovaj sud je ocenio kao neosnovane. Ovo stoga što je činjenica da pre donošenja prvostepenog rešenja okrivljeni AA nije dao izjavu pred sudom pred kojim se vodi postupak da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti svoje boravište, ali imajući u vidu da iz spisa predmeta proizilazi da je okrivljeni AA, odmah nakon dolaska u Republiku Srbiju, dana 29.07.2013. godine, dao pred sudom pred kojim se vodi postupak obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište, shodno odredbi člana 202 ZKP-a i shodno obećanju koje je dao u pisanoj izjavi, pa kako je ova izjava data pre odlučivanja pred drugostepenim sudom u postupku po žalbi, to je, po oceni ovoga suda, na taj način potvrđena izjava koju je okrivljeni dao pred nadležnim organom _, a koju je prihvatio prvostepeni sud.

Ovaj sud je cenio i ostale navode u izjavljenoj žalbi, pa je našao da se istima ne dovodi u sumnju zakonitost i pravilnost pobijanog rešenja.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 467 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, doneta je odluka kao u izreci ovoga rešenja.

Zapisničar         Predsednik veća - sudija
Irena Jušković, s.r.      Veroljub Cvetković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)