Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.03.2011.

Krm 2/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Krm 2/11
Dana 16.03.2011. godine
B E O G R A D,
ul. Nemanjina 9APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću za maloletnike sastavljenom od sudija Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Snežanom Dogandžić, zapisničarem, u postupku prema maloletnom AA, zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 Krivičnog zakonika i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnom AA oštećenih BB i BB1, u sednici veća održanoj u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, dana 16. marta 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


Nema mesta pokretanju pripremnog postupka prema maloletnom AA, rođenom _1992. godine u aa, od oca AA1 i majke AA2, sa prebivalištem u selu aa1, zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 KZ i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 KZ.

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.


O b r a z l o ž e nj e


Više javno tužilaštvo u Šapcu je donelo rešenje Ktm. br. 21/10 od 11.05.2010. godine o nepokretanju krivičnog postupka u vezi krivične prijave-privatne tužbe koje je oštećeni BB, preko punomoćnika BA podneo protiv maloletnog AA zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 1 KZ i oštećenje tuđe stvari iz člana 212 stav 1 u vezi stava 4 KZ, sa razloga necelishodnosti vođenja postupka.

Oštećeni su podneli privatnu tužbu protiv maloletnog AA zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 KZ i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 KZ, sa predlogom da veće za maloletnike pokrene pripremni postupak prema maloletnom, a sada punoletnom AA.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je podneskom Ktr.br. 560/11 od 02.03.2011. godine izneo mišljenje da nema osnova za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnom, a sada punoletnom AA zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 KZ i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 KZ po zahtevu oštećenih BB i BB1.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u odsustu uredno pozvanog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, pa je po razmatranju spisa, zajedno sa rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, te mišljenjem javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu našao da nema mesta pokretanju pripremnog postupka prema maloletnom AA zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 KZ i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 KZ.

Naime, iz spisa proizilazi da je rešenjem Ktm.br. 21/10 od 11.05.2010. godine, a na osnovu člana 58 stav 1 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnog dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica odbačena krivična prijava - privatna tužba oštećenog BB podneta protiv maloletnog AA zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 1 KZ i oštećenje tuđe stvari iz člana 212 stav 1 u vezi stava 4 KZ, sa razloga necelishodnosti vođenja postupka. jer s obzirom na težinu krivičnih dela, okolnosti pod kojima su ista izvršena i lično svojstvo maloletnika ne bi bilo celishodno da se prema maloletnom AA vodi postupak. Nadalje, oštećeni BB je dopisom Ktm.br. 21/10 od 11.05.2010. godine obavešten o odluci tužilaštva i poučen o svojim pravima shodno odredbi člana 57 stav 3 ZM, dok se iz priložene povratnice utvrđuje da je oštećeni lično primio navedeno obaveštenje dana 21.05.2010. godine. Konačno, da su oštećeni BB i BB1 vezano za isti krivično-pravni događaj, preko punomoćnika advokata BA1, podneli krivičnu prijavu protiv maloletnog AA Višem sudu u Šapcu dana 23.09.2010. godine, zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 2 KZ i nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 1 i stav 2 KZ.

I po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, a imajući u vidu napred navedene razloge, necelishodno je pokretanje pripremnog postupka prema maloletnom a sada punoletnom AA, jer se radi o istom krivično-pravnom događaju koji je sada u krivičnoj prijavi oštećenih samo drugačije pravno kvalifikovan, povodom čega je Više javno tužilaštvo u Šapcu po krivičnoj prijavi oštećenog BB već donelo odluku a po čijoj pouci oštećeni BB nije preuzeo krivično gonjenje u zakonskom roku od 8 dana.

Stoga su po nalaženju veća za maloletnike Apelacionog suda u Beogradu neosnovani navodi sadržani u zahtevu za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnom AA.

Na osnovu napred izloženog, primenom člana 43 stav 2 u vezi člana 59 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, odlučeno je kao u izreci rešenja.

Zapisničar PREDSEDNIK VEĆA – SUDIJA
Snežana Dogandžić Slavka Mihajlović

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)