Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.10.2010.

Krm 6/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Krm 6/10
Dana 18.10.2010. godine
B E O G R A D,
ulica Nemanjina broj 9
APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću za maloletnike sastavljenom od sudija: Slavke Mihajlović, predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković, članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Snežanom Dogandžić kao zapisničarem, u postupku prema maloletnoj AA, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnoj AA, punomoćnika oštećene BB, u sednici veća održanoj u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, dana 18.10.2010.godine, doneo jeR E Š E Nj E


NEMA MESTA POKRETANjU PRIPREMNOG POSTUPKA prema maloletnoj AA, rođenoj _1995.godine u aa, od majke AA1 i oca AA2, sa prebivalištem u aa, opština aa1, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203 stav 1 Krivičnog zakonika.

Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.O b r a z l o ž e nj eViše javno tužilaštvo u Požarevcu donelo je rešenje, Ktm 31/10-201 od 21.7.2010.godine o nepokretanju krivičnog postupka u vezi krivične prijave Policijske uprave Požarevac – PS Veliko Gradište, Ku 39/10 od 4.5.2010.godine podnete protiv maloletne AA, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203 stav 1 KZ, sa razloga necelishodnosti vođenja postupka.

Oštećena BB je preko punomoćnika podnela zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnoj AA zbog krivičnog dela krađe iz člana 203 stav 1 KZ, ukazujući u istom da je potrebno ovaj slučaj procesuirati i maloletnici ukazati da su neka protivpravna ponašanja kažnjiva budući da odluka o nepokretanju pripremnog postupka prema maloletnoj AA nema vaspitni i preventivni karakter prema maloletnim izvršiocima krivičnih dela.

Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, podneskom Ktr-I broj 2611/2010 od 13.9.2010.godine izneo je mišljenje da je zahtev punomoćnika oštećene BB za pokretanje pripremnog postupka prema maloletnoj AA zbog krivičnog dela iz člana 203 stav 1 KZ, neosnovan.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća u odsustvu uredno pozvanog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, pa je po razmatranju spisa, zajedno sa rešenjem Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu te mišljenjem Javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, našao da nema mesta pokretanju pripremnog postupka prema maloletnoj AA zbog krivičnog dela iz člana 203 stav 1 KZ.

Iz spisa i rešenja Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu proizilazi da je necelishodno vođenje postupka prema maloletnoj AA zbog krivičnog dela iz član 203 stav 1 KZ budući da je ista pred službenim licima Policijske uprave u Požarevcu – PS Veliko Gradište, dana 6.4.2010.godine priznala izvršenje predmetnog krivičnog dela, da je maloletna AA, a prema izveštaju Centra za socijalni rad – Veliko Gradište br. 560-40-03-80/10 od 5.7.2010.godine kategorisana kao dete ometeno u razvoju, da je pohađala specijalnu školu, da je prošlu školsku godinu završila sa odličnim uspehom, da shodno rešenju Komisije za određivanje vrste i stepena ometenosti postoji mogućnost daljeg školovanja maloletne AA u okviru zanatske struke, da ista prihvata vaspitne uticaje i kontrolu ponašanja od strane majke, da maloletna AA nije evidentirana kao dete sklono asocijalnom ili delikventnom ponašanju, da je ista bez izraženih patoloških tendencija u ponašanju i karakteru te da je Centar mišljenja da nije celishodno pokretanje pripremnog postupka prema maloletnici.

I po nalaženju Apelacionog suda, obzirom na napred navedene razloge, necelishodno je pokretanje pripremnog postupka prema maloletnoj AA zbog krivičnog dela iz člana 203 stav 1 KZ obzirom da je završila osmi razred osnovne škole sa odličnim uspehom, da prihvata vaspitne uticaje i kontrolu ponašanja od strane majke, da do sada nije evidentirana kao lice sklono asocijalnom ili delikventnom ponašanju.

Stoga su, po nalaženju veća za maloletnike, neosnovani navodi sadržani u zahtevu za pokretanje pripremnog postupka oštećene BB, prema maloletnoj AA kojima se ukazuje da ovakav odnos prema maloletnici na istu neće vaspitno delovati.

Na osnovu napred izloženog, primenom čl. 43 stav 2 u vezi čl. 59 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica, odlučeno je kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Snežana Dogandžić s.r. Slavka Mihajlović s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)