Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
17.06.2011.

Krm 7/10


R E P U B L I K A S R B I J A
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Krm 7/10
Dana 20.10.2010. godine
B E O G R A D,
Ul. Nemanjina br.9APELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću za maloletnike sastavljenom od sudija: Slavke Mihajlović predsednika veća, Snežane Savić i Gordane Petković članova veća, sa sudijskim pomoćnikom Žakom Pavlovićem kao zapisničarem, u krivičnom predmetu maloletnih AA i dr., zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika, odlučujući o zahtevu oštećenih BB i BB1za pokretanje pripremnog postupka u smislu odredbe člana 57 stav 3 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, u sednici veća održanoj dana 20.10.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

Ima mesta pokretanju postupka prema maloletnima: AA, VV, GG i DD zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz čl.344 st.2 Krivičnog zakonika.

Protiv ovog rešenja žalba nije dozvoljena.


O b r a z l o ž e nj e

Javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Smederevu je, dana 17.08.2010.godine, na osnovu člana 58 stav 1 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica doneo odluku ''da se ne zahteva pokretanje krivičnog postupka prema maloletnima: AA, VV, GG i DD zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika, sa obrazloženjem da vođenje krivičnog postupka prema imenovanima nije celishodno.

Koristeći zakonsko ovlašćenje iz člana 57 stav 3 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica oštećeni BB i BB1 su veću za maloletnike suda u podneli zahtev da veće za maloletnike Apelacionog suda u Beogradu odluči o pokretanju postupka prema maloletnima: AA, VV, GG i DD zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika, shodno odredbi člana 57 stav 3 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica.
Javni tužilac Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu je, u dopisu Ktr-I.br.2924/10 05.10.2010.godine izneo mišljenje da stav Višeg javnog tužilaštva u Smederevu pravilan, jer vođenje postupka prema maloletnima: AA, VV, GG i DD zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika nije celishodno.

Apelacioni sud u Beogradu je pribavio spise predmeta Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Ktm 78/10, održao sednicu veća u odsustvu uredno obaveštenog javnog tužioca Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa zahtevom oštećenih, pa imajući u vidu mišljenje javnog tužioca, našao:

- zahtev je osnovan.

Imajući u vidu sadržinu podataka koji proizlaze iz spisa predmeta Višeg javnog tužilaštva u Smederevu Ktm.br. 78/10 i razloge navedene u rešenju Ktm.br. 78/10 od 17.08.2010.godine da se ne zahteva pokretanje krivičnog postupka prema maloletnima: AA, VV, GG i DD zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika, prirodu krivičnog dela iz člana 344 stav 2 Krivičnog zakonika, kao i okolnosti konkretnog slučaja i posledice, to je Apelacioni sud našao da u konkretnom slučaju ima mesta pokretanju krivičnog postupka prema imenovanim maloletnima.

Zbog svega navedenog, na osnovu odredbi člana 59 stavovi 1 i 2 Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, doneta je odluka kao u izreci.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Žak Pavlović s.r. Slavka Mihajlović s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)