Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.12.2011.

Kr–Po1 23/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Posebno odeljenje
Kr – Po 1- 23/11
Dana 13.12.2011.godine
B E O G R A D

 


  APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, i to sudija Aleksandra Zlatić kao predsednik veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika, Zorice Avramović kao zapisničara, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i dr. zbog krivičnog dela iz čl. 227 st. 1 KZ RS i dr. odlučujući o predlogu branioca okrivljenog BB, advokata BA za isplatu troškova postupka na ime nagrade za prisustvo sednici veća Vrhovnog suda Srbije, održanoj 28.09.-01.10.2009.godine i 12.10.-15.10.2009.godine, dana 13.12.2011.godine, doneo je

 

R E Š E Nj E


  Okrivljenom BB DOSUĐUJU SE troškovi postupka u iznosu od 126.000,00 dinara na ime odbrane od strane izabranog branioca, adv. BA, i to za prisustvo sednici veća Vrhovnog suda Srbije- Posebno odeljenje, održanoj u dane: 28.09.-01.10.2009.godine i 12.10.-15.10.2009.godine, na teret budžetskih sredstava Apelacionog suda u Beogradu.

  Ovaj iznos isplatiti braniocu okrivljenog, advokatu BA na osnovu specijalnog punomoćja, na tekući račun broj _ kod _ banke a.d. Beograd.

  ODBIJA SE kao neosnovan zahtev branioca okrivljenog za isplatu preostalog dela troškova postupka u iznosu od 42.000,00 dinara, a do traženih 168.000,00 dinara.

O b r a z l o ž e nj e

  Pred Vrhovnim sudom Srbije koji je postupao po žalbama koje su izjavljene na presudu Okružnog suda u Beogradu- Posebno odeljenje za organizovani kriminal KP- 3/04 od 18.01.2008.godine, u predmetu Kž 1- o.k. 9/08 održane su javne sednice i to u dane 28.09.-01.10.2009.godine i 12.10.-15.10-2009.godine, te je nakon javnih sednica u odnosu na okrivljenog BB, Vrhovni sud Srbije- Posebno odeljenje, uvaženjem žalbe branioca optuženog BB, preinačio prvostepenu presudu i optuženog oslobodio optužbe da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela iz čl. 333 st. 3 u vezi st. 1 KZ, određujući da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

  Branilac optuženog BB je podneo zahtev za naknadu troškova nastalih pred drugostepenim sudom i to za prisustvo sednicama veća Vrhovnog suda Srbije u dane: 28.09.,29.09.,30.09.,01.10.,12.10.,13.10.,14.10.i 15.10.2009.godine po 21.000,00 dinara, što ukupno čini iznos od 168.000,00 dinara.

  Apelacioni sud u Beogradu-Posebno odeljenje, je rešenjem Kr Po 1- br.13/11 od 11.07.2011.godine izabranom braniocu okrivljenog, adv. BA, odmerilo nagradu u iznosu od 142.800,00 dinara, a postupajući povodom žalbe branioca okrivljenog, Apelacioni sud u Beogradu-Posebno odeljenje, je svojim rešenjem Kž 2 Po 1-235/11 od 09.09.2011.godine ukinuo pobijano rešenje i spis vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

  Postupajući po primedbama Apelacionog suda u Beogradu-Posebno odeljenje u navedenom rešenju, predsednik postupajućeg veća je ponovo izvršio uvid u celokupne spise i navode zahteva za naknadu troškova, te nakon razmatranja istih nalazi da je zahtev okrivljenog za naknadu troškova postupka delimično osnovan i to za iznos od 126.000,00dinara, a ovo iz sledećih razloga:

  -branilac okrivljenog BB, adv. BA, je prisustvovao sednici veća Vrhovnog suda Srbije- Posebno odeljenje u dane 28.09.2009.godine, 29.09.2009.godine, 30.09.2009.godine, 12.10.2009.godine, 13.10.2009.godine i 15.10.2009.godine. Ovo je utvrđeno na osnovu uvida u spis Vrhovnog suda Srbije- Posebno odeljenje i delimično na osnovu izveštaja Upravitelja pisarnice Vrhovnog kasacionog suda od 07.04.2011.godine (u kojem se ne pominje njegovo prisustvo dana 15.10.2009.godine);

  -dana 14.05.2010.godine je branilac okrivljenog Apelacionom sudu u Beogradu dostavio predlog za naknadu troškova, opredeljujući iste na iznos od po 21.000,00 dinara za svaki dan sednice, te postavljajući zahtev i za dane 01.10.2009.godine i 14.10.2009.godine, za koje dane, prema stanju u spisu, njegovo prisustvo javnim sednicama nije konstatovano u zapisniku;

  -podneskom od 18.02.2011.godine, branilac se obratio Višem sudu u Beogradu, sa zahtevom za naknadu troškova postupka pred drugostepenim sudom, opredeljujući troškove u iznosu od po 31.250,00 dinara za svaki dan sednice i to za započetih 5 sati u svakom danu zasedanja.

  Pravnosnažnom presudom Vrhovnog suda Srbije- Posebno odeljenje, Kž 1 o.k. 9/08 od 15.10.2009.godine, je već odlučeno da troškovi krivičnog postupka okr. BB, u smislu čl. 197 ZKP padaju na teret budžeta, te je postupajući po zahtevu branioca za naknadu troškova, prvostepeni sud utvrdio njihovu visinu. Pri tome ovaj sud je imao u vidu odredbu čl. 194 st. 2 ZKP da se zahtev za naknadu troškova može podneti najdocnije u roku od jedne godine od dana pravnosnažnosti presude, te je postupao u granicama zahteva za naknadu troškova od 14.05.2010.godine, koji je blagovremeno podnet, za razliku od zahteva od 18.02.2011.godine, koji se ne može smatrati blagovremenim, te sa tih razloga nije ni uzet u razmatranje.

  Opredeljujući svoje troškove po blagovremeno podnetom zahtevu za naknadu nužnih troškova odbrane, branilac okrivljenog je iste opredelio u apsolutnom iznosu, bez specifikacije na šta se isti precizno odnose (započeti sat, paušal, nagrada ili naknada i sl.), navodeći da se radi o isplati troškova za prisustvo sednici drugostepenog suda, (za koju se nagrada isplaćuje kao i za svaki dan pretresa), te ne opredeljujući da li troškove traži po advokatskoj tarifi ili po nekom drugom osnovu, po osnovu nagrade ili naknade. U tom smislu, prvostepeni sud smatra da nema mesta primeni čl. 8 Advokatske tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata, obzirom da se ova odredba odnosi na nagradu za rad advokata, dok se pitanje naknade troškova reguliše odredbama čl. 5 i 6 Tarife. Apelacioni sud u Beogradu- Posebno odeljenje, je imao u vidu i odredbu čl. 4 pomenute tarife, kojom je regulisana mogućnost da se nagrada ugovori i u drugačijem iznosu od onog koji je ovim propisima predviđen.

  Kako je branilac postavio zahtev za naknadu nužnih troškova, to je postupajući u granicama tog zahteva, ovaj sud odlučio kao u izreci, dosuđujući okrivljenom troškove u iznosu od 126.000,00 dinara.

  Kako iz spisa predmeta proizlazi da je branilac okrivljenog dostavio sudu specijalno overeno punomoćje za prijem novca, to je Apelacioni sud u Beogradu- Posebno odeljenje, odlučio da se troškovi isplate na račun branioca.

  Obzirom da je branilac tražio i troškove za dane kada, prema stanju u spisu nije prisustvovao sednici, to se okrivljenom ne može priznati pravo na naknadu nužnih troškova za dane 01. i 14.10.2009.godine, te je u tom delu zahtev odbijen kao neosnovan.


Zapisničar        Predsednik veća- sudija
Zorica Avramović          Aleksandra Zlatić

POUKA O PRAVNOM LEKU:
Protiv ovog rešenja je dozvoljena
žalba u roku od 3 dana od dana
prijema rešenja Veću, Apelacionog
suda u Beogradu-Posebno odeljenje,
preko ovog suda.

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)