Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
27.01.2012.

Kž1 Po1 1/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 1/12
Dana 27.01.2012. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9

 

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Veroljuba Cvetkovića, Savke Gogić, Nadežde Mijatović i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim pomoćnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog AA, zbog krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju iz čl. 114 tačka 3 KZ u vezi člana 30 i 33 KZ, odlučujući o žalbi branioca osuđenog AA, adv. AB, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv.Po1 br. 593/11 od 30.11.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 27.01.2012. godine, doneo je


P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca osuđenog AA, adv. AB i presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv-Po1 br. 593/11 od 30.11.2011. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv-Po1 br. 593/11 od 30.11.2011. godine usvojen je predlog branioca osuđenog AA, adv. AB, pa su samo u pogledu odluke o kazni preinačene pravnosnažne presude i to: Okružnog suda u Subotici K.br. 47/05 od 05.09.2008. godine, koja je u odnosu na tada optuženog AA preinačena u pogledu odluke o kazni presudom Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br. 2/10 od 01.02.2011. godine, tako što je tada optuženi AA, zbog krivičnog dela teškog ubistva u pokušaju iz člana 114 tačka 3 KZ u vezi člana 30 i 33 KZ za koje je oglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 meseci i presuda Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P. br. 13/06 od 26.05.2008. godine, koja je postala pravnosnažna dana 17.06.2009. godine, a kojom je tada optuženi AA oglašen krivim da je počinio produženo krivično delo teške krađe iz člana 204 stav 3 u vezi stava 1 tačka 1 u vezi tačke 2 KZ, u vezi člana 33 KZ, krivično delo nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija iz člana 348 stav 1 KZ i krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 stav 2 u vezi stava 1 KZ, za koja je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci, pa je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i 3 meseca u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 19.04.2002. godine, pa do 27.09.2002. godine i od 27.05.2008. godine od 00,45 časova, pa do časa istog dana kada je osuđeni sproveden na izdržavanje kazne zatvora po presudi Okružnog suda u Subotici K.br. 47/05 od 05.09.2008. godine (presuda Apelacionog suda u Novom Sadu Kž1 br. 2/10 od 01.02.2010. godine), i u periodu od 09.05.2006. godine, pa do 26.05.2008. godine, po presudi Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje KP.br.13/06 od 26.05.2008. godine, koja je postala pravnosnažna dana 17.06.2009. godine, kao i vreme koje je proveo na izdržavanju kazne zatvora po presudi Okružnog suda u Subotici K.br.47/05 od 05.09.2008. godine, u periodu od 27.05.2008. godine, pa do 19.10.2011. godine, te po presudi Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br. 13/06 od 26.05.2008. godine, od dana 19.10.2011. godine, pa do dana pravnosnažnosti ove presude.

Protiv te presude žalbu je izjavio branilac osuđenog AA, adv. AB, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje pobijanu presudu preinači tako što će osuđenom AA izreći jedinstvenu kaznu zatvora u kraćem vremenskom trajanju, odnosno da pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Tužilac za organizovani kriminal u podnesku Ktž.br.5/12 od 12.01.2012. godine predložio je da se žalba branioca osuđenog AA, adv. AB, kao neosnovana odbije i prvostepena presuda potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća u smislu čl. 447 stav 1 ZKP u odsustvu uredno obaveštenog Tužioca za organizovani kriminal, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno za pobijanom presudom koju je ispitao u smislu odredbe člana 451 stav 1 i 2 ZKP, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga i stava Tužioca za organizovani kriminal datog u napred navedenom pismenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Branilac osuđenog AA u žalbi navodi da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, ukazujući da je prvostepeni sud time što je u izreci pobijane presude naveo da se u pogledu odluke o kazni preinačavaju pravnosnažne presude Okružnog suda u Subotici K.br.47/05 od 05.09.2008. godine i Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br.13/06 od 26.05.2008. godine, istu učinio protivrečnom datim razlozima o odlučnoj činjenici – pravnosnažnim presudama koje je u pogledu odluke o kazni preinačio i bez ponavljanja krivičnog postupka jer je na str. 3 pasus drugi obrazloženja pobijane presude naveo da se u pogledu odluke o kazni preinačava presuda Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici K.br.47/05 od 05.09.2008. godine. Takođe, pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP-a, branilac osuđenog AA u žalbi ukazuje da su u obrazloženju pobijane presude izostali jasni razlozi o odlučnim činjenicama isticanjem da prvostepeni sud nije naveo koje okolnosti na strani okrivljenog je cenio prilikom odmeravanja jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju.

Odredbom člana 608 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS” br.72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da ovaj Zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije", a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminala ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2002. godine.

Odredbom člana 607 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS” br. 72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da danom početka primene ovog Zakonika prestaje da važi Zakonik o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05, 85/05-dr zakon, 115/05, 49/07, 20/09-dr zakon, 72/09 i 76/10).

Odredbom člana 603 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 72 od 28. septembra 2011 godine), propisano je da će se istraga koja je na dan početka primene ovog Zakonika u toku dovršiti po odredbama Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05, 85/05-dr zakon, 115/05, 49/07, 20/09-dr zakon, 72/09 i 76/10), a da će se dalji tok postupka sprovesti po odredbama ovog Zakonika.

Odredbom člana 604 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br. 72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da će se zakonitost radnji preduzetih pre početka primene ovog Zakonika ocenjivati po odredbama Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ”, br. 70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS”, br. 58/04, 85/05, 85/05-dr zakon, 115/05, 49/07, 20/09-dr zakon, 72/09 i 76/10).

Sledstveno citiranim zakonskim odredbama, a imajući u vidu da je odredbom člana 438 stav 1 tačka 11 ZKP-a propisano da bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji ako je izreka presude nerazumljiva, što se žalbom branioca osuđenog ne osporava, to Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje nalazi da se u trenutku odlučivanja o žalbi branioca osuđenog AA iznetim žalbenim navodima prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, kojom je, između ostalog, propisano da bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji i ako je izreka presude protivrečna sama sebi ili su razlozi presude protivrečni izreci, ili ako presuda nema uopšte razloga ili u njoj nisu navedeni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja ili su ti razlozi potpuno nejasni i u znatnoj meri protivrečni, pa zbog toga nije moguće ispitati zakonitost i pravilnost presude.

Međutim, po oceni Apelacionog suda, Posebno odeljenje, prvostepeni sud time što je u izreci pobijane presude naveo da se u pogledu odluke o kazni preinačava presuda Okružnog suda u Subotici K.br.47/05 od 05.09.2008. godine, dok je na str. 3 pasus drugi obrazloženja pobijane presude, ispitujući ispunjenost uslova za preinačenje pravnosnažnih presuda i bez ponavljanja krivičnog postupka naveo da je osuđeni AA krivično delo iz kasnije presude Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici K.br.47/05 od 05.09.2008. godine izvršio u noći između 08. i 09.09.2001. godine, dakle, pre nego što je stupio na izdržavanje kazne zatvora po ranije izrečenoj pravnosnažnoj presudi Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br.13/06 od 26.05.2008. godine, razloge pobijane presude o činjenici koja je predmet dokazivanja – pravnosnažnoj presudi koja je preinačena i bez ponavljanja krivičnog postupka nije učinio protivrečnim izreci presude, budući da su u izreci ožalbene presude tačno i jasno navedene pravnosnažne presude koje su u pogledu odluke o kazni preinačene i bez ponavljanja krivičnog postupka, dok je prvostepeni sud na strani 3, pasus drugi obrazloženja pobijane presude, pozivajući se na tačan broj i datum pravnosnažne presude koja je preinačena u pogledu odluke o kazni i bez ponavljanja krivičnog postupka K.br.47/05 od 05.09.2008. godine, očiglednom omaškom naveo da je presuda doneta od strane Okružnog suda u Sremskoj Mitrovici, a ne od strane Okružnog suda u Subotici, kako je to pravilno označio u izreci ožalbene presude, zbog čega je upravo moguće ispitati zakonitost i pravilnost pobijane presude.

Osim toga, po oceni Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, a suprotno žalbenim navodima branioca osuđenog AA da prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude nije naveo koje okolnosti na strani okrivljenog je cenio prilikom odmeravanja jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju, prvostepeni sud je na strani 3, pasus treći obrazloženja ožalbene presude naveo da je prilikom odmeravanja jedinstvene kazne osuđenom za krivično delo u sticaju imao u vidu i sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti koje su uzete u obzir prilikom odmeravanja pojedinačne kazne zatvora, dakle, imao je u vidu i cenio sve okolnosti koje su postojale u vreme donošenja pravnosnažnih presuda koje su u postupku nepravog ponavljanja krivičnog postupka preinačene u pogledu odluke o kazni, zbog čega je Apelacioni sud, Posebno odeljenje a imajući u vidu i da u zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka nije navedena nijedna okolnost koja nije već pravilno utvrđena u redovnom postupku, a koja bi mogla biti predmet razmatranja i ocene od strane prvostepenog suda, našao da su razlozi dati u obrazloženju pobijane presude o činjenicama koje su predmet dokazivanja jasni, dovoljni i neprotivrečni, zbog čega je upravo moguće ispitati zakonitost i pravilnost pobijane presude.

Stoga, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje suprotne žalbene navode branioca osuđenog AA kojima se, po nalaženju ovoga suda, a kako je to već obrazloženo, prvostepena presuda pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl. 438 stav 2 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja branilac osuđenog AA u žalbi ne ukazuje konkretno koje činjenice koje su predmet dokazivanja je prvostepeni sud pogrešno i nepotpuno utvrdio, već obrazloženje ovog žalbenog osnova svodi na osporavanje odluke o kazni, o čemu će u odgovarajućem delu obrazloženja ove presude biti reči.

Ispitujući prvostepenu presudu u delu odluke o izrečenoj jedinstvenoj kazni osuđenom AA, koja se žalbom njegovog branioca pobija kao stroga, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje nalazi da je pravilno prvostepeni sud u nepravom ponavljanju krivičnog postupka, primenjujući odredbe o odmeravanju jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju, osuđenog AA osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i 3 meseca, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru i vremena provedenog na izdržavanju kazne zatvora, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje, tako odmerena kazna zatvora osuđenom AA u trajanju od 8 godina i 3 meseca uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru i vremena provedenog na izdržavanju kazne zatvora, a kako je to dato u izreci prvostepene presude, srazmerna je stepenu krivice osuđenog i nužna da izrazi društvenu osudu za krivična dela u pitanju, ali i dovoljna za ostvarenje zakonom propisane svrhe kažnjavanja.

Prilikom odmeravanja jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju prvostepeni sud je imao u vidu i cenio sve okolnosti od uticaja na visinu kazne, koje su postojale u vreme donošenja pravnosnažnih presuda koje su u postupku nepravog ponavljanja krivičnog postupka preinačene u pogledu odluke o kazni, a koje okolnosti su pravilno utvrđene u redovnom postupku, pa kako se žalbom branioca osuđenog AA ne ukazuje na neke druge okolnosti koje bi bile od uticaja na još blaže kažnjavanje, to je ista ocenjena kao neosnovana.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 457 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala je odlučio kao u izreci ove presude.


Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Jelena Petković-Milojković, s.r.    Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)