Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
18.05.2012.

Kž1 Po1 10/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 10/2012
Dana 18.05.2012. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, Mirjane Popović, Duška Milenkovića, Vučka Mirčića i Milene Rašić, članova veća, sa samostalnim savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 u vezi stava 4 Krivičnog zakonika i krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246 stav 4 u vezi stava 1 i u vezi članova 33 i 61 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA adv. AB, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje SPK. Po1 br. 27/12 od 27.04.2012. godine, u sednici veća održanoj 18.05.2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena žalba branioca okrivljenog AA, adv. AB, izjavljena protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje SPK.Po1 br. 27/12 od 27.04.2012. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Nepravnosnažnom presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje SPK.Po1 br. 27/12 od 27.04.2012. godine na osnovu prihvaćenog sporazuma o priznanju krivičnog dela po optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal Kt.br.13/10 od 11.10.2010. godine, izmenjene u odnosu na okrivljenog AA aktom Tužilaštva Kt.br. 13/10 od 26.04.2012. godine okr. AA oglašen je krivim zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 u vezi stava 4 Krivičnog zakonika za koje delo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci i krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika kao saizvršilac u produženom trajanju u vezi članom 33 i člana 61 Krivičnog zakonika, za koje delo mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 7 godina i 6 meseci, a primenom člana 60 i 63 Krivičnog zakonika AA osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 godina i 6 meseci, u koju kaznu mu je uračunato vreme koje provodi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Ki.Po1 br. 297/10 od 17.06.2010. godine, po kom je lišen slobode 15.06.2010. godine pa do dalje odluke suda.

Na osnovu člana 87 Krivičnog zakonika okrivljenom AA izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta, pa je od ovog okrivljenog trajno oduzeto: - jedan mobilni telefon marke „Nokia“ model 1209, IMEI br. _ sa SIM karticom, pretplatničkog broja _ i jedan mobilni telefon marke “Nokia”, model _, IMEI br. _ bez SIM kartice.

Primenom člana 91 i 92 Krivičnog zakonika od okrivljenog AA oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim delom u iznosu od 60.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti prema zvaničnom kursu NBS na dan isplate, za koji iznos se okrivljeni obavezao da ga plati u roku od 6 meseci od dana pravnosnažnosti presude.

Na osnovu člana 261 i 264 ZKP okrivljeni AA obavezan je da na ime troškova krivičnog postupka sudu plati iznos od 100.000,00 dinara u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude.

Branilac okrivljenog AA, adv. AB, blagovremeno je podneo žalbu protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje SPK-Po1.br.27/12 od 27.04.2012. godine iz razloga propisanih članom 338 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu prvostepenu presudu preinači, tako što će prihvatiti sporazum o priznanju krivičnog dela iz člana 246 stav 4 u vezi stava 1 i u vezi člana 33 i člana 61 Krivičnog zakonika i okr. AA osuditi na kaznu zatvora u trajanju od 7 godina i 6 meseci. Dopunom žalbe dana 16.05.2012. godine, branilac adv. AB tražio je da bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda, kako bi joj prisustvovao.

Tužilac za organizovani kriminal u pismenom izjašnjenju Ktž.br.50/12 od 16.05.2012. godine predložio je da Apelacioni sud u Beogradu žalbu branioca okrivljenog AA na osnovu člana 455 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, odbaci kao nedozvoljenu.

Podneskom od 18.05.2012. godine adv. AB u celosti je povukao žalbu podnetu 10.05.2012. godine kao i dopunu žalbe od 16.05.2012. godine koju je izjavio na presudu Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje SPK-Po1.br.27/12 od 27.04.2012. godine.

U sednici veća održanoj bez obaveštavanja stranaka, shodno odredbi člana 448 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje po razmatranju spisa i utvrđenog odustanka od žalbe branioca okrivljenog AA, adv. AB, shodno članu 456 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, odlučilo je kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar,        Predsednik veća-sudija,
Dragana Lužnjanin       Zoran Savić

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)