Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.11.2013.

Kž1 Po1 13/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 13/13
Dana: 01.11.2013. godine
B E O G R A D


U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, i sudija Milimira Lukića, Dragoljuba Đorđevića, Nadežde Mijatović i Nade Zec, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Stojanom Petrovićem, zapisničarem, u krivičnom postupku protiv okrivljenog AA, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz člana 359 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, u vezi člana 33 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, K-Po1.br.63/12 od 20.03.2013. godine, u sednici veća održanoj dana 01.11.2013. godine, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Lidije Ignjatić, doneo je jednoglasno sledeću


P R E S U D U


ODBIJA SE kao neosnovana žalba Tužioca za organizovani kriminal, pa se presuda Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, K-Po1.br.63/12 od 20.03.2013. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, K-Po1.br.63/12 od 20.03.2013. godine, okrivljeni AA, na osnovu člana 423 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, oslobođen je od optužbe da je:

U Zrenjaninu, sa umišljajem, podstrekao okrivljenog AA1, predsednika opštine Zrenjanin i okrivljenog AA2, načelnika Odeljenja za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Zrenjanin, prema kojima je postupak razdvojen i doneta presuda (K-Po1.br.191/10) da kao službena lica, iskorišćavanjem svojih službenih položaja, u aprilu mesecu 2007. godine, pribave imovinsku korist AA u iznosu od 1.478.526,00 dinara, svestan svog dela, želeći njegovo izvršenje, svestan da je njegovo delo zabranjeno, sposoban da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima, tako što je koristeći poznanstvo sa okrivljenim AA2, naveo istog i okrivljenog AA1 da kao službena lica opštine Zrenjanin omoguće da njegov otac AAO dobije u zakup, neposrednom pogodbom, na period od 99 godina, ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Zrenjanin, izbegavajući tako, shodno članu 81 stav 1 Zakona o planiranju i izgradnji, obavezan postupak javnog nadmetanja prilikom davanja u zakup ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta, i to tako što je u ime svog oca AAO podneo zahtev za dodelu zemljišta u zakup neposrednom pogodbom i to katastarsku parcelu aa, radi ispravke granica katastarske parcele aa1, koja je vlasništvo AAO, nakon čega je okrivljeni AA2 naložio da se u Odeljenju za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštine Zrenjanin izvrši obrada predmeta i sačini rešenje broj 463-254-07-II-04-01 od 11.04.2007. godine, koje je potpisao okrivljeni AA1, kao predsednik opštine Zrenjanin, i time u ime opštine Zrenjanin dodelio u zakup AAO ostalo neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Zrenjanin, neposrednom pogodbom na period od 99 godina i to katastarsku parcelu aa, a radi ispravke granica susednih katastarskih parcela odnosno građevinskih parcela, suprotno članu 81 stav 3 tačka 3 Zakona o planiranju i izgradnji, a na osnovu kog rešenja je AAO zaključio sa JKP Direkcijom za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina ugovor o zakupu ostalog građevinskog zemljišta broj 1/210 od 07.05.2007. godine, za iznos zakupa od 275.702,00 dinara, izbegavši tako da se navedena parcela da u zakup javnim nadmetanjem sa namenom za izgradnju objekta individualnog stanovanja izgrađenosti do 60% i to objekta površine 564 m2 koja je namena određena generalnim urbanističkim planom opštine Zrenjanin, čime su okrivljeni AA1 i okrivljeni AA2 omogućili AAO da izbegne plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.478.526,00 dinara, u kom iznosu su AAO pribavili imovinsku korist na štetu JP Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina,

-čime bi izvršio krivično delo zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz člana 359 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, u vezi člana 34 Krivičnog zakonika.

Istom presudom okrivljeni AAO oslobođen je obaveze plaćanja paušala sudu i odlučeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Protiv navedene presude, blagovremeno je žalbu izjavio Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 437 stav 1 tačka 1 u vezi člana 438 stav 2 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 437 stav 1 tačka 3 u vezi člana 440 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu usvoji žalbu i ukine prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, K-Po1.br.63/12 od 20.03.2013. godine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Na žalbu Tužioca za organizovani kriminal, odgovor je izjavio branilac okrivljenog AAO, advokat AB, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu žalbu Tužioca za organizovani kriminal Kts.br.11/08 od 24.04.2013. godine, kao neosnovanu odbije i osporenu presudu potvrdi u celosti. U odgovoru na žalbu branilac je tražio da mu se dosude troškovi sastava žalbe u iznosu od 60.000,00 dinara.

Tužilac za organizovani kriminal, u svom podnesku KTŽ br. 13/13 0d 23.05.2013. godine, izneo je mišljenje da su navodi žalbe osnovani i da žalbu Tužioca za organizovani kriminal treba usvojiti kao osnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu, održao je sednicu veća, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Lidije Ignjatić, na kojoj je u smislu člana 451 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, žalbom Tužioca za organizovani kriminal i odgovorom na žalbu branioca okrivljenog AAO, advokata AB, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog predloga Tužioca za organizovani kriminal iz napred navedenog podneska, našao:

Žalba je neosnovana.

Žalbom Tužioca za organizovani kriminal, prvostepena presuda se pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku i ističe da je izreka presude protivrečna samoj sebi, a i razlozi presude su protivrečni izreci kao i da razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja su potpuno nejasni kada je reč o dodeli zemljišta u zakup neposrednom pogodbom radi ispravke granice susednih parcela, a o činjenicama koje su predmet dokazivanja postoji znatna protivrečnost između onoga što se navodi u razlozima presude i dokaza u spisima predmeta, kao i da o činjenicama koje su predmet dokazivanja postoji znatna protivrečnost između onoga što se navodi u razlozima presude i sadržine isprava i zapisnika o iskazima datim u postupku i samih tih isprava i zapisnika.

Nasuprot žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje se u žalbi tužioca ukazuje, iz razloga što je prvostepeni sud donoseći istu dao jasne razloge na kojima je zasnovao svoju odluku, koje kao pravilno utvrđene u potpunosti prihvata i ovaj sud i nalazi da žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal, pravilnost, a ni zakonitost pobijane presude u navedenom delu nisu dovedene u pitanje.

Potom, žalbom Tužioca za organizovani kriminal, prvostepena presuda se pobija zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja iz člana 437 stav 1 tačka 3 u vezi člana 440 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku i ističe da je prilikom ocene izvedenih dokaza sud izveo pogrešan zaključak u pogledu odlučnih činjenica nalazeći da nema dokaza da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu je stavljeno na teret, zasnivajući pobijanu presudu na protivrečnostima budući da na strani 6 pobijane presude sud navodi da u slučaju dodele zemljišta u zakup AAO radi ispravke granica susednih parcela nije učinjeno ništa nezakonito i ništa van dogovorene procedure, a zatim na strani 14 pobijane presude navodi da je očigledno da izvedenim dokazima nisu potvrđeni navodi optužbe da je davanjem zemljišta u zakup AAO bez prethodnog javnog nadmetanja tj. davanjem zemljišta u zakup neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela AAO omogućeno da izbegne plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta za objekat površine 534 m2, u iznosu od 1.478.526,00 dinara, koje predmetne radnje sud potvrđuje, ali ih tumači drugačije i na taj način sud u radnjama okrivljenog AA suštinski navodi da nema krivičnog dela, a kroz izreku i obrazloženje presude kao osnov za donošenje oslobađajuće presude obrazlaže i izvodi zaključak da nisu dokazani navodi iz optužnice, zbog čega sud suštinski svoju odluku zasniva na zaključku da nema krivičnog dela dok u izreci obrazloženja navodi da nema dokaza, koji postupak suda je pogrešan i predstavlja mešanje osnova za donošenje oslobađajuće presude u smislu člana 423 stav 1 tačka 1 i 2 Zakonika o krivičnom postupku.

Nasuprot žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, prvostepeni sud donoseći pobijanu presudu nije učinio napred navedenu povredu imajući u vidu da ista u navedenom delu nije nerazumljiva i protivrečna, budući da je prvostepeni sud okrivljenog oslobodio nalazeći da tokom postupka nije dokazano da je izvršio predmetno krivično delo, a navodi prvostepenog suda na strani 6 koje citira zamenik Tužioca za organizovani kriminal i u kojima se navodi da tokom postupka nije učinjeno ništa nezakonito i ništa van dogovorene procedure se po nalaženju ovog suda ne mogu smatrati osnovom za donošenje oslobađajuće presude, imajući u vidu da se isti navodi odnose na ocenu procedure koja je propisana za dodelu zemljišta u zakup i isti se ne odnose na elemente predmetnog krivičnog dela, te ih prvostepeni sud nije ni cenio kao elemente krivičnog dela već kao proceduru koja je propisana za dodelu zemljišta u zakup i navedeni navodi ne predstavljaju protivrečnosti u presudi, budući da iz izreke i obrazloženja presude nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni oslobođen od krivične odgovornosti zbog nedostatka dokaza da je izvršio krivično delo koje mu je optužnim aktom tužilaštva stavljeno na teret.

Dalje, u žalbi Tužioca za organizovani kriminal ističe se da je sud pogrešno zaključio da je u konkretnom slučaju bilo dozvoljeno davanje ostalog neizgrađenog građevinskog zemljišta u zakup neposrednom pogodbom u slučaju ispravke granica parcele, u smislu člana 81 Zakona o planiranju i izgradnji, prihvatajući odbranu okrivljenog AA2 da je nakon donošenja Zakona o planiranju i izgradnji 2003. godine, procedura za primenu instituta o dodeli zemljišta u zakup neposrednom pogodbom radi ispravke granica susednih parcela usaglašena na radnim sastancima održanim između predstavnika JP Direkcije za izgradnju i uređenje Zrenjanina i predstavnika Odeljenja za poslove urbanizma opštine Zrenjanin i da je na tim sastancima zauzet stav da se u formi ispravke granica susednih parcela zemljište koje je u korisništvu opštine može dati u zakup radi proširenja susedne građevinske parcela koja je u privatnom vlasništvu, a sve radi proširenja proizvodnje, izvodeći pogrešan zaključak da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni AA, podstrekao AA1 predsednika opštine Zrenjanin i AA2 načelnika Odeljenja za poslove urbanizma opštinske uprave Zrenjanin, da kao službena lica iskorišćavanjem svojih službenih položaja omoguće da njegov otac AAO dobije u zakup neposrednom pogodbom građevinsko zemljište, umesto u postupku javnog nadmetanja, na koji način su mu omogućili pribavljanje imovinske koristi u iznosu od 1.478.526,00 dinara. Dalje, u žalbi Tužioca za organizovani kriminal ističe se da iz nalaza i mišljenja sudskog veštaka Velibora Pecija od 13.06.2011. godine, jasno proizilazi da kod ispravke granica moraju da ostanu iste parcele koje su i ranije postojale, samo sa promenjenom površinom, kao i da ispravkom granica ne može da se ukida parcela, a ako se javi više ljudi na javnom konkursu parcelu dobije onaj ko najviše ponudi, ali da može i direktno da se ustupi ukoliko se ide na Vladu Srbije koja je titular vlasništva državne svojine pa kada Vlada dobije takve zahteve preko Direkcije i da saglasnost onda se zaključuje direktni ugovor, pri čemu mišljenje komisije po navodima tužioca nije moglo da zameni odluku Vlade Srbije, uz navođenje da je veštak VV na glavnom pretresu održanom dana 21.02.2011. godine, objasnio da ispravka granica podrazumeva da parcele koje imaju različite brojeve posle ispravke granica ostaju kao dve parcele kao i njihovi korisnici, kao i da i jedna i druga parcela ostaju sa istim brojevima, samo se promeni površina za tu ispravku, što je u konkretnom predmetu nije bio slučaj, već je prikazujući da se vrši ispravka granica jedne parcele ta parcela pripajala drugoj, odnosno utapala se da bi se dodelila, što nije moglo da se čini, zbog čega katastar u Zrenjaninu nije sproveo ni jednu takvu odluku, već je sve zadržano kako jeste odnosno katastarske parcele su zadržane i nijedna nije ukinuta u predmetima gde je vršena ispravka granica.

Nasuprot žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, pravilno je prvostepeni sud ocenom izvedenih dokaza tokom postupka ceneći iste kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, kao i odbrane okrivljenog AA2 vezano za proceduru koja je primenjivana u Zrenjaninu prilikom dodele zemljišta u zakup, našao da iz izvedenih dokaza proizilazi da tokom postupka nije dokazano da je okrivljeni AA izvršio krivično delo koje mu je optužnim aktom tužilaštva stavljeno na teret.

Naime, po nalaženju ovog suda, pravilno je prvostepeni sud iz izvoda iz zemljišne knjige, Službe za katastar nepokretnosti Zrenjanin, zaključio da je AAO korisnik zemljišta na katastarskoj parceli aa1, na kojoj postoji zgrada – objekat “Maksi market” u vlasništvu AAO, da je dana 29.03.2006. godine, predsednik opštine Zrenjanin AA1 doneo zaključak broj 020-3-155/06-II-04-01 kojim se opština Zrenjanin kao korisnik katastarske parcele aa2 saglašava da JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina izradi urbanistički projekat preparcelacije katastarske parcele broj aa2 koje je korisništvo opštine Zrenjanin i katastarske parcele broj aa1 čiji je korisnik AAO, po zahtevu AAO, a radi proširenja kompleksa i formiranja jedne građevinske parcele shodno faktičkom stanju na terenu, u uvodu kog zaključka je konstatovano da je donet na osnovu Statuta opštine Zrenjanin i to nakon razmatranja Informacije o zahtevu za dodelu zemljišta u cilju proširenja kompleksa i formiranja jedne građevinske parcele, pravilno ceneći i činjenicu da u spisima predmeta nedostaje navedeni pismeni zahtev AAO ali da je očigledno da isti postoji, imajući u vidu citirani zaključak predsednika opštine Zrenjanin kao i odbranu okrivljenog AA koji je u istoj naveo da je on lično predao opštini Zrenjanin zahtev svog oca AAO za zakup susednog neizgrađenog građevinskog zemljišta. U skladu sa zaključkom predsednika opštine dana 05.04.2006. godine, JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina preko svog ovlašćenog urbaniste izradilo je urbanistički projekat preparcelacije dve katastarske parcele i to parcele aa1 koja je korisništvo investitora AAO i parcele aa2 koja je korisništvo opštine Zrenjanin radi obrazovanja nove građevinske parcele, koji projekat je izgrađen na zahtev AAO, a osnov za izradu projekta bili su odluka Skupštine opštine Zrenjanin o poveravanju poslova za izradu urbanističkih projekata JKP Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina, Zakon o planiranju i izgradnji, generalni plan grada Zrenjanina 2020 i odluka o određivanju delova generalnog plana grada Zrenjanina 2020, koji nisu u suprotnosti sa Zakonom o planiranju i izgradnji, gde je u projektu konstatovano da se dve navedene katastarske parcele međusobno graniče i nalaze na uglu ulica Mihajlovački drum i ulice Žarka Turinskog u Zrenjaninu, kao i da se projektom daju uslovi za obrazovanje jedne nove građevinske parcele, a prostor obuhvaćen urbanističkim projektom prema generalnom planu grada Zrenjanina 2020 pripada zoni individualnog stanovanja gde je dozvoljena gradnja stambenog objekta, stambeno-poslovnog objekta, poslovnog objekta, proizvodnog objekta uz obezbeđenje uslova zaštite životne sredine, pomoćnih objekata, ekonomskih objekata, poljoprivrednih objekata i javnih objekata od opšteg interesa, dok se prema projektu preparcelacije parcele broj aa1 i aa2 utapaju i formira se jedna nova građevinska parcela, a sve nakon regulisanja imovinsko-pravnih odnosa između investitora AAO i opštine Zrenjanin, pri čemu nova građevinska parcela ima površinu 2170 m2 i omogućen joj je pristup iz ulice Žarka Turinskog i Mihajlovačke, uz zadržavanje postojećih objekata u celosti. Dalje, pravilno je prvostepeni sud utvrdio da je dana 23.05.2006. godine, Komisija za planove razmatrala navedeni urbanistički projekat preparcelacije katastarske parcele aa2 i aa1 i konstatovala da je navedeni projekat urađen u skladu sa Zakonom o standardima i normativima, kao i drugim propisima donetim na osnovu zakona, zbog čega je komisija za planove dala pozitivno mišljenje i uputila ovaj urbanistički projekat preparcelacije na javnu prezentaciju, koja javna prezentacija je sprovedena tako što je u periodu od 24.05.2006. godine, do 31.05.2006. godine, omogućen javni uvid u projekat u prostorijama Skupštine opštine Zrenjanin, posle čega je dana 02.06.2006. godine, Odeljenje za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine, izdalo potvrdu broj 020-3-155/06-2-04-01 da je navedeni urbanistički projekat preparcelacije urađen u skladu sa urbanističkim planom, posle koje sprovedene javne prezentacije i izdavanja potvrde Odeljenja za poslove urbanizma da je projekat urađen u skladu sa urbanističkim planom, investitor AAO je podneo ponovo pismeni zahtev da mu se putem neposredne pogodbe dodeli u zakup zemljište na katastarskoj parceli aa, a koja zajedno sa zemljištem koje je njegovo korisništvo na katastarskoj parceli aa1 čini jednu građevinsku celinu, a sve saglasno sa usvojenim urbanističkim projektom preparcelacije. Navedeni zahtev investitor AAO podneo je dana 25.12.2006. godine, Odeljenju za poslove urbanizma opštine Zrenjanin, gde je isti zaveden pod brojem IV-05-03-463-455, a dana 06.03.2007. godine, Odeljenje za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine opštinske uprave Zrenjanin izvestilo je JP Direkciju za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina o podnetom zahtevu AAO i tražilo da Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina obavesti Odeljenje za poslove urbanizma da li se po podnetom zahtevu navedeno zemljište- katastarska parcela aa može dati u zakup AAO putem neposredne pogodbe, a u cilju ispravke granica susednih parcela, kao i da je dana 30.03.2007. godine, JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina uputila Odeljenju za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove i zaštitu životne sredine dopis broj 604/12 kojim ih je obavestila da katastarska parcela broj aa1 i aa mogu da čine jednu građevinsku parcelu i da se katastarska parcela aa može dati u zakup korisniku parcele broj aa1 radi ispravke granica katastarske parcele i radi formiranja jedne građevinske parcele u skladu sa Zakonom i Odlukom o građevinskom zemljištu, uz obavezu plaćanja zakupnine i naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta u skladu sa Odlukom o merilima i kriterijumima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređenje građevinskog zemljišta SO Zrenjanin, koje navode je potvrdila i svedok Anka Gvero koja je lično za JP Direkciju za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina potpisala navedeno odobrenje broj 604/12 od 30.03.2007. godine, navodeći da je odobrenje izdato u skladu sa propisima i Statutom opštine Zrenjanin, na osnovu kog odobrenja je Odeljenje za poslove urbanizma opštinske uprave Zrenjanin gde je AA2 bio načelnik, sačinjeno rešenje broj 463-254/07-II-04-01 od 11.04.2007. godine, koje je potpisao AA1 kao predsednik opštine Zrenjanin, kojim opština Zrenjanin daje neposrednom pogodbom AAO ostalo građevinsko zemljište u zakup na period od 99 godina na katastarskoj parceli broj aa radi ispravke granica susednih odnosno građevinskih parcela uz obavezu plaćanja zakupnine i eventualne naknade za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa odlukom o merilima i kriterijumima za utvrđivanje zakupnine i naknadu za uređenje građevinskog zemljišta SO Zrenjanin, kojim rešenjem je AAO obavezan da u roku od 30 dana zaključi ugovor sa JP Direkcijom za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina kojim ugovorom će biti regulisana sva prava i obaveze u vezi sa zakupom zemljišta, a koji ugovor je zaključen dana 07.05.2007. godine, pod brojem 1/2010 i zakupac AAO obavezan da na ime zakupnine plati ukupan iznos od 287.640,00 dinara.

Ceneći nalaz i mišljenje sudskog veštaka VV od 10.03.2009. godine i 13.06.2011. godine, kao i dopunski nalaz od 05.12.2011. godine i usmeno objašnjenje dato na glavnom pretresu u razdvojenom postupku K-Po1.br.191/10 koje je sud uz saglasan predlog stranaka pročitao, pravilno je prvostepeni sud zaključio da iz istih proizilazi da je pre izvršene preparcelacije katastarska parcela aa2 čiji je korisnik opština Zrenjanin imala površinu od 87 ari, a katastarska parcela aa1 čiji je korisnik investitor AAO površinu od 13 ari i 36 m2, a nakon izvršene preparcelacije od ove dve katastarske parcele formirane su četiri katastarske parcele i to katastarska parcela aa2 površine od preko 77 ari, katastarska parcela aa površine 9 ari i 40 m2, katastarska parcela aa1 koja je korisništvo AAO površine 12 ari i 20 m2 i katastarska parcela broj aa3 površine 1 ar i 10 m2, kojom preparcelacijom je izvršeno i zauzimanje dela katastarske parcele broj aa1 korisništvo AAO u površini od 1 ar i 10 m2, a radi regulisanja ulice Žarka Turinskog, koja je izuzeta i čini površinu novoformirane katastarske parcele aa3 koja je priključena koridoru ulice Žarka Turinskog, zbog koje činjenice je prema navodima veštaka postojao osnov da se primenom Zakona o eksproprijaciji AAO od susedne katastarske parcele aa dodeli zemljište na korišćenje u površini od 1 ar i 10 m2 radi zamene prava korišćenja a da mu se ostatak katastarske parcele aa dodeli u zakup i to neposrednom pogodbom jer preostali deo katastarske parcele aa ne čini građevinsku parcelu podobnu za izgradnju. Iz nalaza i mišljenja dalje proizilazi da se zemljište koje je dato u zakup AAO radi ispravke granica svoje parcele nalazi u području namenjenom individualnom stanovanju i ima koeficijent izgrađenosti do 60%, što znači da bi na ovom zemljištu mogao da se izgradi objekat površine 568 m2 za koji objekat bi AAO bio u obavezi da plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.478.526,00 dinara, ali koeficijent izgrađenosti od 60% ne znači i obavezu zakupca da izgradi objekat te površine, pa samim tim i nema obavezu da plati naknadu za uređenje građevinskog zemljišta u skladu sa koeficijentom izgrađenosti zemljišta, već je u obavezi da plati naknadu prema bruto površini planiranog objekta kako je to propisano Odlukom o merilima i kriterijumima za utvrđivanje zakupnine i naknade za uređenje građevinskog zemljišta SO Zrenjanin, koji indeks izgrađenosti propisuje najveću moguću bruto površinu objekta koji se može izgraditi na predmetnoj građevinskoj parceli, čime se izbegava mogućnost preizgrađenosti parcele u odnosu na plansku dokumentaciju, a indeks izgrađenosti kojim se propisuje najveća moguća zauzetost parcele ne znači i obavezu investitora da izgradi objekat te površine, već investitor sam odlučuje o površini i spratnosti objekta, što znači da može da izgradi i objekat koji je manje površine od indeksa izgrađenosti, a naknadu za uređenje građevinskog zemljišta je obavezan da plati prema bruto površini planskog objekta bez obzira na stepen izgrađenosti, zbog čega su žalbeni navodi tužioca u kojima se ističe da su okrivljeni AA1 i AA2 pribavili AAO imovinsku korist u iznosu od 1.478.526,00 dinara, ocenjeni neosnovanim, imajući u vidu da je taj iznos naveden kao maksimalan iznos koji bi AAO bio dužan da plati u slučaju izgradnje objekta od 568 m2, ali kako na navedenim parcelama nisu izgrađeni objekti, to AAO navedenu naknadu nije ni bio dužan da plati i ista ne može da predstavlja pribavljenu imovinsku korist.

  Takođe po nalaženju ovog suda, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada je našao da je nalaz i mišljenje veštaka u skladu sa Odlukom o merilima i kriterijumima za uređenje, zakupnine i naknade za uređenje građevinskog zemljišta SO Zrenjanin, kojom je u članu 6 propisano da se naknada za uređenje građevinskog zemljišta obračunava i ugovara prema metru kvadratnom bruto površine objekta čija je izgradnja predviđena planskom dokumentacijom odnosno projektom.

Imajući u vidu napred navedeno, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, pravilno je prvostepeni sud zaključio da izvedenim dokazima nisu potvrđeni navodi optužnice da je davanjem zemljišta u zakup AAO bez prethodnog javnog nadmetanja tj. davanjem zemljišta u zakup neposrednom pogodbom radi ispravke granice susednih parcela AAO omogućeno da izbegne plaćanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta za objekat površine 534 m2 u iznosu od 1.478.526,00 dinara, jer iz izvedenih pismenih dokaza vezanih za dodelu zemljišta u zakup AAO na kat. parceli aa proizilazi da je ovo zemljište dato po proceduri koja je po odbrani okrivljenog AA2 bila usaglašena i dogovorena na radnim sastancima održanim tokom 2004. godine, između predstavnika JKP Direkcije za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina i predstavnika Odeljenja za poslove urbanizma, stambene i komunalne poslove opštinske uprave Zrenjanin, kada je definisano da se zemljište koje je u korisništvu opštine može dati u zakup radi ispravke granica susednih parcela investitoru vlasniku susedne građevinske parcele radi proširenja proizvodnje, te da je po toj proceduri površina zemljišta koje je dodeljeno u zakup radi ispravke granica susednih parcela definisana urbanističkim projektima preparcelacija koje je usvajala Komisija za planove, a zatim ukoliko JP Direkcija za izgradnju Zrenjanina izda saglasnost za dodelu ovog zemljišta u zakup neposrednom pogodbom a radi ispravke granice susednih parcela, tek tada je u Odeljenju za poslove urbanizma opštinske uprave Zrenjanin izrađivano rešenje o dodeli zemljišta u zakup neposrednom pogodbom, a radi ispravke granica susednih parcela koje je potpisivao AA1 kao predsednik opštine Zrenjanin, pravilno nalazeći da je odbrana okrivljenog AA2 u saglasnosti sa iskazima svedoka SS1 do SS3, kao i svedoka članova komisije za planove SS4 do SS11.

Po nalaženju ovog suda donoseći svoju odluku, pravilno je prvostepeni sud imao u vidu i činjenicu da je Zakonom o planiranju i izgradnji predviđena mogućnost dodele zemljišta u zakup neposrednom pogodbom, a radi ispravke granica susednih parcela, a da postupak, uslove i način, kao i program davanja u zakup građevinskog zemljišta određuje opština (član 81), kao i da iz izvedenih dokaza proizilazi da je AAO dodeljeno u zakup zemljište neposrednom pogodbom, a radi ispravke granice susednih parcela u površini koja je određena urbanističkim projektom preparcelacije odobrenim od strane Komisije za planove, te da je rešenje o dodeli ovog zemljišta u zakup doneto nakon što je JP Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina dala saglasnost za ovakvu odluku, ceneći pri tom i odbranu okrivljenog AA koji je osporio da je na bilo koji način podstrekao AA2 i AA1 da učine bilo šta nezakonito oko dodele zemljišta u zakup njegovom ocu AAO, jer i po nalaženju ovog suda u konkretnom slučaju nije dokazano da je okrivljeni AA podstrekao AA1 predsednika opštine Zrenjanin i AA2 načelnika Odeljenja za poslove urbanizma opštinske uprave Zrenjanin, da kao službena lica iskorišćavanjem svojih službenih položaja omoguće da njegov otac AAO dobije u zakup neposrednom pogodbom građevinsko zemljišta umesto u postupku javnog nadmetanja i na taj način mu omogućili pribavljanje imovinske koristi u iznosu od 1.478.526,00 dinara, a što su bitni elementi za postojanje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u podstrekavanju iz člana 359 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika u vezi člana 34 Krivičnog zakonika, na koje činjenično stanje je pravilno prvostepeni sud primenio odredbu člana 423 stav 2 Zakonika o krivičnom postupku i oslobodio okrivljenog od optužbe.

Odlučujući o predlogu branioca okrivljenog AA, advokata AB za naknadu troškova na ime sastava odgovora na žalbu, Apelacioni sud u Beogradu je isti ocenio neosnovanim, imajući u vidu da troškovi sastava odgovora na žalbu predstavljaju troškove prvostepenog postupka i iste ne isplaćuje Apelacioni sud već se branilac može obratiti prvostepenom sudu kako bi mu isti dosudio navedene troškove.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu, primenom odredbe člana 457 Zakonika o krivičnom postupku, odlučio je kao u izreci presude.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Stojan Petrović      Veroljub Cvetković

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)