Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.12.2010.

Kž1 Po1 14/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 14/2010
Dana 13.12.2010. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Veroljuba Cvetkovića, Savke Gogić, Nadežde Mijatović i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa saradnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenih AA i dr., zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela čl. 346 Krivičnog Zakonika i dr., odlučujući o žalbama Tužioca za organizovani kriminal, branioca okrivljenog AA, adv. AB, okrivljenog BB – lično i njegovog branioca adv. BA, branioca okrivljenog VV, adv. VA, branioca okrivljenog GG, adv. GA, branioca okrivljenog DD, adv. DA, branioca okrivljenog ĐĐ, adv. ĐA, branioca okrivljenog EE, adv. EA, okrivljenog ŽŽ – lično i njegovog branioca adv. ŽA, branioca okrivljenog ZZ, adv. ZA, branioca okrivljenog II, adv. IA, branioca okrivljenog JJ, adv. JA, branioca okrivljenog KK, adv. KA, zajedničkog branioca okrivljenih LL i LL1, adv. LA, branioca okrivljene LjLj, adv. LjA i branioca okrivljenog MM, adv. MA, izjavljenim protiv presude Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br.45/08 od 13.10.2009. godine, u sednici veća održanoj u smislu čl. 375 Zakonika o krivičnom postupku dana 10 i 13. decembra 2010. godine, dana 13.12.2010. godine doneo je


P R E S U D U


ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe Tužioca za organizovani kriminal, branilaca okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL i LL1, LjLj i MM kao i žalbe okrivljenih BB i ŽŽ – lično, a presuda Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br.45/08 od 13.10.2009. godine, POTVRĐUJE.

O b r a z l o ž e nj e

Presudom Okružnog suda u Beogradu, Posebno odeljenje K.P.br.45/08 od 13.10.2009. godine, okr. AA i okr. BB oglašeni su krivim zbog po jednog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 1 Krivičnog Zakonika, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika i krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 Krivičnog Zakonika, okr. VV zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 1 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika, okr. GG zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 1 Krivičnog Zakonika, produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 Krivičnog Zakonika, okr. DD, ĐĐ i EE zbog po jednog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika, produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 Krivičnog Zakonika, okr. ŽŽ i okr. ZZ zbog po jednog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika, okr. II zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika, produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 Krivičnog Zakonika, okr. JJ, okr. LL i okr. MM zbog po jednog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika i produženog krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 Krivičnog Zakonika, okr. KK, okr. LL1 i okr. LjLj zbog po jednog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika. Nakon što su okrivljenom AA, BB, GG, VV, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM, JJ i LL utvrđene pojedinačne kazne zatvora kao u izreci prvostepene presude, osuđeni su i to: AA na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ godine i 10 /deset/ meseci u koju kaznu mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 09.07.2009. godine, okr. BB na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ godine i 10 /deset/ meseci u koju kaznu mu je uračnato vreme koje je proveo u pritvoru od 05.08.2009. pa do 13.10.2009. godine, okr. GG na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ godine i 6 /šest/ meseci u koju mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 13.10.2009. godine, okr. VV na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine i 6 /šest/ meseci u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 13.10.2009. godine, okr. DD na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 /dve/ godine i 6 /šest/ meseci u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 13.10.2009. godine, okr. ĐĐ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine i 7 /sedam/ meseci u koju mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 17.07.2009. godine, okr. EE na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine i 7 /sedam/ meseci u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 29.01.2009. godine, okr. ŽŽ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine i 10 /deset/ meseci u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 09.06.2008. pa do 13.10.2009. godine, okr. ZZ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine i 4 /četiri/ meseca u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 03.07.2008. pa do 13.10.2009. godine, okr. II na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 /tri/ godine u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 26.08.2008. pa do 17.06.2009. godine, okr. MM na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 /dve/ godine i 4 /četiri/ meseca, okr. JJ na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 /dve/ godine i 2 /dva/ meseca u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 15.04.2008. pa do 29.01.2009. godine i okr. LL na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine i 2 /dva/ meseca u koju kaznu mu je uračunato vreme provedeno u pritvoru od 15.04.2008. pa do 17.04.2009. godine. Okr. KK osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 4 /četiri/ meseca u koju kaznu mu je uračunato vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. pa do 17.04.2008. godine a okrivljenima LL1 i LjLj izrečene su uslovne osude, tako što je određeno da im se utvrđene kazne zatvora u trajanju od po 3 /tri/ meseca neće izvršiti ukoliko okrivljene u roku od 1 /jedne/ godine po pravnosnažnosti presude ne izvrše novo krivično delo.

Na osnovu odredbe čl. 87 Krivičnog Zakonika prema okrivljenima AA i BB izrečena je mera bezbednosti oduzimanja predmeta i to mašine marke “Zebra P520”, lap-top računar marke “DELL”, model PP02X br. (01) 07899, SKIMER marke MSR206 br.SINB000053, ribon za očitavanje magnetnog zapisa.

Primenom čl. 91 i čl. 92 Krivičnog Zakonika od okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM, JJ i LL oduzeta je imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika pa su okrivljeni obavezani da solidarno plate iznos od 5.470.056,82 dinara u roku od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

Za troškove krivičnog postupka određeno je da će o njima biti odlučeno naknadno, posebnim rešenjem.

Istom presudom na osnovu čl. 354 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku prema okrivljenom VV odbijena je optužba da je tokom 2007. godine zajedno sa okrivljenima BB i AA nabavio radi upotrebe preinačene javne isprave – lične karte na ime različitih lica, koje su potom okrivljeni GG, EE, ĐĐ, II i DD, na način, u mestu i u vreme, kako je to opisano u tački 4 optužnice Specijalnog tužilaštva Kt.S.br.5/78 upotrebljavali prilikom slanja ili podizanja novca ili prilikom kupovine robe, čime bi izvršio produženo krivično delo falsifikovanja isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 u vezi čl. 61 Krivičnog Zakonika.

Protiv te presude žalbe su izjavili:

-Tužilac za organizovani kriminal u odnosu na okrivljene BB, DD, EE, ĐĐ, ŽŽ, ZZ i MM, zbog odluke o kazni, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači i ovim okrivljenima izreknu kazne zatvora u dužem vremenskom trajanju;

-branilac okrivljenog AA, adv. AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji, troškovima postupka, oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili pak preinači u odnosu na okr. AA u delu odluke o krivičnoj sankciji, tako što će mu se izreći kazna zatvora u kraćem trajanju. U žalbi je zahtevano da na sednicu veća drugostepenog suda budu pozvani okrivljeni AA sa braniocem;

-okrivljeni BB – lično, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnoj sankciji, troškovima krivičnog postupka i oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se prvostepena presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili pak preinači u delu odluke o krivičnoj sankciji i ovom okrivljenom izrekne znatno manja kazna zatvora. U žalbi je zahtevano da na sednicu veća drugostepenog suda okrivljeni BB bude pozvan;

-branilac okrivljenog BB, adv. BA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, a o sednici veća drugostepenog suda budu obavešteni branilac sa okrivljenim BB, kako bi joj prisustvovali;

-branilac okrivljenog VV, adv. VA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnoj sankciji i odluke o oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje ili pak preinači, tako što će se okrivljeni VV oglasiti krivim zbog krivičnog dela zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika a osloboditi od optužbe za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 u vezi čl. 33 i 61 Krivičnog Zakonika a u svakom slučaju da se ovom okrivljenom utvrde blaže pojedinačne kazne i izrekne jedinstvena kazna u kraćem trajanju. Branilac je zahtevao da o sednici veća bude obavešten zajedno sa okrivljenim VV;

-branilac okrivljenog GG, adv. GA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o kazni, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje ili pak preinači i okrivljenom GG izrekne blaža kazna;

-branilac okrivljenog DD, adv. DA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili pak preinači, okr. DD oslobodi od optužbe za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog Zakonika a za krivična dela iz čl. 225 st. 2 u vezi st. 1 KZ i iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ osudi na blažu jedinstvenu kaznu zatvora;

Branilac okrivljenog DD, adv. DA dostavila je i odgovor na žalbu Tužioca za organizovani kriminal u kome je predložila da se ova žalba kao neosnovana u odnosu na okrivljenog DD odbije.

-branilac okrivljenog ĐĐ, adv. ĐA, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba Krivičnog Zakonika, odluke o kazni i oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači, tako što će okrivljeni ĐĐ biti oslobođen od optužbe za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ, ovaj okrivljeni osudi na kaznu zatvora u kraćem vremenskom trajanju od kazne izrečene prvostepenom presudom, a prvostepena presuda preinači i u delu odluke o odluzimanju imovinske koristi, tako što bi svaki od okrivljenih bio obavezan na plaćanje iznosa koji je protivpravno pribavio;

Branilac okrivljenog ĐĐ, adv. ĐA dostavio je i odgovor na žalbu Tužioca za organizovani kriminal u kome je predložio da se ova žalba u odnosu na okrivljenog ĐĐ, odbije kao neosnovana;

-branilac okrivljenog EE, adv. EA, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba ZKP-a, pogrešne primene materijalnog prava i odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili pak preinači u delu odluke o kazni i okrivljenom EE izrekne blaža kazna od izrečene prvostepenom presudom. U žalbi je zahtevano da branilac okrivljenog sa okrivljenim EE bude pozvan na sednicu veća drugostepenog suda;

Branilac okrivljenog EE, adv. EA dostavio je odgovor na žalbu Tužioca za organizovani kriminal u kome je predložio da se ova žalba u odnosu na okrivljenog EE, odbije kao neosnovana.

-okrivljeni ŽŽ – lično, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotupno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje;

-branilac okrivljenog ŽŽ, adv. ŽA, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede odredaba Krivičnog Zakonika i odluke o kazni, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači, okrivljeni ŽŽ oslobodi optužbe za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ i izrekne mu se blaža kazna od kazne izrečene prvostepenom presudom;

-branilac okrivljenog ZZ, adv. ZA, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda preinači i okrivljeni ZZ osudi na blažu jedinstvenu kaznu zatvora. U žalbi je zahtevano da okrivljeni sa braniocem, na sednicu veća drugostepenog suda bude pozvan;

-branilac okrivljenog II, adv. IA, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede odredaba krivičnog postupka i odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se prvostepena presuda ukine i predmet vrati na ponovno suđenje ili pak preinači, okr. II oslobodi od optužbe za krivično delo iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika i blaže kazni;

-branilac okrivljenog JJ, adv. JA, zbog pogrešne primene materijalnog prava, odluke o kazni i oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se prvostepena presuda preinači, okrivljeni JJ oslobodi od optužbe za krivično delo iz čl. 346 st. 2 KZ, primenom čl. 355 st. 2 ZKP oslobodi za krivično delo iz čl. 225 st. 2 u vezi st. 1 KZ i ovaj okrivljeni blaže kazni a u svakom slučaju oslobodi okrivljenog obaveze plaćanja imovinske koristi. U žalbi je zahtevano da o sednici veća drugostepenog suda budu obavešteni branilac sa okrivljenim;

-branilac okrivljenog KK, adv. KA, zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da se pobijana presuda preinači i ovaj okrivljeni blaže kazni;

-zajednički branilac okrivljenih LL i LL1, adv. LA, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o krivičnoj sankciji i troškovima postupka i oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da se pobijana presuda ukine u celosti i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili pak preinači, tako što će se okrivljeni LL i LL1 osloboditi od optužbe primenom čl. 355 tačka 1 i tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku. U žalbi je zahtevano da na sednicu veća drugostepenog sudu budu pozvani branilac sa okrivljenima LL i LL1;

-branilac okrivljene LjLj, adv. LjA, zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede odredaba Krivičnog Zakonika, sa predlogom da se pobijana presuda preinači, okrivljena LjLj oslobodi od optužbe za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog Zakonika i

-branilac okrivljenog MM, adv. MA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijana presuda preinači i u odnosu na okrivljenog MM, donese oslobađajuća presuda.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u pismenom izjašnjenju Ktž.br. 185/10 od 28.07. i 10.11.2010. godine, predložilo je da se žalbe okrivljenih BB i ŽŽ – lično, kao i branilaca okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, JJ, KK, LL i LL1, LjLj i MM, odbiju kao neosnovane a uvaži kao osnovana žalba Tužioca za organizovani kriminal i u odnosu na okrivljene BB, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i MM prvostepena presuda preinači u smislu predloga te žalbe i ovim okrivljenima izreknu kazne zatvora u dužem trajanju.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je sednicu veća u smislu čl. 375 Zakonika o krivičnom postupku u prisustvu Zamenika Tužioca za organizovani kriminal Mirjane Ilić, okrivljenog AA i njegovog branioca, adv. AB – po zameničkom punomoćju, okrivljenog BB, okrivljenog VV i njegovog branioca, adv. VA, okr. EE i njegovog branioca, adv. EA, okr. JJ i njegovog branioca, adv. Ja, okr. LL i njegovog branioca po zameničkom punomoćju, adv. LA, adv. GA kao branioca okrivljenog GG, adv. ŽA kao branioca ŽŽ, adv. ZA kao branioca okrivljenog ZZ, a u odsustvu uredno obaveštenih okrivljenog ZZ, okr. LL1 i branioca okrivljenog BB, adv. BA, na kojoj je ispitao prvostepenu presudu u smislu čl. 380 st. 1 ZKP, razmotrio ostale spise predmeta i po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka niti povrede krivičnog zakona na koje drugostepeni sud u smislu čl. 380 st. 1 tačka 1 i 2 ZKP uvek pazi po službenoj dužnosti, dakle ni bitne povrede odredaba krivičnog postupka na koje žalbe branilaca okrivljenih ukazuju.

Da je prvostepena presuda zahvaćena bitnom povredom postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, jer je izreka pobijane presude nejasna i nerazumljiva, dok u obrazloženju pobijane presude o odlučnim činjenicama nisu dati jasni razlozi, tvrdi se u žalbama branilaca okrivljenih AA, LL i LL1, VV, DD, BB, EE i okrivljenog II, kao i da radnje ovih okrivljenih nisu jasno opisane, niti krivica kao subjektivni element krivičnog dela za koje su oglašeni krivim.

Suprotno ovim žalbenim navodima u obreazloženju prvostepene presude o svim odlučnim činjenicama važnim za pravilnu odluku dati su jasni razlozi koji ne sadrže nikakve protivurečnosti, odbrane okrivljenih detaljno su cenjene kako pojedinačno, tako i u odnosu na ostale provedene dokaze, dok izreka prvostepena presude sadrži potpun i jasan opis radnje izvršenja krivičnih dela za svakog od okrivljenih, kao i da su okrivljeni bili sposobni da shvate značaj svojih dela, upravljaju postupcima, svesni zabranjenosti svojih radnji čije su izvršenje hteli.

Takođe, prvostepeni sud je određeno i potpuno izneo i koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane i kojim razlozima se rukovodio pri rešavanju pravnih pitanja, naročito da li postoji krivično delo i krivica okrivljenih, pa se neosnovanim ocenjuju suprotni navodi žalbi branilaca okrivljenih advokata LA, advokata VA, advokata DA, advokata EA i advokata IA, ali i navod žalbe branioca okrivljenog BB, advokata BA da prvostepena presuda ne sadrži sve činjenice i okolnosti shodno članu 361 stav 5 i 6 Zakonika o krivičnom postupku.

Navod žalbe branilaca okrivljenih AA, LL i LL1, advokata LA da pobijana presuda ne sadrži sve ono što u smislu odredbe člana 356 i člana 361 Zakonika o krivičnom postupku pismeno izrađena presuda mora sadržati (lične podatke okrivljenih, za koja krivična dela su i primenom kojih zakonskih odredbi oglašeni krivim, na osnovu kojih odredbi su im utvrđene pojedinačne kazne i osuđeni... ), ne odgovara stanju u spisima predmeta, pa se kao takav, ocenjuje neosnovanim.

U žalbama okrivljenog BB lično i branioca okrivljenog GG, advokata GA, kao osnov pobijanja prvostepene presude navodi se i bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP, međutim osim citiranja zakonske odredbe ovog člana, u ovim žalbama ne ukazuje se u čemu se ova povreda sastoji, već se obrazloženje ovog žalbenog razloga svodi na osporavanje utvrđenog činjeničnog stanja i s tim u vezi ukazuje i na povredu krivičnog zakona.

Žalbom okrivljenog ŽŽ lično, prvostepena presuda se pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 2 Zakonika o krivičnom postupku, jer kako se to u ovoj žalbi tvrdi sudija __, koji je u postupku učestvovao morao je biti izuzet zbog ranijeg verbalnog sukoba sa okrivljenim ŽŽ prilikom obilaska pritvorske jedinice, a što prema navodima ove žalbe dovodi u sumnju njegovu nepristrasnost.

Iznete žalbene navode međutim ovaj sud ocenjuje neosnovanim, jer odluku prvostepenog suda donelo je veće sastavljeno od troje sudija, a činjenice koje navodi okrivljeni ŽŽ ne dovode u sumnju nepristrasnost člana sudećeg veća, pa okrivljeni pogrešno tumači odredbe člana 40 tačka 1 do tačke 5 Zakonika o krivičnom postupku.

Neosnovano se žalbama okrivljenih BB i ŽŽ lično, kao i žalbama branilaca svih okrivljenih osim branilaca okrivljenih ZZ i okrivljenog KK, osporava činjenično stanje utvrđeno prvostepenom presudom i s tim u vezi ukazuje i na povredu krivičnog zakona na štetu okrivljenih.

Prema žalbi branioca okrivljenih AA, LL i LL1, u njihovim radnjama nema elemenata dela za koje su oglašen krivim. Okrivljeni AA jeste izrađivao lažne platne kartice, ali nije organizovao kriminalnu grupu radi izvršenja krivičnih dela falsifikovanja i zloupotrebe platnih kartica iz člana 225 KZ, niti je falsifikovao javne isprave. On je u svojoj odbrani iskreno objasnio šta jeste radio, što je sud morao da prihvati kao verodostojno i da tačno utvrdi njegov doprinos u izvršenju krivičnih dela – koji je prema stavu ove žalbe znatno manji od ostalih okrivljenih, a što proizilazi i iz načina na koji su mu se drugi okrivljeni obraćali, sve prema transkriptima preslušanih telefonskih razgovora. Ovaj okrivljeni nije imao saznanja kako se naplaćuju lažne platne kartice i ko ih je sve pojedinačno zloupotrebljavao. Svim ovim transakcijama okrivljeni AA nije pribavio nikakvu protivpravnu imovinsku korist.

Okrivljeni LL i LL1 uopšte nisu znali za postojanje bilo kakve organizovane grupe koja za cilj ima vršenje krivičnih dela, pa tako nisu ni mogli da postanu članovi nečega za šta nisu znali ni da postoji. Radnje koje su ovi okrivljeni preduzeli, okrivljena LL1 proveravajući za okrivljenog AA određene podatke na zajedničkom kompjuteru, a okrivljeni LL postupajući po nalozima okrivljenog AA i donoseći mu u dva navrata pakete iz Mađarske, za koje nije ni znao šta sadrže – činili su prema stavu ove žalbe dozvoljene radnje, jer uopšte nisu znali zbog čega okrivljenom AA trebaju podaci sa interneta, odnosno za šta mu služi ono što mu je okrivljeni LL doneo iz Mađarske... Što se tiče navodnih uplata okrivljenog LL preko Western Union-a za račun AA prema navodima ove žalbe, obzirom da prvostepeni sud uopšte nije utvrdio da li je i u koliko navrata on zaista ovo učinio, da li je pri tome za ove uplate koristio falsifikovane platne kartice, u njegovim radnjama nema ni elemenata krivičnog dela iz člana 225 stav 3 u vezi stava 1 i člana 33 i člana 61 Krivičnog zakonika, kako to pogrešno nalazi prvostepeni sud.

Prema žalbama okrivljenog BB lično i njegovog branioca, sve odlučne činjenice o postupanju ovog okrivljenog pogrešno su od strane prvostepenog suda utvrđene. Neosnovano poklanjajući veru iskazima okrivljenog AA i okrivljenog GG, a ne prihvatajući navode odbrane ovog okrivljenog, prvostepeni sud je pogrešno našao da je on jedan od organizatora grupe, da je ikada izrađivao lažne platne kartice i stavljao ih u promet, imao bilo kakve veze sa opremom koja je za to služila, da je finansirao nabavku materijala za izradu ovih lažnih platnih kartica, da je okrivljenom GG predao radi upotrebe falsifikovanu ličnu kartu, kao i da je imao bilo kakve koristi od svih zloupotreba falsifikovanih platnih kartica. Jeste proveravao podatke na internetu po zahtevu okrivljenog AA sa pravih platnih kartica, ali bez ikakve materijalne koristi.

U žalbi branioca okrivljenog VV se tvrdi da je prvostepeni sud pogrešnom ocenom izvedenih dokaza pogrešno našao da se radi o jednom od organizatora grupe koja je za cilj imala vršenje krivičnih dela. Ako prvostepni sud već prihvata navode odbrane AA i okrivljenog GG i utvrđuje da su okrivljeni AA i okrivljeni BB držali opremu i izrađivali lažne platne kartice, da je u ceo posao okrivljeni BB uveo okrivljenog GG i okrivljenog VV – onda prema stavu ove žalbe jasno proizilazi da je okrivljeni VV postao član, odnosno pripadnik grupe, a nikako njen organizator. Osim toga, radnje ovog okrivljenog kako ih utvrđuje i navodi prvostepeni sud – vožnja drugih okrivljenih do pošta i kontrolisanje novčanih iznosa koje su uplaćivali odnosno podizali (mada ovaj okrivljeni spori da je tu kontrolu vršio), kupovina u Mađarskoj „bele plastike“ i „ribona“ za koje ovaj okrivljeni tvrdi da nije znao za šta služe, mogu biti samo radnja izvršenja krivičnog dela iz člana 346 stav 2 Krivičnog zakonika, a ne krivičnog dela iz člana 225 stav 3 KZ, jer ovaj okrivljeni niti je pravio lažne platne kartice, niti ih je upotrebljavao.

Prema navodima žalbe branioca okrivljenog GG, u njegovim radnjama nema elemenata krivičnog dela iz člana 346 stav 1 Krivičnog zakonika, jer on nije organizovao grupu koja je za cilj imala vršenje krivičnih dela, a jeste unovčavao falsifikovane platne kartice uz pomoć falsifikovanih isprava. Nije sporio ni da je on kao i VV uz okrivljene AA i BB (koji su nabavili mašine i organizovali kupovinu podataka sa pravih platnih kartica) učestvovao u troškovima za nabavku ovih podataka, jeste angažovao i okrivljenog EE, ŽŽ, kao i DD, ali samo zato što su ga oni zamolili da ih uključi u posao u koji posao je njega uključio okrivljeni BB, koji ga je i upoznao sa okrivljenim AA, objašnjavajući da je nakon februara meseca 2008. godine kada su se okrivljeni AA i BB posvađali, falsifikovane platne kartice preuzimao isključivo od okrivljenog AA. Zbog svega napred navedenog, prema stavu ove žalbe u radnjama okrivljenog GG, osim krivičnih dela iz člana 225 stav 3 i člana 355 stav 2 Krivičnog zakonika, eventualno se stiču elementi krivičnog dela iz člana 346 stav 2 Krivičnog zakonika.

U žalbama branilaca okrivljenih DD, ĐĐ, ŽŽ, JJ, okrivljene LjLj i okrivljenog MM, osporavaju se činjenični zaključci suda iz kojih nalazi da su ovi okrivljeni postali pripadnici kriminalne grupe. Branioci okrivljenog DD, okrivljenog ĐĐ i okrivljenog JJ, navodima da vremenski period u kome je ova grupa funkcionisala nema veze sa njihovim radnjama – okrivljeni DD dana 14.04.2008. godine, okrivljeni ĐĐ od 31.03. do 14.04.2008. godine, a okrivljeni JJ od 28.03. pa do 05.04.2008. godine. Prema navodima žalbe branioca okrivljenog JJ on nije poznavao, niti je bio u bliskim odnosima sa drugim okrivljenima, pa nije ni mogao postati član grupe za koju nije ni znao da postoji, dok kada je u pitanju krivično delo iz člana 225 stav 3 Krivičnog zakonika, prema navodima ovih žalbi (osim žalbe branioca okrivljene LjLj) kao i žalbama branilaca okrivljenih EE i okrivljenog II, imajući u vidu visinu pribavljene protivpravne imovinske koristi, za grupu, ali i lično u odnosu na svakog od okrivljenih – u njihovim radnjama nema elemenata krivičnog dela iz člana 225 stav 3 Krivičnog zakonika, već eventualno krivičnog dela iz člana 225 stav 2 Krivičnog zakonika.

Iz istih razloga, branioci okrivljenih AA, BB, GG, VV, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM, JJ i LL, osporavaju i odluku suda po kojoj su ovi okrivljeni obavezani da solidarno plate iznos od 5.470.056,82 dinara, kao iznosa imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela iz člana 225 stav 3 Krivičnog zakonika, umesto da u odnosu na svakog od okrivljenih, odluči posebno, obavezujući svakog da vrati samo onaj iznos protivpravne imovinske koristi koji je ostavario izvršenjem krivičnog dela.


Iznete žalbene navode, međutim, ovaj sud ocenjuje neosnovanim jer nalazi da je prvostepeni sud pravilnom ocenom odbrana okrivljenih, pismenih dokaza u spisima, potvrda o pronađenim i oduzetim sredstvima, izveštajima banaka i nalazom veštaka ekonomske struke V1, kao i ostalih dokaza navedenih u spisima, nesumnjivo utvrdio da su okrivljeni AA, BB, VV i GG, tokom 2007. pa do aprila 2008. godine organizovali kriminalnu grupu koja je za cilj imala vršenje krivičnih dela iz člana 225 i člana 355 Krivičnog zakonika, da su u okviru planirane aktivnosti grupe držali i opremu za izradu platnih kartica i to mašinu marke „Zebra P250“ i lap-top računar, koju su premeštali na različite lokacije od Subotice, Novog Sada do Sremske Kamenice, da je delatnost grupe planirana na neodređeno vreme, a sve radi sticanja dobiti, sa unapred određenim zadacima i ulogama svakog člana grupe i uz primenu mera unutrašnje kontrole prilikom podizanja novca.

Da su okrivljeni AA i BB finansirali nabavku materijala potrebnog za izradu lažnih platnih kartica, putem interneta kupovali identifikacione podatke potrebne za izradu lažnih platnih kartica i ovakve platne kartice izrađivali, prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio iz odbrane okrivljenog AA, koju potvrđuju i odbrane okrivljenog GG, okrivljene LjLj, kao i iskaz okrivljenog VV, dat u svojstvu osumnjičenog, u prisustvu branioca dana 15.04.2008. godine. Naime, prema odbrani AA, tokom 2007. godine, odnosno od oktobra 2007. godine, on i optuženi BB zajedno su izrađivali lažne platne kartice na pronađenoj mašini marke „Zebra P250“ i to u početku tako što su podelili posao. Okrivljeni AA je preko interneta kupovao identifikacione podatke upisane u magnetne zapise originalnih platnih kartica, koje su pripadale stranim pravnim ili fizičkim licima, a to su broj platne kartice, algoritam, ime i prezime vlasnika, datum isteka kartice, identifikacioni broj banke koja je izdala karticu itd., a okr. BB je te podatke pomoću mašine unosio na belu plastiku, koju su zajedno nabavljali u Mađarskoj, oba finansirala nabavku materijala potrebnog za izradu kartica i preko službe „Western Union“ u Mađarskoj vršili i plaćanje podataka koje su dobijali preko interneta. Okrivljeni AA objasnio je da je kasnije BB u ovaj posao uključio i okrivljenog GG, što u svojoj odbrani potvrđuje okrivljeni GG, objašnjavajući da ih je upoznala bivša supruga BB, okrivljena LjLj, što i ova okrivljena potvrđuje. Da je okrivljeni BB angažovao i okrivljenog VV, koji je u početku više puta odlazio u Budimpeštu da bi kupio „ribon“ traku i belu plastiku potrebnu za izradu lažnih platnih kartica, u početku kontrolisao okrivljenog GG prilikom korišćenja lažnih platnih kartica po prodavnicama, a kasnije i ostalih članova grupe prilikom upotrebe lažnih platnih kartica i slanja i podizanja novca, što u svom prvom iskazu okrivljeni VV potvrđuje, objašnjavajući da je više puta odlazio u Budimpeštu da bi kupio „ribon“ traku i belu plastiku, kao i da je u društvu sa okrivljenim BB nekoliko puta dolazio u garažu koja se nalazila u Subotici u naselju Radijalac, gde se nalazila mašina lap-top računar, u kojoj garaži je okrivljeni BB vršio ukucavanje podataka na lap-top računaru, nakon čega je iz mašine izlazilo po tri-četiri platne kartice. Okrivljeni AA tvrdio je da je početkom 2008. godine između njega okrivljenog BB došlo do nesporazuma oko podele novca, to potvrđuje u svojoj odbrani i okrivljeni GG, objašnjavajući da je nakon ovog sukoba okrivljeni AA počeo i sam da izrađuje lažne platne kartice, da ih predaje okrivljenom GG radi upotrebe. I okrivljeni AA, kao i okrivljeni GG, tvrde da je okrivljeni BB nakon ovog sukoba, nastavio sa štampanjem platnih kartica za koje mu je okrivljeni AA u narednom periodu pribavljao podatke preko interneta. Okrivljeni GG ne spori da je od ovog momenta lažne platne kartice dobijao na upotrebu i od okrivljenog AA i od okrivljenog BB, a da je nakon marta 2008. godine u dogovoru sa okrivljenim AA, koji je počeo da izrađuje i drugu vrstu kartica, odnosno kartice koje se koriste u poštama, okrivljeni GG u ovaj posao uključio i okrivljene ZZ, ĐĐ, EE i ŽŽ da u poštama na post-terminalima „Poštanske štedionice“ upotrebljavajući lažne platne kartice vrše uplate putem „Post-Net“ usluga, a okrivljene DD i II da ovaj novac podižu, nakon što bi on primio SMS poruku o izvršenoj uplati.

Okrivljeni EE, ŽŽ, ZZ i II u svojim odbranama potvrđuju navode okrivljenog GG, ne spore da im je on davao lažne platne kartice i lične karte koje su koristili prilikom uplate novca i objašnjavaju da je sa njima uvek bio optuženi VV, koji je prema odbrani okrivljenog AA vršio kontrolu i učestvovao u podeli zarade, što okrivljeni VV u svom prvom iskazu u MUP-u potvrđuje, ali i na glavnom pretresu 15.06.2009. godine, tvrdeći da je znao da ova lica koja je vozio po raznim gradovima u Srbiji, gde su oni u poštama vršili uplate, to vrše falsifikovanim platnim karticama, a da je njegov zadatak bio da ih vozi i okrivljenom AA i okrivljenom GG prenosi informacije o izvršenim uplatama, da obaveštava okrivljenog AA ukoliko se na licu mesta pokaže da neka kartica nije u funkciji i slično, odnosno da je bio spona između okrivljenog AA, GG i ostalih okrivljenih. Okrivljeni VV svoju odbranu tokom postupka je menjao, ali samo u delu da li je prilikom nabavke materijala za izradu lažnih platnih kartica po nalogu okrivljenog BB znao o čemu se radi. Međutim, imajući u vidu njegovo prvo kazivanje kada je objasnio da je prilikom prvog preuzimanja paketa u Budimpešti imao problema, odnosno da mu je prodavac objasnio da tu vrstu bele plastike i „ribona“ ne može svako da dobije – a da je ovo dobio kada je rekao ko ga je poslao, sadržinu snimljenog telefonskog razgovora između okrivljenog AA i VV u vezi odlaska u Budimpeštu i nabavljanje materijala za izradu platnih kartica (strana 83 obrazloženja pobijane presude), pravilno nalazi prvostepeni sud da je okrivljeni VV od početka saradnje sa okrivljenima BB i AA, osim radnji koje ne spori, nabavljao i materijal za izradu lažnih platnih kartica, najpre po nalogu okrivljenog BB, a zatim i po nalogu okrivljenog AA, kao i da je učestvovao u finansiranju nabavke ovog materijala, a kako to proizilazi i iz odbrane okrivljenog GG.

Imajući u vidu saglasne navode odbrana okrivljenih AA i okrivljenog GG, da su lažne platne kartice izrađivali okrivljeni AA i BB na mašini koja se nalazila u garaži okrivljenog BB, navod odbrane okrivljene LjLj, koja je potvrdila da je nakon hapšenja okrivljenog BB po njegovom nalogu upozorila okrivljenog GG da mašina mora da se premesti, da to mora da se uradi inače će svi nastradati, kao i sadržinu snimljenog telefonskog razgovora okrivljenog GG na dan 27.03.2008. godine sa NN ženskom osobom, za koji okrivljena LjLj na glavnom pretresu potvrđuje da je ona sagovornik (strana 80 obrazloženja, drugi stav), pravilno prvostepeni sud odbranu okrivljenog BB, na čemu se i sada u izjavljenoj žalbi ovog okrivljenog lično i njegovog branioca, adv. BA insistira, da je on samo proveravao podatke na internetu, a po zahtevu okrivljenog AA sa pravih platnih kartica, ali da sa izradom lažnih platnih kartica i opremom za njihovo izrađivanje, nema nikakve veze, ocenjuje neosnovanom i utvrđuje da su okrivljeni AA, BB, VV i GG izvršili radnje bliže opisane u tački I izreke, organizujući grupu koja je imala za cilj vršenje krivičnog dela falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz člana 225 KZ i krivičnog dela falsifikovanje isprava iz člana 355 KZ, na šta ukazuje i podela pribavljene protivpravne imovinske koristi, pribavljena izvršenim krivičnim delom iz člana 225 KZ, koja je, kako to iz iskaza okrivljenog AA, okrivljenog GG, ali i iskaza okrivljenih ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i JJ, koji su lažne platne kartice upotrebljavali u prodavnicama i poštama, plaćajući robu ili vršeći uplate u poštama i okrivljenih DD i II, koji su tako uplaćeni novac podizali, deljen je tako da su okrivljeni AA, BB, VV i GG za sebe zadržavali veći deo, a pripadnicima kriminalne grupe isplaćivali manji procenat.

Lažne platne kartice koje su izrađivali okrivljeni AA i BB, sve na način bliže opisan u tački III izreke, predavane su ostalim članovima kriminalne grupe, koji su ih po prethodnom dogovoru i uputstvima organizatora kriminalne grupe, u prodavnicama i poštama upotrebljavali kao prave, plaćajući robu i uplaćujući odnosno podižući tako prethodno uplaćeni novac (a sve bliže opisane u tački III pod tačkama 2, 3, 4, 5, 6 i 7), a okrivljeni LL nabavljao materijal potreban za izradu lažnih platnih kartica, tako što je po uputstvima dobijenim od okrivljenog AA, u Mađarskoj nabavljao „ribon“ magnetne trake, koje je predavao okrivljenom AA i preko službe „Western Union“ vršio uplate NN licima, koji su preko interneta okrivljenom AA dostavljali podatke sa pravih, važećih platnih kartica, što je ovaj okrivljeni koristio za izradu lažnih platnih kartica, tzv.“bliznakinja“.

Okrivljeni ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i II ne spore da su u ceo „posao“ ušli preko okrivljenog GG, koji to potvrđuje, opisujući svoje i radnje ovih okrivljenih, znali su da on radi sa falsifikovanim platnim karticama, od okrivljenog GG su i dobili falsifikovane platne kartice, koji im je objasnio i kako se koriste – kako to tvrdi okrivljeni ZZ, unapred im je davao ime na koje treba da glasi novčana uputnica. Svi potvrđuju da su nakon izvršenih uplata SMS porukama obaveštevali GG o iznosima koji su uplaćeni, koje je on kasnije u drugim poštama podizao falsifikovanim ličnim kartama. Tokom celog postupka ovi okrivljeni ne spore da su u dane, u navedenim poštama izvršili uplate u iznosima kako je to i navedeno u nalazu veštaka.

Okrivljeni DD ne spori da je od okrivljenog AA nabavio tri platne kartice i jednu lažnu ličnu kartu, koju je koristio prilikom podizanja novca koji je prethodno pomoću falsifikovane platne kartice slao okrivljeni EE, objašnjavajući da je prilikom svakog podizanja novca sa njim uvek bio prisutan okrivljeni GG. Sve ovo potvrđuju i okrivljeni AA i okrivljeni GG.

Okrivljeni JJ tokom celog postupka tvrdi da jeste koristio falsifikovane platne kartice koje je prethodno dobio od okrivljenog MM. Kartica je bilo više, sve su glasile na ime JJ1, a njima je kupovao tehničku robu, parfeme, skupu garderobu, a sve kupljene stvari predavao okrivljenom MM, preko koga je upoznao i okrivljenog AA koji se interesovao da li su prodate stvari koje je on prethodno kupovao, a tom prilikom je i saznao da je lažne platne kartice koje je okrivljeni MM predao njemu, ovaj prethodno preuzeo od okrivljenog AA. Objasnio je da je znao da okrivljeni MM unapred ima kupce za robu koju je on kupovao falsifikovanim platnim karticama, jer mu je okrivljeni MM unapred i govorio šta tačno treba da kupi i u kojoj prodavnici.

Prihvatajući osnovano kao verodostojne odbrane okrivljenog AA, GG i VV, koji, kako je to već napred rečeno, nije sporio da je po nalogu okr. BB u Mađarskoj nabavio materijal za izradu lažnih platnih kartica, da je u većini slučajeva vozio okrivljene koji su uplaćivali odnosno podizali novac, odnosno kako kaže, bio spona između okrivljenog AA, okrivljenog GG i ostalih okrivljenih, što u svojim iskazima opisujući svoje radnje potvrđuju i okrivljeni GG, ĐĐ, EE, ŽŽ, zatim odbrane okrivljenih II i DD, koji osim što ne spori da je uz falsifikovanu ličnu kartu podizao novac koji je prethodno falsifikovanom platnom karticom uplaćivao EE, objašnjava i kako je učestvovao u premeštanju mašine za izradu falsifikovanih platnih kartica, iskaz okrivljenog KK, po kojem jeste omogućio na molbu okrivljenog EE da se u kući u Sremskoj Kamenici, gde živi kao podstanar, smesti mašina i lap-top računar, za koje je znao da služe za štampanje falsifikovanih platnih kartica, da u tome učestvuje više lica, da ove kartice izrađuje okrivljeni AA, koji je i dolazio zbog toga u ovu kuću više puta sa okrivljenim EE, ĐĐ, a dva puta i sa svojom devojkom, okrivljenom LL1 – prvostepeni sud ceneći i odbranu okrivljene LL1, po kojoj i jeste pročitala neke podatke sa kompjutera okrivljenom AA i bila zajedno sa njim u dva navrata u kući u Sremskoj Kamenici gde se nalazila mašina za izradu lažnih platnih kartica, ali da nije znala ni za šta će mu podaci, niti šta to radi u ovoj kući u Sremskoj Kamenici, da je njen otac, okrivljeni LL zaista donosio nešto iz Mađarske okrivljenom AA, ali da ni ona, ni okrivljeni LL nisu znali za šta služi „ribon“ traka, na čemu se i sada u žalbi zajedničkog branioca ovih okrivljenih insistira, pravilno nije prihvaćena, a imajući u vidu i sadržinu snimljenih telefonskih razgovora okrivljene LL1 i okrivljenog AA (strana 84 i 85 obrazloženja pobijane presude), kao i sadržinu telefonskog razgovora okrivljenog AA i okrivljenog LL od 09.04.2008. godine, kao i telefonski razgovori istog dana okrivljenog AA sa okrivljenim VV, iz kojih jasno proizilazi da je okrivljena LL1 preko interneta vršila proveru podataka potrebnih za izradu lažnih platnih kartica, o tome izveštavala okrivljenog AA, znajući kakve podatke prenosi i čemu oni služe, a okr. LL znao da to što po uputstvima okrivljenog AA iz Mađarske donosi, predstavljaju sredstva za izradu lažnih platnih kartica, a uplate NN licima preko službe „Western Union“ za okrivljenog AA vrši licima koja su ovom okrivljenom dostavljali podatke o važećim platnim karticama, koje je kasnije okrivljeni AA koristio pri izradi lažnih platnih kartica.

Odbranu okrivljenog BB, odnosno prosto poricanje da je imao bilo kakve veze kako sa opremom za izradu platnih kartica, tako i sa njihovom izradom, što se i sada tvrdi u žalbi ovog okrivljenog lično, ali i njegovog branioca, prvostepeni sud imajući u vidu saglasne izjave okrivljenih AA, okrivljenog GG, odbranu okrivljenog VV, datu u MUP-u u svojstvu osumnjičenog i izmene na glavnom pretresu, po kojima jeste na zahtev okr. AA iz Mađarske u dva navrata donosio neku robu, da jeste druge okrivljene vozio po raznim gradovima u Srbiji, gde su oni u poštama vršili uplate, a znao da to rade putem falsifikovanih platnih kartica, a da je njegov zadatak bio da ih vozi i da okrivljenom AA i GG prenosi informacije o izvršenim uplatama – osnovano kao suprotna svim izvedenim dokazima, pa i iskazu okrivljene LjLj, koja je kao što to proizilazi i iz snimljenog telefonskog razgovora ove okrivljene sa okrivljenim GG dana 27.03.2008. godine (strana 80 obrazloženja pobijane presude), nakon hapšenja okrivljenog BB zaista okrivljenom GG rekla da mašina mora da se skloni inače će svi nastradati, a da okrivljeni AA treba da se od mašine skloni i smisli dobru priču gde nabavlja plastiku jer ga traži policija, nije prihvaćena.

Da su okrivljeni DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM i JJ, dobijali lažne platne kartice (koje su izrađivali okrivljeni BB i AA) od okrivljenog GG i upotrebljavali ih kao prave u prodavnicama i poštama, plaćajući robu ili vršeći uplate, odnosno podizanje novca prethodno uplaćenog uz pomoć falsifikovanih platnih kartica a okrivljeni VV i vozeći članove grupe do mesta gde su uplate vršene i kontrolišući novčane iznose na ovaj način uplaćene odnosno podignute, sve u vreme, poštama, odnosno prodavnicama i na iznose kako je to navedeno u izreci presude II pod tačkama 2, 3, 4, 5, 6 i 7 – svesni da prihvataju aktivnost grupe i izvršavajući zadatke postavljene od organizatora grupe, prvostepeni sud je osim iz odbrana ovih okrivljenih, nesumnjivo utvrdio i iz izveštaja banaka (Inteza, Vojvođanska), pismenih izveštaja JP PTT Saobraćaj Srbije, sektora za novčane usluge, kao i nalaza veštaka ekonomske struke V1, utvrđujući da su na opisani način (strana od 9 – 38 prvostepene presude), a okrivljeni LL radnjama opisanim u tački II podtačka 8, pribavili imovinsku korist za kriminalnu grupu u ukupnom iznosu od 5.470.056,82 dinara.

Imajući u vidu ukupan iznos pribavljene protivpravne imovinske koristi, navodima žalbi branilaca okrivljenih DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, II, MM, JJ i LL, da u njihovim radnjama nema elemenata krivičnog dela iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika već eventualno iz stava 2 člana 225 Krivičnog Zakonika, obzirom da su oni za sebe lično ostvarivali korist od 15% od transakcije, a okrivljeni LL ukupno 200 evra za izvršenu uslugu okrivljenom AA, ne dovodi se u sumnju pravilnost zaključaka prvostepenog suda da su ovi okrivljeni, radnjama koje i ne spore (osim okrivljenog LL) ostvarili sva bitna obeležja produženog krivičnog dela iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonka kao i okrivljeni AA, BB, VV i GG, da su pri tom okrivljeni AA, BB, VV i GG bili potpuno svesni da organizuju kriminalnu grupu upravo radi vršenja krivičnog dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog Zakonika a okrivljeni DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, II, MM, JJ i LL, svesno prihvatajući aktivnost grupe i izvršavajući zadatke postavljene od strane organizatora kriminalne grupe, pri čemu su članovi kriminalne grupe (saglasno svojim radnjama i ulogama koje su imali), pristali i na srazmerno manji procenat u podeli koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela iz čl. 225 st. 3 Krivičnog Zakonika, pa se nikako ne može kao pravilno prihvatiti sstanovište izraženo u žalbama branilaca okrivljenih, označenih kao članova kriminalne grupe, po kojima oni nisu učestvovali u ukupno pribavljenoj protivpravnoj imovinskoj koristi, već samo u delu u kojem su za svoje “usluge” plaćeni.

Okrivljena LjLj, kako je to već napred rečeno, nije sporila da je nakon hapšenja svog bivšeg supruga okrivljenog BB, dostavljala podatke dobijene od ovog okrivljenog o saznanjima policije o ostalim članovima i aktivnostima grupe, kao i da je prenela naloge da se oprema za izradu lažnih platnih kartica izmesti van Subotice, ovo potvrđuje i snimak telefonskog razgovora okrivljene LjLj sa okrivljenim GG, a okrivljena LjLj ne spori i da je prenoseći poruku da se okrivljeni AA skloni jer ga traže, znala da ga traži policija, a kada je upozorila okrivljenog GG da se izmesti mašina, da je znala da se to odnosi na nešto nezakonito. Okrivljeni KK u svojoj odbrani nije sporio da je omogućio da se u njegovoj kući smesti oprema za izradu platnih kartica i pravljenje lažnih platnih kartica u kući u kojoj je boravio kao podstanar, da je na sve ovo pristao na molbu okrivljenog EE, a da je falsifikovane kartice izrađivao okrivljeni AA, koji je zbog toga u ovu kuću dolazio nekoliko puta sa okrivljenim EE, ĐĐ, a dva puta i sa svojom devojkom okrivljenom LL1, a okrivljena LL1 menjajući svoju odbranu na glavnom pretresu da jeste vršila preko interneta proveru podataka koji su stizali okrivljenom AA i o tome ga izveštavala, istina tvrdeći da nije znala čemu ovi podaci služe. Međutim, imajući u vidu sadržinu snimljenih telefonskih razgovora okrivljene LL1 i okrivljenog AA (strana 84 i strana 85 obrazloženja pobijane presude), pravilno nalazi prvostepeni sud da je ova okrivljena znala kakve podatke prenosi i čemu oni služe. Radnja okrivljenih LjLj i LL1, suprotno navodima žalbi branilaca ovih okrivljenih, pravilno su kvalifikovane po čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 Krivičnog Zakonika, jer su utvrđenim radnjama ove okrivljene svesno prihvatile aktivnost grupe i izvršavale zadatke postavljene od strane organizatora kriminalne grupe.

Da su okrivljeni GG, EE, ĐĐ, II i DD, tokom navedenog perioda upotrebljavali preinačene javne isprave – lične karte na ime različitih lica kao prave, koristivši ih prilikom slanja ili podizanja novca ili kupovine robe, nije ni sporno. Ovi okrivljeni to ne spore, objašnjavaju od koga su dobili ovakve lične karte a ovo je potvrđeno i potvrdama o pronađenim i privremeno oduzetim predmetima od okrivljenih (strana 71 obrazloženja pobijane presude).

Da su okrivljeni AA i BB nabavljali radi upotrebe preinačene javne isprave – lične karte i to okrivljeni AA jednu sa slikom okrivljenog JJ a na ime JJ2 koju je predao okrivljenom MM a okrivljeni BB jednu ličnu kartu koju je predao okrivljenom GG, prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio iz odbrana ovih okrivljenih, pa ukazivanje u žalbama okrivljenog BB lično i njegovog branioca da je prvostepeni sud i ovo, kao uostalom i sve druge činjenice i okolnosti u vezi radnji ovog okrivljenog pogrešno utvrdio, ovaj sud ocenjuje neosnovanim, a imajući u vidu i činjenična utvrđenja prvostepenog suda o tome kako je okrivljeni GG u ceo “posao” oko izrade i upotrebe lažnih platnih kartica uključen. Prema odbrani ovog okrivljenog koju u svemu potvrđuju i navodi odbrane okrivljene LjLj koja ne spori da je u njenom stanu došlo do susreta okrivljenog BB i okrivljenog GG a nakon ovoga i do uključivanja okrivljenog GG u ceo posao.

Prema tome, prvostepeni sud je na osnovu pravilne ocene izvedenih dokaza, pravilno i potpuno utvrdio sve odlučne činjenice i to kako one koje čine objektivna obeležja izvršenih krivičnih dela tako i činjenice koje se tiču subjektivnog odnosa svakog od okrivljenih prema preduzetim radnjama a kvalifikacijom protivpravne delatnosti okrivljenih AA, BB, VV i GG po čl. 346 st. 1 Krivičnog Zakonika, čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog Zakonika, a okrivljenih AA, BB i GG i po čl. 355 st. 2 Krivičnog Zakonika, okrivljenih DD, ĐĐ, EE i II po čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika, čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i čl. 33 i čl. 61 Krivičnog Zakonika i čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i čl. 61 Krivičnog Zakonika, okrivljenih ŽŽ, ZZ, MM, JJ i LL po čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika i čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i čl. 61 Krivičnog Zakonika a okrivljenih KK, LL1 i LjLj po čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika, zakon je pravilno primenjen. S tim u vezi prvostepeni sud je u presudi dao jasne, iscrpne i uverljive razloge koje i ovaj sud u svemu kao pravilne prihvata a suprotne navode žalbi branilaca okrivljenih i okrivljenog BB i okrivljenog ŽŽ lično, o navodno pogrešnoj primeni materijalnog, ocenjuje neosnovanim.

Ispitujući pobijanu presudu o delu odluke o izrečenim kaznama okrivljenima, Apelacioni sud nalazi da je ista i u tom delu pravilna, a žalbe branilaca okrivljenih i Tužioca za organizovani kriminal u odnosu na okrivljene BB, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i MM, neosnovane.

Naime, prvostepeni sud je u smislu čl. 54 KZ pravilno u odnosu na sve okrivljene utvrdio okolnosti značajne za odmeravanje kazne – u odnosu na okrivljenog AA od olakšavajućih činjenicu da je pred sudom priznao sve bitne činjenice koje su pomogle sudu u utvrđivanju postojanja krivičnih dela, da je student i do sada neosuđivan, i ceneći i način izvršenja krivičnih dela za koja je ovaj okrivljenih oglašen krivim, sve okolnosti pod kojima su učinjena i stepen njegove krivice, i po oceni ovog suda, prvostepeni sud mu je pravilno za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 1 KZ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 Krivičnog Zakonika utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, a za krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci i pravilnom primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 10 meseci u koju mu je pravilnom primenom čl. 63 KZ uračunao i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 09.07.2009. godine.

U odnosu na okrivljenog BB, kao olakšavajuće okolnosti prvostepeni sud je cenio činjenicu da ovaj okrivljeni ima troje maloletne dece, a kao otežavajuću da je do sada višestruko osuđivan, pa i zbog istovrsnog krivičnog dela, i dajući adekvatan značaj pravilno utvrđenim okolnostima koje na vrstu i visinu kazne imaju uticaja, ovom okrivljenom za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 1 KZ pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, a za krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 KZ kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci i pravilnom primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 10 meseci u koju mu je pravilno uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 05.08.2009. godine pa do 13.10.2009. godine.

U odnosu na okrivljenog GG prvostepeni sud je imao i vidu i cenio kao olakšavajuće okolnosti činjenicu da ovaj okrivljeni ima četvoro dece, od kojih je dvoje maloletno, da je priznao izvršenje krivičnih dela i detaljno opisao način njihovog izvršenja, a od otežavajućih okolnosti činjenicu da je lice koje je do sada pravnosnažno osuđivano. Ceneći i sve okolnosti pod kojima je ovaj okrivljeni izvršio navedena krivična dela, pravilno mu je za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 1 KZ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 4 godine a za produženo krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 KZ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 7 meseci a osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci u koju mu je pravilno u smislu čl. 63 KZ uračunao i vreme koje je tokom postupka proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 13.10.2009. godine.

Okrivljenom VV kao olakšavajuća okolnost cenjena je činjenica da je do sada neosuđivan, i imajući u vidu sve okolnosti i način na koji je ovaj okrivljeni izvršio krivična dela za koja je prvostepenom presudom oglašen krivim, za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 1 KZ pravilno mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i čl. 61 KZ utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 godine a primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci u koju mu je pravilno uračunao i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 13.10.2009. godine.

Okrivljenom DD, ceneći kao otežavajuću okolnost činjenicu da je osuđivan a od olakšavajućih okolnosti potpuno priznanje izvršenje krivičnih dela, dajući adekvatan značaj ovim okolnostima, za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ pravilno mu utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i čl. 61 Krivičnog Zakonika utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 godine a za produženo krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci a osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci u koju mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 13.10.2009. godine.

Okrivljenom ĐĐ, kao olakšavajuće okolnosti pravilno je cenjena činjenica da je priznao izvršenje krivičnih dela i da je do sada neosuđivan, pa imajući u vidu i okolnosti i način izvršenja krivičnih dela za koja je ovaj okrivljeni oglašen krivim sud mu je za izvršeno krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i čl. 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 3 godine a za produženo krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st 1 i u vezi 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci a primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 7 meseci u koju mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru i to od 15.04.2008. godine pa do 17.07.2009. godine.

Okrivljenom EE, kao olakšavajuće okolnosti prvostepeni sud je pravilno cenio činjenicu da je do sada neosuđivan, da je pred sudom u potpunosti priznao izvršenje krivičnih dela koja mu se na teret stavljaju, detaljno opisujući način njihovog izvršenja, pa imajući u vidu sve okolnosti pod kojima je krivična dela za koja je oglašen krivim izvršio, broj preduzetih radnji, za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ, pravilno mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 5 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 3 godine a za produženo krivično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, a primenom čl. 60 KZ pravilno je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 7 meseci, u koju mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 29.01.2009. godine.

Okrivljenom ŽŽ kao olakšavajuću okolnost prvostepeni sud je pravilno cenio činjenicu da je priznao izvršenje krivičnih dela, a od otežavajućih da je do sada osuđivan. Dajući adekvatan značaj pravilno utvrđenim okolnostima koje na vrstu i visinu kazne imaju uticaja prvostepeni sud je ovom okrivljenom za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci, a primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 10 meseci u koju mu je uračunao i vreme provedeno u pritvoru od 09.06.2008. godine pa do 13.10.2009. godine.

Okrivljenom ZZ, kao olakšavajuću okolnost prvostepeni sud je pravilno cenio činjenicu da je priznao izvršenje krivičnih dela, detaljno opisao način njihovog izvršenja a od otežavajućih okolnosti činjenicu da je do sada dva puta pravnosnažno osuđivan iako ne zbog istovrsnih krivičnih dela, kojim okolnostima je dat adekvatan značaj i ovom okrivljenom za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ pravilno je utvrđena kazna zatvora u trajanju o d 6 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 3 godine a primenom čl. 60 KZ osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 4 meseca u koju mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 03.07.2008. godine pa do 13.10.2009. godine.

Okrivljenom II, kao olakšavajuće okolnosti činjenicu da je do sada neosuđivan, da je u potpunosti priznao izvršenje krivičnih dela detaljno opisao način njihovog izvršenja i u odsustvu otežavajućih okolnosti za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ prvostepeni sud mu je pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 meseca, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, a za produženo krvično delo falsifikovanje isprave iz čl. 355 st. 2 u vezi st. 1 i u vezi čl. 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci i pravilno ga je osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 godine u koju mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 26.08.2008. godine pa do 17.06.2009. godine.

Okrivljenom MM, kao otežavajuću okolnost prvostepeni sud je cenio činjenicu da se radi o licu koje je do sada više puta pravnosnažno osuđivano i imajući u vidu i sve okolnosti pod kojima je krivična dela za koja je u ovom postupku oglašen krivim izvršio, za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ prvostepeni sud mu je pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 meseci, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i pravilnom primenom čl. 60 KZ osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 4 meseca.

Okrivljenom JJ, kao olakšavajuću okolnost prvostepeni sud je pravilno cenio priznanje izvršenih krivičnih dela i detaljan opis načina njihovog izvršenja, kao i činjenicu da je narušenog zdravlja zbog znatno oštećenog vida a od otežavajućih okolnosti da je do sada jednom osuđivan zbog krivičnog dela iz čl. 246 st. 4 Krivičnog Zakonika i dajući adekvatan značaj svim ovim okolnostima, ovom okrivljenom za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ pravilno je utvrđena kazna zatvora u trajanju od 4 meseca a za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 2 godine a osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 2 meseca, u koju kaznu mu je uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 29.01.2009. godine.

Okrivljenom LL, prvostepeni sud je kao olakšavajuće okolnosti cenio činjenicu da se radi o porodičnom čoveku, zaposlenom, koji je do sada neosuđivan, i dajući adekvatan značaj ovim okolnostima, za krivično delo zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ prvostepeni sud mu je pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 meseca, za produženo krivično delo falsifikovanje i zloupotrebe platnih kartica iz čl. 225 st. 3 u vezi st. 1 i u vezi čl. 33 i 61 KZ kaznu zatvora u trajanju od 1 godine primenom čl. 56 i 57 Krivičnog Zakonika a osudio ga na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 2 meseca, u koju kaznu mu je pravilno uračunato i vreme koje je proveo u pritvoru od 15.04.2008. godine pa do 17.04.2009. godine.

Okrivljenom KK, cenjene su samo olakšavajuće okolnosti, činjenica da je zaposlen, da je pred sudom priznao sve bitne činjenice koje su pomogle sudu pri utvrđivanju činjeničnog stanja i da je do sada neosuđivan, kojim okolnostima je dat adekvatan značaj i za krivično delo iz čl. 346 st. 2 u vezi st. 1 KZ ovaj okrivljeni je pravilno osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 4 meseca.

U odnosu na okrivljene LL1 i okrivljenu LjLj, prvostepeni sud je kao olakšavajuće okolnosti utvrdio da se radi o do sada neosuđivanim licima, okrivljenoj LjLj da je majka dvoje maloletne dece, slabih materijalnih prilika a okrivljenoj LL1 činjenicu da je u vreme kritičnog događaja bila mlađe punoletno i za izvršeno krivično delo iz čl. 346 st. 2 Krivičnog Zakonika ovim okrivljenima pravilno utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 meseca, kao srazmerne težini izvršenog krivičnog dela i stepenu krivice okrivljenih a istovremeno imajući u vidu broj i značaj utvrđenih olakšavajućih okolnosti na strani ovih okrivljenih i činjenicu da im je ovo prvi sukob sa zakonom, osnovano zaključio da će se u konkretnom slučaju i uslovnom osudom, odnosno samo upozorenjem uz pretnju kazne a bez njenog izvršenja u svemu ostvariti svrha kažanjavanja u konkretnom slučaju i pravilnom primenom čl. 65 i 66 KZ okrivljenima LL1 i LjLj odložio izvršenje utvrđene kazne zatvora na period od po 1 godine.
Pojedinačno utvrđene kazne okrivljenima AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, okrivljenom EE, okrivljenom ŽŽ, okrivljenom ZZ, okr. II, okr. JJ, okr. LL i okr. MM, kao i izrečene jedinstvene kazne zatvora a okrivljenom KK i izrečena kazna zatvora u trajanju od 4 meseca, pobijanom presudom su i po nalaženju ovog suda adekvatne težini izvršenih krivičnih dela i stepenu krivice svakog od okrivljenih i kao takve dovoljne ali i nužne mere za postizanje svrhe kazne predviđene čl. 42 Krivičnog Zakonika, zbog čega su suprotni navodi žalbi Tužioca za organizovani kriminal u odnosu na okrivljene BB, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ i MM kao i navodi žalbi branilaca okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM, JJ, KK, LL1 i LL i branioca okrivljene LjLj, kao i okrivljenih BB i okrivljenog ŽŽ lično, ocenjeni kao neosnovani.

Kako je jasno da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog dela i obzirom na nesumnjivo utvrđenu visinu protipravne imovinske koristi koju su okrivljeni u okviru organizovane kriminalne grupe svako svojim radnjama za kriminalnu grupu prisvojili, prema sprovedenom veštačenju radi se o iznosu od 5.470.056,82 dinara, pravilno je prvostepeni sud okrivljene AA, BB, GG, VV, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ, ZZ, II, MM, JJ i LL1 obavezao da ovaj iznos vrate solidarno. To što u izreci presude nije navedeno u čiju korist se ova sredstva oduzimaju, pri opšte poznatoj činjenici da se protivpravna imovinska korist uplaćuje u budžet Republike Srbije, ne čini prvostepenu presudu nepravilnom i u delu odluke o oduzimanju imovinske koristi.

Sa svega napred iznetog, Apelacioni sud u Beogradu – Posebno odeljenje, na osnovu čl. 388 Zakonika o krivičnom postupku odlučio je kao u izreci ove presude.

Zapisničar, PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Dragana Lužnjanin ,s.r. Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)