Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
22.05.2012.

Kž1 Po1 20/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 20/11
Dana 22.05.2012. godine
B e o g r a d

 


U IME NARODA

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Slobodana Rašića, Dragoljuba Đorđevića, Nadežde Mijatović i Omera Hadžiomerovića, članova veća, sa višim sudijskim pomoćnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela prikrivanja iz čl. 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 i 61 KZ i dr., odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal, žalbi branioca okrivljenog AA, adv. AB, žalbi branioca okrivljenog BB, adv. BA, žalbi oca okrivljenog VV, VV1, žalbi branioca okrivljenog GG, adv. BA, žalbi branioca okrivljenog DD, adv. DA, žalbi branioca okrivljene ĐĐ, adv. ĐA, žalbi zajedničkog branioca okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA, zajedničkoj žalbi okrivljenih EE, ZZ i njihovog zajedničkog branioca, adv. ZA3, zajedničkoj žalbi branioca okrivljenog EE, adv. ZA1, branioca okrivljenog ŽŽ, adv. CA i branioca okrivljenog ZZ, adv. ZA2, izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K-Po1 br.274/2010 od 14.02.2011. godine, nakon pretresa održanog u dane 24.02. i 20.04.2012. godine, pred drugostepenim sudom, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Mirjane Ilić, okrivljenog AA i njegovog branioca, adv. AB, okrivljenih BB i GG i njihovog branioca, adv. BA, okrivljenog VV i njegovog branioca, adv. AB, okrivljenog DD i njegovog branioca, adv. ZA3, okrivljene ĐĐ i njenog branioca, adv. ĐA, okrivljenih EE i ZZ i njihovih branilaca, adv. ZA3, adv. ZA1 i adv. VA, a u odsustvu okrivljenog ŽŽ i njegovog branioca, adv. CA, i u odsustvu branioca okrivljenog DD, adv. GA, dana 22.05.2012. godine, doneo je


P R E S U D U

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalba Tužioca za organizovani kriminal, žalba branioca okrivljenog AA, adv. AB, žalba branioca okrivljenog BB, adv. BA, žalba oca okrivljenog VV, VV1, žalba branioca okrivljenog GG, adv. BA, žalba branioca okrivljenog DD, adv. DA, žalba branioca okrivljene ĐĐ, adv. ĐA, žalba zajedničkog branioca okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA, zajednička žalba okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca, adv. ZA3 i zajednička žalba branioca okrivljenog EE, adv. ZA1, branioca okrivljenog ŽŽ, adv. CA i branioca okrivljenog ZZ, adv. ZA2 i presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K-Po1 br.274/2010 od 14.02.2011. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e


Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K-Po1 br.274/2010 od 14.02.2011. godine, okrivljeni AA, BB, VV, GG, DD, EE, ŽŽ i ZZ oglašeni su krivim da su kao saizvršioci počinili produženo krivično delo prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 i 61 KZ, dok je okrivljena ĐĐ oglašena krivom da je počinila jedno krivično delo prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 KZ, pa su osuđeni i to: okrivljeni AA na kaznu zatvora u trajanju od tri godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 15.02.2008. godine do 26.01.2011. godine, okrivljeni BB na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 15.02.2008. godine do 21.12.2010. godine, okrivljeni VV na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 15.02.2008. godine do 23.07.2008. godine, okrivljeni GG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 15.02.2008. godine do 04.11.2008. godine, okrivljeni DD na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 17.02.2008. godine do 23.07.2008. godine, okrivljena ĐĐ na kaznu zatvora u trajanju od osam meseci, u koju joj se uračunava vreme koje je provela u pritvoru od 16.02.2008. godine do 23.07.2008. godine, okrivljeni EE na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme koje je proveo u pritvoru od 07.04.2008. godine do 23.07.2008. godine, okrivljeni ŽŽ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 07.04.2008. godine do 23.07.2008. godine i okrivljeni ZZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i šest meseci, u koju mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 07.04.2008. godine do 23.07.2008. godine. Tom presudom, na osnovu člana 91 i 92 Krivičnog zakonika i člana 513 i 515 Zakonika o krivičnom postupku, od okrivljenih se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dela i to motocikli opisani u stavu I tačka 1 i 2 izreke presude, a od okrivljenih AA, BB, DD, EE, ŽŽ i DZZ i novčani iznosi i to od okrivljenog AA iznos od 7.600 eura; od okrivljenog BB iznos od 16.860 eura; od okrivljenog DD iznos od 1.180 eura i od okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ iznos od 4.000 eura, pa su ovi okrivljeni obavezani da navedene iznose plate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, u korist budžeta Republike Srbije, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude. Istom presudom, na osnovu odredbe člana 206 Zakonika o krivičnom postupku, oštećeno osiguravajuće društvo „Zurich“ iz Zuricha i oštećeno osiguravajuće društvo „Axa Winterthur“ iz Vintertura, Švajcarska, upućeni su na parnični postupak, radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva. Tom presudom, na osnovu odredbe člana 193 i čl. 196 Zakonika o krivičnom postupku, okrivljeni su obavezani da u korist budžetskih sredstava suda na ime troškova krivičnog postupka plate iznos od 126.744,oo dinara, a na ime paušala i to okrivljeni AA i BB iznos od po 50.000,oo dinara, a ostali okrivljeni iznos od po 30.000,oo dinara, sve u roku od 15 dana, pod pretnjom prinudnog sudskog izvršenja.

Protiv te presude žalbe su izjavili:

-Tužilac za organizovani kriminal, zbog povrede krivičnog zakona i zbog odluke o krivičnim sankcijama, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će okrivljene AA i BB oglasiti krivim da su počinili krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 1 Krivičnog zakonika, a okrivljene VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ oglasiti krivim da su počinili krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ i za ova krivična dela im utvrditi kazne po zakonu, i da ove optužene, nakon što im za krivično delo prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 61 KZ, odnosno za kriv. delo iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ, za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim, utvrdi kazne zatvora u dužem vremenskom trajanju, osudi na jedinstvene kazne zatvora.

-branilac okrivljenog AA, adv. AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o krivičnoj sankciji, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe, odnosno tako što će ga osuditi na blažu kaznu ili da pobijanu presudu ukine i da otvori pretres pred drugostepenim sudom, uz zahtev da bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda.

-branilac okrivljenog BB, adv. BA, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog odluke o kazni i zbog odluke o oduzimanju imovinske koristi, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će ovog okrivljenog osloboditi od optužbe ili tako što će mu izreći blažu kaznu, uz zahtev da on i njegov branjenik budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-otac okrivljenog VV, VV1, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu ukine, odnosno, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe, da pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe.

-branilac okrivljenog GG, adv. BA, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će ovog okrivljenog osloboditi od optužbe ili tako što će mu izreći blažu kaznu, uz zahtev da on i njegov branjenik budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-branilac okrivljenog DD, adv. DA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona, zbog odluke o krivičnoj sankciji, zbog odluke o oduzimanju imovinske koristi, zbog odluke o imovinsko-pravnom zahtevu i zbog odluke o troškovima krivičnog postupka, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe, uz zahtev da on i njegov branjenik budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-branilac okrivljene ĐĐ, adv. ĐA, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i zbog odluke o kazni, sa predlogom da Apelacioni sud pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenu osloboditi od optužbe ili tako što će joj izreći blažu krivičnu sankciju, uz zahtev da on i njegova branjenica budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-zajednički branilac okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona, zbog odluke o kaznama, i zbog, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe odluke o oduzimanju imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će okrivljene osloboditi od optužbe i sledstveno tome naći da nema mesta primeni instituta oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela, uz zahtev da bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda.

-zajedničku žalbu okrivljeni EE i ZZ i njihov zajednički branilac, adv. ZA3, iz svih zakonom propisanih razloga, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu preinači tako što će okrivljene EE i ZZ osloboditi od optužbe ili tako što će im izreći blaže kazne, uz zahtev da on i njegovi branjenici budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-zajedničku žalbu branilac okrivljenog EE, adv. ZA1, branilac okrivljenog ŽŽ, adv. CA i branilac okrivljenog ZZ, adv. ZA2, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog povrede krivičnog zakona, zbog odluke o kazni, i zbog, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe odluke o oduzimanju imovinske koristi pribavljene izvršenjem krivičnog dela, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pobijanu presudu ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje, odnosno da istu preinači tako što će okrivljene osloboditi od optužbe ili tako što će im izreći uslovne osude, uz zahtev da oni i njihovi branjenici budu obavešteni o sednici veća drugostepenog suda.

-branilac okrivljenog DD, adv. DA podneo je odgovor na žalbu koju je izjavio Tužilac za organizovani kriminal, sa predlogom da se ista kao neosnovana odbije.

-Tužilac za organizovani kriminal u podnesku Ktž.300/11 od 03.10.2011. godine predložio je da se žalba Tužilaštva za organizovani kriminal Kt.S.br.2/08 od 17.08.2011. godine uvaži, pobijana presuda preinači tako što će okrivljeni AA i BB biti oglašeni krivim za krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 1 Krivičnog zakonika, a okrivljeni VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ za krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika i da im se za ova krivična dela utvrde kazne po zakonu, kao i da se svim okrivljenima za izvršeno krivično delo prikrivanje iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 u vezi člana 61 Krivičnog zakonika utvrde strožije kazne zatvora, a potom da se svim okrivljenima izreknu jedinstvene kazne zatvora, a da se žalbe branilaca okrivljenih i to branioca okrivljenog AA, adv. AB od 12.09.2011. godine, branioca okrivljenog BB, adv. BA od 18.08.2011. godine, branioca okrivljenog DD, adv. DA od 11.08.2011. godine, branioca okrivljenog GG, adv. BA od 18.08.2011. godine, branioca okrivljene ĐĐ, adv. ĐA od 18.08.2011. godine, branioca okrivljenog EE, adv. ZA3 od 19.08.2011. godine, adv. ZA1 od 23.08.2011. godine, adv. ZA2 od 23.08.2011. godine i ZA od 22.08.2011. godine, branioca okr. ŽŽ, adv. ZA1 od 23.08.2011. godine, adv. CA od 23.08.2011. godine, adv. ZA2 od 23.08.2011. godine i adv. ZA od 22.08.2011. godine, branioca okrivljenog ZZ, adv. ZA3 od 19.08.2011. godine, adv. ZA od 22.08.2011. godine i oca okrivljenog VV, VV1 od 20.08.2011. godine, kao i okrivljenih EE i ZZ od 19.08.2011. godine, kao neosnovane odbiju.

Iz spisa predmeta se utvrđuje da je Okružni sud u Beogradu, Posebno odeljenje doneo presudu KP.br.29/08 od 28.10.2009. godine kojom je okrivljene AA, BB, VV, GG, DD, EE, ŽŽ i ZZ oglasio krivim da su počinili produženo krivično delo prikrivanje iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 61 KZ, a okrivljenu ĐĐ oglasio krivim da je počinila krivično delo prikrivanje iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ i za ista ih osudio na kazne zatvora i to: okrivljenog AA u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) meseci, okrivljenog BB u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) meseci, okrivljenog VV u trajanju od 2 (dve) godine i 6 (šest) meseci, okrivljenog GG u trajanju od 1 (jedne) godine, okrivljenog DD u trajanju od 2 (dve) godine, okrivljenu ĐĐ u trajanju od 8 (osam) meseci, okrivljenog EE u trajanju od 2 (dve) godine i 6 (šest) meseci, okrivljenog ŽŽ u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) meseci, okrivljenog ZZ u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) meseci, u koje kazne je ovim okrivljenima uračunao vreme koje su proveli u pritvoru, a koja presuda je ukinuta rešenjem Posebnog odeljenja Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1 12/2010 od 14.07.2010. godine i predmet vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, odgovora na žalbu koju je izjavio Tužilac za organizovani kriminal, podnetog od strane branioca okrivljenog DD, adv. DA i stava Tužioca za organizovani kriminal datog u napred navedenom pismenom podnesku, navode koje su na sednici veća drugostepenog suda izneli zamenik Tužioca za organizovani kriminal, branioci okrivljenih i sami okrivljeni, nakon čega je otvorio pretres pred drugostepenim sudom, s obzirom da je prvostepena presuda jednom bila ukinuta.

Drugostepeni sud je održao pretres dana 24.02.2012. godine i 20.04.2012. godine, pa je na pretresu održanom dana 24.02.2012. godine izveo sledeće dokaze: pročitao presudu Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.274/10 od 14.02.2011. godine, izvršio uvid u nalaze i mišljenja veštaka dr VV1 i VV2, izvršio uvidu u zapisnike o pretresanju stana i drugih prostorija i potvrdu o privremeno oduzetim predmetima i isprave – izveštaje koji su pojedinačno navedeni u zapisniku o glavnom pretresu pred prvostepenim sudom, uz saglasnost stranaka pročitao iskaze svedoka koji su saslušani na glavnom pretresu pred prvostepenim sudom, iskaze svedoka koji su pročitani na zapisniku o glavnom pretresu pred prvostepenim sudom, a na pretresu održanom dana 20.04.2012. godine je izveo sledeće dokaze: izvršio uvid u zapisnik presretnutih telefonskih razgovora i audio zapisa presretnutih telefonskih razgovora i njihovih transkripata koji su sačinjeni nakon izdavanja naredbe istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.P.br.731/07 od 27. oktobra 2007. godine, od 29. januara 2008. godine, od 07. novembra 2007. godine, a koji se odnose na okrivljenog AA, okrivljenog BB i audio zapisa i transkripte telefonskih razgovora koji su sačinjeni nakon izdavanja naredbe istražnog sudije, Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu do 01. novembra 2007. godine, 26. decembra 2007. godine, 25. februara 2008. godine, koji se odnose na okrivljenog AA, audio zapisa presretnutih telefonskih razgovora i njihovih transkripata koji su sačinjeni nakon izdavanja naredbi istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu od 04. decembra 2007. godine i 25. februara 2008. godine, pa je ponovnom ocenom ovih dokaza koji su izvedeni u prvostepenom postupku, prvostepene presude koju je ispitao shodno čl.451 ZKP-a, ocene navoda u iznetim žalbama kao i izjavljenom odgovoru na žalbu javnog tužioca koji je podnet od strane branioca okrivljenog DD i završnim rečima zamenika Tužioca za organizovani kriminal, okrivljenih i njihovih branilaca našao da valja odlučiti kao u izreci ove presude.

Pre svega nužno je ukazati da je odredbom člana 608 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS” br.72 od 28. septembra 2011. godine), propisano da ovaj Zakonik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 15. januara 2013. godine, izuzev u postupcima za krivična dela organizovanog kriminalna ili ratnih zločina koji se vode pred posebnim odeljenjem nadležnog suda u kom slučaju se primenjuje od 15. januara 2012. godine.

Odredbom člana 607 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS” br.72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da danom početka primene ovog Zakonika prestaje da važi Zakonik o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ”, br.70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS” br.58/04, 85/05, 85/05-dr. zakon, 115/05, 49/07, 20/09-dr. zakon, 72/09 i 76/10).

Odredbom člana 603 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS”, br.72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da će se istraga koja je na dan početka primene ovog Zakonika u toku dovršiti po odredbama Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ” br.70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS” br.58/04, 85/05, 85/05-dr. zakon, 111/05, 49/07, 20/09-dr. zakon, 72/09 i 76/10) i da će se dalji tok postupka sprovesti po odredbama ovog Zakonika.

Odredbom člana 604 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni glasnik RS” br.72 od 28. septembra 2011. godine), propisano je da će se zakonitost radnji preduzetih pre početka primene ovog Zakonika ocenjivati po odredbama Zakonika o krivičnom postupku (“Službeni list SRJ” br.70/01 i 68/02 i “Službeni glasnik RS” br.58/04, 85/05, 85/05-dr. zakon, 115/05, 49/07, 20/09-dr. zakon, 72/09 i 76/10).

Sledstveno citiranim zakonskim odredbama, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, nalazi da se u trenutku odlučivanja o izjavljenim žalbama u delu u kome se žalbama prvostepena presuda pobija zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.368 stav 1 tačka 7, 8, 10 i 11 ZKP-a i iz čl.368 stav 2 ZKP žalbama prvostepena presuda pobija i to:

-žalbom branioca okrivljenog AA, adv. AB zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 2 i 11, i iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP,

-žalbom branioca okrivljenog BB, adv. BA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 2, 8, 9 i 11, iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP-a,

-žalbom oca okrivljenog VV, VV1 zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 2 tačka 1 i 3 ZKP i zbog, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe odredbe čl.438 stav 1 tačka 11 ZKP,

-žalbom branioca okrivljenog GG, adv. BA zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 8, 9 i 11 i zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP,

-žalbom branioca okrivljenog DD, adv. DA zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 2, 8 i 11 ZKP, i iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP,

-žalbom branioca okrivljene ĐĐ, adv. ĐA zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 8 i 9 ZKP i iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP,

-zajedničkom žalbom okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca, adv. ZA3 zbog, a kako to proizilazi iz sadržine žalbe bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 2 ZKP-a i iz čl.438 stav 2 tačka 1, 2 i 3 ZKP,

-žalbom zajedničkih branilaca okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA1, adv. CA i adv. ZA2 iako se bitne povrede odredaba krivičnog postupka ističu kao žalbeni osnov u istoj se ne ukazuje konkretno ni na jednu bitnu povredu odredaba krivičnog postupka već se obrazloženje ovog žalbenog osnova svodi na osporavanje pravilnosti i potpunosti utvrđenog činjeničnog stanja, o čemu će u odgovarajućem delu obrazloženja ove presude biti reči.

Po oceni ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima, prvostepeni sud je pravilno postupio kada je našao da je stvarno i funkcionalno nadležan za postupanje u ovom predmetu u odnosu na sve okrivljene i za sva krivična dela obuhvaćena optužnicom Tužioca za organizovani kriminal, budući da se nadležnost Posebnog odeljenja Okružnog, sada Višeg suda u Beogradu uspostavlja podizanjem optužnice javnog tužioca, dakle, Tužioca za organizovani kriminal protiv okrivljenih za krivična dela koja su činjenično opisana kao dela sa elementima organizovanog kriminala shodno odredbi člana 504-a Zakonika o krivičnom postupku i odredbi člana 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala koji je važio u vreme pokretanja postupka protiv okrivljenih.

S toga Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje neosnovanim ocenjuje suprotne žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, DD, okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca adv. ZA3 da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 438 stav 1 tačka 2 ZKP-a.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 8 ZKP branioci okrivljenih BB i DD u obrazloženju ovog žalbenog osnova pobijanja prvostepene presude žalbama ukazuju da prvostepeni sud time što okrivljenog BB nije na osnovu odredbe čl.355 tačka 2 tada važećeg Zakonika o krivičnom postupku oslobodio od optužbe da je počinio krivično delo zločinačkog udruživanja iz čl.346 stav 1 KZ, odnosno time što okrivljenog DD nije oslobodio od optužbe da je počinio krivično delo zločinačkog udruživanja iz čl.346 stav 2 u vezi stava 1 KZ pobijanom presudom nije u potpunosti rešio predmet optužbe.

Po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, a suprotno iznetim žalbenim navodima branilaca okrivljenih BB i DD, prvostepeni sud je upravo time što je okrivljene BB i DD oglasio krivim da su delovali u okviru organizovane kriminalne grupe koja je imala za cilj da radi sticanja dobiti u dužem vremenskom periodu po unapred utvrđenim zadacima i ulogama u međunarodnim razmerama vrši krivično delo prikrivanja iz čl.221 stav 3 u vezi stava 1 KZ, dakle, oglasio ih je krivim i za radnje koje su u optužnici javnog tužioca opisane kao samostalne radnje i pravno kvalifikovane i to u odnosu na okrivljenog BB kao krivično delo zločinačko udruživanje iz čl.346 stav 1 KZ, a u odnosu na okrivljenog DD kao krivično delo zločinačkog udruživanja iz čl.346 stav 2 u vezi stava 1 KZ, pravilno nalazeći da ove radnje predstavljaju kvalifikatornu okolnost težeg oblika krivičnog dela prikrivanja zbog čega, a imajući u vidu pri tom i vrednost prikrivenih stvari – motorcikla, pravilno protivpravnu delatnost okrivljenih BB i DD opisanu u izreci pobijane presude kvalifikovao kao produženo krivično delo prikrivanja iz čl.221 stav 3 u vezi stava 1 KZ učinjenog u saizvršilaštvu u vezi čl.33 i 61 KZ i na ovaj način je u potpunosti rešio predmet optužbe.

S toga Apelacioni sud, Posebno odeljenje neosnovanim ocenjuje žalbene navode branilaca okrivljenih BB i DD da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 8 ZKP.

Kako se žalbama branilaca okrivljenih GG i ĐĐ bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 8 ZKP ističe samo kao žalbeni osnov, bez obrazloženja istoga, to je Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje žalbe branilaca okrivljenih GG i ĐĐ u ovom delu odbio kao neosnovane.

Osim toga, po oceni ovoga suda, bez osnova je isticanje žalbom branioca okrivljenog BB da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 9 ZKP isticanjem da je prvostepeni sud time što je izostavljao iz izreke pobijane presude radnje koje su ovom okrivljenom stavljene na teret i menjao radnju izvršenja kao i vreme u kome je ista preduzeta, prekoračio optužbu, budući da je, po oceni ovoga suda, pravilno prvostepeni sud iz izreke pobijane presude izostavio radnje za koje nije dokazano da ih je okrivljeni počinio, pravilno pri tom konkretizujući pojedine radnje izvršenja i na taj način nije povredio objektivni identitet optužbe.

S toga Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbeni navod branioca okrivljenog BB da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 9 ZKP.

Kako se žalbama branilaca okrivljenih GG i ĐĐ bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 9 ZKP ističe samo kao žalbeni osnov, bez obrazloženja istoga, to je Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, žalbe branilaca okrivljenih GG i ĐĐ u ovom delu kao neosnovane odbio.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 11 ZKP, branioci okrivljenih AA, BB i ĐĐ u istovetnom obrazloženju ovog žalbenog osnova ističu da je izreka pobijane presude nerazumljiva.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz čl.438 stav 1 tačka 11 ZKP otac okrivljenog VV, VV1 u žalbi ukazuje da je prvostepeni sud, time što je u izreci pobijane presude naveo da je ovaj okrivljeni izvršio smeštanje motorcikala navedenih u stavu I. 2/a, 2/b, 2/v, 2/g, 2/d izreke presude istu u pogledu činjenice koje tačno motorcikle je okrivljeni VV proturao vršeći smeštaj istih, kao odlučne učinio nerazumljivom. Dalje je naveo i da je prvostepeni sud na taj način što je naveo da su okrivljeni delovali u okviru organizovane kriminalne grupe, ne navodeći pritom zadatke i uloge svakog od okrivljenih u okviru organizovane kriminalne grupe, te da je okrivljeni VV proturao motorcikle po prethodnom dogovoru sa okrivljenim BB, istu u pogledu opisa radnji koje se tiču ovog okrivljenog učinio nerazumljivom, kao i navođenjem da je ova kriminalna grupa imala za cilj da radi sticanja dobiti vrši krivična dela prikrivanja, budući da sticanje dobiti ne predstavlja zakonsko obeležje ovog krivičnog dela.

U žalbi branioca okrivljenog DD ukazuje se da je izreka pobijane presude nejasna u odnosu na opis radnji koje se tiču ovog okrivljenog, isticanjem da nijedna od radnji za koje je ovaj okrivljeni oglašen krivim ne predstavlja jednu od alternativno propisanih radnji krivičnog dela prikrivanja.

Iznete žalbene navode Apelacioni sud, Posebno odeljenje ocenjuje neosnovanim.

Naime, po oceni ovoga suda, izreka pobijane presude u odnosu na okrivljene AA, BB, GG, VV i DD je razumljiva i sadrži jasan i potpun opis činjenica i okolnosti iz kojih proizilaze sva zakonska obeležja produženog krivičnog dela prikrivanja iz čl.221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi čl.61 KZ za koje su okrivljeni oglašeni krivim da su ga počinili kao saizvršioci, dakle, u vezi čl.33 KZ, pri čemu je, a suprotno žalbenim navodima oca okrivljenog VV i branioca okrivljenog DD prvostepeni sud je u izreci ožalbene presude jasno naveo koje konkretno radnje izvršenja krivičnog dela prikrivanja su ovi okrivljeni preduzeli i to radnju proturanja i opisao je pritom na koji način su okrivljeni VV i DD ovu radnju izvršenja krivičnog dela prikrivanja – radnju proturanja preduzeli, a time što je naveo u izreci pobijane presude da su okrivljeni radnje izvršenja krivičnog dela u pitanju preduzeli delujući u okviru organizovane kriminalne grupe koja je imala za cilj da radi sticanja dobiti u dužem vremenskom periodu po unapred utvrđenim zadacima i ulogama u međunarodnim razmerama vrši krivična dela prikrivanja iz čl.221 stav 3 u vezi stava 1 KZ izreku pobijane presude u pogledu radnji izvršenja predmetnog krivičnog dela za koje su okrivljeni VV i DD oglašeni krivima nije učinio nerazumljivom, već je naveo da su okrivljeni postupali u okviru organizovane kriminalne grupe, a koju činjenicu je na nesumnjiv način utvrdio na osnovu izvedenih dokaza.

S tim u vezi, po oceni ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima oca okrivljenog VV, prvostepeni sud time što je u izreci pobijane presude naveo da je ovaj okrivljeni proturao motorcikle u toku decembra meseca 2007. godine, tako što je izvršio smeštaj neutvrđenog broja motorcikala, pa i motorcikala navedenih u stavu I tačka 2/a, 2/b, 2/v, 2/g, 2/d izreke presude, na skrovito mesto, istu u pogledu činjenice koje tačno motorcikle je ovaj okrivljeni proturao tako što je izvršio smeštaj istih, nije učinio nerazumljivom, budući da je prvostepeni sud u izreci pod I u tačkama 2/a, 2/b, 2/v, 2/g i 2/d izreke pobijane presude jasno naveo o kojim motorciklima, uz označavanje njihove marke i broja rama se radi.

Stoga Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD i oca okrivljenog VV da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 1 tačka 11 ZKP-a.

Osim toga, po oceni ovoga suda, bez osnova je isticanje žalbama branilaca okrivljenih AA, BB, GG, ĐĐ, EE i ZZ, da su razlozi dati u obrazloženju pobijane presude o odlučnim činjenicama koje su predmet dokazivanja nejasni i u znatnoj meri protivrečni i suprotni sadržini isprava i zapisnika o iskazima datim u postupku i samih tih isprava i zapisnika, budući da je po nalaženju Apelacionog, Posebno odeljenje, prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude o odlučnim činjenicama koje su predmet dokazivanja, a koje su od značaja za postojanje krivičnih dela u pitanju i krivice okrivljenih, dao jasne, dovoljne i međusobno neprotivrečne razloge, koji nisu suprotni sadržini isprava i zapisnika o iskazima datim u postupku i samih tih isprava i zapisnika.

S tim u vezi, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog BB, prvostepeni sud je na str. 104, poslednji pasus, str. 105 pasus prvi i treći, str. 107 poslednji pasus, str. 108 pasus prvi i drugi, str. 109 poslednji pasus i str. 110 pasus prvi obrazloženja pobijane presude, dao jasne i neprotivrečne razloge za svoje zaključivanje da su okrivljeni delovali u okviru organizovane kriminalne grupe i da je okrivljeni BB, kao član ove kriminalne grupe, po unapred utvrđenoj ulozi i zadacima, preuzimao, smeštao i transportovao motorcikle, dakle, stvari za koje je znao da su pribavljene krivičnim delom, i da je u odnosu na inkriminisanu krivično-pravnu radnju proturanja ovih motorcikala, za koje je znao da su pribavljeni krivičnim delom, postupao sa direktnim umišljajem, pa kako je sve radnje, kao i ostali saokrivljeni, preduzeo u cilju da ovi motorcikli pribavljeni izvršenjem krivičnog dela ostanu neotkriveni, to je, po oceni ovoga suda, svakako bio svestan zajedničkog delovanja sa ostalim saokrivljenima.

Pored toga, po nalaženju ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog BB, prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude nije naveo da nema dokaza da su okrivljeni počinili krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 Krivičnog zakonika, već je na strani 106 poslednji pasus i str. 107 pasus prvi, drugi i treći obrazloženja pobijane presude naveo koje radnje koje su okrivljenima stavljene na teret optužnicom javnog tužioca, a koje nisu dokazane na glavnom pretresu, je izostavio iz izreke presude.

Osim toga, po oceni ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog DD, prvostepeni sud je na str. 78 pasus drugi obrazloženja pobijane presude dao jasne i neprotivrečne razloge o tome zbog čega je u potpunosti kao objektivan i stručan prihvatio nalaz i mišljenje veštaka VV1, kao dokaz o izvršenim prepravkama na motorciklima, kao i cilj tih izvršenih prepravki, pravilno nalazeći da nalaz i mišljenje veštaka VV1 nije u suprotnosti ni sa dokazom koji je priložio okrivljeni DD – odgovorom SS18.

Pored toga, po nalaženju ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca, adv. ZA3, prvostepeni sud je na str. 109 poslednji pasus i str. 110 pasus prvi obrazloženja pobijane presude dao jasne, dovoljne i neprotivrečne razloge za svoje zaključivanje da su okrivljeni u izvršenju krivičnog dela u pitanju postupali kao saizvršioci, budući da su preduzetim radnjama koje su sve u kauzalnom odnosu sa posledicom dela, koja se ostvaruje u tom da stvari pribavljene krivičnim delom ostanu neotkrivene, to jest da ovi motorcikli ne budu pronađeni od strane policije do njihove prodaje, svesni svog zajedničkog delovanja, zajednički izvršili krivično delo, a koje razloge, kao pravilne, u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, kao drugostepeni.

S obzirom na izneto, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, suprotne žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, EE i ZZ, kojima se ukazuje da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 ZKP-a, ocenjuje neosnovanim.


Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 1 ZKP-a, branioci okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, zajednički branilac okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA, okrivljeni EE i ZZ i njihov zajednički branilac adv. ZA3 i otac okrivljenog VV u svojim žalbama ukazuju da su naredbe istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.P.br.731/07 od 27.10.2007. godine od 29.01.2008. godine, od 07.11.2007. godine, koje su se odnosili na okrivljene AA i BB, naredbe od 02.11.2007. godine, 26.12.2007. godine, 26.12.2007. godine i 25.02.2008. godine, koje su se odnosile na okrivljenog AA, naredbe od 28.12.2007. godine, 04.12.2007. godine, 04.12.2007. godine i 25.02.2008. godine, koje su se odnosile na okrivljenog BB, izdate suprotno odredbi člana 232 tada važećeg Zakonika o krivičnom postupku, zbog čega se na audio-zapisima presretnutih telefonskih razgovora i transkripata nastalih po osnovu ovih audio-zapisa, sačinjenih nakon izdavanja ovih naredbi istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu, presuda ne može zasnivati.

Iznete žalbene navode Apelacioni sud, Posebno odeljenje, ocenjuje neosnovanim.

Naime, prema članu 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, organizovani kriminal u smislu ovog zakona predstavlja vršenje krivičnih dela od strane organizovane kriminalne grupe, odnosno druge organizovane grupe ili njenih pripadnika, za koje je predviđena kazna zatvora od 4 godine ili teža kazna, dok se prema članu 3 istog zakona pod organizovanom kriminalnom grupom iz člana 2 ovog Zakona podrazumeva grupa od tri i više lica, koja postoji određeno vreme i deluje sporazumno u cilju vršenja jednog ili više krivičnih dela za koje je predviđena kazna zatvora od četiri godine ili teža kazna, radi sticanja posredno ili neposredno finansijske ili druge materijalne koristi.

Sledstveno tome, ovu zakonsku odredbu treba tumačiti tako da sva krivična dela za koja je predviđena kazna zatvora od 4 godine ili teža kazna, ukoliko su izvršena od strane organizovane kriminalne grupe ili druge organizovane grupe ili njihovih pripadnika, predstavljaju organizovani kriminal, a koja odredba nije u suprotnosti sa članom 2 stav b Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala kojim je propisano da težak zločin označava radnju koja predstavlja krivično delo kažnjivo maksimalnom kaznom lišenja slobode u trajanju od najmanje 4 godine ili nekom težom kaznom.

Po nalaženju ovoga suda, a imajući u vidu napred citirane zakonske odredbe članova 2 i 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, kao i visinu zaprećene kazne zatvora za krivično delo prikrivanje iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ u trajanju od 6 meseci do 5 godina, dakle, preko 4 godine, za koje su okrivljeni oglašeni krivim da su ga počinili u okviru organizovane kriminalne grupe, kada je u pitanju organizovani kriminal sud nije vezan taksativno pobrojanim krivičnim delima u članu 232 stav 1 tačka 3 tada važećeg Zakonika o krivičnom postupku, već odredbom člana 504 lj tada važećeg Zakonika o krivičnom postupku, koji se odnosi na krivična dela organizovanog kriminala, zbog čega se, a imajući u vidu da je u vreme izdavanja naredbi za nadzor i snimanje telefonskih razgovora okrivljenog AA i okrivljenog BB, postojali osnovi sumnje da su ovi okrivljeni pripadnici organizovane kriminalne grupe, odnosno da su učestvovali u izvršenju krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminala, po oceni Apelacionog suda, Posebno odeljenje, a imajući u vidu i da su okrivljeni prvostepenom presudom oglašeni krivim da su počinili krivično delo u pitanju u okviru organizovane kriminalne grupe, čiji su bili članovi, na audio zapisima presretnutih telefonskih razgovora i njihovim transkriptima koji su sačinjeni nakon izdavanja naredbe istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.P.br.731/07 od 27.10.2007. godine, od 29.01.2008. godine, od 07.11.2007. godine, koje su se odnosile na okrivljene AA i BB, naredbe od 02.11.2007. godine, 26.12.2007. godine i 25.02.2008. godine, koje se odnose na okrivljenog AA, naredbe od 28.12.2007. godine, 04.12.2007. godine, 04.12.2007. godine i 25.02.2008. godine, presuda može zasnivati, bez obzira što ove naredbe za snimanje telefonskih razgovora nisu izdate zbog krivičnih dela za koje su okrivljeni oglašeni krivim, već zbog krivičnih dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246 KZ, iznude iz člana 214 KZ, razbojništva iz člana 206 KZ, teške krađe iz člana 204 KZ i ubistva iz člana 113 KZ.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 1 ZKP branilac okrivljenog BB u žalbi ukazuje da se na podnetim krivičnim prijavama švajcarske policije i izveštaja Interpola Bern dostavljenom Interpolu Beograd od 16.02.2008. godine presuda ne može zasnivati.

Po oceni ovoga suda, a suprotno iznetim žalbenim navodima ovi dokazi i to izveštaj Kantonone policije Zurich pod brojevima 3499951, 34582611, 34905685, 34787569, 34857244, 34860849, 34697977, 34895153, tri izveštaja Kantonone policije Thurgau pod brojem 071214.101, šest izveštaja policije Zug pod brojem 010208.0006, izveštaj stanice Kantonone policije Weinfelden P.br. 071214.101, izveštaj policije Kantona Argau od 26.03.2008. godine i izveštaj Intrepola Bern od 16.02.2008. godine, 29.02.2008. godine i 12.03.2008. godine koji su dostavljeni Interpolu Beograd pribavljeni su u svemu u skladu sa odredbama Ustava, Međunarodnim ugovorima i Zakonika o krivičnom postupku i na ovim dokazima presuda se može zasnivati, pri čemu je prvostepeni sud odlučne činjenice, a naime da su motorcikli navedeni u izreci pobijane presude pribavljeni krivičnim delom krađe utvrdio pre svega na osnovu napred navedenih izveštaja Kantonalne policije Švajcarske, dok je izveštaj Interpola Bern od 16.02.2008. godine cenio u sklopu kako ovih tako i drugih izvedenih dokaza, dakle, odlučnu činjenicu da su predmetni motorcikli pribavljeni krivičnim delom krađe utvrdio je ne samo na osnovu izveštaja Interpola Bern od 16.02.2008. godine već pre svega na osnovu napred navedenih izveštaja Kantonalne policije Švajcarske.

Pored toga, po oceni ovoga suda neosnovano se zajedničkom žalbom okrivljenih EE, ZZ i njihovog zajedničkog branioca adv. ZA3 ukazuje da je prvostepeni sud presudu zasnovao na transkriptima audio zapisa telefonskih razloga koji su rešenjem prvostepenog suda izdvojeni iz spisa, budući da je ovaj sud uvidom u spise predmeta utvrdio koje audio zapise telefonskih razgovora i transkripata nastalih na osnovu audio zapisa je prvostepeni sud rešenjem izdvojio iz spisa predmeta i ove izdvojene audio zapise telefonskih razgovora i transkripte nastale na osnovu tih audio zapisa na glavnom pretresu nije izveo kao dokaz niti je na istima zasnovao presudu.

Stoga Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, zajedničkog branioca okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ, adv. ZA, okrivljenog EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca adv. ZA3 i oca okrivljenog VV da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 1 ZKP.

Osim toga, po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, a suprotno žalbenim navodima, prvostepeni sud je u ponovnom postupku raspravio sva sporna pitanja na koja je ukazano rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1.Po1. 12/2010 od 14.07.2010. godine.

S tim u vezi, prvostepeni sud je ponovno ocenio da li se na audio zapisima presretnutih telefonskih razgovora i transkriptima nastalim na osnovu tih audio zapisa nastalih po osnovu naredbi istražnog sudije Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu Kri.Pov.P.br. 731/07 u odnosu na zakonska rešenja i odredbe Konvencije Ujedinjenih Nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala koje su važile u vreme donošenja naredbi, presuda može zasnivati, pa je našao da može, jer se u konkretnom slučaju radi o krivičnom delu organizovanog kriminala i za ovakvo svoje zaključivanje je na str. 23, pasus treći, četvrti, peti i šesti, str. 24 i str. 25 pasus prvi i drugi obrazloženja pobijane presude dao jasne i iscrpne razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, kao drugostepeni.

Osim toga, po oceni ovoga suda, prvostepeni sud je postupajući po primedbi iznetoj u rešenju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1.Po1. 12/2010 od 14.07.2010. godine ocenio i da se radi o zvaničnim izveštajima nadležnih organa o izvršenim krivičnim delima iz kojih potiču predmetni motorcikli, pravilno nalazeći da se utvrđivanje činjenice da su predmetni motorcikli pribavljeni krivičnim delom krađe može vršiti i drugim dokazima, a ne samo pravnosnažnim sudskim odlukama o izvršenim krivičnim delima krađe iz kojih potiču motorcikli u pitanju, i o tome je na str. 46 poslednji pasus i str. 47 pasus prvi obrazloženja pobijane presude dao dovoljne i argumentovane razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, kao drugostepeni.


Pored toga, po oceni ovoga suda, prvostepeni sud je raspravio i pitanje na koje je ukazano rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1.Po1. 12/2010 od 14.07.2010. godine i našao da krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 KZ koje spada u grupu krivičnih dela protiv javnog reda i mira može biti konzumirano krivičnim delom prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ, koje spada u grupu krivičnih dela protiv imovine imajući pri tom u vidu da se zaštitni objekt navedenih krivičnih dela razlikuje i za ovakvo svoje zaključivanje je na str. 108 poslednji pasusu, i str. 109 pasusu prvi, drugi i treći obrazloženja pobijane presude dao jasne i neprotivrečne razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i ovaj sud, pri čemu je u potpunosti rešio predmet optužbe, a kako je to već navedeno u delu ove presude u kome je ocenjivano postojanje bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 348 stav 1 tačka 8 ZKP.

Takođe, po oceni Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje prvostepeni sud je postupio i po primedbi iznetoj u rešenju Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1.Po1. 12/2010 od 14.07.2010. godine pa je našao da se u odnosu na sve okrivljene stiču zakonska obeležja produženog krivičnog dela prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ koje su okrivljeni počinili kao saizvršioci, dakle, u vezi člana 33 KZ i o utvrđenom obliku saučesništva prvostepeni sud je na str. 109 poslednji pasus i str. 110 pasus prvi obrazloženja pobijane presude dao jasne, dovoljne i neprotivrečne razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje kao drugostepeni.

Pored toga po oceni ovoga suda bez osnova je isticanje žalbom branioca okrivljenog AA da je prvostepeni sud time što je vršeći uvid u naredbu Kri.Pov.P.br.731/07 na taj način što su sakriveni podaci o licima na koja se odnose naredbe, a koja nisu procesuirana, povredio pravo odbrane ovog okrivljenog, budući da je prikrivanje podataka u odnosu na lica koja nisu procesuirana izvršeno isključivo radi obezbeđenja tajnosti i zaštite identiteta lica obuhvaćenih naredbom protiv kojih nije pokrenut krivični postupak.

S obzirom na izneto, Apelacioni sud, Posebno odeljenje suprotne žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca adv. ZA3 i oca okrivljenog VV kojima se ukazuje da je prvostepena presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 3 ZKP ocenjuje neosnovanim.

Apelacioni sud, Posebno odeljenje je u ovoj krivično-pravnoj stvari otvorio pretres pred drugostepenim sudom pa je ponovnom ocenom dokaza iz prvostepenog postupka, ocene navoda iz izjavljenih žalbi i odgovora na žalbu, i rečima stranaka na pretresu utvrdio činjenično stanje koje je istovetno činjeničnom stanju utvrđenom u prvostepenoj presudi.

Kod takvog stanja stvari, po oceni ovog suda, neosnovano se žalbama pobija prvostepena presuda zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja.

Pre svega činjenicu da su motori pronađeni u garažama kuća SS1, SS2, SS4, BB, kao i u hladnjači u mestu aa, vlasništvo ĐĐ pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe, prvostepeni sud je na nesumnjiv način utvrdio na osnovu izvedenih i pravilno ocenjenih pismenih dokaza čija sadržina je detaljno interpretirana na str. 40 pasus peti, šesti i sedmi, str. 41, str. 42, str. 43, str. 44, str. 45 i str. 46 pasus prvi, drugi, treći i četvrti obrazloženja pobijane presude, zbog čega se suprotni žalbeni navodi kojima se ukazuje da nije na pouzdan način utvrđeno da su predmetni motocikli pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe, pokazuju neosnovanim.

Osim toga, po oceni ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud na osnovu detaljne analize transkripata preslušanih razgovora navedenih na str. 49, str. 50 i str. 51 pasus prvi i drugi obrazloženja pobijane presude utvrdio da je okrivljeni AA u periodu od 04.11.2007.godine do 14.02.2008. godine nudio na prodaju veći broj motorcikala marke „Honda“, „Augusta“ i „Harley Davidson“ i drugih, da je ove motorcikle imao u većim količinama, te da su isti bili smešteni kako na teritoriji Ćuprije, tako i na teritoriji Kragujevca, a iz ovih transkripata takođe se utvrđuje da je okrivljeni AA ove motorcikle, od kojih su neki imali, a neki nisu imali ključ nabavio iz Švajcarske, te da isti svakako nisu na legalan pribavljeni, što naročito potvrđuje razgovor koji je okrivljeni obavio sa izvesnim ss1, kada razgovaraju o tome da li okrivljeni AA ima ispravne motore, a okrivljeni mu odgovara da to niko neće da kupi da će lakše da proda „ove druge“, kao i kada razgovara sa okrivljenim BB i kada mu kaže da nema ključ za „hibrid“, dakle „ovi drugi“ su očigledno motori koji su pribavljeni krivičnim delom krađe.

I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno prvostepeni sud, s obzirom na sadržinu ovih razgovara nije prihvatio odbranu okrivljenog AA u delu u kome je tvrdio da je posredovao u prodaji motorcikala tako što ih je nalazio u oglasima i na auto pijaci i nudio ih poznanicima, nalazeći da je odbrana okrivljenog u ovom delu suprotna ne samo sadržini ovih razgovora već i ostalim izvedenim dokazima, pri čemu, i po oceni ovoga suda, i sadržina razgovora koji okrivljeni obavlja sa izvesnim ss2 kada tom licu kaže „Samo kažeš koje ćeš godište, šta hoćeš i koju boju, ništa više“ upućuje na pravilan zaključak koji je izveo i prvostepeni sud da se okrivljeni bavio prodajom ovih motora i u kojoj meri.

Činjenicu da je okrivljeni AA organizovao transport motorcikala iz Švajcarske u Srbiju prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu detaljne analize transkripata preslušanih razgovora od 04. do 21.11.2007. godine i od 19. do 24.12.2007. godine, čija sadržina je detaljno interpretirana na str. 51, str. 52, str. 53, str 54, str. 55 i str. 56 obrazloženja pobijane presude, pri čemu se iz transkripata razgovora koje okrivljeni obavlja sa ss3 od 04.11.2007. godine do 21.11.2007. godine i izvesnim ss4 dana 13.11.2007. godine utvrđuje na koji način je okrivljeni planirao transport motorcikala, odnosno njihov prenos preko srpsko-mađarske granice, budući da je iz ovih razgovora vidljivo da se informisao o tome na kom graničnom prelazu radi rengen i da policija na graničnim prelazima predstavlja problem, što upućuje na nesumnjiv zaključak da se radi o robi koja se mora sakriti, odnosno o motorima za koje je, sledstveno iznetom, okrivljeni AA očigledno znao da potiču iz krivičnog dela krađe.

  Pored toga, prvostepeni sud je na osnovu detaljne analize sadržine transkripata preslušanih razgovora od 19-24.12.2007.godine nesumnjivo utvrdio da je okrivljeni AA zajedno sa II zvanim „ii“ organizovao transport motorcikala iz Švajcarske za Srbiju za koja je angažovao preko EE okrivljenog ŽŽ i svedoka SS5, te da su istog dana u Švajcarsku krenuli okrivljeni ŽŽ i SS5 radi prevoza motorcikala po nalogu okrivljenog AA, a okrivljeni EE i ZZ po nalogu okrivljenog BB ali na različite destinacije te da okrivljeni AA i II zvani „ii“ organizuju transport-utovar i prevoz kontaktirajući iz Srbije telefonom ne samo okrivljenog EE i ŽŽ već i druga lica koja su uključena u organizaciju, a iz ovih razgovora takođe proizilazi da je postignut dogovor da se kombijem prebace motorcikli iz magacina na mesto gde su prvi put bili okrivljeni ŽŽ i SS5 i gde su već izvršili utovar i da se angažuju okrivljeni AA i II zvani „ii“ da nađu nekog ko će kombijem izvršiti taj prevoz, a u organizaciju tog prevoza uključuje se i lice po imenu ss5 koje se nalazi u Švajcarskoj, a da organizuju utovar upravo motorcikala proizilazi i iz razgovora u kome ii obaveštava okrivljenog AA da mu je ss5 rekao da „ima oni točkovi“ zbog čega nije mogao da stane drugi, a takođe iz sadržaja SMS poruke koju je okrivljeni AA poslao „ss6“ na kraju utovara kada ga je pitao:“Koje najveće ste stavili, onaj prvi na H ili onaj najveći na T slovo“ iz čega, a imajući u vidu pri tom i broj razgovora koji je u ovom periodu obavljen radi utovara, spremnost okrivljenog AA da otputuje avionom u Švajcarsku da bi rešio tu situaciju, vrednost nameštaja za koji okrivljeni EE i SS5 tvrde da je prevežen na osnovu troškovnika i carinskih putničkih deklaracija, uključivanje u utovar i ostalih lica-ss6 i ss5 upućuje na nesumnjiv zaključak da je upravo okrivljeni AA organizovao transport motorcikala, a ne polovnog nameštaja svog prijatelja SS6 kako je u svojoj odbrani tvrdio, a koju odbranu, i po nalaženju ovoga suda, pravilno prvostepeni sud kao istinitu nije prihvatio.

Činjenica da je okrivljeni AA vršio proturanje motorcikala koji su pronađeni kod SS1 po oceni Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu iskaza svedoka SS1 i SS7 čije iskaze je pravilno cenio u sklopu svih ostalih izvedenih dokaza pa i razgovora koje je okrivljeni AA obavljao dana 28.12.2007.godine (u transkriptima označenim kao „Komšija 7“), ali i razgovora koje je istog dana obavljao sa okrivljenim BB (u transkriptima označenim kao „Komšija 29“), kao i na osnovu zapisnika MUP-a RS od 15.12.2008.godine o pretresanju stana i drugih prostorija SS1 kao i potvrde o privremeno oduzetim predmetima od SS1 od 15.02.2008.godine a iz kojih pismenih dokaza je vidljivo da su prilikom pretresa u garaži porodične kuće SS1 pronađena tri motorcikla marke „Harly Davidson”, “Ducati” i „Honda“. Činjenicu da je okrivljeni AA vršio proturanje motorcikala koji su pronađeni kod svedoka SS2, po nalaženju ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu iskaza svedoka SS2 i SS3 čiju sadržinu je detaljno intepretirao na str.60 pasus 4., 5. i 6. i str.61 pasus 1, 2 i 3 obrazloženja pobijane presude, na osnovu transkripata razgovora koje je okrivljeni AA vodio sa svedokom SS3 dana 10.01.2008.godine i 14.02.2008.godine, a čija sadržina je takođe detaljno interpretirana na str.61 poslednji pasus str.62 pasus 1,2 i 3, na osnovu iskaza svedoka SS8 i odbrane okrivljenog DD, kao i na osnovu zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija SS1 i potvrde o privremeno oduzetim predmetima od 15.02.2008. godine, iz kojih je vidljivo da su u prostorijama porodične kuće SS1 pronađena tri motorcikla i od ovog svedoka oduzeta.

Činjenicu da je okrivljeni AA motorcikle koji su bili smešteni kod SS2 pokazivao zainteresovanim kupcima i nudio na prodaju prvostepeni sud je pravilno utvrdio pre svega na osnovu audio zapisa presretnutih razgovora koje je ovaj okrivljeni obavljao sa svedokom SS3 iz kojih je vidljivo da okrivljeni AA razgovara sa ovim svedokom upravo u vezi razgledanja motora od strane nekih lica koje okrivljeni AA želi da dovede da nešto pogledaju i da kupe.

I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud našao da je ovim dokazima obesnažena odbrana okrivljenog AA i u delu u kome je tvrdio da je ove motore išao da gleda jer ga je zamolio SS9 koji je kupio sve motore.

Kod takvog stanja stvari, po oceni Apelacionog suda, pravilno prvostepeni sud odbranu okrivljenog AA u kojoj negira da je izvršio radnje za koje se optužnicom javnog tužioca tereti nije prihvatio, pa su samim tim i žalbeni navodi zasnovani na tvrdnji branioca okrivljenog AA da je prvostepeni sud ovakvu odbranu okrivljenog trebao da prihvati, neosnovani.

Činjenice da je okrivljeni BB proturao motorcikle za koje je znao da su pribavljeni krivičnim delom krađe tako što je od NN lica u Švajcarskoj preuzimao ove motorcikle a potom iz smeštao po magacinima i garažama i nakon toga organizovao njihov transport u Republiku Srbiju, gde ih je smeštao na skrovita mesta,a zatim i prodavao raznim kupcima, pri čemu jedan broj motorcikala nije pronađen, dok je jedan broj motorcikala pronađen u garaži porodične kuće okrivljenog BB, jedan broj motorcikala u hladnjači SS10 u selu aa a jedan motorcikl kod SS4, prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu detaljne analize transkripata presretnutih razgovora, iskaza svedoka SS4 u delu u kome je potvrdio da je policija kod njega pronašla motorickle, od kojih je jedan vlasništvo njegovog sina, kao i pismenim dokazima i to zapisnikom o pretresanju stana i drugih prostorija porodične kuće SS4 i potvrde o privremeno oduzetim predmetima od 15.02.2008.godine, iz kojih je vidljivo da je u garaži porodične kuće SS4 pronađen motorcikl marke „Yamaha“ te da je isti oduzet, zapisnikom o pretresanju porodične kuće BB od 15.02.2008.godine i potvrde o privremeno oduzetim predmetima iz kojih je vidljivo da je u garaži porodične kuće okrivljenog BB pronađeno 4 motorcikla koja su i oduzeta, kao i zapisnikom o pretresanju hladnjače u mestu aa i potvrdom o privremeno oduzetim predmetima iz kojih je vidljivo da je u ovoj hladnjači pronađeno 6 motorcikala koji su i oduzeti.

Tako, činjenicu da je okrivljeni BB nudio na prodaju i prodavao veći broj motorcikala za koje je znao da su pribavljeni krivičnim delom krađe prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu audio zapisa presretnutih razgovora-transkripata u spisima označenim kao „Komšija 29“ koje je ovaj okrivljeni obavljao sa saokrivljenima ali i nepoznatim sagovornicima, a čija sadržina je detaljno interpretirana na str.64 poslednji pasus i str.65 obrazloženja pobijane presude, pri čemu je posebno iz razgovora koje je ovaj okrivljeni obavljao dana 11.01.2008.godine sa licem koje je u transkriptima označeno kao Dragan, kojom prilikom se okrivljeni i njegov sagovornik dogovaraju u vezi cene motorcikla, pa na primedbu sagovornika okrivljenom BB da još malo spusti cenu, okrivljeni BB mu odgovara:“Brate, ja živim od toga...“, vidljivo u kojoj meri se okrivljeni BB bavi proturanjem motorcikala. Činjenicu da je okrivljeni BB jedan broj motorcikala koji su pribavljeni krivičnim delom krađe prodao i naplatio prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu audio zapisa presretnutih razgovora-transkriptima označenim u spisima kao „komšija 29“ od 24.12.2007.godine, 28.12.2007.godine, 29.12.2007.godine, 30.12.2007.godine, 08.01.2008.godine, 11.01.2008.godine, kao i na osnovu sadržaja SMS poruke od 03.01.2008.godine, a koje razgovore okrivljeni BB je obavljao kako sa okrivljenim VV tako i sa drugim licima, a iz kojih se nesumnjivo utvrđuje da je okrivljeni BB licu zvanom „ss7“ iz Niša prodao motorcikl. Činjenicu da je okrivljeni BB proturao motorcikl koji je pronađen u garaži kuće SS4, po nalaženju ovoga suda prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu analize audio zapisa presretnutih razgovora-transkripata koji su u spisima označeni kao „komšija 29“ i „komšija 28“ iz čije sadržine nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni BB motorcikle koji su bili smešteni kod ii prebacivao u selo Vlaška kod SS4, a što potvrđuje i činjenica da je okrivljeni BB više puta pozivao SS4 na brojeve telefona koje je ovaj svedok koristio, a što je isti u svom iskazu i potvrdio, a koja činjenica je u ostalom potvrđena i izveštajem Telekoma Srbije od 06.05.2009.godine, kao i na osnovu iskaza svedoka u delu u kome ne spori da je policija kod njega pronašla motorcikle od kojih jedan vlasništvo njegovog sina, pri čemu, i po oceni ovoga suda, pravilno prvostepeni sud nije prihvatio iskaz ovog svedoka u delu u kome je tvrdio da ne poznaje okrivljenog BB, budući da je iskaz svedoka ovog okrivljenog u ovom delu obesnažen izvedenim dokazima-audio zapisima presretnutih telefonskih razgovora iz kojih se nesumnjivo utvrđuje da je okrivljeni BB više puta pozivao ovog svedoka, kao ni odbranu okrivljenog BB u kojoj je negirao da poznaje svedoka SS4.

Činjenicu da je okrivljeni BB proturao motorcikle koji su pronađeni u njegovog garaži i u hladnjači u selu aa, kao i činjenicu da je okrivljena ĐĐ organizovala prihvat i smeštaj ovih motorcikala prvostepeni sud je pravilno utvrdio pre svega na osnovu analize sadržaja audio zapisa presretnutih razgovora-transkripata koji su označeni kao „komšija 28“, kao i na osnovu zapisnika o pretresanju stana i drugih prostorija porodične kuće BB od 15.02.2008.godine i potvrde o privremeno oduzetim predmetima, te je na osnovu zapisnika o pretresanju hladnjače u mestu aa od 15.02.2008.godine iz kojih nesumnjivo proizilazi da je u garaži porodične kuće okrivljenog BB pronađeno i oduzeto 4 motorcikla, a da je u hladnjači pronađeno i oduzeto 6 motorcikala koji su navedeni u izreci pod 2/b, 2/v, 2/g, 2/d i 2/đ pobijane presude.

Naime, iz sadržine ovih razgovora nesumnjivo proizilazi da okrivljeni BB i ĐĐ razgovaraju o smeštaju motorcikala koje je okrivljeni BB preuzeo u Švajcarskoj, a čiji transport su izvršili okrivljeni EE i ZZ, da je okrivljena ĐĐ nabavila ključ od hladnjače, kao i da je izvršila isplatu vozačima, a što uostalom proizilazi i iz odbrana okrivljenih EE i ZZ, a da okrivljeni BB i ĐĐ razgovaraju upravo o smeštaju motorcikala u hladnjači, proizilazi i iz sadržine razgovora u kome se ovi okrivljeni dogovaraju da se tovar ubaci u hladnjaču tako da ne vide seljaci, odnosno čuvar koji je u blizini, da je potrebno da se tovar prekrije, kao i činjenica da su u ovoj hladnjači pronađeni motorcikl, a ne nameštaj za koji okrivljeni EE i ZZ tvrde da su ga dovezli.

I po nalaženju ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud našao da je ovim dokazima obesnažena odbrana okrivljenog BB u kojoj negira da je motorcikle koji su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe preuzimao u Švajcarskoj, da ih je smeštao u magacinima i garažama, a potom organizovao njihov transport u Republiku Srbiju, gde ih je ponovno smeštao na skrovita mesta a zatim prodavao raznim kupcima, te da je hladnjaču iznajmio izvesnom Slađanu kome je i dao ključ od iste, ali da ne zna šta je Slađan smestio u nju, kao i odbrana okrivljene ĐĐ u kojoj negira da je organizovala prihvat i smeštaj ovih motorcikala, posebno kada se ima u vidu da iz sadržine razgovora koje obavljaju okrivljeni BB i ĐĐ nesumnjivo proizilazi da se ovi razgovori odnose na motorcikle, pri čemu, i po oceni ovoga suda, sadržina razgovora koju ova okrivljena obavlja sa okrivljenim BB dana 08.02.2008. godine, kada obaveštava okrivljenog BB da joj je Saša doneo ključ, nakon čega se dogovaraju da ona ode do hladnjače sa Ivanom i da snimi situaciju, a takođe razgovaraju i o tome da tu postoji neki čuvar i neki seljaci koji gledaju kada se istovaruje roba, te da oni ne treba da vide šta se istovaruje, već da se prekrije nečim, upućuje na nesumnjiv zaključak da je okrivljena ĐĐ znala da se radi o motorciklima koji su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe.

O tome se prvostepeni sud u obrazloženju pobijane presude detaljno izjasnio, interpretirajući, analizirajući i dajući ocenu izvedenih dokaza i o tome je dao jasne, iscrpne i uverljive razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, kao drugostepeni.

S obzirom na izneto, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode branioca okrivljenog BB, koji se svode na osporavanje utvrđenja prvostepenog suda da je ovaj okrivljeni preduzeo inkriminisane krivično – pravne radnje na način predstavljen izrekom pobijane presude. S tim u vezi, bez osnova je i isticanje žalbom branioca okrivljenog BB da nije znao da su motori koji su pronađeni kod njega u kući i u hladnjači oca okrivljene ĐĐ kradeni, već da je te motorcikle kod njega smestio izvesni SS11 uz naknadu za korišćenje prostora, da ne postoji nijedan kupac, niti preprodavac koji bi potvrdio da je on izvestan broj motorcikala prodao, te da ne postoji nijedan dokaz da je proturao motore preko granice, pri čemu, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog BB, okolnost da analizom dostavljenih briseva o tragovima na predmetnim motorciklima i bukvalnog brisa okrivljenog BB, nije detektovan DNK profil ovog okrivljenog, ne ukazuje na to da okrivljeni nije bio u kontaktu na predmetnim motorciklima, budući da je u veštačenju MUP-a RS UKP NKTC, koje je obavila VV3, navedeno da su iz dostavljenih spornih uzoraka izolovane količine DNK materijala na granici detekcije, a da u nekima nije bilo ni moguće detektovati prisustvo DNK materijala, zbog čega analizom dostavljenih briseva, nisu dobijeni DNK profili. S tim u vezi, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode branioca okrivljenog BB, kojima se osporava nalaz i mišljenje veštaka VV1 isticanjem da isti nema stručna i pouzdana znanja o funkcionisanju i mehanizmu motorcikala koji su predmet optužbe, kao i žalbeni navod branioca ovog okrivljenog kojima se osporava nalaz i mišljenje veštaka VV2, isticanjem da ovaj veštak nije prilikom veštačenja postupio po pravilima struke, budući da su i po nalaženju ovoga suda, ovi veštaci stručni za poverene im oblasti veštačenja, te da su svoje nalaze i mišljenja dali objektivno, zbog čega ih je pravilno prvostepeni sud prihvatio. Kako je prvostepeni sud na osnovu napred navedenih izvedenih dokaza na pouzdan način utvrdio da predmetni motorcikli potiču iz krivičnog dela krađe, to se, po oceni ovoga suda, insistiranje žalbom branioca okrivljenog BB da je prvostepeni sud trebao da izvede i dokaz saslušanjem II zvanog „ii“ pokazuje suvišnim i neosnovanim.

Sledstveno iznetom, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje i suprotne žalbene navode branioca okrivljene ĐĐ kojima se ukazuje da ova okrivljena nije vršila prihvat i smeštaj ma kakvih motorcikala, zbog čega i nije mogla da zna na koji način su ovi motorcikli pribavljeni, isticanjem da iako je kontaktirala sa određenim licima, najveći broj tih lica nije poznavala ili ih je poznavala površno, ali da sigurno nije znala da su oni pripadnici organizovane kriminalne grupe, budući da je na osnovu napred navedenih dokaza nesumnjivo utvrđeno da je okrivljena ĐĐ preduzela inkriminisane krivično – pravne radnje za koje se optužbom tereti, upravo znajući da su predmetni motorcikli pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe, pri čemu, kod činjenice da su svi članovi organizovane kriminalne grupe postupali po unapred utvrđenim ulogama i zadacima, nije nužno da se isti međusobno poznaju.

Činjenica da je upravo okrivljeni VV proturao motorcikle za koje je znao da su pribavljeni krivičnim delom krađe, tako što je u više navrata iste skladištio, sakrivao i prebacivao iz jednog skrovitog mesta na drugo, ugovarao zakupninu za njihov smeštaj, pronalazio kupce, vodio kupce na mesta gde su motorcikli smešteni, iste pokazivao, nudio ih na prodaju i ugovarao cenu, prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu detaljne analize audio zapisa brojnih razgovora koje je ovaj okrivljeni obavljao sa okrivljenim BB ali i drugim licima, a koji razgovori su u transkriptima označeni kao „komšija 29“ i čija sadržina je na strani 72 pasus 3, 4, 5 i 6, strana 73 pasus 1, 2, 3 i 5, strana 74 i 75 pasus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 obrazloženja pobijane presude, detaljno interpretirana.

I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud našao da je ovim dokaznima obesnažena odbrana okrivljenog VV, u kojoj negira da ima saznanje da se radi o motorciklima koji su pribavljeni krivičnim delom krađe i o tome je na strani 76 pasus 1 obrazloženja pobijane presude, dao jasne, iscrpne i neprotivrečne razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, pa su samim tim i žalbeni navodi oca okrivljenog VV, kojima se osporava utvrđenje prvostepenog suda da je ovaj okrivljeni preduzeo krivično – pravne radnje u pitanju, na način predstavljen izrekom pobijane presude, neosnovani.

Činjenica da je okrivljeni GG vršio proturanje motorcikala za koje je znao da su u Švajcarskoj pribavljeni krivičnim delom krađe, da je iste prebacivao sa jednog skrovitog mesta na drugo, da je menjao akumulatore na ukradenim motorciklima, punio ih i vršio prepravke na njima, a sve radi omogućavanja njihovog startovanja, po oceni Apelacionog suda, Posebno odeljenje, prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu analize audio zapisa razgovora koje je okrivljeni BB obavljao sa okrivljenim GG, a koji razgovori su u transkriptima označeni kao „komšija 29“, iz kojih je vidljivo da je okrivljeni GG prebacivao motorcikle sa jednog skrovitog mesta na drugo, i to tako što je po prethodnom dogovoru sa okrivljenim BB izvršio prebacivanje motorcikala pribavljenih krivičnim delom krađe i to kombi vozilo (sadržina ovih razgovora je detaljno interpretirana na strani 78, strana 79 obrazloženja pobijane presude), te razgovora od 17.01.2008. godine, iz kojih je vidljivo da je okrivljeni GG obaveštavao okrivljenog DD o tome gde se nalaze žice na motoru za koji se okrivljeni DD interesovao, a što nesumnjivo ukazuje na zajedničko delovanje okrivljenih GG i DD u pogledu prepravki motorcikala i o postojanju svesti kod obojice da svako u svakom domenu u skladu sa svojih profesionalnim kvalifikacijama doprinosi prepravkama motorcikala koje omogućavaju njihovo startovanje, kao i na osnovu nalaza i mišljenja veštaka VV1 koji je po svom nalazu i mišljenju naveo da su izvršene prepravke na proturanim motorciklima i opisao vrstu tih prepravki (a sadržina nalaza i mišljenja ovog veštaka detaljno je interpretirana na strani 76 pasus 2, 3, 4, 5 i 6, strana 77 i strana 77 pasus 1 obrazloženja pobijane presude).


I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud s obzirom na izneto, a imajući u vidu i vrstu prepravki koje je okrivljeni GG vršio, činjenicu da je isti mehaničar koji vrši servisiranje motorcikala (a što proizilazi i iz fotografija i video zapisa pronađenih u mobilnom telefonu ovog okrivljenog), utvrdio da je okrivljeni GG znao svrhu prepravki koje su izvršene na ovim motorciklima, skidanjem kontakt brave sa motorcikla „Harly Davidson“ i instrument table i brave na motorciklu „Ducati“, tim pre što iz transkripata razgovora proizilazi da ovaj okrivljeni razgovara sa okrivljenim DD upravo u pogledu ovih prepravki, te činjenice da okrivljeni GG i BB čekaju da padne mrak kako bi premestili motrocikle sa jednog mesta na drugo (a što se nesumnjivo utvrđuje iz audio zapisa presretnutih razgovora koje su ovi okrivljeni obavljali, iz čega nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni GG znao da se radi o motorciklima koji su ukradeni, te da isti, upravo zbog ove činjenice treba da ostanu skriveni za druge), odbranu okrivljenog GG u kojoj je tvrdio da okrivljenom BB nikada nije popravljao motorcikle, da je uglavnom vršio servisiranje licima koje je okrivljeni BB preporučivao, kao i zamenu akumulatora i štelovanje kočionih uređaja, kao i da ga okrivljeni BB nikada nije zvao da kod njega smesti motorcikle na neko vreme i da nikada nije popravljao motorcikle „Ducati“ i „Ducati 999“, kao suprotnu izvedenim dokazima, ocenio neosnovanom, kao i odbranu ovog okrivljenog u kojoj je tvrdio da ne poznaje okrivljenog DD, budući da je iz audio zapisa presretnutih razgovora koji su vodili okrivljeni BB i DD, nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni GG kontaktirao okrivljenog DD upravo u vezi motorcikala koje je okrivljeni DD popravljao za okrivljenog BB.

Sledstveno iznetom, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode branioca okrivljenog GG, kojima se ukazuje da nema dokaza da je ovaj okrivljeni preduzeo inkriminisane krivično pravne radnje na način opisan izrekom prvostepene presude, isticanjem da ovaj okrivljeni ne poznaje, osim okrivljenih BB i ĐĐ nikoga od saokrivljenih, budući da je iz izvedenih dokaza nesumnjivo utvrđeno da je okrivljeni u vezi prepravki ovih motorcikala kontaktirao i okrivljenog DD, što i po oceni ovoga suda ukazuje na zajedničko delovanje okrivljenih GG i DD u pogledu prepravki motorcikala i o postojanju svesti kod obojice, da svako u svom domenu saglasno svojim profesionalnim kvalifikacijama doprinosi prepravkama motorcikala koje omogućavaju njihovo startovanje. S tim u vezi, po oceni ovoga suda, bez osnova je i isticanje žalbom branioca okrivljenog GG, da činjenica da nisu identifikovani DNK tragovi ovog okrivljenog na motorciklima, ukazuje da ovaj okrivljeni nije vršio prepravke na istima, budući da upoređivanje DNK profila i nije moglo biti izvršeno, jer je količina DNK materijala iz dostavljenih uzoraka bila na granici detekcije, a u nekim slučajevima nije bilo moguće ni detektovati prisustvo DNK materijala, a kako je to već napred rečeno u obrazloženju ove presude.

Činjenicu da je okrivljeni DD proturao motorcikle za koje je znao da su pribavljeni krivičnim delom krađe na taj način što je na motorciklima koje su iz Švajcarske dopremali okrivljeni AA i BB vršio prepravke koje omogućavaju startovanje motorcikala bez ključa, prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio na osnovu nalaza i mišljenja veštaka VV1 i audio zapisa presretnutih razgovora koje okrivljeni DD vodi sa okrivljenima AA i BB, a koji su u transkriptima označeni kao „komšija 7“ i „komšija 29“ a čija sadržina je detaljno interpretirana na str.81 poslednji pasus, str.82, str.83, str.84 i str.85 obrazloženja pobijane presude.

Tako, činjenicu da je okrivljeni DD izvršio prepravke na motorciklima „Harley Davidson” sa brojevima ramova 5HD1HAZ173K833065, SHD1HDZ197K803007 i 5HD1HFZ147K801161, a po prethodnom dogovoru sa okrivljenim AA pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu audio-zapisa presretnutih razgovora koje je obavljao okrivljeni AA, iz čije sadržine nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni DD vršio deaktiviranje alarma na motorciklima „Harley Davidson”, kao i popravke i mobilajzera (blokatora) kao i na osnovu nalaza i mišljenja veštaka VV1 koji je u ovome opisao koje tačno prepravke su na ovim motorciklima vršene,a sve u cilju omogućavanja startovanja ovih motorcikala bez ključa ili pak falsifikovanjem ključem, a koji motorcikli su pronađeni kod SS2, a za koje je nesumnjivo utvrđeno da ih je proturao okrivljeni AA.

Činjenicu da je okrivljeni DD vršio prepravke na motorciklima koji nisu pronađeni, a koje je okrivljeni AA proturao prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu analize sadržine audio zapisa presretnutih razgovora koji su vodili okrivljeni DD i AA dana 12.01.2008.godine, 11.02.2008.godine i 12.02.2008.godine, iz kojih nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni DD vršio prepravke i na motorciklima koji nisu pronađeni,a koje je proturao okrivljeni AA, pri čemu je i sam okrivljeni DD u istražnom postupku tvrdio da je na poziv okrivljenog AA decembra meseca 2007.godine otišao u neko selo pored Ćuprije i da mu je tom prilikom okrivljeni AA pokazao pet motorcikala „Harley Davidson” od kojih su tri bila neispravna, te da mu je bilo sumnjivo što je pet motorcikala takve vrednosti smešteno na takvom mestu.

Činjenicu da je okrivljeni DD izvršio prepravku motorcikla „Ducati“ sa brojem rama _ koji je pronađen u garaži kuće okrivljenog BB prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu analize sadržaja audio zapisa presretnutih razgovora koje obavljaju okrivljeni BB i DD dana 23.12.2007.godine, ali i samog priznanja okrivljenog DD da mu je okrivljeni BB poslao demontiran kompjuter sa motorcikla, da mu je poslao celu instrument tablu i imobilajzer i da je preko nekog momka napravio za ovaj motorcikl običan ključ, a da se radi upravo o tom motorciklu potvrđuje i sadržina audio zapisa presretnutih razgovora koje vode okrivljeni DD i BB, kao i okrivljeni BB sa okrivljenim GG, a čija sadržina je interpretirana na str.84 pasus 3 obrazloženja pobijane presude.

Činjenicu da je okrivljeni DD vršio prepravke na motorciklima koje je proturao okrivljeni BB, a koji nisu pronađeni, pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu sadržine audio zapisa presretnutih razgovora koje su vodili okrivljeni DD i BB, a koji su transkriptima označeni kao „Komšija 29“ iz kojih nesumnjivo proizilazi da je okrivljeni DD vršio prepravke i na motorciklima koje je proturao okrivljeni BB, a koji nisu pronađeni i to na motorciklima „Ducati 999“, „Suzuki” i „Harley Davidson”, te da je upravo zbog prepravki motorcikala okrivljeni DD bio u kontaktu kako sa okrivljenim GG tako i sa okrivljenom ĐĐ od koje je primio novac za izvršene usluge.

Činjenicu da je okrivljeni DD primio novac od okrivljenog BB preko okrivljenog AA i okrivljene ĐĐ pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu poruke koju je 06.11.2007.godine okrivljeni AA poslao okrivljenom DD, a činjenicu da je ovaj novac okrivljeni BB okrivljenom DD dao na ime izvršenih usluga-prepravki motorcikala prvostepeni sud je pravilno utvrdio na osnovu sadržine audio zapisa presretnutog razgovora označenog u transkriptima kao „komšija 7“ od 05.11.2007.godine, a čija sadržina je intepretirana na str.86 pasus drugi obrazloženja pobijane presude.

Činjenicu da je okrivljeni DD znao da se radi o motorciklima koji nemaju originalni ključ i da su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe prvostepeni sud je pravilno utvrdio i na osnovu činjenice da je ovaj okrivljeni vršio prepravke koje omogućavaju startovanje motorcikla bez originalnog ključa, utišavanje alarma, skidanje „kilometraže“, ali i iz opreza koje je ovaj okrivljeni stalno iskazivao prilikom obavljanja telefonskih razgovora, budući da je više puta upućivao svoje sagovornike da o tome ne razgovaraju telefonom ili da razgovaraju preko nekog sigurnijeg.


I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud našao da je ovim dokazima obesnažena odbrana okrivljenog DD u kojoj je tvrdio da je bilo određenih zahteva od okrivljenog AA koji se interesovao kako je moguće da se softverskim putem dobije više na snazi motora, kao i zahteva da se spusti kilometraža na motorciklu, a od okrivljenog BB da je bilo vrlo malo zahteva za uslugama.

Sledstveno iznetom, po oceni ovoga suda, neosnovanim se pokazuju suprotni žalbeni navodi branioca okrivljenog DD kojima se osporava utvrđenje prvostepenog suda da je ovaj okrivljeni preduzeo inkriminisane krivično-pravne radnje na način predstavljen izrekom pobijane presude, isticanjem da okrivljeni svakako nije mogao da zna da su motorcikli pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe.

Činjenicu da su okrivljeni EE, ŽŽ i ZZ proturali motorcikle za koje su znali da su pribavljeni krivičnim delom krađe u Švajcarskoj, a sve po prethodnom dogovoru između okrivljenih EE, BB i AA, i to tako što su kao vozači teretnih vozila u međunarodnom saobraćaju iz Švajcarske dovozili ove motore, prvostepeni sud je pravilno utvrdio pre svega na osnovu audio zapisa presretnutih telefonskih razgovora koje okrivljeni AA i BB vode sa saokrivljenima i drugim NN licima,a čija sadržina je detaljno interpretirana i ocena istih data na str.95-str.101 pasus 4 obrazloženja pobijane presude, kao i na osnovu iskaza saslušanih svedoka te izvedenih pismenih dokaza. Činjenica da okrivljeni EE, ŽŽ i ZZ prilikom polaska na put radi prevoza robe nisu bliže znali svoju destinaciju, već samo zemlju u koju idu i to uvek u Švajcarsku, da su ih naručioci posla usput kontaktirali telefonom i odvozili do mesta utovara, a potom upućivali u Srbiju, opet bez označavanja krajnje destinacije, gde su ih na naplatnim rampama sačekivala druga lica nakon što su ih kontaktirala telefonom i odvodila do mesta istovara, činjenica da su ovi okrivljeni po jednoj „turi“ dobijali odprilike 1.000 evra, a kako su to naveli u svojim odbranama, koja naknada je u nesrazmeri sa vrednošću nameštaja koja je procenjena na iznos od 19.872,90-23.847,45 dinara a što proizilazi iz carinskih putničkih deklaracija, te činjenica da su okrivljeni robu uvek vozili na adrese koje nisu bile označene u carinskim deklaracijama, upućuju na nesumnjiv zaključak koji je pravilno izveo prvostepeni sud da su okrivljeni znali da prevoze motorcikle koji su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe.

I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, pravilno je prvostepeni sud našao da su ovim dokazima obesnažene odbrane okrivljenih u kojima su tvrdili da su prevozili isključivo nameštaj, a kako je to navedeno u carinskim deklaracijama.

Sledstveno iznetom, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, neosnovanim ocenjuje žalbene navode okrivljenih EE i ZZ i njihovih branilaca, kao i branilaca okrivljenog ŽŽ kojima se ukazuje da nije na pouzdan način utvrđeno da su ovi okrivljeni kamionima prevozili motorcikle pribavljene izvršenjem krivičnog dela krađe, a kako je to predstavljeno izrekom prvostepene presude, a žalbom zajedničkog branioca ovih okrivljenih, adv. ZA predloženo izvođenje dokaza saslušanjem svedoka SS1, SS13, SS, SS14, SS15, SS16 i SS17 suvišnim.

Pravilno je prvostepeni sud na osnovu napred navedenih izvedenih dokaza utvrdio da su okrivljeni zajedno sa više NN lica proturali motorcikle u okviru organizovane kriminalne grupe koja je delovala u međunarodnim razmerama na teritoriji Švajcarske i Srbije, a sve radi sticanja dobiti u jednom dužem vremenskom periodu, pri čemu su svi okrivljeni bili svesni da motorcikli potiču iz krivičnih dela krađe i bili su svesni da deluju kao organizovana kriminalna grupa, a što proizilazi kako iz sadržine razgovora koje obavljaju međusobno ili pak sa drugim NN licima, tako i iz samih radnji koje je svako od ovih okrivljenih preduzimao, pri čemu su svi okrivljeni i postupali po napred utvrđenim ulogama. Tako, okrivljeni AA i BB su u ovoj kriminalnoj grupi imali najznačajniju ulogu koja se ogledala u tome da su u Švajcarskoj preuzimali motorcikle koji su u toj zemlji pribavljeni krivičnim delom krađe, potom ih smeštali po magacinima i garažama, a zatim su, po dogovoru sa okrivljenim EE organizovali njihov transport u Srbiju, a koji transport su obavljali okrivljeni EE, ŽŽ i ZZ, a nakon transporta motorcikala u Srbiju okrivljeni AA i BB su sami ili angažujući druga lica ove motorcikle smeštali na skrovita mesta, premeštali ih sa jedno na drugo mesto, a sve kako bi motorcikli bili dostupni potencijalnim kupcima za razgledanje, a istovremeno sakriveni od policije, sa krajnjem ciljem da izvrše prodaju motorcikala i da na taj način pribave protivpravnu imovinsku korist. U smeštaju motorcikala učestvovao je i okrivljeni VV koji je i premeštao motorcikle sa jednog na drugo mesto, pronalazio lica kod kojih je skladištio motorcikle, ugovarao visinu zakupnine za njihov smeštaj, prodavao motorcikle, dok je okrivljeni GG kao i okrivljeni DD vršio prepravke motorcikala koje su omogućavale njihovo startovanje bez ključa, dok su okrivljeni EE, ZZ i ŽŽ vršili prevoz motorcikala iz Švajcarske u Srbiju kamionima koji je iznajmio okrivljeni EE, dok je okrivljena ĐĐ u jednom slučaju učestvovala u organizovanju prihvata i smeštaja motorcikala, i u svim ovim slučajevima uloge okrivljenih su bile iste i unapred određene. Da su okrivljeni postupali u okviru organizovane kriminalne grupe potvrđuje i činjenica da se većina okrivljenih međusobno i poznavala, i da je ostvarivala kontakte ( a koja činjenica je nesumnjivo utvrđena iz transkripata razgovora i grafičkog prikaza telefonskih komunikacija), pri čemu činjenica da okrivljeni AA nije komunicirao sa okrivljenim GG i VV, i po oceni ovoga suda, ne utiče na pravilno zaključivanje prvostepenog suda da su okrivljeni postupali u okviru organizovane kriminalne grupe, imajući u vidu da je svako od okrivljenih, kao član ove organizovane kriminalne grupe imao unapred utvrđene zadatke i uloge. S tim u vezi, i po oceni ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud, bez obzira na činjenicu da je okrivljena ĐĐ samo jednom izvršila prihvat i smeštaj 6 motorcikala, na osnovu sadržaja presretnutih razgovora koje je ista obavljala sa okrivljenim BB u periodu od 24.01.2008. godine do 15.02.2008. godine, utvrdio da je ova okrivljena bila upoznata sa radnjama koje je vezano za motorcikle preduzimao okrivljeni BB ali i neki od okrivljenih i NN lica, a iz čega proizilazi nesumnjiv zaključak da je okrivljena imala svest o delovanju organizovane kriminalne grupe čiji je cilj proturanje ukradenih motorcikala, posebno kada se ima u vidu da je ostvarila komunikaciju sa okrivljenima VV, AA, GG, DD, EE i ZZ, a sve vezano za motorcikle pribavljene krivičnim delom krađe, iz čega nesumnjivo proizilazi da je ista bila svesna da obezbeđivanjem prostora za smeštaj 6 motorcikala marke “Harley Davidson” i organizovanjem njihovog prihvata i smeštaja, preduzima radnje u okviru te organizovane kriminalne grupe, kao njen član. Da su okrivljeni delovali kao organizovana kriminalna grupa u međunarodnim razmerama, po nalaženju ovoga suda, pravilno je prvostepeni sud utvrdio iz činjenice da su motorcikli ukradeni u Švajcarskoj, a zatim transportovani u Srbiju, pri čemu su okrivljeni AA i BB više puta boravili u Švajcarskoj radi preuzimanja motorcikala, pri čemu su ovi okrivljeni, iako su im roditelji u to vreme živeli u Švajcarskoj, pri čemu je okrivljeni AA tamo imao i prijavljeno boravište, iznajmljivali stanove kada su boravili u Švajcarskoj, što takođe, i po oceni ovoga suda, upućuje na pravilan zaključak prvostepenog suda da su se okrivljeni bavili proturanjem motorcikala, koji su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe. Činjenica da su okrivljeni planirali sticanje imovinske koristi vršenjem krivičnih dela na duži vremenski period, pravilno je prvostepeni sud utvrdio na osnovu audio zapisa presretnutih telefonskih razgovora koje okrivljeni međusobno obavljaju, a čija sadržina je detaljno interpretirana na str. 105 poslednji pasus i str. 106 pasus prvi, drugi, treći i četvrti obrazloženja pobijane presude.

S obzirom na izneto, Apelacioni sud, Posebno odeljenje, suprotne žalbene navode branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, okrivljenih EE i ZZ i njihovih branilaca, kao i branilaca okrivljenog ŽŽ, kao i oca okrivljenog VV, kojima se kao pravilno osporava utvrđenje prvostepenog suda da su ovi okrivljeni delovali u okviru međunarodne kriminalne grupe, koja je imala za cilj da radi sticanja dobiti u dužem vremenskom periodu po unapred utvrđenim zadacima i ulogama u međunarodnim razmerama, vrši proturanje motorcikala koji su pribavljeni izvršenjem krivičnog dela krađe, ocenjuje neosnovanim.

Pravilan je zaključak prvostepenog suda da su okrivljeni inkriminisane krivično-pravne radnje u pitanju preduzeli sa direktnim umišljajem, svesni svojih dela i njihove zabranjenosti, želeći njihovo izvršenje, i to upravo kao saizvršioci, budući da su preduzetim radnjama koje su sve u kauzalnom odnosu sa posledicom dela, koja se ostvaruju u tome da stvari pribavljene krivičnim delom ostanu neotkrivene, to jest da ovi motorcikli ne budu pronađeni od strane policije do njihove prodaje, svesni zajedničkog delovanja, zajednički izvršili krivično delo, za koju svoju ocenu na str. 108 pasus drugi, str. 109 poslednji pasus i str. 110 pasus prvi obrazloženja pobijane presude, dao dovoljne i argumentovane razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, zbog čega se suprotni žalbeni navodi branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, okrivljenih EE i ZZ i njihovih branilaca, kao i branilaca okrivljenog ŽŽ i oca okrivljenog VV, kojima se osporava utvrđeni oblik krivice, kao i utvrđeni oblik saučesništva, pokazuju neosnovanim.

Apelacioni sud, Posebno odeljenje je cenio i ostale žalbene navode, kojima se činjenično stanje osporava kao potpuno i pravilno utvrđeno, kao i one kojima se polemiše sa ocenom dokaza od strane prvostepenog suda, pa nalazi da su isti bez osnova i bez uticaja na drugačiji ishod ovog krivičnog postupka.

Na potpuno i pravilno utvrđeno činjenično stanje, pravilno je prvostepeni sud primenio krivični zakon kada je protivpravnu delatnost okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, EE, ŽŽ i ZZ, opisanu u izreci pobijane presude kvalifikovao kao produženo krivično delo prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ, učinjeno u saizvršilaštvu u vezi člana 33 i 61 KZ, dok je pravilno protivpravnu delatnost okrivljene ĐĐ opisane u izreci pobijane presude, kvalifikovao kao krivično delo prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ počinjenog u saizvršilaštvu u vezi člana 33 KZ i o zakonskim obeležjima tih krivičnih dela je na str. 108 poslednji pasus i str. 109 pasus prvi obrazloženja pobijane presude dao dovoljne i pravilne razloge, koje u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, zbog čega se suprotni žalbeni navodi branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ i oca okrivljenog VV, kojima se prvostepena presuda pobija i zbog povrede krivičnog zakona, pokazuju neosnovanim.

S tim u vezi, po nalaženju ovoga suda, ne mogu se prihvatiti kao osnovani ni žalbeni navodi Tužioca za organizovani kriminal, da je prvostepeni sud time što je našao da je krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 1 KZ koje je okrivljenima AA i BB optužnicom stavljeno na teret, te krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ koje je okrivljenima VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ stavljeno na teret, konsumirano krivičnim delom prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ koje je okrivljenima stavljeno na teret i za koje su pobijanom presudom oglašeni krivima, povređen krivični zakon po pitanju da li je delo za koje se okrivljeni gone krivično delo.

Naime, opis krivičnog dela zločinačkog udruživanja dat u optužnici je opis koji u potpunosti opredeljuje delovanje organizovane kriminalne grupe u okviru odredaba koje važe za organizovani kriminal, tj. u okviru odredbe člana 3 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala i odredbe člana 504 a ZKP-a, pa kako kvalifikovani oblik krivičnog dela prikrivanja iz člana 221 stav 3 KZ postoji ukoliko se učinilac bavi vršenjem krivičnog dela iz stava 1 istog člana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe ili vrednost prikrivenih stvari prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, to je, i po oceni ovoga suda, pravilno prvostepeni sud našao da su okrivljeni, samim tim što su krivično delo u pitanju počinili u okviru organizovane kriminalne grupe, ostvarili zakonska obeležja kvalifikovanog oblika krivičnog dela prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ i da je krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 1 KZ koje je okrivljenima AA i BB optužnicom stavljeno na teret, odnosno krivično delo zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ koje je okrivljenima VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ stavljeno na teret, konsumirano krivičnim delom prikrivanja iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ izvršenog od strane organizovane kriminalne grupe u okviru koje su okrivljeni delovali, i za koje su prvostepenom presudom oglašeni krivim.

Međutim, iako činjenični opis krivičnog dela prikrivanja dat u optužnici sadrži kao kvalifikatornu okolnost vrednost motorcikala koja prelazi iznos od 1.500.000,00 dinara, pravilno je prvostepeni sud zaključio da se u konkretnom slučaju ne može raditi o sticaju krivičnog dela zločinačkog udruživanja iz člana 346 KZ i krivičnog dela prikrivanje iz člana 221 stav 3 u vezi stava 1 KZ, jer radnje izvršenja krivičnog dela zločinačkog udruživanja opisane na način kako je to dato u optužnici javnog tužioca, već predstavljaju kvalifikatornu okolnost težeg oblika krivičnog dela prikrivanja, pravilno nalazeći da različitost zaštitnih objekata krivičnih dela u pitanju ne može uticati na ocenu da li se radi o sticaju predmetnih krivičnih dela, ili je pak jedno krivično delo konsumirano drugim.

Ispitujući prvostepenu presudu u delu odluke o izrečenim kaznama okrivljenima AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ, koje se žalbom Tužioca za organizovani kriminal pobijaju kao blage, a žalbama branilaca okrivljenih AA, BB, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ kao stroge, a povodom žalbe oca okrivljenog VV, u smislu odredbe člana 451 stav 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, nalazi da je prvostepeni sud u odnosu na okrivljene AA, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ, potpuno i pravilno utvrdio sve okolnosti, koje u smislu odredbe člana 54 KZ utiču da kazna bude manja ili veća i istima je pridao odgovarajući značaj, upravo onaj koje one po svojoj prirodi i zaslužuju.

Tako, pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuću okolnost na strani okrivljenog AA cenio da isti do sada nije osuđivan, i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 godine i 6 meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljenog VV pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani cenio da je isti bez zaposlenja i bez stalnih izvora prihoda, kao i da je neosuđivan, i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

U odnosu na okrivljenog GG pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani cenio da je isti porodičan čovek, koji se sam izdržava, obavljajući automehaničarske i stolarske poslove i pravilno ga je, uz ocenu njegove ranije osuđivanosti, zbog krivičnog dela krađe iz člana 165 stav 1 KZ RS, pravilno nalazeći da iako je okrivljeni krivično delo za koje se tereti i za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, počinio u vreme proveravanja, nisu ispunjeni uslovi iz člana 70 Krivičnog zakonika za opozivanje uslove osude, koja je ovom okrivljenom zbog napred označenog krivičnog dela izrečena presudom K.425/05 od 01.02.2006. godine, budući da je protekao rok od 1 godine od dana kada je proteklo vreme proveravanja i pravilno ga je osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljenog DD pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani cenio da je isti otac troje dece i da nije osuđivan i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljene ĐĐ pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti cenio njenu mladost, činjenicu da nije osuđivana, da je tokom ovog krivičnog postupka diplomirala na Fakultetu za menadžment i bankarstvo, da sa okrivljenim BB živi u vanbračnoj zajednici, što je nesumnjivo imalo uticaja da izvrši krivično delo za koje je oglašena krivom, kao i njeno zdravstveno stanje koje se ogleda u tome da ima povremena gušenja zbog prolapsa nitralnog kuspisa, sa regurditacijom i pravilno ju je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljenog EE pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti cenio da je isti porodičan i otac troje dece, i pravilno ga je, uz ocenu činjenice da je dva puta osuđivan, imajući pri tom u vidu da je osuđivan zbog krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a presudom K.333/2002 na kaznu zatvora, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljenog ŽŽ pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti cenio da je isti porodičan čovek i da je otac troje dece i da do sada nije osuđivan, i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

Na strani okrivljenog ZZ pravilno je prvostepeni sud kao olakšavajuće okolnosti na njegovoj strani cenio da je porodičan čovek i da do sada nije osuđivan, i pravilno ga je, a u odsustvu otežavajućih okolnosti osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je to dato u izreci prvostepene presude.

I po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, ovako izrečene kazne zatvora okrivljenima i to: okrivljenom AA u trajanju od 3 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom VV u trajanju od 2 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom GG u trajanju od 1 godine uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom DD u trajanju od 2 godine uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljene ĐĐ u trajanju od 8 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom EE u trajanju od 2 godine i 6 meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom ŽŽ u trajanju od 1 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, okrivljenom ZZ u trajanju od 1 godine i 6 meseci uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, a kako je sve to dato u izreci prvostepene presude, prilikom čijeg odmeravanja je prvostepeni sud pravilno imao u vidu pored utvrđenih olakšavajućih i otežavajućih okolnosti na strani okrivljenih uloge svakog od njih u organizovanoj kriminalnoj grupi u okviru koje su delovali, kao i jačinu povrede zaštićenog dobra koja se ogleda u vrednosti prikrivenih stvari, koja znatno prevazilazi iznos koji predstavlja kvalifikatornu okolnost težeg oblika krivičnog dela prikrivanja, srazmerne su stepenu krivice ovih okrivljenih i nužne da izraze društvenu osudu za krivična dela u pitanju, ali i dovoljno za ostvarenje iz člana 42 Krivičnog zakonika propisane svrhe kažnjavanja.

Osim toga, po oceni ovoga suda, kazna zatvora u trajanju od četiri godine i šest meseci prema okrivljenom BB je pravilno izrečena od strane prvostepenog suda. S tim u vezi, ovaj sud je utvrdio sve okolnosti iz čl. 54 KZ od značaja za izricanje krivične sankcije okrivljenom BB, s obzirom da u pobijanoj presudi prvostepeni sud to nije učinio, pa je tako na strani ovog okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti utvrdio da je isti oženjen i otac jednog maloletnog deteta i da se izdržava od obavljanja povremenih poslova, pri čemu je imao u vidu i raniji život ovog okrivljenog koji se ogleda u njegovoj ranijoj osuđivanosti zbog krivičnog dela iz člana 23 stav 1 Zakona o javnom redu i miru, za koje mu je izrečena uslovna osuda iako je nastupila zakonska rehabilitacija u smislu odredbe člana 98 stav 2 tačka 2 Krivičnog zakonika.

Ceneći sve te okolnosti, kao i od strane prvostepenog suda pravilno ocenjen značaj uloge ovog okrivljenog u organizovanoj kriminalnoj grupi u okviru koje je delovao, kao i jačinu povrede zaštićenog dobra koja se ogleda u vrednosti prikrivenih stvari, koja znatno prevazilazi iznos koji predstavlja kvalifikatornu okolnost težeg oblika krivičnog dela prikrivanja, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje nalazi da je kazna zatvora u trajanju od 4 godine i 6 meseci, na koju je okrivljeni BB osuđen prvostepenom presudom, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru srazmerna stepenu njegove krivice i nužna da izrazi društvenu osudu za predmetno krivično delo, ali i dovoljno za ostvarenje u članu 42 Krivičnog zakonika propisane svrhe kažnjavanja.

Stoga su žalbe Tužlaštva za organizovani kriminal i branilaca okrivljenih AA, BB, VV, GG, DD, ĐĐ, EE, ŽŽ i ZZ u delu odluke prvostepenog suda o izrečenim kaznama ovim okrivljenima, ocenjene kao neosnovane.

Po nalaženju ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima branilaca okrivljenih BB, DD, EE, ŽŽ i ZZ, prvostepeni sud je pravilnom primenom odredbi člana 91 i 92 Krivičnog zakonika i od ovih okrivljenih oduzeo imovinsku korist pribavljenu izvršenjem krivičnog dela i to motorcikle opisane u stavu I tačka jedan i dva izreke presude, kao i novčane iznose, i to od okrivljenog BB iznos od 16.860 eura, od okrivljenog DD iznos od 1.180 eura i od okrivljenih EE, ŽŽ i ZZ iznos od 4.000 eura i obavezao ih da navedene iznose plate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan isplate, u korist budžeta Republike Srbije u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, o čemu je na str. 112 i str. 113 pasus prvi i drugi obrazloženja pobijane presude dao jasne, iscrpne i neprotivrečne razloge, koje kao pravilne u svemu prihvata i Apelacioni sud, Posebno odeljenje, zbog čega se suprotni žalbeni navodi branilaca okrivljenih BB, DD, EE, ŽŽ i ZZ, kojima se kao pravilna osporava odluka prvostepenog suda o oduzimanju imovinske koristi, pokazuju neosnovanim.

Osim toga, po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog DD, pravilno je prvostepeni sud, pravilnom primenom odgovarajućih zakonskih odredbi, pravilno utvrdivši tokom postupka da je krivičnim delom oštećeno osiguravajuće društvo “Zurich” i osiguravajuće društvo “Axa Winterthur”, punomoćnike ovih preduzeća uputio na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, zbog čega se suprotni žalbeni navodi branioca okrivljenog DD, kojima se prvostepena presuda pobija u delu u kome su punomoćnici oštećenih osiguravajućih društava upućeni na parnični postupak radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva, pokazuju neosnovanim.

Takođe, po nalaženju ovoga suda, a suprotno žalbenim navodima branioca okrivljenog DD, pravilno je prvostepeni sud ovog okrivljenog obavezao da sa ostalim saokrivljenima solidarno, s obzirom na činjenicu da su svi okrivljeni delovali u okviru organizovane kriminalne grupe plate iznos od 126.744,00 dinara, opredeljujući strukturu i visinu ovih troškova na str. 113 poslednji pasus obrazloženja pobijane presude, a i pravilno ga je obavezao da na ime paušala plati iznos od 30.000,00 dinara, pravilno ocenjujući dužinu, trajanje i složenost krivičnog postupka kao i njegovo imovno stanje, zbog čega se suprotni žalbeni navodi branioca okrivljenog DD kojima se prvostepena presuda pobija i zbog troškova krivičnog postupka, pokazuju neosnovanim.

Kako se žalbom okrivljenih EE i ZZ i njihovog zajedničkog branioca, adv. ZA3, odluka o oduzimanju imovinske koristi, odluka o troškovima krivičnog postupka i odluka o imovinsko-pravnom zahtevu ističe samo kao žalbeni osnov, bez obrazloženja istoga, to se Apelacioni sud, shodno odredbi člana 451 ZKP-a ograničio na ispitivanje povreda iz člana 451 stav 1 ZKP-a i na ispitivanje odluke o krivičnoj sankciji, pri čemu je ispitao prvostepenu presudu i u delu odluke o oduzimanju imovinske koristi i u odnosu na okrivljene EE i ZZ, čija pravilnost se osporava žalbom njihovih branilaca, adv. ZA, adv. ZA1, adv. DA i adv. ZA2, a kako je to već napred navedeno.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 455 stav 1 tačka 2 ZKP-a, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar,        Predsednik veća-sudija,
Jelena Petković-Milojković, s.r.    Veroljub Cvetković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)