Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.11.2013.

Kž1 Po1 20/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 20/13
Dana 29.11.2013. godine
B e o g r a d


U IME NARODA

  APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Milimira Lukića, Dragoljuba Đorđevića, Nadežde Mijatović i Nade Zec, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Marine Barbir, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okr. AA i dr., zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 4 u vezi stava 3 i 1 KZ u vezi članova 33 i 61 KZ i dr., odlučujući o žalbama Tužioca za organizovani kriminal, branilaca okrivljenih AA, advokata AB i AB1, branioca okrivljenog AA1, advokata AB2, okrivljenog AA2 i njegovog branioca, advokata AB3, branioca okrivljenog AA3, advokata AB4, branioca okrivljenog AA4, advokata AB5, okrivljenog AA5 i njegovog branioca, advokata AB6 i branioca okrivljenog AA6, advokata AB7, izjavljenim protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1 br.104/10 od 04.10.2012. godine, nakon održane sednice veća u dane 26., 27. i 28. novembra 2013. godine, u smislu člana 448 ZKP, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Saše Ivanića, okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, okrivljenog AA1 i njegovog branioca, advokata AB2, okrivljenog AA2 i njegovog branioca, advokata AB3, okrivljenog AA3 i njegovog branioca, advokata AB4, okrivljenog AA4 i njegovog branioca, advokata AB5, okrivljenog AA7 i njegovih branilaca, advokata AB8 i AB9, okrivljenog AA8 i njegovog branioca, advokata BA, okrivljenog AA6 i njegovog branioca, advokata AB7, a u odsustvu uredno obaveštenih branioca okrivljenog AA, advokata AB1, branioca okrivljenog AA8, advokata BA1, dana 29.11.2013. godine, većinom glasova, doneo je

 


P R E S U D U

   ODBIJA SE kao neosnovana žalba Tužioca za organizovani kriminal i presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1 br.104/10 od 04.10.2012. godine, u oslobađajućem delu, u odnosu na okrivljene AA7 i AA8, POTVRĐUJE.

  USVAJANjEM ŽALBI branilaca okrivljenog AA, advokata AB i AB1, branioca okrivljenog AA1, advokata AB2, okrivljenog AA2 i njegovog branioca, advokata AB3, branioca okrivljenog AA3, advokata AB4, branioca okrivljenog AA4, advokata AB5, okrivljenog AA5 i njegovog branioca, advokata AB6 i branioca okrivljenog AA6, advokata AB7, UKIDA SE presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1 br.104/10 od 04.10.2012. godine u osuđujućem delu i u tom delu spisi predmeta VRAĆAJU prvostepenom sudu na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

  Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, K.Po1 br.104/10 od 04.10.2012. godine, okrivljeni AA, AA1, AA2, AA3, AA6, AA4 i AA5 oglašeni su krivim i to okrivljeni AA i AA1 za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu iz člana 359 stav 4 u vezi stava 1 i 3 KZ u vezi člana 33 i 61 KZ, okrivljeni AA2, AA3, AA6 za produženo krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 i 61 KZ, a okrivljeni AA4 i AA5 za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 KZ, pa su osuđeni na kazne zatvora i to okrivljeni AA na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, okrivljeni AA1 i AA2 na kazne zatvora u trajanju od po tri godine, okrivljeni AA3 na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i osam meseci, okrivljeni AA6 na kaznu zatvora u trajanju od dve godine i šest meseci, okrivljeni AA4 na kaznu zatvora u trajanju od dve godine, a okrivljeni AA5 na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, u koje kazne će im se uračunati vreme provedeno u pritvoru i to okrivljenom AA i AA1 od 16.07.2007. do 09.07.2008. godine, okrivljenom AA3 od 16.07.2007. do 16.10.2007. godine, okrivljenom AA5 od 16.07.2007. do 18.07.2007. godine i okrivljenom AA6 od 04.10.2007. do 11.04.2008. godine. Od okrivljenih je oduzeta imovinska korist pribavljena krivičnim delom, te su okrivljeni AA i AA1 obavezani da solidarno u korist budžeta Republike Srbije plate iznos od 9.894.195,34 dinara, sa zakonskom zateznom kamatom i to na iznos od 3.028.555,07 dinara, počev od 12.02.1997. godine, na iznos od 3.252.284,43 dinara, počev od 17.02.1997. godine, a na iznos od 3.613.355,84 dinara, počev od 18.02.1997. godine, do konačne isplate, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja. Prvostepeni sud je naveo da će o troškovima u ovom delu odlučiti posebnim rešenjem. Stavom drugim izreke prvostepene presude, okrivljeni AA7 i AA8, na osnovu člana 423 stav 1 tačka 2 ZKP oslobođeni su od optužbe da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 KZ, pa je u ovom delu određeno da troškovi postupka padnu na teret budžetskih sredstava suda.

  Protiv navedene presude žalbe su izjavili:

  -Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnim sankcijama, s predlogom da Apelacioni sud u odnosu na oslobađajući deo presude održi pretres i sam reši predmet optužbe ili u tom delu prvostepenu presudu ukine i spise predmeta uputi na ponovno suđenje, te da u odnosu na osuđujući deo takođe održi pretres na kome bi se izvršila izmena optužnice u pogledu pravne kvalifikacije radnji okrivljenih AA i AA1, te na osnovu tako izmenjene optužnice donese presudu ili istu prvostepenu presudu preinači tako što će okrivljenima AA, AA1, AA2, AA3, AA6, AA4 i AA5 izreći kazne zatvora u dužem trajanju;

  -branilac okrivljenog AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnim sankcijama i drugim odlukama, s predlogom da se pobijana presuda u odnosu na okrivljenog AA ukine i spisi predmeta vrate na ponovno suđenje ili prvostepena presuda preinači tako što će okrivljeni biti oslobođen od optužbe da je izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret, primenom člana 455 stav 1 tačka 3 ZKP, te je tražio da zajedno sa okrivljenim bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda;

  -branilac okrivljenog AA, advokat AB1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, bitne povrede krivičnog zakona i odluke o krivičnoj sankciji, predlažući da Apelacioni sud ukine pobijanu presudu i spise predmeta vrati na ponovno suđenje ili istu preinači tako što će okrivljenog osloboditi od optužbe, te je zahtevao da bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda;

  -branilac okrivljenog AA1, advokat AB2, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, uz predlog da Apelacioni sud presudu ukine u odnosu na okrivljenog AA1, spise predmeta vrati na ponovno suđenje ili pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenog AA1 osloboditi od optužbe na osnovu člana 455 stav 1 tačka 3 ZKP, te je tražila da zajedno sa okrivljenim bude obaveštena o sednici veća drugostepenog suda;

  -okrivljeni AA2, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede prava „zajamčenog članom 197 Ustava Republike Srbije“, predlažući da drugostepeni sud pobijanu presudu preinači i njega oslobodi od optužbe;

  -branilac okrivljenog AA2, advokat AB3, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni i troškovima postupka, s predlogom da Apelacioni sud pobijanu presudu preinači i odbije optužbu prema okrivljenom AA2 zbog retroaktivne primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa i suzbijanju organizovanog kriminala ili da istu ukine i spise predmeta vrati Višem sudu u Beogradu na ponovno suđenje, te je tražio da zajedno sa okrivljenim bude obavešten o sednici veća drugostepenog suda;

  -branilac okrivljenog AA3, advokat AB4, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni i troškovima postupka, uz predlog da Apelacioni sud u Beogradu pobijanu presudu ukine i spise predmeta vrati na ponovno suđenje ili istu preinači tako što će okrivljenog AA3 osloboditi od optužbe, te je tražio da bude pozvan na sednicu veća drugostepenog suda;

  -branilac okrivljenog AA4, advokat AB5, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, odluke o kazni i troškovima postupka, s predlogom da Apelacioni sud pobijanu presudu preinači i odbije optužbu prema okrivljenom zbog retroaktivne primene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala ili da istu ukine i spise predmeta vrati Višem sudu u Beogradu, kao stvarno nadležnom sudu, te je tražila da zajedno sa okrivljenim bude obaveštena o sednici veća drugostepenog suda;


  -okrivljeni AA5, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, povrede zakona i odluke o kazni, predlažući da Apelacioni sud ukine pobijanu presudu i spise predmeta vrati na ponovno suđenje ili u odnosu na njega donese oslobađajuću presudu;

  -branilac okrivljenog AA5, advokat AB6, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja, s predlogom da se pobijana presuda preinači i okrivljeni AA5 oslobodi od optužbe ili ista ukine, u odnosu na ovog okrivljenog predmet vrati na ponovno razmatranje i odlučivanje, sa predlogom da Apelacioni sud o sednici obavesti njega i njegovog branjenika;

  -branilac okrivljenog AA6, advokat AB7, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i odluke o krivičnoj sankciji, s predlogom da se pobijana presuda preinači u odnosu na okrivljenog AA6 i donese oslobađajuća presuda, te je tražila da zajedno sa okrivljenim bude obaveštena o sednici veća drugostepenog suda.

  U odgovoru na žalbu javnog tužioca, branilac okrivljenog AA4, advokat AB5, branioci okrivljenog AA7, advokati AB9 i AB8, branioci okrivljenog AA8, advokati BA1 i BA, branilac okrivljenog AA5, advokat AB6 i branilac okrivljenog AA6, advokat AB7, predložili su da se žalba Tužioca za organizovani kriminal odbije kao neosnovana.

  Podneskom Ktž.br.19/13 od 15.07.2013. godine, Tužilac za organizovani kriminal predložio je da se žalbe odbrana odbiju kao neosnovane, a da se žalba Tužioca za organizovani kriminal usvoji kao osnovana.

  Razmatrajući spise predmeta i pobijanu presudu, povodom izjavljenih žalbi, u smislu odredbe člana 451 stav 1 ZKP, imajući u vidu navode odgovora na žalbu, te mišljenje nadležnog tužioca, Apelacioni sud u Beogradu je u sednici održanoj u dane 26., 27. i 28. novembra 2013. godine, u smislu člana 448 ZKP, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Saše Ivanića, okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, okrivljenog AA1 i njegovog branioca, advokata AB2, okrivljenog AA2 i njegovog branioca, advokata AB3, okrivljenog AA3 i njegovog branioca, advokata AB4, okrivljenog AA4 i njegovog branioca, advokata AB5, okrivljenog AA7 i njegovih branilaca, advokata AB8 i AB9, okrivljenog AA8 i njegovog branioca, advokata BA, okrivljenog AA6 i njegovog branioca, advokata AB7, a u odsustvu uredno obaveštenih branioca okrivljenog AA, advokata AB1, branioca okrivljenog AA8, advokata BA1, dana 29.11.2013. godine, našao:

 žalba Tužioca za organizovani kriminal u odnosu na oslobađajući deo presude je neosnovana;
 žalbe branilaca okrivljenog AA, advokata AB i AB1, branioca okrivljenog AA1, advokata AB2, okrivljenog AA2 i njegovog branioca, advokata AB3, branioca okrivljenog AA3, advokata AB4, branioca okrivljenog AA4, advokata AB5, okrivljenog AA5 i njegovog branioca, advokata AB6 i branioca okrivljenog AA6, advokata AB7, osnovane su u odnosu na osuđujući deo presude.


  Presuda u oslobađajućem delu nije, kako to smatra Tužilac za organizovani kriminal, doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, s obzirom da je prvostepeni sud dao jasne i ubedljive razloge zbog čega smatra da tokom postupka nije dokazano da su okrivljeni AA7 i AA8 izvršili krivično delo koje im je optužnicom TOK-a stavljeno na teret.

  Kao što to navodi i Tužilac za organizovani kriminal, prvostepeni sud je na stranama 122-127 obrazloženja pobijane presude detaljno analizirao iskaze saslušanih svedoka, a u vezi sa pisanom dokumentacijom koje je Tužilaštvo dostavilo u prilog svojim navodima da su okrivljeni AA7 i AA8 izvršili krivično delo za koje se terete. Međutim, saslušani svedoci SS1 do SS7, prema sadržini njihovih iskaza nisu imali relevantnih saznanja iz kojih bi se neka činjenica, odlučna za utvrđivanje krivice ove dvojice okrivljenih mogla utvrditi, što nije sporno ni prema žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal.

  Prema iznetim navodima Tužioca za organizovani kriminal, suštinski se osporava zaključak prvostepenog suda da ne veruje iskazu svedoka Georgi Zarkova, koji je, po stavu optužbe u svemu podoban da bi se na osnovu njega utvrdila krivica ovde okrivljenih. Međutim, kao što je zaključio i prvostepeni sud, u sedam datih iskaza i to tri puta u policiji, dva puta u istrazi i u dva navrata na glavnom pretresu nisu otklonjeni nedostaci i nelogičnosti u njegovim navodima, tako da je svedok do kraja postupka potpuno relativizovao svoje prvobitne tvrdnje da je depešu o otkrivanju dela prepravio na insistiranje okrivljenog AA8, a da mu je nakon toga, preko telefona specijala okrivljeni AA7 naložio da obustavi svaku aktivnost po predmetnim cigaretama i da naloži vlasniku robe da predmetne cigarete vrati u Bugarsku, da bi na poslednjem pretresu bio izričit da mu okrivljeni AA8, kao načelnik, nije naredio da pusti kamione, niti da je stopirao podnošenje krivične prijave, već da mu je davao smernice prilikom sačinjavanja depeše, a da je lice s kojim je uspostavio telefonsku vezu najverovatnije okrivljeni AA7, ali da nije 100% siguran da je razgovarao baš sa njim, jer mu se sagovornik nije predstavio.

  Stoga, i po nalaženju ovog suda, pravilno je prvostepeni sud zaključio da tokom postupka nije na nesumnjiv način dokazano da su okrivljeni AA8 i AA7 kao saizvršioci postali pripadnici organizovane kriminalne grupe, sa ciljem da radi sticanja dobiti sa unapred određenim ulogama i zadacima u međunarodnim razmerama, uz korišćenje poslovne strukture i uz uticaje organizacije na izvršnu vlast i druge ekonomske činioce, vrše krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 4 u vezi stava 3 i 1 KZ, te da su prihvatili aktivnosti kriminalne grupe, kao svoje i izvršavali određene aktivnosti, koje su se u konkretnim situacijama pred njih postavile i koje su sa umišljajem bitno doprinele ostvarivanju plana i deljenju pribavljene imovinske koristi i to okrivljeni AA7 kao službeno lice, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, da se spreči bilo kakva kontrola od strane ovlašćenih službenih lica MUP – SUP u Nišu, poslovanja preduzeća „_“ iz Niša, kao i preduzimanje zakonskih ovlašćenja prema odgovornim licima ovog preduzeća, naredio da se pronađene cigarete u teretnim motornim vozilima, vlasništvo preduzeća „_“, koje su bile predmet izvršenja krivičnog dela, nezakonito vrate vlasniku preduzeća „_“, niti je okrivljeni AA8 u svojstvu službenog lica, načelnika SUP-a u Nišu, iskorišćavanjem svog službenog položaja, nakon što su ovlašćena službena lica otkrili da se iz magacina preduzeća „_“ vrši nelegalni promet cigareta i oduzeli cigarete, odmah o tome obavestio okrivljenog AA7 i naredio ovlašćenim službenim licima SUP-a u Nišu da se o ovome sačini samo informacija o okvirnim saznanjima, a da se ne pominje čije su te cigarete, te da se samo obavesti Uprava kriminalističke policije, a obustavi svaka dalja službena radnja, odnosno da su u toku marta 1997. godine, kada je otkrivena nelegalna prodaja cigareta količine veće od 1.000 kartona i koje cigarete su oduzete po nalogu AA8, a po prethodnom dogovoru sa AA7, umesto krivične prijave o ovome sačinjena samo informacija o okvirnim saznanjima, u kojoj se ne pominje da su cigarete pronađene i oduzete, niti čije su te cigarete, te naloženo da se o oduzetim cigaretama ne obaveštava finansijska policija i da se obustave sve dalje službene radnje, odnosno da je po nalogu AA7 ovlašćenom službenom licu SUP u Nišu, SS8, naloženo da se cigarete momentalno vrate vlasniku, okrivljenom AA, pa su neosnovani navodi žalbe Tužioca za organizovani kriminal, koji smatra da je malopre pomenuti, nedosledan, neuverljiv i neprecizan iskaz svedoka SS8 dovoljan dokaz da, uz logičko i analitičko zaključivanje dovede do donošenja osuđujuće presude, budući da se osuđujuća presuda može doneti samo na osnovu činjenica u čiju je izvesnost prvostepeni sud uveren.

  Prvostepena presuda, u osuđujućem delu, doneta je uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 1 tačka 9 i 11 ZKP i stava 2 tačka 2 ZKP kao što se osnovano ukazuje izjavljenim žalbama odbrana okrivljenih i u ovom delu, budući da se isti može izdvojiti bez štete za presuđenje u preostalom delu, usvajanjem navoda izjavljenih žalbi, ukinuta.

  Izreka prvostepene presude je nerazumljiva jer se u istoj navodi da su okrivljeni AA1, AA2, AA3, AA6, AA4 i AA5 tokom 1997. godine, sa umišljajem pomogli okrivljenom AA u nameri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist, zloupotrebivši službeni položaj u svojstvu odgovornog lica – vlasnika preduzeća „_" i sada pokojnom PP, koji je iskorišćavajući svoj službeni položaj zamenika ministra unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije obezbedio nepreduzimanje radnji ovlašćenih službenih lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, te ih oglasio krivim za izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ u saizvršilaštvu, u vezi člana 33 KZ, a što se osnovano napada žalbom branioca okrivljenog AA5, advokata AB6. Kako prvostepeni sud u obrazloženju presude obrazlaže razloge za saizvršilaštvo kao oblik saučesništva, prvostepena presuda je doneta i uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 ZKP jer su razlozi dati u obrazloženju protivrečni izreci. 

  U ovom delu, osnovani su i žalbeni navodi da prvostepeni sud nije dao jasne razloge za opis umišljaja u odnosu na svakog od okrivljenih, odnosno izostala je konkretizacija oblika vinosti svakog od okrivljenih u odnosu na preduzete radnje.

  U izreci prvostepene presude se navodi da je okrivljeni AA u nameri da sebi i drugima pribavi protivpravnu imovinsku korist zlopotrebio službeni položaj u svojstvu odgovornog lica – vlasnika preduzeća „_". U vezi s tim, osnovani su žalbeni navodi branilaca okrivljenog AA i branioca okrivljenog AA2 da zakonska odredba člana 359 stav 1 KZ ne predviđa nameru kao poseban subjektivni odnos prema radnjama izvršenja krivičnog dela, niti pribavljanje sebi i drugima protivpravne imovinske koristi. Kako se u izreci prvostepene presude navodi namera optuženog kao veći stepen umišljaja i pribavljanje imovinske koristi zloupotrebom službenog položaja a što nije element ovog krivičnog dela, niti je okrivljeni za to tužen, odnosno, kako to nisu elementi krivičnog dela koje je okrivljenom AA stavljeno na teret optužnicom Tužioca za organizovani kriminal, to je učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 1 tačka 9 ZKP koja se sastoji u u tome što je optužba prekoračena usled čega je izreka prvostepene presude nerazumljiva.

  U vezi pravne kvalifikacije, branilac okrivljenog AA, advokat AB1 i branilac okrivljenog AA2, advokat AB3, takođe ukazuju da je dana 15.4.2013. godine stupio na snagu Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika koji je za krivično delo zloupotreba službenog položaja iz člana 359 KZ brisao radnju izvršenja odgovornog lica, te je, po njihovom stavu, u odnosu na okrivljene kao odgovorna lica, pomenuti zakon povoljniji, u skladu sa odredbom člana 5 stav 2 KZ.

  S tim u vezi treba istaći da po važećem Zakoniku o krivičnom postupku optužnica treba da sadrži opis krivičnog dela iz kog proizilaze zakonska obeležja krivičnog dela, te da sud nije vezan pravnom kvalifikacijom krivičnog dela (član 340 ZKP) već činjeničnim opisom krivičnog dela koji je sadržan u optužnici.

  Nadalje, osnovano se u izjavljenim žalbama u odnosu na osuđujući deo presude navodi da prvostepeni sud u obrazloženju presude, razlike i izmene u iskazima pojedinih svedoka ne ceni, niti daje ocenu svih izvedenih dokaza, te da je propustio da potpuno utvrdi sve činjenice od značaja za donošenje odluke i to kako činjenice koje terete okrivljene, tako i činjenice koje im idu u prilog.

  Žalbom branilaca okrivljenog AA, advokata AB, branioca okrivljenog AA1, advokata AB2, branioca okrivljenog AA2, advokata AB3, osnovano se ukazuje i da je izreka presude protivrečna razlozima presude i time što se u izreci prvostepene presude utvrđuje da je u carinskim deklaraciji Republike Bugarske br. 5107, 5112 i 5115 kao kupac cigareta evidentirano preduzeće „_“ iz _, a u obrazloženju pobijane presude na strani 81, 87 i 92 pobijane presude utvrđuje sadržinu jedinstvenih carinskih isprava Republike Bugarske br. 5107, 5112 i 5115, iz kojih proizilazi da su uvoznici po ovim ispravama „_“ Zemun (5107) odnosno „_“ _ (5112 i 5115) a što predstavlja bitnu povredu iz člana 438 stav 2 tačka 2 ZKP.

  Takođe, kao što to ukazuju okrivljeni AA5 i njegov branilac, u osuđujućem delu, u odnosu na ovog okrivljenog prvostepeni sud nije dao jasne razloge o odlučnoj činjenici - da je okrivljeni AA5 imao svest da su radnje koje preduzima zabranjene, te da je izvršenje dela hteo, odnosno da je krivično delo koje mu je stavljeno na teret izvršio sa direktnim umišljajem.

  Ovo stoga što prvostepeni sud nije dao adekvatno obrazloženje zbog čega ne prihvata odbranu okrivljenog AA5, koji činjenično nije sporio da je preduzeo radnje bliže opisane u optužnom aktu i to po naređenju zamenika ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije, PP, a što je učinio u skladu sa članom 33 Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim je propisano da su radnici Ministarstva unutrašnjih poslova dužni da izvrše sva naređenja ministra, odnosno drugog starešine, izdata radi obavljanja poslova, osim onih kojima se naređuje izvršenje radnje koja predstavlja krivično delo.

  U razlozima pobijane presude prvostepeni sud ne prihvata tezu odbrane da je okrivljeni AA5 bio u pravnoj zabludi, zaključujući da je okrivljeni bio potpuno svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje, postupajući sa direktnim umišljajem, budući da je bio načelnik policije i javni tužilac, odnosno diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Po nalaženju ovog suda, svoj zaključak o direktnom umišljaju prvostepeni sud zasniva na ličnim svojstvima okrivljenog AA5, propuštajući da na ubedljiv i nedvosmislen način utvrdi da je okrivljeni znao da izvršava radnju koja predstavlja krivično delo. Osim toga, za sada je neprihvatljiv stav prvostepenog suda da je okrivljeni AA5 izvršio krivično delo iz člana 359 stav 3 KZ jer se pravilno žalbom njegovog branioca ukazuje da isti može biti eventualno odgovoran samo u granicama svog umišljaja tj. na pribavljanje protivpravne imovinske koristi za okrivljenog AA u vrednosti 80 zaplenjenih boksova a ne, kako to navodi prvostepeni sud za ukupno pribavljenu korist u iznosu od 9.894.195,34 dinara, zbog čega je pobijana presuda u ovom delu, uvažavanjem navoda žalbe okrivljenog AA5 i njegovog branioca morala biti ukinuta.

  Prilikom ponovnog suđenja prvostepeni sud će, postupajući po primedbama na koje mu je ukazano ovom presudom, otkloniti navedene bitne povrede odredaba krivičnog postupka, ponovo izvesti sve relevantne dokaze u odnosu na okrivljene AA, AA1, AA2, AA3, AA6 i AA4, pri čemu će tačno utvrditi ko je od okrivljenih i na koji način preduzeo koju radnju vezanu za uvoz cigareta u dane 06, 14. i 18.02.1997. godine, a za AA5 u odnosu na događaje nakon 05.3.1997. godine, te pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje ceneći sve izvedene a posebno pisane dokaze, u svetlu odbrana okrivljenih, te dati jasne, uverljive i neprotivrečne razloge o svim odlučnim činjenicama, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku.

  Imajući u vidu napred navedeno, na osnovu člana 457 ZKP u vezi člana 458 stav 3 ZKP odlučeno je kao u izreci.

Zapisničar,        Predsednik veća-sudija,
Marina Barbir s.r.       Veroljub Cvetković s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)