Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.02.2011.

Kž1 Po1 3/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
POSEBNO ODELjENjE
Kž1 Po1 3/11
Dana 08.02.2011. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9


U IME NARODA


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje za borbu protiv organizovanog kriminala, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, sudija Milimira Lukića i Duška Milenkovića, članova veća, sa sudijskim saradnikom Zoricom Avramović, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz čl. 350 st. 3 u vezi st. 2 KZ u vezi čl. 61 KZ, odlučujući o žalbi osuđenog AA, izjavljenoj protiv presude Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K-Po1.br.96/10 (K.P.23/07) – Kv-Po1.br.1533/10 od 24.12.2010. godine, u sednici veća održanoj dana 08. februara 2011. godine, doneo je


P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana žalba osuđenog AA, a presuda Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K-Po1.br.96/10 (K.P.23/07) – Kv-Po1.br.1533/10 od 24.12.2010. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K-Po1.br.96/10 (K.P.23/07) – Kv-Po1.br.1533/10 od 24.12.2010. godine, usvojen je predlog za spajanje kazni osuđenog AA, pa su preinačene u pogledu odluke o kazni pravnosnažne presude i to: presuda Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1 4/10 od 12.05.2010. godine, kojom je samo u pogledu odluke o kazni preinačena presuda Okružnog suda u Beogradu Posebnog odeljenja K.P.23/07 od 10.10.2008. godine, kojom je AA osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine i 2 /dva/ meseca, zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz čl. 350 st. 3 u vezi st. 2 KZ u vezi čl. 61 KZ, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru od 28.05.2007. godine pa do 27.02.2008. godine; kao i presuda Opštinskog suda u Leskovcu K.br.922/09 od 16.10.2009. godine koja je postala pravnosnažna 27.11.2009. godine a kojom je AA oglašen krivim zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz čl. 350 st. 2 KZ i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 10 /deset/ meseci u koju mu se uračunava i vreme provedeno u pritvoru od 11.10.2009. do 02.12.2009. godine, pa je AA osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 /jedne/ godine i 10 /deset/ meseci, u koju kaznu mu se uračunava vreme provedeno u pritvoru po presudi Apelacionog suda u Beogradu Kž1 Po1 4/10 od 12.05.2010. godine, u periodu od 28.05.2007. godine do 27.02.2008. godine kao i vreme provedeno u pritvoru po presudi Opštinskog suda u Leskovcu K.br.922/09 od 16.10.2009. godine u periodu od 11.10.2009. godine do 02.12.2009. godine, kao i vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora po presudi Opštinskog suda u Leskovcu K.br.922/09 počev od 07.05.2010. godine, pa nadalje.

Protiv navedene presude žalbu je izjavio osuđeni AA, navodeći da mu je Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje izrekao previsoku zatvorsku jedinstvenu kaznu i predložio je veću Apelacionog suda da mu izrekne manju jedinstvenu kaznu zatvora, jer prvostepeni sud nije uzeo sve olakšavajuće okolnosti koje bi mogle uticati na kaznu.

Tužilac za organizovani kriminal je u podnesku Ktž.br.36/11 od 02.02.2011. godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu kao neosnovanu odbije žalbu osuđenog AA, izjavljenu protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.96/10 (K.P.23/07) – Kv-Po1.br.1533/10 od 24.12.2010. godine.

Apelacioni sud u Beogradu je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, žalbom i predlogom Tužioca za organizovani kriminal, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalba je neosnovana.

Pobijana presuda ne sadrži bitne povrede odredaba krivičnog postupka niti povrede krivičnog zakona, na koje Apelacioni sud kao drugostepeni pazi po službenoj dužnosti u smislu člana 380 stav 1 tačka 1 i 2 ZKP-a.

Ispitujući povodom žalbe okrivljenog AA, prvostepenu presudu, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud, primenjujući odredbe o odmeravanju jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju AA pravilno izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1 godine i 10 meseci. Po nalaženju ovog suda ovako odmerena kazna srazmerna je težini izvršenih krivičnih dela, kao i stepenu krivice okrivljenog, a istovremeno i nužna za postizanje svrhe kažnjavanja predviđene odredbom člana 42 Krivičnog zakonika.

Prilikom odmeravanja jedinstvene kazne za krivična dela u sticaju, prvostepeni sud je imao u vidu i cenio sve okolnosti iz člana 54 KZ, koje su postojale u vreme donošenja pravnosnažnih presuda koje su preinačene u pogledu odluke o kazni, a koje okolnosti su pravilno utvrđene u redovnom postupku.

Imajući u vidu navedeno, žalbeni navodi osuđenog AA ocenjeni su kao neosnovani, s obzirom da osuđeni u žalbi ne ukazuje na neke nove okolnosti koje bi bile od uticaja na blaže kažnjavanje. Prvostepeni sud je u obrazloženju presude dao jasne i dovoljne razloge, koje u svemu kao pravilne prihvata i Apelacioni sud u Beogradu.

S obzirom na izneto, na osnovu čl. 388 ZKP-a, Apelacioni sud je odlučio kao u izreci presude.

Zapisničar, PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Zorica Avramović,s.r. Zoran Savić,s.r.


Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)