Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.02.2013.

Kž1 Po1 3/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž1 Po1 3/13
Dana: 08.02.2013. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9

 

U IME NARODA

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Veroljuba Cvetkovića, Nadežde Mijatović, Dragoljuba Đorđevića i Nade Zec, članova veća, sa višim sudijskim pomoćnikom Jelenom Petković-Milojković, kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz člana 350 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljenoj protiv presude Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.89/12 od 25.12.2012. godine, u sednici veća održanoj u smislu 447 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Jovice Jovanovića, dana 08.02.2013. godine, većinom glasova, doneo je


P R E S U D U

ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, i presuda Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.89/12 od 25.12.2012. godine, POTVRĐUJE.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.89/12 od 25.12.2012. godine odlučeno je da se ostavlja u celosti na snazi pravnosnažna presuda Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P.br.23/07 od 10.10.2008. godine koja je preinačena presudom Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1.br.4/10 od 12.05.2010. godine kojom je okrivljeni AA, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz člana 350 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru od 28.05.2007. godine do 10.06.2008. godine. Tom presudom, na osnovu člana 63 Krivičnog zakonika u izrečenu kaznu zatvora okrivljenom AA uračunaće se vreme koje je proveo u pritvoru od 28.05.2007. godine do 10.06.2008. godine, vreme provedeno na izdržavanju izrečene kazne zatvora od 29.06.2012. godine do 30.11.2012. godine, kao i vreme provedeno u pritvoru po rešenju krivičnog vanpretresnog veća tog suda K-Po1.br.89/12, Kv-Po1.br.793/12 od 27.11.2012. godine, počev od 30.11.2012. godine, pa do upućivanja okrivljenog u Ustanovu za izdržavanje kazne, a najduže dok ne istekne vreme trajanja kazne izrečene presudom Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P.br.23/07 od 10.10.2008. godine, koja je preinačena presudom Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1. br.4/10 od 12.05.2010. godine. Tom presudom okrivljeni AA obavezan je da u korist budžetskih sredstava suda na ime troškova krivičnog postupka plati iznos o čijoj će visini biti odlučeno posebnim rešenjem, kao i iznos od 5.000,00 dinara na ime paušala, u roku od 15 dana od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja, shodno odredbama člana 261, 262 i 264 Zakonika o krivičnom postupku.

Protiv te presude žalbu je izjavio branilac okrivljenog AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog povrede krivičnog zakona i zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud, Posebno odeljenje pobijanu presudu preinači tako što će okrivljenog AA blaže kazniti.

Tužilac za organizovani kriminal u podnesku Ktž.br.1/13 od 31.01.2013. godine predložio je da Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje kao neosnovanu odbije žalbu branioca okrivljenog AA, advokata AB i prvostepenu presudu potvrdi.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje održao je sednicu veća u smislu člana 447 stav 1 Zakonika o krivičnom postupku, u prisustvu zamenika Tužioca za organizovani kriminal Jovice Jovanovića, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanom presudom, koju je ispitao u smislu odredbe člana 451 Zakonika o krivičnom postupku, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, stava Tužioca za organizovani kriminal datog u napred navedenom pismenom podnesku i navoda zamenika Tužioca za organizovani kriminal Jovice Jovanovića iznetih na sednici veća, našao da valja odlučiti kao u izreci ove presude.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka branilac okrivljenog AA u žalbi je ukazao da pobijana presuda ne sadrži elemente propisane odredbom člana 428 stav 8 Zakonika o krivičnom postupku, a takođe i da su u obrazloženju iste izostali jasni, dovoljni i neprotivrečni razlozi o činjenicama koje su predmet dokazivanja.

Iznete žalbene navode Apelacioni sud, Posebno odeljenje ocenjuje neosnovanim.

Naime, kako je odredbom člana 428 stav 8 Zakonika o krivičnom postupku propisano da će se sud, ako je optužba odbijena u obrazloženju presude ograničiti samo na razloge za odbijanje optužbe (član 422), to, po oceni ovoga suda, a suprotno iznetom žalbenom navodu branioca okrivljenog AA, u konkretnom slučaju, dakle, kada je pobijanom presudom odlučeno da se ostavlja u celosti na snazi pravnosnažna presuda Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P.br.23/07 od 10.10.2008. godine koja je preinačena presudom Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1.br.4/10 od 12.05.2010. godine kojom je okrivljeni AA zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz člana 350 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam meseci, uz uračunavanje vremena provedenog u pritvoru, ista i ne može sadržati razloge za odbijanje optužbe, budući da pobijanom presudom optužba nije odbijena.

Osim toga, po oceni ovoga suda, a suprotno žalbenom navodu branioca okrivljenog AA, prvostepeni sud je u obrazloženju pobijane presude dao jasne, dovoljne i međusobno neprotivrečne razloge za svoje zaključivanje da okolnost navedena u zahtevu branioca okrivljenog za ponavljanje krivičnog postupka, iako nova, u konkretnom slučaju ne može dovesti do blažeg kažnjavanja, a koje razloge, kao pravilne, u svemu prihvata i Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, kao drugostepeni.

S obzirom na izneto, Apelacioni sud, Posebno odeljenje neosnovanim ocenjuje suprotne žalbene navode branioca okrivljenog AA da je pobijana presuda doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka i to, a kako proizilazi iz sadržine žalbe, iz člana 438 stav 2 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku.

Pobijajući prvostepenu presudu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i s tim u vezi zbog povrede krivičnog zakona, branilac okrivljenog AA u žalbi osporava kao pravilan zaključak prvostepenog suda iz pobijane presude da okolnost izneta u zahtevu za ponavljanje krivičnog postupka nije takve prirode da bi očigledno dovelo do blaže krivične sankcije.

Po nalaženju Apelacionog suda, Posebno odeljenje, a suprotno iznetim žalbenim navodima branioca okrivljenog AA pravilno je prvostepeni sud zaključio da okolnost navedena u zahtevu branioca okrivljenog za ponavljanje krivičnog postupka, iako nova, u konkretnom slučaju, a posebno imajući u vidu da je okrivljenom AA pravnosnažnom presudom Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž1 Po1.br.4/10 od 12.05.2010. godine kojom je u pogledu odluke o kazni i u odnosu na ovog okrivljenog preinačena presuda Posebnog odeljenja Okružnog suda u Beogradu K.P.br.23/07 od 10.10.2008. godine, pa je okrivljeni AA, zbog krivičnog dela nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi u produženom trajanju iz člana 350 stav 3 u vezi stava 2 Krivičnog zakonika u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, za koje je prvostepenom presudom oglašen krivim, osuđen na kaznu zatvora u kraćem vremenskom trajanju od one koja mu je izrečena prvostepenom presudom, ne može dovesti do još blažeg kažnjavanja okrivljenog AA.

S toga Apelacioni sud, Posebno odeljenje, nalazeći da sa iznetih razloga izricanje blaže kazne ne bi bilo opravdano ni sa stanovišta svrhe kažnjavanja iz člana 42 Krivičnog zakonika, suprotne žalbene navode branioca okrivljenog AA kojima se ukazuje da je činjenično stanje u prvostepenoj presudi pogrešno i nepotpuno utvrđeno i da je u istoj povređen krivični zakon, ocenjuje neosnovanim.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 457 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je odlučio kao u izreci ove presude.

Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Jelena Petković-Milojković, s.r.    Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)