Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
23.05.2011.

Kž2 Po1 131/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 131/11
Dana 23.05.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Savke Gogić i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Snežanom Medenicom kao zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela zločinačkog udruživanja iz člana 346 stav 3 u vezi stav 1 KZ i dr., odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.Po1.br.225/10 od 21.04.2011.godine, u sednici veća održanoj dana 23. maja 2011.godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVA SE žalba Tužioca za organizovani kriminal i PREINAČAVA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.Po1.225/10 od 21.04.2011.godine, tako što Apelacioni sud u Beogradu ODBIJA predloge okrivljenog BB i njegovog branioca za određivanje jemstva.

O b r a z l o že nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.Po1.225/10 od 21.04.2011.godine, usvojeni su predlozi okrivljenog BB i branioca okrivljenog-advokata BA, tako što je određeno ponuđeno jemstvo koje glasi na novčani iznos od 75.000 evra, a sastoji se od upisa hipoteke na stanu aa, vlasništvo majke okrivljenog, BB1, JMBG __, od oca __.

Istovremeno je određeno da će okrivljeni BB biti pušten na slobodu po pravnosnažnosti tog rešenja i upisa hipoteke na navedenoj nepokretnosti u katastar, u korist Republike Srbije-Višeg suda u Beogradu, te da ukoliko se okrivljeni tokom tog postupka ne odazove na poziv suda, a izostanak ne opravda ili ako se protiv njega pojavi neki drugi zakonski osnov za pritvor-jemstvo će se ukinuti i okrivljeni ponovo staviti u pritvor.

Stavom II istog rešenja, naloženo je Republičkom geodetskom zavodu-Službi za katastar nepokretnosti Beograd, katastarska opština Vračar, da izvrši upis navedene hipoteke iz stava I u javne knjige, a u korist Republike Srbije, što je BB1 dužna da trpi.

Protiv ovog rešenja, žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona sa predlogom da Apelacioni sud preinači pobijano rešenje tako što će odbiti predlog za određivanje jemstva ili ukidanje pritvora kao neosnovan ili da pobijano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Tužilac za organizovani kriminal u podnesku Ktž.br.153/11 od 20.05.2011.godine predložio da se uvaži žalba Tužioca za organizovani kriminal i preinači pobijano rešenje tako što će se odbiti predlog za određivanje jemstva ili ukidanje pritvora kao neosnovan ili da pobijano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje prvostepenom sudu.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je u sednici veća, nakon razmatranja spisa predmeta i pobijanog rešenja, po oceni žalbenih navoda, imajući u vidu i predlog Tužioca za organizovani kriminal iz napred navedenog podneska, našao:

Žalba je osnovana.

Pobijano rešenje doneto je uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 i stav 2 Zakonika o krivičnom postupku, a što se osnovano ističe u žalbi Tužioca za organizovani kriminal, obzirom da su i po oceni ovoga suda, razlozi izneti u pobijanom rešenju nejasni, s tim što je nepravilno primenjena i odredba člana 137 Zakonika o krivičnom postupku.

Naime, odredbom člana 137 Zakonika o krivičnom postupku, propisano je da okrivljeni koji treba da bude stavljen u pritvor i okrivljeni koji je već stavljen u pritvor samo zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će pobeći (dakle po osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 1 ZKP) ili iz razloga propisanih u članu 142 stav 1 tačka 4 ovog zakonika (ukoliko očigledno izbegava da dođe na glavni pretres)-može se ostaviti na slobodi, odnosno može se pustiti na slobodu ako on lično ili ko drugi za njega pruži jemstvo da do kraja krivičnog postupka neće pobeći, a sam okrivljeni obeća pred sudom koji odlučuje o jemstvu da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište.

Imajući u vidu da iz spisa predmeta proizlazi da je rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K.Po1.225/10-Kv.Po1.176/11 od 13.04.2011.godine prema okrivljenom BB produžen pritvor za još dva meseca, i to po osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 1 i 5 ZKP, te da pritvorski osnov iz odredbe člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP nije pravnosnažno otklonjen u odnosu na ovog okrivljenog, to je, po oceni ovoga suda, prvostepeni sud povredio odredbu člana 137 ZKP koja propisuje da se jemstvo može pružiti i optuženi pustiti na slobodu samo ako je stavljen u pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će pobeći ili iz razloga propisanih u članu 142 stav 1 tačka 4 ZKP.

Prihvatajući jemstvo u odnosu na okrivljenog, prvostepeni sud je u obrazloženju svog rešenja naveo da više ne postoje posebno teške okolnosti krivičnog dela koje bi se osnovano mogle uzeti u obzir i smatrati opravdanim razlogom za dalje zadržavanje okrivljenog BB u pritvoru po osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP, imajući u vidu ulogu okrivljenog u izvršenju krivičnih dela za koja se tereti, kao i stanju u spisima predmeta, pri čemu je zauzeo stav da napred navedeni osnov za produženje pritvora prema okrivljenom valja otkloniti pobijanim rešenjem, a ne posebnim rešenjem.

Međutim, suprotno stavu prvostepenog suda, po nalaženju ovoga suda, prvostepeni sud je bio u obavezi da, pre donošenja odluke o određivanju jemstva, otkloni pritvorski osnov iz člana 142 stav 1 tačka 5 ZKP, a što je propustio da učini.

Kako navedeni osnov za pritvor prema okrivljenom nije pravnosnažno otklonjen, a što je po oceni ovoga suda neophodan uslov za primenu odredbe člana 137 Zakonika o krivičnom postupku, to je Apelacioni sud u Beogradu uvažio žalbu Tužioca za organizovani kriminal i preinačio prvostepeno rešenje, tako što je odbio predloge okrivljenog BB i njegovog branioca za određivanje jemstva

Sa svega izloženog, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, doneta je odluka u izreci.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Snežana Medenica, s.r. Veroljub Cvetković,s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)