Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
15.06.2010.

Kž2 Po1 138/10


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 138/10
Dana: 15.6.2010.godine
B e o g r a d

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Savke Gogić i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Marine Barbir, kao zapisničara, u postupku za privremeno oduzimanje imovine prema okrivljenom AA i drugim licima, odlučujući o žalbama Tužioca za organizovani kriminal, zastupnika trećeg lica BB i branioca okrivljenog AA, advokata AA1, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1.br.27/10 od 11.5.2010.godine, u sednici veća održanoj dana 15.6.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJAJU SE žalbe Tužioca za organizovani kriminal, zastupnika trećeg lica BB i branioca okrivljenog AA, advokata AA1, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Poi-Po1.br.27/10 od 11.5.2010.godine, kao NEOSNOVANE.O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje doneo je, dana 11.5.2010. godine, rešenje Poi-Po1.br.27/1o kojim je poverio putnička vozila, bliže opisana u stavu prvom samog dispozitiva, na upravljanje Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, istovremeno odredivši da privremeno oduzimanje navedene imovine može trajati najduže do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine. Stavom drugim rešenja od 11.5.2010. godine Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje, odbio je zahtev Tužioca za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine od trećeg lica, firme BB a koji se odnosi na putničko vozilo marke „__“ registarskih oznaka __.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:
 Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja predlažući da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači tako što će usvojiti zahtev Tužioca za organizovani kriminal;
 Zastupnik trećeg lica BB ne navodeći posebno zakonske osnove usled kojih pobija rešenje, mada se iz navoda žalbe zaključuje da isto pobija usled pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja s predlogom da Apelacioni sud preinači prvostepeno rešenje i predmetna vozila vrati preduzeću BB ili ista označenom preduzeću preda na privremeno korišćenje;
 Branilac okrivljenog AA, advokat AA1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, uz predlog da se prvostepeno rešenje ukine ili preinači tako što će se odbiti zahtev Tužioca za organizovani kriminal.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je u svom podnesku Ktž.br.135/10 od 08.6.2010. godine predložilo da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu Tužioca za organizovani kriminal i preinači pobijano rešenje pod tačkom 2. tako što će usvojiti zahtev Tužioca za organizovani kriminal a žalbe trećeg lica, osnivača i direktora BB i branioca okrivljenog odbiti kao neosnovane.

Razmatrajući spise predmeta i pobijano rešenje, a po oceni navoda iznetih u žalbama Tužioca za organizovani kriminal, zastupnika trećeg lica BB i branioca okrivljenog AA kao i mišljenja Tužioca za organizovani kriminal, Apelacioni sud u Beogradu je našao:

žalbe su neosnovane.

Apelacioni sud u Beogradu je, ispitujući žalbu po službenoj dužnosti, utvrdio da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka predviđena odredbom člana 401 stav 5 ZKP.

Neosnovano se žalbom Tužioca za organizovani kriminal ističe da je prilikom donošenja prvostepenog rešenja učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka jer je doneto rešenje doneto suprotno članu 23 stav 1 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela s obzirom da iz spisa predmeta proizilazi da je ročište u smislu navedenog člana održano dana 11.3.2010. godine i da je na istom raspravljano upravo o imovini koja je predmet ovog rešenja, a koja je, prethodno, bila i predmet odlučivanja u prethodnom rešenju Višeg suda u Beogradu Posebnog odeljenja Poi-Po1 br.15/10 od 11.3.2010. godine odnosno rešenju Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 88/10 od 13.4.2010. godine, koja okolnost ne predstavlja procesnu povredu, kako to navodi tužilac.

Takođe, neosnovano se žalbom branioca okrivljenog ukazuje da je prvostepeno rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 11 ZKP jer je izreka prvostepenog rešenja jasna, precizna te u saglasnosti sa obrazloženjem pobijanog rešenja u kome je prvostepeni sud dao dovoljne i valjane razloge o odlučnim činjenicama a odlučivanjem prvostepeni sud nije prekoračio optužbu u smislu člana 368 stav 1 tačka 8 ZKP.

Ostali navodi žalbe branioca okrivljenog, kako oni kojima se poziva i na druge bitne povrede odredaba krivičnog postupka tako i one kojima rešenje pobija usled pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja suštinski se sastoje u osporavanju činjenice da okrivljeni ima bilo kakve veze sa imovinom koja je oduzeta od trećih lica – u konkretnom slučaju, sa predmetnim vozilima a o čemu je, u prethodnom toku postupka pravosnažno odlučeno rešenjem Višeg suda u Beogradu Poi-Po1 br.15/10 od 11.3.2010. godine kojim je usvojen zahtev Tužioca za organizovani kriminal i od trećeg lica BB privremeno oduzeto pet putničkih vozila, koje rešenje je u tom delu postalo pravosnažno donošenjem rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 88/10 dana 13.4.2010. godine.

Žalba zastupnika trećeg lica BB je neosnovana, jer, kako je i sam prvostepeni sud naveo u pobijanom rešenju (strana 4. stav 2.), pomenuta motorna vozila ne spadaju u predmete koji se izuzimaju od izvršenja u smislu odredbe člana 70 Zakona o izvršnom postupku i njihovim oduzimanjem, po nalaženju Apelacionog suda, ne dovodi se u pitanje egzistencija zastupnika trećeg lica BB niti njene porodice, a suprotno žalbenim navodima, njeno pravo na zdravstveno i socijalno osiguranje na ovaj način ne može biti povređeno budući da je pozitivnim propisima svakom građaninu Republike Srbije omogućeno da uživa zdravstvenu i socijalnu zaštitu na osnovu načela solidarnosti i uzajamnosti, kako po osnovu ostvarivanja prava iz radnog odnosa tako i po osnovu ostvarivanja prava za slučaj nezaposlenosti.

Pravilno je prvostepeni sud, odlučujući o zahtevu Tužioca za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine od trećeg lica, firme BB a koji se odnosi na putničko vozilo marke „__“ registarskih oznaka __, a postupajući po primedbama iz rešenja Apelacionog suda u Beogradu Kž2 Po1 88/10 od 13.4.2010. godine, utvrdio da nema dokaza koji bi ukazivali da je predmetno vozilo pribavljeno iz imovine koja je proistekla iz bilo kog krivičnog dela i u skladu sa tim, odbio zahtev Tužioca za organizovani kriminal kao neosnovan.

Naime, imovinom proisteklom iz krivičnog dela podrazumeva se imovina okrivljenog, svedoka saradnika ili ostavioca koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonito stečenim prihodima uključujući tu imovinu prenetu na treće lice kao vlasnika. Prema stanju u spisima predmeta proizilazi da je preduzeće BB korisnik dugoročnog zakupa vozila „__“ i da po osnovu ugovora o zakupu od 07.3.2008. godine sa preduzećem BB kao zakupodavcem ima obavezu plaćanja mesečnih rata u iznosu od 272,45 eura u dinarskoj protivvrednosti i to u periodu od 36 meseci, a što, imajući u vidu i druge pismene dokaze u spisima (računi, opomene za plaćanje dospelih a neisplaćenih faktura, opomena pred raskid ugovora o zakupu) nesporno ukazuje da je pravi vlasnik vozila „__“ preduzeće BB koji kao zakupodavac niti je mogao niti je bio dužan da prilikom zaključenja ugovora o zakupu utvrđuje zakonitost prihoda zakupca, u ovom slučaju preduzeća BB. Kako Tužilac za organizovani kriminal nije ni u zahtevu ni u žalbi izjavljenoj na prvostepeno rešenje izneo dokaze na osnovu kojih bi se moglo utvrditi da je prilikom zaključenja predmetnog ugovora o zakupu i u postupku izvršavanja preuzetih obaveza od strane ugovornih strana bilo nepravilnosti koje bi bile od uticaja na odlučivanje u konkretnom postupku, to je Apelacioni sud našao da je žalba Tužioca za organizovani kriminal, neosnovana.

Sledom iznetog, a na osnovu odredbe čl. 401. stav 3. ZKP-a Apelacioni sud u Beogradu doneo je odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Marina Barbir s.r. Veroljub Cvetković s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)