Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
24.06.2011.

Kž2 Po1 166/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 166/11
Dana 24.06.2011.godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća i sudija Savke Gogić i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Stojanom Petrovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljene AA, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i produženog krivičnog dela pranje novca iz člana 231 stav 2 u vezi stava 1, sve u vezi člana 61 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca okrivljene AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1 br. 10/11 od 11.03.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 24. juna 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca okrivljene AA, advokata AB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1 br. 10/11 od 11.03.2011. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1 br. 10/11 od 11.03.2011. godine, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK.S.br.21/09 od 07.03.2011. godine, za privremeno oduzimanje imovine, pa se od optužene AA, JMBG _, rođene __. godine, u _, Republika _, od oca _ i majke _, rođene _, sa prebivalištem u _, ulica _, državljanka Republike Srbije, privremeno oduzima i to:

-pravo korišćenja na zemljištu koje se nalazi na katastarskoj parceli broj aa-vinograd „aa1“, površine 8 ari i 00m2, i zemljište na katastarskoj parceli broj bb – njiva „aa1“ površine 19 ari i 46m2 upisanih u ZKUL vv KO Sremska Kamenica.

U stavu drugom navedenog rešenja odlučeno je da će privremeno oduzimanje imovine trajati do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

U stavu trećem navedenog rešenja odlučeno je da se upravljanje privremeno oduzetom imovinom poverava Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio branilac okrivljene AA, advokat AB, ne navodeći zakonske osnove za pobijanje rešenja, dok iz sadržine žalbe proizilazi da se žali na pogrešno utvrđeno činjenično stanje, kao i na pogrešnu primenu zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, usvoji izjavljenu žalbu i da pobijano rešenje preinači, tako što će odbiti zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK.S.br.21/09 od 07.03.2011. godine, za privremeno oduzimanje imovine, ili da ukine rešenje i spis predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovnu odluku.

Tužilac za organizovani kriminal, je u svom podnesku Ktž.br.189/11 od 22.06.2011. godine, izneo mišljenje da žalbu branioca okrivljene AA, advokata AB, od 13.06.2011. godine, izjavljenu protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1 br. 10/11 od 11.03.2011. godine, kojim je okrivljenoj AA privremeno oduzeto pravo korišćenja na zemljištu koje se nalazi na katastarskoj parceli broj aa – vinograd „aa1“, površine 8 ari i zemljište na katastarskoj parceli broj bb – njiva „aa1“ površine 19 ari i 46m2 upisanih u ZKUL vv KO Sremska Kamenica, treba odbiti kao neosnovanu, budući da je prvostepeni sud donoseći rešenje POI-Po1 br. 10/11 od 11.03.2011. godine, pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje kada je okrivljenoj privremeno oduzeo navedeno pravo korišćenja za koje postoji osnovana sumnja da je proisteklo iz krivičnog dela, te pravilno primenio zakon na tako utvrđeno činjenično stanje, zašta su u pobijanom rešenju dati jasni i određeni razlozi.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom branioca okrivljene, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja Tužioca za organizovani kriminal, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je ispitujući žalbu po službenoj dužnosti, našao da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, propisana odredbom člana 401 stav 5 Zakonika o krivičnom postupku.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, pravilno je prvostepeni sud odlučujući o zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela prema okrivljenoj AA, na ročištu održanom dana 11.03.2011. godine, na kom su prisustvovali zamenik Tužioca za organizovani kriminal, okrivljena AA, njeni branioci advokati AB1 i AB, nakon iznošenja dokaza od strane tužioca, o imovini čije se privremeno oduzimanje traži, saslušanja okrivljene AA, kao i iznošenja navoda branilaca okrivljene i nakon izvršenog uvida u dokaze predložene od strane Tužilaštva za organizovani kriminal i to izvod iz zemljišne knjige, uložak broj vv KO Sremska Kamenica, za katastarske parcele broj aa i bb, zemljišno knjižnog uloška br. vv, kastarske Opštine Sremska Kamenica, rešenje Opštinskog suda u Novom Sadu, I.br.377/05 od 25.01.2008. godine, rešenje Opštinskog suda u Novom Sadu, I.br.374/05 od 24.01.2007. godine, 11.05.2007. godine i 13.05.2007. godine, poresku prijavu za prenos apsolutnih prava od 17.03.2009. godine, rešenje Poreske uprave Filijale u Petrovaradinu, broj 413-4/09-345 od 21.09.2009. godine, sa potvrdom broj 413-345/2009 od 09.10.2009. godine, fotokopiju naloga za uplatu od 26.08.2009. godine, sa parcele broj 5447 i 5448 u KO Sremska Kamenica „aa1“ fotodokumentaciju koja se odnosi na parcele aa i bb, a koja se nalazi upisana u ZKUL vv KO Sremska Kamenica, i u izveštaj Ministarstva unutrašnjih poslova – Direkcije policije, Uprave kriminalističke policije, Služba za borbu protiv organizovanog kriminala, Jedinice za finansijske istrage 03/4-1 0 strogo pov. 320-62/10-8 od 30.09.2010. godine, ceneći sve izvedene dokaze kako pojedinačno, tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, našao da je osnovan zahtev Tužioca za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine od okrivljene AA.

Naime, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada je našao da se pod imovinom proisteklom iz krivičnog dela podrazumeva imovina okrivljenog, svedoka saradnika ili ostavioca, koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonito stečenim prihodima (član 3 tačka 2 Zakona), uključujući imovinu prenetu na treća lica, kao vlasnika (član 3 tačka 6 i 7 Zakona), prema kojim odredbama nije od značaja da li je u pitanju krivično delo koje je već predmet krivičnog postupka ili neko drugo krivično delo, jer je dovoljno da očigledna nesrazmera između imovine sa jedne strane i zakonito stečenih prihoda sa druge strane, sama po sebi ukazuje na postojanje osnovane sumnje da se do takve i tolike imovine moglo doći samo izvršenjem krivičnog dela, te se shodno odredbi člana 21 i člana 24 stav 2 Zakona, u konkretnom slučaju upustio u utvrđivanje ko je vlasnik imovine koja je predmet zahteva Tužilaštva, kao i da li postoji osnovana sumnja da je imovina proistekla iz krivičnog dela i da li u konkretnom slučaju postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje te imovine za koju bi se prethodno utvrdilo da proističe iz krivičnog dela, bilo otežano ili onemogućeno, uzimajući u obzir sve dokaze izvedene na ročištu, utvrdio sledeće činjenice:

-da je pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu, u predmetu K.br.273/10 protiv okrivljene AA, u toku krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i krivično delo pranje novca iz člana 231 stav 2 u vezi stava 1 u produženom trajanju, a sve u vezi člana 61 Krivičnog zakonika;

-da iz izvoda iz zemljišne knjige, uložak broj vv KO Sremska Kamenica, za katastarske parcele broj aa i bb, zemljišno knjižnog uloška broj vv KO Sremska Kamenica, rešenja Opštinskog suda u Novom Sadu, poslovni broj I 374/05 od 25.01.2008. godine, rešenja I.br.374/05 od 24.01.2007. godine, rešenja I.br.374/05 od 11.05.2007. godine i rešenja I.br. 374/05 od 13.05.2007. godine, poreske prijave za prenos apsolutnih prava od 17.03.2009. godine, te rešenja Poreske uprave, Filijale u Petrovaradinu, broj 413-4/09-345 od 21.09.2009. godine, sa potvrdom broj 413-345/09 od 09.10.2009. godine, fotokopije naloga za uplatu od 26.08.2009. godine, nesumnjivo proizilazi da je okrivljena AA nosilac prava korišćenja na parcelama broj aa i bb koje se nalaze u ZKUL br.vv KO Sremska Kamenica, kao i to da je ista za dobijanje tog prava na navedenim parcelama ponudila a zatim i uplatila iznos od 1.263.889,00 dinara, nakon čega su joj parcele predate na korišćenje i da je platila porez na prenos apsolutnih prava – prava korišćenja na naznačenim parcelama u iznosu od 31.597,00 dinara;

-da okrivljena AA u vreme kada je kupila navedene parcele, odnosno kada je stekla pravo korišćenja nije bila obveznik godišnjeg poreza na prihod građana, kao i da sudu nisu pruženi dokazi o visini zakonito stečenih prihoda okrivljene AA, na osnovu koje bi bilo moguće doći u posed ili steći pravo korišćenja na imovini čije se privremeno oduzimanje traži, te je imajući u vidu napred navedeno pravilno našao da u trenutku donošenja pobijanog rešenja stečena imovina okrivljene čije se privremeno oduzimanje zahtevom Tužilaštva za organizovani kriminal traži, nema pokriće u njenim zakonitim prihodima.

Prilikom donošenja svoje odluke pravilno je prvostepeni sud imao u vidu i razloge koji se ogledaju u činjenici da postoji osnovana sumnja da je okrivljena optužena zbog izvršenja dva teška krivična dela za koja su zakonom propisane zatvorske kazne u dugom trajanju, što značajno može uticati na nju, odnosno da kao lice koje faktički raspolaže predmetnom imovinom spreči ili oteža njeno oduzimanje, kao i da je u pitanju imovina za koju okrivljena nije pružila dokaze da je stekla na osnovu zakonitih prihoda odnosno na zakonit način, pri čemu je pravilno prvostepeni sud posebno imao u vidu i činjenicu da je članom 84 Zakona o planiranju i izgradnji propisano da pravo kojim raspolaže AA na predmetim nepokretnostima, a koja se kao takvo upisano u list nepokretnosti, iste nepokretnosti čini podobnim za promet.

Dalje, pravilno je prvostepeni sud prilikom donošenja svoje odluke imao u vidu i činjenicu da je tržišna vrednost imovine koja je predmet privremenog oduzimanja visoka, odnosno da je reč o značajnim novčanim sredstvima koje su uložena prilikom sticanja prava na navedenim nepokretnostima, a da okrivljena sudu nije učinila verovatnim da sredstva koja su za to upotrebljena zaista i potiču od njenih zakonito ostvarenih prihoda, zbog čega i postoji očigledna nesrazmera između prihoda koje je ona ostvarila u vreme sticanja predmetne imovine i prava na njoj i vrednosti stečene imovine, u prilog čemu govori okolnost da je predmetna imovina stečena u vremenskom periodu kada je sticana i ostala imovina koja je do sada bila predmet pravnosnažno okončanih postupaka pred Višim sudom u Beogradu, za privremeno oduzimanje imovine prema suprugu okrivljene AA, BB, sa kojim je u vreme sticanja imovine okrivljena bila u braku, na osnovu čega se takođe može osnovano sumnjati da je i do ove imovine mogla doći samo izvršenjem krivičnog dela za koje je optužena, a što je u saglasnosti sa ostalim izvedenim dokazima.

Imajući u vidu napred navedeno, pravilno je prvostepeni sud primenom člana 27 stav 1 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela odlučio da privremeno oduzimanje imovine može trajati do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine, s tim da ako se pojave okolnosti koje dovode u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja, sud može preispitati donetu odluku.

Imajući u vidu napred navedeno, žalbene navode branioca okrivljene AA, advokata AB, u kojima se rešenje pobija zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene zakona i u kojima se ističe da prvostepeni sud nije pravilno utvrdio činjenično stanje kada je našao da je imovina koja je oduzeta od okrivljene njeno vlasništvo, budući da je pred Opštinskim sudom u Novom Sadu, vođen parnični postupak između tužioca VV iz Novog Beograda protiv tuženog GG iz Sremske Kamenice, nakon čijeg okončanja je pred istim sudom vođen i izvršni postupak radi naplate javnom prodajom nepokretnosti u kom postupku je poverioca VV zastupao kao punomoćnik advokat BB, suprug AA koji nije želeo da ima kontakt sa ranijim tuženim u izvršnom postupku, dužnikom DD, zbog čega se AA pojavila kao formalni kupac nepokretnosti, a sredstva za uplatu u sudski depozit prilikom javne prodaje nepokretnosti u celosti je obezbedio VV, kao i da je suprug optužene advokat BB, u vreme sticanja ove imovine imao mesečna primanja u iznosu od 8.000 – 10.000 evra, Apelacioni sud ocenjuje neosnovanim, budući da je prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja dao jasne i uverljive razloge na kojima je zasnovao svoju odluku, a koje kao pravilno utvrđene u potpunosti prihvata i ovaj sud i nalazi da istima pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja nije dovedena u pitanje, a ovo iz razloga što branilac okrivljene u samoj žalbi nije pružio nijedan dokaz kojim bi potkrepio tvrdnje iz žalbe, odnosno svoje navode sadržane u žalbi nije potkrepio nijednim validnim dokazom na osnovu koga bi se moglo zaključiti da je okrivljena AA predmetnu imovinu stekla na zakonit način, odnosno da je stvarno formalni kupac iste.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje u smislu člana 401 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, odlučilo je kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća – sudija
Stojan Petrović, s.r. Veroljub Cvetković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)