Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
16.09.2011.

Kž2 Po1 168/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 168/11
Dana 27.06.2011. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Savke Gogić i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Aleksandrom Simić, zapisničarem, u postupku za privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela, podnet prema optuženom AA, protiv koga se vodi krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu, Posebno odeljenje, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi punomoćnika optuženog AA, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Poi-Po1 br.17/11 od 11.05.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 27.06.2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E


UVAŽAVA SE žalba punomoćnika optuženog AA, pa se UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Poi-Po1 br.17/11 od 11.05.2011. godine i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Poi-Po1 br.17/11 od 11.05.2011. godine, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK.21/09 od 17.01.2011. godine za privremeno oduzimanje imovine, pa se imovina, za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela, izvršenog od strane optuženog AA, privremeno oduzima i to: od optuženog vlasnika AA, JMBG _, od oca _ i majke _, dev. _, sa prebivalištem u Beogradu, ul. aa, rođenom _. godine u _, Republika _, državljanin Republike _, trenutno u bekstvu, stan (apartman) u vv, tipa dupleks, površine 155 m2, upisan u izvod nepokretnosti br. gg iz katastarskog registra opština dd, kao nepokretnost broj 74, na parceli br. 4, jedinica 5 i odlučeno je da privremeno oduzimanje imovine traje do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

Protiv navedenog rešenja žalbu je izjavio punomoćnik optuženog AA, advokat AB, zbog bitnih povreda odredaba ZKP-a i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da Apelacioni sud usvoji žalbu i preinači rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Poi-Po1 br.17/11 od 11.05.2011. godine i donese odluku kojom se odbacuje predlog Tužilaštva za organizovani kriminal OIK.br.21/09 od 17.01.2011. godine.

Tužilac za organizovani kriminal je u podnesku KTŽ.br.191/11 od 24.06.2011. godine, izneo mišljenje da žalbu punomoćnika optuženog AA, advokata AB, izjavljenu protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, Poi-Po1 br.17/11 od 11.05.2011. godine, treba odbiti kao neosnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja Tužioca za organizovani kriminal, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalba je osnovana.

Prvostepeno rešenje je doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz člana 368 stav 1 tačka 6 ZKP, na koju se osnovano ukazuje žalbom punomoćnika optuženog.

Navedena bitna povreda odredaba krivičnog postupka sastoji se u tome što je pobijano rešenje doneo sud koji zbog stvarne nenadležnosti nije mogao suditi u toj stvari.

Naime, prvostepeni sud donoseći pobijano rešenje nije imao u vidu izvore prava koji regulišu način privremenog oduzimanja imovine koja se nalazi u inostranstvu, a za koju postoji osnovana sumnja da je pribavljena izvršenjem krivičnog dela i to Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, koja je ratifikovana 22.06.2001. godine, Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma i Zakon o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela od člana 50, zaključno sa članom 61 istog zakona, a na šta je prvostepenom sudu ukazano rešenjem Apelacionog suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kž2 Po1 53/11 i po kojim nalozima i primedbama prvostepeni sud nije postupio. Iz navedenih propisa jasno proizlazi način na koji se sprovodi postupak privremenog oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela, koji postupak se pokreće molbom za saradnju koju država molilja upućuje zamoljenoj državi, koja donosi konačnu odluku, dok je članom 54 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela jasno propisano šta navedena molba za saradnju mora da sadrži. Tako je članom 4 Konvencije ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u stavu 1 propisano da su države potpisnice dužne da svoje obaveze po ovoj konvenciji izvršavaju na način koji je u skladu sa načelima suverene ravnopravnosti i teritorijalnog integriteta, kao i načela nemešanja u unutrašnje stvari drugih država, dok je stavom 2 istog člana propisano da nijedna odredba ove konvencije ne daje pravo nekoj od država potpisnica da na teritoriji druge države vrši nadležnost i funkcije koje su isključivo rezervisane za organe vlasti te druge države na osnovu njenih zakona. Dalje, Konvencijom Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i finansiranju terorizma i to u glavi IV, regulisana je međunarodna saradnja i to članom 15 opšteg načela i mera međunarodne saradnje, a odeljkom 3 ove glave, članom 21 stav 1 naslovljen obaveza preduzimanje privremenih mera i propisano da na zahtev druge strane ugovornice koja je pokrenula krivični postupak ili postupke radi konfiskacije, strana ugovornica treba da preduzme neophodne privremene mere, kao što su zamrzavanje ili zaplena, da bi sprečila svaki promet, prenos ili raspolaganje imovinom, koja u nekoj kasnijoj fazi može da bude predmet zahteva za konfiskaciju ili koja bi kao takva mogla da odgovara zahtevu, dok je članom 22, koja nosi naslov „izvršenje privremenih mera“, u stavu 1 propisano da posle izvršenja privremenih mera zahtevanih u skladu sa stavom 1 člana 21 strana molilja spontano i u najkraćem mogućem roku treba da dostavi zamoljenoj strani sve informacije koje mogu dovesti u pitanje ili modifikovati obim tih mera. Najzad, članom 53 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela propisano je da se molba inostranog organa za saradnju u smislu odredaba ovog zakona dostavlja domaćem javnom tužilaštvu, odnosno sudu preko ministarstva nadležnog za pravosuđe, a na isti način dostavljaju se inostranom organu molba, odnosno odluka domaćeg javnog tužilaštva, odnosno suda, a u članu 54 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela propisano je šta molba za saradnju u smislu odredaba ovog zakona treba da sadrži.

Imajući u vidu citirane odredbe članova Konvencije Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala, Konvencije Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma i Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela od člana 50, zaključno sa članom 61, to prvostepeni sud nije bio nadležan za donošenje pobijanog rešenja, jer se postupak sprovođenja zabrane raspolaganja, odnosno privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela kada je u pitanju imovina koja se nalazi van teritorije Republike Srbije – u ovom slučaju stan optuženog AA koji se nalazi u _, u provinciji _, sprovodi na napred navedeni način, jer se radi o nadležnosti organa države na čijoj se teritoriji imovina nalazi.

Stoga je ovaj sud uvažio žalbu punomoćnika optuženog AA, ukinuo pobijano rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

U ponovnom postupku prvostepeni sud će postupiti po primedbama na koje mu je ukazano ovim rešenjem, i to da je postupak sprovođenja zabrane raspolaganja, odnosno privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela kada je u pitanju imovina koja se nalazi van teritorije Republike Srbije, regulisan Zakonom o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, od člana 50, zaključno sa članom 61, Konvencijom Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Konvencijom Saveta Evrope o pranju, traženju, zapleni i oduzimanju prihoda stečenih kriminalom i o finansiranju terorizma, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i zakonitu odluku.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP-a, doneta je odluka kao u izreci rešenja.

Zapisničar, Predsednik veća-sudija,
Aleksandra Simić, s.r. Veroljub Cvetković, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)