Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.09.2010.

Kž2 Po1 218/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 218/10
Dana: 14.9.2010.godine
B e o g r a d


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija: Veroljuba Cvetkovića, predsednika veća, Savke Gogić i Nadežde Mijatović, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Marine Barbir, kao zapisničara, u krivičnom postupku protiv okrivljenih Slavka Ristića i dr. zbog krivičnog dela zločinačko udruživanje iz člana 346 stav 1 Krivičnog zakonika i dr. odlučujući o žalbama okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, branioca okrivljenog BB, advokata BA i branioca okrivljenog VV, advokata VB izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv.Po1.br.1289/10 (K.Po1.br.211/10) od 27.7.2010.godine, u sednici veća održanoj dana 14.9.2010.godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, branioca okrivljenog BB, advokata BA i branioca okrivljenog VV, advokata VB izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje Kv.Po1.br.1289/10 (K.Po1.br.211/10) od 27.7.2010.godine.


O b r a z l o ž e nj e

Viši sud u Beogradu – Posebno odeljenje, ispitujući da li i dalje stoje razlozi za pritvor u smislu člana 146 stav 2 ZKP, doneo je, dana 27.7.2010. godine, rešenje Kv.Po1.br.1289/10 (K.Po1.br.211/10) kojim je produžio pritvor za najviše dva meseca i to:

- protiv okrivljenog GG koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 13.4.2009. godine a koji pritvor mu se računa od 11.4.2009. godine, kada je lišen slobode, na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku;
- protiv okrivljenih DD i ĐĐ, koji se nalaze u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 13.4.2009. godine a koji pritvor im se računa od 11.4.2009. godine, kada su lišeni slobode, na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 i 5 Zakonika o krivičnom postupku;
- protiv okrivljenog VV koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 13.4.2009. godine a koji pritvor mu se računa od 11.4.2009. godine kada je lišen slobode i okrivljenog AA, koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 14.4.2009. godine a koji pritvor mu se računa od 12.4.2009. godine, kada je lišen slobode, na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 1 i 3 Zakonika o krivičnom postupku;
- protiv okrivljenog EE koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 13.4.2009. godine a koji pritvor mu se računa od 13.4.2009. godine kada je lišen slobode na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku;
- protiv okrivljenog BB, koji se nalazi u pritvoru po rešenju istražnog sudije Okružnog suda u Novom Sadu Kri.423/09 od 13.4.2009. godine a koji pritvor mu se računa od 11.4.2009. godine, kada je lišen slobode, na osnovu odredbe člana 142 stav 1 tačka 3 Zakonika o krivičnom postupku.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:
 branilac okrivljenog AA, advokat AB, iz svih zakonom predviđenih razloga, predlažući da se okrivljenom AA ukine pritvor i omogući mu da se brani sa slobode.
 branilac okrivljenog BB, advokat BA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, predlažući da Apelacioni sud žalbu uvaži i ukine pobijano rešenje i okrivljenog BB odmah pusti na slobodu ili rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje;
 branilac okrivljenog VV, advokat VB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, s predlogom da se prema okrivljenom VV ukine pritvor i isti pusti da se dalje brani sa slobode ili da se pritvor zameni nekom drugom merom za obezbeđenje prisustva okrivljenog;
 okrivljeni AAA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona predlažući da Apelacioni sud otkloni osnov produženja pritvora iz člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP ili pobijano rešenje ukine i vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Tužilac za organizovani kriminal je u svom podnesku Ktž.br.217/10 od 10.9.2010. godine predložio da Apelacioni sud u Beogradu odbije kao neosnovane žalbe okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, branioca okrivljenog BB, advokata BA i branioca okrivljenog VV, advokata VB.

Razmatrajući spise predmeta i pobijano rešenje, a po oceni navoda iznetih u žalbama okrivljenog AA i njegovog branioca, advokata AB, branioca okrivljenog BB, advokata BA i branioca okrivljenog VV, advokata VB kao i mišljenja Tužioca za organizovani kriminal, Apelacioni sud u Beogradu je našao:

žalbe su neosnovane.

Apelacioni sud u Beogradu je, ispitujući žalbe, po službenoj dužnosti, utvrdio da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka predviđena odredbom člana 401 stav 5 ZKP.

Naime, kako iz spisa predmeta proizilazi osnovana sumnja da je okrivljeni AA, izvršio krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ i kao pripadnik kriminalne grupe izvršio krivična dela koje mu se stavljaju na teret – dva krivična dela razbojništva u pomaganju iz člana 206 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 35 KZ te da ima dvojno državljanstvo (Republike BiH i Republike Srbije) i živi u Republici BiH, aa, bb, te da, iako povremeno živi u vv, nema prijavljeno niti prebivalište niti boravište na teritoriji Republike Srbije, to Apelacioni sud nalazi da ove okolnosti u svojoj međusobnoj povezanosti ukazuju na opasnost od bekstva okrivljenog, usled čega je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru, po zakonskom osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 1 ZKP, nužno, radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Takođe, pravilno je zaključio prvostepeni sud da je opravdano zadržavanje u pritvoru okrivljenog AA i po zakonskom osnovu propisanom odredbom člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, budući da postoji osnovana sumnja da je izvršio dva krivična dela razbojništva u pomaganju iz člana 206 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 35 KZ u kratkom vremenskom periodu, u razmaku od nepunih mesec dana, a imajući u vidu i, kako navodi prvostepeni sud, sklonost okrivljenog ka vršenju krivičnih dela koju indikuju njegove ranije (brisane) osude.

Stoga Apelacioni sud ocenjuje neosnovanim navode žalbe okrivljenog AA i njegovog branioca da nema mesta produženju pritvora prema okrivljenom po ovom zakonskom osnovu, budući da je prvostepeni sud u svemu postupio po nalogu Apelacionog suda iz rešenja Kž2Po1 184/10 od 23.7.2010. godine dajući jasne i individualizovane razloge o odlučnim činjenicama – okolnostima koje predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni AA, ukoliko bi se našao na slobodi mogao ponoviti krivično delo. Iako su ranije osude okrivljenog AA brisane i njihove pravne posledice prestale u smislu odredbe člana 96 stav 5 KZ, to, suprotno navodima žalbi okrivljenog AA i njegovog branioca, ne predstavlja smetnju sudu da, u cilju obezbeđenja nesmetanog vođenja krivičnog postupka, uzme u obzir ranije ponašanje okrivljenog, ukoliko je ono takvo da, u međusobnoj povezanosti sa okolnostima izvršenja krivičnog dela za koje postoji osnovana sumnja da je izvršio, ukazuje da bi mogao ometati krivični postupak tako što će ponoviti krivično delo.

Osnovano je i dalje zadržavanje u pritvoru, po zakonskom osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 1 ZKP i okrivljenog VV, budući da postoji osnovana sumnja da je kao pripadnik kriminalne grupe koju je organizovao okrivljeni GG, izvršivši krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ, izvršio krivično delo razbojništvo iz člana 206 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 KZ i krivično delo ometanje ovlašćenog službenog lica u obavljanju poslova bezbednosti i održavanja javnog reda i mira iz člana 23 stav 1 ZJRM te da ne živi na prijavljenom prebivalištu u gg, već u selu dd, u kući svoje majke kao i da nije izvršio prijavu promene prebivališta, a da je u pitanju nezaposleno lice, bez stalnih izvora prihoda.

S obzirom da je okrivljeni VV do sada više puta osuđivan, između ostalog i zbog izvršenja krivičnih dela sa elementima nasilja kao i da postoji osnovana sumnja da je krivična dela koja mu se stavljaju na teret izvršio u periodu provere po ranijoj osudi, to Apelacioni sud nalazi da ove okolnosti, kao osobite, ukazuju da bi okrivljeni, ukoliko bi se našao na slobodi mogao ponoviti krivično delo, usled čega je njegovo zadržavanje u pritvoru, na osnovu člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, neophodno, radi nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Neosnovano se žalbom branioca okrivljenog VV osporava osnovanost zadržavanja okrivljenog u pritvoru po zakonskom osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 1 ZKP, budući da sam branilac okrivljenog navodi da okrivljeni ne živi na adresi prijavljenog prebivališta od 2005. godine a obrazloženje da je promenu hteo da izvrši ali da ga je spora procedura prilikom vađenja biometrijskih dokumenata i iznenadno hapšenje u tome omelo, je nelogično, s obzirom da je okrivljeni lišen slobode aprila 2009. godine a po navodima samog branioca prebivalište je promenio 2005. godine, a period od četiri godine je više nego dovoljan da se izvrši upis promene prebivališta, posebno kad se ima u vidu da je Pravilnik o ličnoj karti (biometrijskoj) donet tek januara 2008. godine. Činjenica da okrivljeni ranije nije osuđivan zbog istovrsnog krivičnog dela nije od uticaja na prethodno utvrđene okolnosti koje ukazuju da bi okrivljeni, boravkom na slobodi, mogao ponoviti krivično delo.

Kako postoji osnovana sumnja da je okrivljeni BB izvršio krivična dela koja mu se stavljaju na teret i to krivično delo zločinačko udruživanje iz člana 346 stav 2 u vezi stava 1 KZ, krivično delo razbojništva iz člana 206 stav 3 u vezi stava 1 KZ u vezi člana 33 KZ i krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 1 KZ (kojom prilikom je držao radi prodaje čak 45 paketića od alu-folije u kojima se nalazila opojna droga heroin, ukupno 19,13 grama) i to vremenskom periodu od kraja 2008. godine do 15.4.2009. godine to Apelacioni sud nalazi da napred navedene okolnosti u međusobnoj povezanosti predstavljaju osobite okolnosti koje ukazuju da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično delo, usled čega je njegovo dalje zadržavanje u pritvoru, po zakonskom osnovu iz člana 142 stav 1 tačka 3 ZKP, nužno, u cilju nesmetanog vođenja krivičnog postupka.

Nejasni su navodi žalbe branioca okrivljenog da nije tačno da se okrivljenom VV u ovom krivičnom postupku stavlja na teret izvršenje više krivičnih dela i kratkom vremenskom periodu, s obzirom da i sam branilac okrivljenog, na strani drugoj žalbe, taksativno i hronološki nabraja krivična dela koja su okrivljenom stavljena na teret. Takođe, suprotno navodima branioca okrivljenog, prvostepeni sud je na strani 6. u stavu drugom obrazloženja pobijanog rešenja dao jasno, individualizovano i, po nalaženju Apelacionog suda, valjano obrazloženje osnova i razloga za produženje pritvora prema okrivljenom BB.

Imajući u vidu napred navedeno, Apelacioni sud u Beogradu je, na osnovu odredbe čl. 401 stav 3 ZKP-a doneo je odluku kao u izreci rešenja.

Zapisničar Predsednik veća-sudija
Marina Barbir s.r. Veroljub Cvetković s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)