Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
7.10.2011.

Kž2 Po1 273/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 273/11
Dana 07.10.2011. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Slobodana Rašića, predsednika veća i sudija Nadežde Mijatović i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Stojanom Petrovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AAAA, zbog krivičnog dela pranje novca iz čl. 231 st. 4 u vezi st. 2 i 1 Krivičnog zakonika u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1.br.28/11 od 09.08.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 07. oktobra 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJA SE kao neosnovana žalba branioca okrivljenog AA, advokata AB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1.br.28/11 od 09.08.2011. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, POI-Po1.br.28/11 od 09.08.2011. godine, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK.16/11 od 13.06.2011. godine, za privremeno oduzimanje imovine, pa je od okrivljenog, vlasnika AA, JMBG __, od oca __, i majke __, devojačko __ rođenog __. godine u __, Republika Crna Gora, državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem u Subotici, ulica aa, privremeno oduzet stan aa, na _ spratu, _ ulaz, površine _ m2, po strukturi _, upisan u zk.ul.br.__ KO __, sagrađen na katastarskoj parceli br._ KO _.

Istim rešenjem određeno je da će privremeno oduzimanje trajati do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine, a imovinom će shodno odredbama čl. 37 Zakona upravljati Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, s tim što će je imovina koja je privremeno oduzeta ovim rešenjem ostavljena na korišćenje supruzi okrivljenog AA – AA1, do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

Protiv navedenog rešenja blagovremeno je žalbu izjavio branilac okrivljenog AA – advokat AB, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog bitne povrede odredaba ZKP-a i zbog pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni, pobijano rešenje ukine ili predmet vrati na ponovno odlučivanje, kako bi u ponovnom postupku pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje i otklonio učinjene bitne povrede postupka i pravilno primenio materijalno pravo, ili, da pobijano rešenje preinači i odbije zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal, OIK.16/11 od 13.06.2011. godine i nađe da nisu ispunjeni uslovi propisani čl. 21 i 25 ZOIP-KD za donošenje rešenja o privremenom oduzimanju imovine okrivljenom AA.

Tužilac za organizovani kriminal, je u svom podnesku Ktž.br.304/11 od 05.10.2011. godine, izneo mišljenje da je Viši sud u Beogradu, Posebno odeljenje, donoseći rešenje POI-Po1.br.28/11 od 09.08.2011. godine, pravilno utvrdio činjenično stanje i pravilno primenio odredbe Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnih dela kada je okrivljenom AA privremeno oduzeo imovinu za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela, te da s tim u vezi žalbu branioca okrivljenog treba odbiti kao neosnovanu.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom branioca okrivljenog, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, kao i pismenog izjašnjenja Tužioca za organizovani kriminal, datog u napred navedenom podnesku, našao:

Žalba je neosnovana.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je ispitujući žalbu po službenoj dužnosti, našao da donošenjem prvostepenog rešenja nije učinjena bitna povreda odredaba krivičnog postupka, propisana odredbom čl. 401 st. 5 Zakonika o krivičnom postupku.

Po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, pravilno je prvostepeni sud odlučujući o zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela od okrivljenog AA, na ročištu održanom dana 09.08.2011. godine, na kom su prisustvovali zamenik Tužioca za organizovani kriminal, okrivljeni AA i njegov branilac, advokat AB, nakon iznošenja dokaza od strane tužilaštva o imovini čije se privremeno oduzimanje traži, saslušanja okrivljenog AA kao i iznošenja navoda branioca okrivljenog, i nakon izvršenog uvida u dokaze predložene od strane Tužilaštva za organizovani kriminal i to: -izveštaj Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, jedinice za finansijske istrage, Uprave kriminalističke policije u okviru direkcije policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, br. 03/4-1 br.O. str. pov. 230-138/10-32 od 07.07.2010. godine, izveštaj iste uprave kriminalističke policije za borbu protiv organizovanog kriminala, jedinica za finansijske istrage u okviru direkcije policije, Ministarstva unutrašanjih poslova Republike Srbije, br.03/4-1 br.O. str.pov. 230-138/10-4 od 12.10.2010. godine, kupoprodajni ugovor od 28.12.2007. godine, zaključen u Subotici, između VV, sa jedne strane, JMBG __ iz Subotice, ul. vv kao prodavca i AA, JMBG __ iz __, ul. __ – Crna Gora, kao kupca, kao i aneks kupoprodajnog ugovora sačinjen 30. decembra 2009. godine u Subotici zaključen između VV sa jedne strane i AA sa druge i list o nepokretnosti broj _ od 25.11.2009. godine, kao i dokumentaciju koju je branilac okrivljenog dostavila sudu dana 28.06.2011. godine, i to: -overenu fotokopiju radne knjižice na ime okrivljenog AA, pregled isplaćenih zarada za optuženog AA za period od 2000. do 2001. godine, od strane Privrednog društva u kome je bio zaposlen u tom periodu, original potvrde o isplaćenoj neto zaradi okrivljenog AA od strane DOO “_” _ u stečaju u periodu od 2006. do 14.04.2010. godine, overene potvrde o ličnim prihodima za navedeni period, a koje su naslovljene na okrivljenog AA, overenu kopiju radne knjižice za AA1, rođenu _, suprugu okrivljenog, overenu kopiju rešenja Republike Crne Gore, opštine _, Sekretarijata za urbanizam i građevinarstvo na ime AA2, ugovor o naknadi za uređenje građevinskog zemljišta u opštini Pljevlja, original ugovora o korišćenju stana zaključen dana 22.04.1983. godine, između SIZ-a za stambeno-komunalne poslove u opštini Pljevlja i AA2, majke okrivljenog AA, fotokopiju ugovora o otkupu stana, zaključenog između javnog preduzeća “_” _ i AA2, na stan u _ na adresi koja je prethodno navedena, original izvoda iz lista nepokretnosti broj _ od 17.06.2011. godine, za predmetnu nepokretnost, original ugovora o zakupu poslovnog prostora zaključenog 01.04.2004. godine, overen u Osnovnom sudu u Pljevljima, Ov.br._ od 21.06.2011. godine, original potvrde Vlade Crne Gore Ov.br._ od 21.06.2011. godine, original potvrde Vlade Crne Gore, Poreske uprave za područne jedinice u Pljevljima, br. 03/17-2-340 od 17.06.2011. godine, overenu fotokopiju radne knjižice za AA2, original potvrde “_” AD _, broj _ od 20.06.2011. godine, original obračuna poslovni broj 20927 “aa1” AD, iz koga se vidi da je AA3, na osnovu prodaje akcija dana 10.02.2006. godine, isplaćeno 3.113,50 eura, original obračuna poslovni broj 20930 “aa1” AD, original obračuna poslovni broj 20933, iste brokerske kuće od 10.02.2006. godine, originalne dopise “aa1”AD, obračuna pod brojem 2498633323, 42747, 45845, 51224, 51041, 52575, 54142, 57326 i 80857, original dopisa “aa1” AD od 01.10.2010. godine, original potvrde iste banke od 07.10.2010. godine, original potvrde crnogorske Komercijalne banke, overenu fotokopiju izjave “Elektroprivreda” - vlasnika akcija “Eleketroprivrede" Crne Gore, overenu u Osnovnom sudu u Pljevljima, dana 21.06.2011. godine, pod Ov.br.1329/2011, overenu kopiju ugovora o poslovima zaključenim između AA2 i crnogorske Komercijalne banke, original kartice prometa računa koji se vodi na ime AA2, za period od 01.05.2005. do 17.06.2011. godine, molbu AA2 upućenu crnogorskoj Komercijalnoj banci i original odgovora na molbu od 21.06.2011. godine, original ugovora akcija “Frešmani” o oročenom depozitu broj 15084 zaključenom između crnogorske Komercijalne banke i AA2, original ugovora o stepenastoj štednji broj _ zaključen između crnogorske Komercijalne banke i AA2, ugovor za kupovinu predmetnog stana zaključen 22.08.2007. godine i potvrde o ceni u celosti isplaćene 30.12.2007. godine, ceneći iste kako pojedinačno tako i u njihovoj međusobnoj povezanosti, našao da je osnovan zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine od okrivljenog AA.

Naime, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada je našao da se pod imovinom proisteklom iz krivičnog dela podrazumeva imovina okrivljenog, svedoka saradnika ili ostavioca, koja je u očiglednoj nesrazmeri sa njegovim zakonito stečenim prihodima (čl. 3 tačka 2 Zakona), uključujući imovinu prenetu na treća lica, kao vlasnike (čl. 3 tačka 6 i 7 Zakona), prema kojim odredbama nije od značaja da li je u pitanju krivično delo koje je već predmet krivičnog postupka ili neko drugo krivično delo, već je dovoljno da očigledna nesrazmera između imovine sa jedne strane i zakonito stečenih prihoda sa druge strane, sama po sebi ukazuje na postojanje osnovane sumnje da se do takve i tolike imovine moglo doći samo izvršenjem krivičnog dela, te je shodno odredbi čl. 21 i 24 st. 2 Zakona u konkretnom slučaju upustio u utvrđivanje ko je vlasnik imovine koja je predmet zahteva tužilaštva, kao i da li postoji osnovana sumnja da je imovina proistekla iz krivičnog dela i da li u konkretnom slučaju postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje te imovine za koju bi se prethodno utvrdilo da proističe iz krivičnog dela bilo otežano ili onemogućeno, uzimajući u obzir sve dokaze izvedene na ročištu, utvrdio sledeće činjenice:

- da je pred Posebnim odeljenjem, Višeg suda u Beogradu, u predmetu K-Po1.br.273/10 protiv okrivljenog AA u toku krivični postupak zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz čl. 346 st. 5 Krivičnog zakonika i produženo krivično delo pranje novca iz čl. 231 st. 4 u vezi st. 2 i 1 u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika;

- da je okrivljeni AA, vlasnik stana aa u _, na _ spratu, _ ulaz, površine _ m2, po strukturi _, upisan u zk.ul.br._ KO _, sagrađen na katastarskoj parceli br. _ KO _, što je utvrđeno iz ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, zaključenog između VV, kao prodavca i AA, kao kupca, dana 28.12.2007. godine, overenog u Opštinskom sudu u Subotici, pod Ov.br._ dana 04.01.2008. godine, kao i aneksa kupoprodajnog ugovora od 30.12.2009. godine, zaključenog između istih lica i lista nepokretnosti broj _;

- da je okrivljeni _, u toku 2003. godine, zaradio ukupno 25.824,00 dinara, da 2004. i 2005. godine nije imao prijavljen porez na prihod građana, dok je u periodu od 2006. do 2007. godine, imao prosečne mesečne prihode u iznosu od 60.000,00 dinara, a što je utvrđeno iz izveštaja Jedinice za finansijske istrage SBPOK 03/4-1 broj “O” str.pov. 230/138/10-5 od 02.12.2010. godine,

Potom, pravilno je prvostepeni sud donoseći pobijano rešenje imao u vidu i činjenicu da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni izvršio dva teška krivična dela, za koja su zakonom propisane zatvorske kazne u dugom trajanju, što značajno može uticati da okrivljeni kao lice koje faktički raspolaže predmetnom imovinom spreči ili oteža njeno oduzimanje, kao i da je u pitanju imovina za koju okrivljeni nije pružio dokaze da je stekao na osnovu zakonitih prihoda, odnosno na zakonit način, kao ni da je predmetnu imovinu dobio na neki drugi način.

Takođe, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada nije prihvatio navode kako okrivljenog AA tako i njegovog branioca o načinu sticanja prihoda za kupovinu predmetne imovine, budući da okrivljeni nije priložio sudu dokaze da su sredstva koja su upotrebljena za kupovinu stana aa u _, na _ spratu, _ ulaz, površine _ m2, ostvaren na zakonit način, odnosno da nema nijednog pismenog traga da sredstva koja je okrivljeni navodno dobio od svoje majke AA2 od prodatih akcija u Republici Crnoj Gori, a na koja se okrivljeni poziva kao izvor sredstava za sticanje predmetne nepokretnosti, odnosno da je od tih sredstava vratio dug u iznosu od 20.000 evra SS i SS1 na ime novčane pozajmice koju su navedeni svedoci dali okrivljenom za kupovinu predmetnog stana. Imajući u vidu napred navedeno kao i činjenicu da okrivljeni kao ni njegov branilac nisu sudu pružili dokaze da je preko računa kod bilo koje banke u Srbiji izvršen transfer novca na račun okrivljenog, pogotovu kada se ima u vidu da se radi o stranom državljaninu- Republike Crne Gore (majci okrivljenog AA2) i velikom novčanom iznosu, čiji prenos nije bilo moguće drugačije ostvariti, obzirom da između Republike Srbije i Republike Crne Gore ne postoji jedinstveni platni promet, kao ni da okrivljeni tokom postupka nije sudu pružio dokaze da je od svedoka SS i SS1 zaista pozajmio novčani iznos od 20.000 evra, to je prvostepeni sud pravilno zaključio kada nije prihvatio da je okrivljeni deo novca za kupovinu stana obezbedio na način kako je naveo.

Dalje, pravilno je prvostepeni sud prilikom donošenja svoje odluke imao u vidu i činjenicu da je tržišna vrednost imovine koja je predmet privremenog oduzimanja visoka, odnosno da je reč o velikim novčanim sredstvima koja su upotrebljena prilikom sticanja navedene imovine, a da okrivljeni sudu nije učinio verovatnim da sredstva koja su upotrebljena za kupovinu imovine zaista i potiču od njegovih zakonito ostvarenih prihoda, zbog čega i postoji očigledna nesrazmera između prihoda koje je okrivljeni ostvario u vreme sticanja predmetne imovine i prava na njoj i vrednosti stečene imovine, što sve ukazuje na osnovanu sumnju da se radi o imovini do koje je okrivljeni mogao doći jedino izvršenjem krivičnog dela pranje novca iz čl. 231 st. 4 u vezi st. 2 i 1 u vezi čl. 61 Krivičnog zakonika, koje mu je optužnicom Tužilaštva za organizovani kriminal i stavljeno na teret.

Takođe, pravilno je prvostepeni sud zaključio kada je tokom postupka utvrdio da supruga okrivljenog AA – AA1 i njeno maloletno dete žive u stanu aa u _, na _ spratu, _ ulaz, te da s tim u vezi navedenu nepokretnost treba ostaviti na korišćenje licima koja se u njoj nalaze do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje imovine, kao i kada je odlučio da se upravljanje imovinom poverava Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom, i kada je shodno čl. 27 navedenog zakona odredio da privremeno oduzimanje imovine može trajati do donošenja odluke o zahtevu za trajno oduzimanje s tim da ako se pojave okolnosti koje dovode u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja sud može preispitati svoju odluku.

Imajući u vidu napred navedeno, žalbeni navodi branioca okrivljenog AA, advokata AB u kojima se rešenje pobija zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja kao i zbog pogrešne primene materijalnog prava, a u kojima se ističe da i pored toga što je prvostepeni sud na ročištu povodom oduzimanja imovine održanom dana 20.06.2011. godine u svojstvu svedoka, između ostalog saslušao SS i SS1, koji su detaljno objasnili kada i koliko su novca pozajmili okrivljenom AA za kupovinu predmetnog stana, u obrazloženju pobijanog rešenja nigde nije naveo iskaze navedenih svedoka niti je iste analizirao ili pak eventualno naveo zbog čega ne poklanja veru istim svedocima i da na ročištu održanom 09.08.2011. godine, nije izveo dokaze čitanjem iskaza navedenih svedoka, Apelacioni sud ocenjuje neosnovanim, budući da je prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja na strani 3 naveo da su se na ročištu održanom dana 09.08.2011. godine, stranke saglasile da se pročitaju iskazi svedoka koji su dati na ročištu održanom dana 20.06.2011. godine, kao i da je iste iskaze sud cenio navodeći da nije mogao da ih prihvati budući da, kako okrivljeni tako ni branilac a ni pomenuti svedoci nisu pružili nijedan dokaz kojim bi potvrdili da su njihovi navodi tačni.

Takođe, žalbeni navodi branioca okrivljenog AA, advokata AB u kojima se ističe da sud kao dokaz nije izveo original potvrde “_” AD _ br. 01/2-7699/1 od 20.06.2011. godine, u koji su još 31.12.2001. godine, u registar akcionara “_” AD _ bili upisani AA sa _ akcija, njegova majka AA2 sa _ akcije i njegova sestra AA3 sa _ akcija, a koji dokazi su dostavljeni sudu od strane branioca okrivljenog kroz pismeni podnesak dana 27.06.2011. godine, koje akcije nesporno kao hartija od vrednosti ulazi u imovinu fizičkog lica, a kako okrivljeni AA poreklo novca objašnjava između ostalog i od prodaje akcija, zbog čega je prvostepeni sud morao da izvede i ove dokaze ili pak da u prvostepenom rešenju detaljno navede zbog čega je otklonio izvođenje ovih dokaza, Apelacioni sud ocenjuje neosnovanim, budući da je uvidom u spis predmeta utvrđeno da je prvostepeni sud na strani 4 pobijanog rešenja, između ostalih predloženih dokaza od strane branioca okrivljenog izvršio uvid i u spornu potvrdu koju branilac navodi, kao i da je izvršio ocenu iste u skladu sa ostalim izvedenim dokazima prilikom donošenja svoje odluke, dajući jasne razloge zašto nalazi da postoji nesrazmera između stvarnih prihoda okrivljenog i vrednosti stečene imovine.

Što se tiče žalbenih navoda branioca okrivljenog AA, kojima se ističe da prvostepeni sud nije cenio u dovoljnoj meri prihode supruge okrivljenog, za koje je takođe dostavljena potvrda, Apelacioni sud je iste ocenio kao neosnovane, budući da je nakon uvida u spis predmeta našao da isti nisu od uticaja na drugačiju odluku u ovoj krivično-pravnoj stvari, odnosno da prihodi koje je supruga okrivljenog ostvarila tokom trajanja zajednice života sa okrivljenim ne predstavljaju prihode koji bi bili od uticaja na drugačiju odluku, imajući u vidu visinu prihoda kao i vremenski period u kom su ostvareni.

Prilikom odlučivanja, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je imao u vidu i ostale žalbene navode branioca okrivljenog, ali je našao da isti nisu od uticaja na drugačiju odluku u ovoj krivično-pravnoj stvari, u ovoj fazi postupka, a koji mogu biti predmet ocene, ukoliko do njega dođe, u postupku za trajno oduzimanje.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu – Posebno odeljenje je u smislu čl. 401 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku, odlučio kao u izreci rešenja.

Zapisničar, PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Stojan Petrović, s.r. Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)