Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
14.11.2011.

Kž2 Po1 303/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 303/11
Dana 14.11.2011. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Zorana Savića, predsednika veća, Duška Milenkovića i Vučka Mirčića, članova veća, sa samostalnim savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u krivičnom postupku okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela zločinačko udruživanje iz čl. 346 st. 3 u vezi st. 1 KZ i krivičnog dela teško ubistvo iz čl. 114 st. 1 tačka 3 i 5 KZ i dr., odlučujući o žali Tužioca za organizovani kriminal, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.225/10 od 14.10.2011. godine, u sednici veća održanoj dana 14. novembra 2011. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVA SE žalba Tužioca za organizovani kriminal, UKIDA rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.225/10 od 14.10.2011. godine i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje K-Po1.br.225/10 od 14.10.2011. godine, usvojeni su predlozi okrivljenog BB i njegovog branioca adv. BA tako što je određeno da se prihvata ponuđeno jemstvo koje glasi na novčani iznos od 75.000 evra, a sastoji od upisa hipoteke na stanu bb, vlasništvo majke okrivljenog, BB1, JMBG_, od oca _.

Određeno je da će okrivljeni BB biti pušten na slobodu po pravnosnažnosti tog rešenja i upisa hipoteke na navedenoj nepokretnosti u katastar u korist Republike Srbije – Višeg suda u Beogradu, a određeno je i da ukoliko se okrivljeni tokom trajanja postupka ne odazove na poziv suda, a izostanak ne opravda ili ako se protiv njega pojavi neki drugi zakonski osnov za pritvor, da će se jemstvo ukinuti i okrivljeni ponovo staviti u pritvor.

Istim rešenjem u stavu II izreke naloženo je Republičkom geodetskom zavodu – Službi za katastar nepokretnosti Beograd, katastarska opština Vračar, da izvrši upis navedene hipoteke iz stava I izreke rešenja u javne knjige a u korist Republike Srbije a što je BB1 dužna da trpi.

Protiv tog rešenja žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede krivičnog zakona, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači tako što će odbiti predlog za određivanje jemstva kao neosnovan ili pak da navedeno rešenje ukine i predmet vrati sudu na ponovno odlučivanje.

Tužilac za organizovani kriminal u pismenom izjašnjenju Ktž.br.334/11 od 09.11.2011. godine, predložio je da se uvaži žalba Tužioca za organizovani kriminal, pobijano rešenje preinači tako što će se odbiti predlog za određivanje jemstva ili pak pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je u sednici veća, nakon razmatranja spisa predmeta i pobijanog rešenja, po oceni žalbenih navoda, imajući u vidu i predlog Tužioca za organizovani kriminal, iz napred navedenog podneska, našao:

Osnovano se žalbom Tužioca za organizovani kriminal ukazuje da je pobijano rešenje doneto uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka iz čl. 368 st. 1 tačka 11 ZKP, imajući u vidu da je rešenje nerazumljivo i da su razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i kao takvi neprihvatljivi. Takođe, prvostepeni sud je nepravilno primenio odredbu čl. 137 Zakonika o krivičnom postupku, što je od uticaja na zakonitost pobijanog rešenja a čime je učinjena i bitna povreda postupka iz čl. 368 st. 2 Zakonika o krivičnom postupku.

  Naime, odredbom čl. 137 st. 1 Zakonika o krivičnom postupku propisano je – jemstvo kao blaža mera za obezbeđenje prisustva okrivljenog tokom postupka i to umesto procesne mere pritvora i uz uslov da je pritvor određen, odnosno produžen samo zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će pobeći, dakle po osnovu iz čl. 142 st. 1 tačka 1 ZKP ili iz razloga propisanih u čl. 142 st. 1 tačka 4 ovog Zakonika, ukoliko očigledno izbegava da dođe na glavni pretres. Tek ako su ovi uslovi ispunjeni, okrivljeni se može ostaviti na slobodi, odnosno može se pustiti na slobodu ako on lično ili ko drugi za njega pruži jemstvo, da do kraja krivičnog postupka neće pobeći, a sam okrivljeni obeća pred sudom, koji odlučuje o jemstvu, da se neće kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište.

Imajući u vidu da iz spisa predmeta proizilazi da je rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Kv-Po1.br.486/11 od 06.10.2011. godine prema okrivljenom BB pritvor produžen za još 2 meseca i to iz razloga predviđenih čl. 142 st. 1 tačka 1 i tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku, te da pritvorski osnov iz odredbe čl. 142 st. 1 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku nije pravnosnažno otklonjen u odnosu na ovog okrivljenog (pre odlučivanja o predlogu okrivljenog i njegovog branioca da se prema njemu odredi jemstvo), osnovano se u žalbi javnog tužioca ukazuje da je prvostepeni sud povredio odredbu čl. 137 Zakonika o krivičnom postupku, koja propisuje prethodne uslove za određivanje ove mere.

Prihvatajući ponuđeno jemstvo i određujući da će okrivljeni BB biti pušten na slobodu, nakon pravnosnažnosti pobijanog rešenja, prvostepeni sud je u obrazloženju svog rešenja naveo da više ne postoje posebno teške okolnosti krivičnog dela koje bi predstavljale opravdani razlog za dalje zadržavanje okrivljenog BB u pritvoru i po osnovu iz čl. 142 st. 1 tačka 5 Zakonika o krivičnom postupku, a imajući u vidu stanje u spisima predmeta, do sada prikupljene podatke i dokaze i dužinu trajanja pritvora prema okrivljenom BB, što sve prema stavu prvostepenog suda ukazuje da nema razloga za daljim zadržavanjem ovog okrivljenog u pritvoru po osnovu iz čl. 142 st. 1 tačka 5 ZKP.

I pored jasnih primedaba ovog suda, iznetih u rešenju Kž2 Po1 131/2011 od 23.05.2011. godine, prvostepeni sud je ponovo našao da napred navedeni osnov za dalje trajanje pritvora prema okrivljenom BB valja otkloniti u isto vreme kada odlučuje i o ponuđenom jemstvu – a ne posebnim rešenjem, kako mu je to navedenim rešenjem Apelacionog suda u Beogradu predočeno.

Međutim, suprotno stavu prvostepenog suda pre donošenja odluke o određivanju jemstva, prvostepeni sud je morao najpre da otkloni pritvorski osnov iz čl. 142 st. 1 tačka 5 ZKP, pravnosnažnim rešenjem, a tek tada bi došao u mogućnost i da pravilno primeni odredbu čl. 137 ZKP, a zatim i ostalih odredbi zakona, na koje se u pobijanom rešenju poziva.

U ponovljenom postupku prvostepeni sud će otkloniti povrede na koje mu je ukazano ovim rešenjem, vodeći računa i o ostalim žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal, na koje u ovom rešenju nije posebno ukazivano, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati jasne, nedvosmislene i na pravilan način obrazložene razloge.

Na osnovu svega napred iznetog a shodno odredbi čl. 401 st. 3 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, doneo je odluku kao u izreci ovog rešenja.


Zapisničar,     PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA,
Dragana Lužnjanin,s.r.    Zoran Savić,s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)