Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
13.01.2012.

Kž2 Po1 359/11

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 359/2011
Dana 13.01.2012. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Nadežde Mijatović i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa samostalnim savetnikom Draganom Lužnjanin, kao zapisničarem, u postupku za privremeno oduzimanje imovine prema okrivljenoj AA, odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal OIK 28/11 od 15.12.2011. godine, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu – Posebno odeljenje POI-PO1 br. 49/11 od 30.11.2011. godine, u sednici veća održanoj 13.01.2012. godine, doneo je

 

R E Š E Nj E

ODBIJA SE, kao neosnovana, žalba Tužioca za organizovani kriminal, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje POI-PO1 br. 49/11 od 30.11.2011. godine.


O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje POI – PO1 br. 49/11 od 30.11.2011. godine odbijen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine i to putničkog motornog vozila marke „Smart“ navedenog broja šasije i motora – za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela koje se na teret stavlja okrivljenoj AA i to udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i neovlašćena proizvodnja, stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246 stav 4 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika.

Protiv tog rešenja žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu pobijano rešenje preinači tako što će usvojiti zahtev za privremeno oduzimanje imovine u odnosu na putničko motorno vozilo marke „_“ čiji je vlasnik okrivljena AA ili pak da pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Tužilac za organizovani kriminal u pismenom izjašnjenju Ktž.br. 391/11 od 23.12.2011. godine predložio je da se žalba Tužioca za organizovani kriminal uvaži kao osnovana jer u odnosu na okrivljenu AA stoje činjenice koje opravdavaju privremeno oduzimanje imovine od nje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, u sednici veća razmotrio je spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i po oceni žalbenih navoda i predloga, stava Tužilaštva za organizovani kriminal datog u napred navedenom podnesku, je našao:

Žalba je neosnovana.

Iz spisa predmeta se utvrđuje da se pred Posebnim odeljenjem Višeg suda u Beogradu vodi krivični postupak protiv okrivljene AA, zbog postojanja osnovane sumnje da je zajedno sa više drugih lica učinila krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela i iz čl. 346 st. 5 Krivičnog zakonika i krivičnog dela neovlašćene proizvodnje, stavljanja u promet opojnih droga iz čl. 246 st. 4 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika.

Nakon sprovedene finansijske istrage, Tužilac za organizovani kriminal na osnovu čl. 21 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela – podneo je zahtev sudu za privremeno oduzimanje imovine, putničkog vozila marke “_”, navedenog tipa, broja šasije i broja motora, proizvedenog 2005. godine, snage motora 55 KV, zapremine 1124 CCM, kao imovine koja je u očiglednoj nesrazmeri sa zakonitim prihodima okrivljene AA, zbog čega prema ovom zahtevu postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela, ali da postoji opasnost da bi okrivljena do konačne odluke suda ovom imovinom mogla raspolagati na prikriveni način i tako otežati ili onemogućiti njeno kasnije oduzimanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje nalazi da je prvostepeni sud odlučujući o zahtevu Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine, pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju nisu ispunjeni zakonom predviđeni uslovi za usvajanje pomenutog zahteva, jer niti se radi o imovini znatne vrednosti, niti je vrednost ove imovine u nesrazmeri sa zakonitim prihodima vlasnika.

Izvedenim dokazima na ročištu za privremeno oduzimanje imovine, nesumnjivo je utvrđeno da vrednost putničkog motornog vozila koje je predmet zahteva tužilaštva – nije veća od 5 000 evra dinarske protivvrednosti. To proizilazi i iz izjave prodavca AA3, roditelja okrivljene, AA2 i AA1, fakture za navedeno vozilo, kao i podataka na sajtu o prodaji polovnih motornih vozila.

Navode okrivljene AA da je predmetno vozilo dobila od svojih roditelja, odnosno da su oni za ovo vozilo isplatili kupoprodajnu cenu, potvrđuju izjave AA2 i AA1, ali i izjava prodavca ovog vozila, AA3, a iz dostavljene pismene dokumentacije, proizilazi da je okrivljena AA ovo vozilo od momenta kupoprodaje – oktobra 2008. godine pa nadalje, do poslednje registracije 26.11.2011. godine koristila i uredno ga prijavila prilikom ispitivanja pred sudom kao svoju pokretnu imovinu.

Iz priloženih dokaza – potvrda o primanjima AA2 i AA1, roditelja okrivljene sa kojima živi u zajedničkom domaćinstvu, potvrde firme “Euro-petrol” o primanjima okrivljene AA, zatim izvoda iz Agencije za privredne registre za "AA", rešenja Skupštine opštine Vranje, Odeljenja za imovinsko-pravne, stambene i poslove boračko-invalidske zaštite, rešenja Ministarstva finansija, Poreske uprave, Filijale u Vranju o utvrđivanju poreza na dohodak građana za AA2, prvostepeni sud je nesumnjivo utvrdio visinu zakonito stečenih prihoda porodice okrivljene i pravilno našao da je predmetno vozilo kupljeno od sredstava koji su roditelji okrivljene ostvarili na zakoniti način, te da u konkretnom slučaju ne postoji očigledna nesrazmera između imovine koja je predmet zahteva Tužilaštva za organizovani kriminal i zakonito stečenih prihoda, kako roditelja okrivljene, tako i nje same, odnosno da nema dokaza koji bi ukazivali na postojanje osnovane sumnje da se do te i tolike imovine – pomenutog motornog vozila, moglo doći samo izvršenjem krivičnog dela.

Budući da žalbenim navodima Tužioca za organizovani kriminal izneti zaključci prvostepenog suda u pobijanom rešenju nisu dovedeni u pitanje jer i sam tužilac navodi da su prihodi roditelja okrivljene nesporno dovoljno visoki da se ovo vozilo kupi, to je žalba ocenjena neosnovanom i na osnovu člana 401 stav 3 Zakonika o krivičnom postupku, odlučeno je kao u izreci ovog rešenja.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Dragana Lužnjanin, s.r.     Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić
 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)