Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
31.10.2012.

Kž2 Po1 428/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 428/12
Dana 31.10.2012. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Siniše Važića, predsednika veća, mr Sretka Jankovića i dr Miodraga Majića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Aleksandra Bagaša, kao zapisničara, u postupku za trajno oduzimanje imovine AA od trećih lica AA1, AA2, AA3 i privrednog društva „AA” d.o.o, odlučujući o žalbama Tužioca za organizovani kriminal, optuženog AA, branioca optuženog AA, advokata AB i advokata AB1, punomoćnika trećeg lica AA3, advokata AB2 i žalbe trećeg lica AA1, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, TOI.Po1.broj 2/12 od 26.04.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 31. oktobra 2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVANjEM žalbi Tužioca za organizovani kriminal, optuženog AA i njegovih branilaca advokata AB i advokata AB1, trećeg lica AA1, kao i punomoćnika trećeg lica AA3, advokata AB2, UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, TOI.Po1.broj 2/12 od 26.04.2012. godine i spisi predmeta se vraćaju prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebno odeljenje, TOI.Po1.broj 2/12 od 26.04.2012. godine, u stavu jedan usvojen je delimično zahtev Tužioca za organizovani kriminal pa je trajno oduzeta imovina od trećeg lica AA1 i to stan aa, vrednosti 4.000.000,00 dinara, od trećeg lica AA3 stan aa1, u dinarskoj protivvrednosti od 75.778,50 eura, stan aa2, u dinarskoj protivvrednosti od 75.778,50 eura, putničko vozilo aa3, i od trećeg lica privrednog društva „AA” d.o.o, putničko vozilo aa4, putničko vozilo aa5, putničko vozilo aa6, putničko vozilo aa7, putničko vozilo aa8. Rešenjem je odlučeno da oduzetom imovinom do pravnosnažnog okončanja postupka za trajno oduzimanje imovine na osnovu člana 34 stav 5 zakona upravljaće Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom.

U stavu dva pobijanog rešenja odbijen je zahtev Tužioca za organizovani kriminal da se trajno oduzme imovina od trećeg lica AA1 i to stan aa9, u dinarskoj protivvrednosti od 151.137,50 eura i od trećeg lica AA2 stan projektne oznake aa10, u dinarskoj protivvrednosti od 92.000 eura.

Protiv označenog rešenja žalbe su izjavili:

-Tužilac za organizovani kriminal, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijano rešenje preinači u pogledu stava dva i da se donese odluka, te da se u celosti usvoji zahtev Tužioca za organizovani kriminal ili da se pobijano rešenje ukine i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje,

-optuženi AA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da drugostepeni sud donese zakonitu odluku,

-branilac optuženog AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijano rešenje u stavu jedan ukine ili preinači, tako što će se odbiti zahtev Tužioca za organizovani kriminal u vezi predmetne imovine koja se odnosi na AA4, AA3 i AA1,

-branilac optuženog AA, advokat AB1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešne primene zakona i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu uvaži žalbu, pobijano rešenje preinači ili da prvostepeno rešenje ukine i predmet uputi prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

-punomoćnik trećeg lica AA3, advokat AB2, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, bitne povrede odredaba krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijano rešenje preinači u odnosu na AA3 i istom da se vrate oduzeti stanovi i automobil,

-treće lice AA1, bez navođenja zakonskog osnova, a iz žalbe proizilazi da se žali zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da se pobijano rešenje preinači predlog tužioca za oduzimanje imovine odbije.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i izjavljenim žalbama, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalbe su osnovane.

Osnovano se izjavljenim žalbama ukazuje da je prvostepeno rešenje suštinski zahvaćeno bitnom povredom odredaba krivičnog postupka iz člana 438 stav 2 tačka 2 ZKP-a koja se ogleda u tome da prvostepeni sud u pobijanom rešenju u pogledu odlučnih činjenica nije dao jasne razloge, zbog čega je uvažavanjem izjavljenih žalbi pobijano rešenje i ukinuto.

Naime, osnovano se žalbom tužioca ukazuje da prvostepeni sud nije dao jasne razloge u pogledu odlučnih činjenica kada je u stavu dva odbio zahtev Tužioca za organizovani kriminal da se od trećeg lica AA1 i AA2 oduzmu predmetne nepokretnosti.

  Kada je u pitanju stan u vlasništvu trećeg lica AA1 koji se nalazi u ulici aa9u, prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rešenja zaključuje da je predmetni stan treće lice AA1 kupio na osnovu zakonito stečenih prihoda, pri čemu prvostepeni sud na strani 6 obrazloženja pobijanog rešenja navodi imovinu koju je treće lice AA1 posedovao u Bosni i Hercegovini, ali za ovaj sud ostaje nejasno od kakvog je značaja predmetna imovina koju je treće lice AA1 poseduje u Bosni i Hercegovini u odnosu na kupovinu stana u ulici aa9u.

  Na strani 7 obrazloženja pobijanog rešenja prvostepeni sud takođe navodi da je treće lice AA1 prostor na adresi _ izdavao što se potvrđuje ugovorom o zakupu zaključenim između njega i SS. Međutim, s obzirom da je predmetni ugovor o zakupu zaključen dana 01.06.2006. godine, a da je predmetni stan u ulici aa9u treće lice AA1 kupio 24.07.2006. godine za ovaj sud ostaje nejasno od kakvog je značaja izdavanje predmetne nepokretnosti na sticanje stana u ulici aa2u koji je kupljen dakle nepuna 2 meseca nakon početka izdavanja nepokretnosti u ulici _.

Prvostepeni sud dalje zaključuje da su prihod koji je treće lice AA1 ostvario kroz radni odnos, kao i njegova supruga AA1S, kao i kredit od 16.000 eura, te novac u vrednosti od 80.000 eura za koliko je prodata kuća u _, te 50.000 eura za koliko je prodat predmetni džip „_“ predstavlja zakonito stepeni prihod od kog je treće lice AA1 mogao da kupi stan u ulici aa2u.

Međutim, ovakav stav prvostepenog suda za sada nije prihvatljiv za Apelacioni sud u Beogradu s obzirom da je prvostepeni sud do ovakvog iznosa došao zbrajanjem ukupno ostvarenih prihoda, a s obzirom da se radi o dužem vremenskom periodu prvostepeni sud uopšte nije uzeo u obzir rashode koje je četvoročlana porodica morala imati za duži vremenski period. Takođe prvostepeni sud kao zakonito stečen prihod u vrednosti od 50.000 eura navodi prihod koji je AA1 stekao prodajom džipa „_“ pri čemu su potpuno nejasni razlozi na osnovu kojih prvostepeni sud zaključuje da je predmetni džip koji je prodat u vrednosti od 50.000 eura kupljen na osnovu zakonito stečenih prihoda.

Takođe se osnovano i žalbama optuženog, branilaca optuženog, kao i žalbama trećih lica i punomoćnika osnovano ukazuje da je prvostepeni sud obrazlažući razloge za odluku iz stava jedan izreke pobijanog rešenja kojim je delimično usvojio zahtev Tužioca za organizovani kriminal dao nejasne razloge.

Naime, shodno Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela pod trećim licem se smatra fizičko ili pravno lice na koje je preneta imovina proistekla iz krivičnog dela. Shodno napred navedenom Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, nalazi da kada je u pitanju oduzimanje imovine od trećih lica standardi koji se primenjuju u tom slučaju moraju biti znatno viši nego kad su u pitanju okrivljena lica koja su i formalni vlasnici imovine koja je predmet postupka oduzimanja. Naime, kada je u pitanju oduzimanje imovine od trećih lica tužilac pre svega mora da dokaže da se radi o imovini okrivljenog koja je proistekla iz krivičnog dela a koju je okrivljeni preneo na treće lice. Međutim, u pogledu te odlučne činjenice vezane za prenos imovine okrivljenog na treće lice prvostepeni sud nije dao dovoljne i jasne razloge, zbog čega za ovaj sud ostaje nejasno kako je prvostepeni sud zaključio da je u konkretnom slučaju imovina koju je trajno oduzeo upravo imovina koja je vlasništvo optuženog AA a koju je on preneo na treća lica.

Prvostepeni sud takođe nije propratio tok novca ni kada je u pitanju odluka iz stava jedan izreke pobijanog rešenja, kao i kada je u pitanju odluka iz stava dva izreke pobijanog rešenja, pa tako nije utvrđeno na koji način je kupljena predmetna imovina, da li je plaćanje izvršeno u kešu ili putem računa, te da li je novac koji su treća lica AA1, AA2 i AA3 zaradili u Bosni i Hercegovini bilo putem zarade kroz radni odnos ili prodajom nepokretnosti unet u Republiku Srbiju na regularan način, te da li eventualno u vezi prenosa novca iz Bosne i Hercegovine u Republiku Srbiju postoji bilo kakav dokaz.

Prilikom ponovnog odlučivanja prvostepeni sud će imati u vidu primedbe na koje mu je ovim rešenjem ukazano, te će nakon što otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka i potpuno utvrdi činjenično stanje biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku za koju će dati jasne i neprotivrečne razloge koji će u svemu biti prihvatljivi i za ovaj sud.

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, doneo je odluku kao u dispozitivu rešenja, shodno odredbi člana 467 ZKP-a.

Zapisničar,       Predsednik veća-sudija,
Aleksandar Bagaš      Siniša Važić

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)