Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
29.01.2013.

Kž2 Po1 44/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 44/13
Dana 29.01.2013. godine
B E O G R A D

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Slobodana Rašića, predsednika veća, Nade Zec i Milimira Lukića, članova veća, uz učešće sudijskog saradnika Mirjane Nović, zapisničara, u krivičnom postupku protiv optuženog AA, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 5 Krivičnog zakonika i dr, odlučujući o žalbama optuženog AA, punomoćnika trećeg lica AA1, advokata AB1, punomoćnika trećeg lica AA2, advokata AB2, punomoćnika AA3 i branioca optuženog AA, advokata AB, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, Poi-Po1 br.23/12 od 20.12.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 29.01.2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe optuženog AA, njegovog branioca, advokata AB, punomoćnika trećeg lica AA1, advokata AB1, punomoćnika trećeg lica AA2, advokata AB2 i punomoćnika trećeg lica AA3, advokata AB, izjavljene protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, Poi-Po1 br.23/12 od 20.12.2012. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, Poi-Po1 br.23/12 od 20.12.2012. godine, usvojen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal Oik.18/12 od 13.11.2012. godine, za privremeno oduzimanje imovine, pa je imovina za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela izvršenog od strane optuženog AA privremeno oduzeta i to od trećeg lica – AA2, JMBG _, sa prebivalištem u _, državljanina Republike Srbije, po zanimanju direktor Privrednog društva "AA" – udeo od 100% ukupnog kapitala u Društvu sa ograničenom odgovornošću "AA1"; trećeg lica AA3, JMBG :, sa prijavljenim prebivalištem _, državljanina Republike Makedonije – udeo od 100% ukupnog kapitala u Društvu sa ograničenom odgovornošću "AA2", MB _; i trećeg lica AA1, JMBG _, sa prijavljenim prebivalištem u _, državljanina Republike Srbije – udeo od 100% ukupnog kapitala u Društvu sa ograničenom odgovornošću "AA3", MB _. Odlučeno je da privremeno oduzimanje obuhvata i zabranu raspolaganja na svim pravima otuđenja i raspolaganja, a koja zabrana se ima upisati u registar Agencije za privredne registre, te da privremeno oduzimanje traje do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine, a da će imovinom shodno odredbama člana 37 Zakona upravljati Direkcija za upravljanje oduzetom imovinom, do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:

- optuženi AA, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, povrede krivičnog zakona, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i nepravilne odluke o krivičnoj sankciji i drugim osnovima iz člana 441 stav 1 ZKP, sa predlogom da drugostepeni sud donese pravilnu odluku;

- punomoćnik trećeg lica AA1, advokat AB1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da drugostepeni sud preinači ožalbeno rešenje tako što će odbiti zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK 18/12 za privremeno oduzimanje imovine u odnosu na treće lice AA1 ili da ožalbeno rešenje ukine, a spise predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje;

- punomoćnik trećeg lica AA2, advokat AB2, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene krivičnog zakona, sa predlogom da drugostepeni sud preinači ožalbeno rešenje tako što će odbiti zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal OIK 18/12 za privremeno oduzimanje imovine u odnosu na treće lice AA2 ili će ožalbeno rešenje da ukine, a spise predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje;

- punomoćnik trećeg lica AA3 i branioca optuženog AA, advokat AB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene krivičnog zakona, sa predlogom da drugostepeni sud preinači ožalbeno rešenje tako što će odbiti podneti zahtev Tužilaštva ili da ožalbeno rešenje ukine, a predmet vrati prvostepenom sudu na ponovni postupak i odlučivanje;

- branilac okrivljenog AA, advokat AB, iz svih zakonskih razloga, sa predlogom da drugostepeni sud preinači ožalbeno rešenje, te odbije podneti zahtev ili da ožalbeno rešenje ukine, a spise predmeta vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i to u okviru osnova dela i pravca pobijanja istaknutim u žalbama, u smislu odredbe člana 467 stav 1 ZKP, pa je, imajući u vidu navedeno, našao:

Žalbe su neosnovane.

Po nalaženju ovog suda, pravilno je prvostepeni sud usvojio zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal, te imovinu za koju postoji osnovana sumnja da je proistekla iz krivičnog dela izvršenog od strane optuženog AA privremeno oduzeo od trećih lica i to AA2, AA3 i AA1, istovremeno odlučivši da će privremeno oduzimanje trajati do donošenja odluke po zahtevu za trajno oduzimanje imovine.

Pravilno je prvostepeni sud, a shodno odredbama člana 21 i 24 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, prethodno upustio u utvrđivanje ko su vlasnici imovine koja je predmet zahteva Tužilaštva, te da li postoji osnovana sumnja da je imovina proistekla iz krivičnog dela i da li postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje te imovine bilo otežano ili onemogućeno. Apelacioni sud u Beogradu nalazi da je prvostepeni sud nakon uvida u postojeće pisane dokaze, koji su priloženi uz podneti zahtev Tužilaštva, a koje je sud na stranama 4, 5 i 6 pobrojao, izveo pravilan zaključak da su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi za privremeno oduzimanje imovine koja je navedena u izreci ožalbenog rešenja. Naime, nakon izvođenja dokaza prvostepeni sud je pravilno utvrdio da vrednosti imovine čije se privremeno oduzimanje traži jeste imovina koju je zapravo stekao optuženi AA, a ista je, upravo imajući u vidu novčana sredstva koja su utrošena za kupovinu privrednih društava, u očiglednoj nesrazmeri sa zakonito stečenim prihodima, kako optuženog, tako i trećih lica. Prvostepeni sud je u toku postupka utvrdio da su treća lica AA2, AA3 i AA1 i kada su imali prijavljene prihode ostvarivali zarade jedva iznad proseka u Republici Srbiji, a sredstva koja su upotrebljena za kupovinu privrednih društava, a koja se oduzimaju, su značajna i upravo odgovaraju finansijskim mogućnostima onih lica čija su primanja daleko iznad proseka ne samo u Republici Srbiji, nego u većini dobro razvijenih evropskih zemalja.

Istovremeno, pravilno je prvostepeni sud cenio da je vrednost imovine, tačnije svakog pojedinačnog privrednog društva, čije se oduzimanje traži u trenutku sticanja, upravo prešao traženi iznos od 1.500.000,oo dinara, kao i okolnost da ni treća lica, niti članovi njihovih porodica nisu ostvarivali značajne prihode u radnom odnosu, niti van njega, a da, po oceni Apelacionog suda u Beogradu, prvostepenom sudu nisu pruženi dokazi da su sredstva koja su upotrebljena za isplatu kupoprodajnih cena stečena zakonitim putem, to je pravilno prvostepeni sud navedenu imovinu privremeno oduzeo.

Činjenica da postoji opasnost da bi kasnije oduzimanje navedene imovine bilo otežano ili onemogućeno, prvostepeni sud pravilno obrazlaže na strani 8 ožalbenog rešenja, navodeći da sama činjenica da postoji opravdana sumnja da je optuženi AA izvršio teška krivična dela, od kojih i krivično delo koje se odnosi na prodaju opojne droge kokain, a da se AA3 i dalje nalazi u bekstvu, te da se i organizatori kriminalne grupe još uvek nalaze u bekstvu, koje okolnosti ukazuju na to da bi kasnije oduzimanje te imovine bilo znatno otežano ili čak sasvim onemogućeno.

Apelacioni sud u Beogradu je imao u vidu žalbene navode kako optuženog AA, njegovog branioca, tako i punomoćnika trećih lica, ali ih je ocenio kao neosnovane, tim pre što je upravo sporne navode, imao u vidu i prvostepeni sud, s obzirom da su se navedena lica izjašnjavala na održanom ročištu dana 23.11.2012. godine. S tim u vezi, pravilno prvostepeni sud navode da su novčana sredstva na koja se punomoćnici trećih lica upravo i pozivaju, kako u žalbi, tako i na ročištu, izvor zakonitih prihoda od kojih su navodno kupljena privredna društva, nije prihvatio. Istovremeno, prvostepeni sud je pravilno zaključio da dokumentacija koja je sudu priložena ne pruža podatke o zakonito stečenim prihodima optuženog AA, ali ni trećih lica, niti članova njihovih porodica, na osnovu kojih bi lica od kojih se privremeno oduzimanje traži mogla postati vlasnici opisane imovine, iz kog razloga drugostepeni sud nalazi da u ovom trenutku stečena imovina trećih lica nema pokrića u njihovim zakonitim primanjima.

Takođe, Apelacioni u Beogradu je imao u vidu žalbene navode kojima se spori pravilnost izreke rešenja u smislu pogrešnog datuma zahteva Tužilaštva za organizovani kriminal, ali je takve navode cenio bez uticaja na donošenje drugačije odluke u ovoj krivično-pravnoj stvari, s obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o očiglednoj omašci u kucanju, tim pre što je javno ročište održano 23.11.2012. godine, dakle, nakon podnošenja zahteva Tužilaštva.

Sledstveno navedenom, Apelacioni sud u Beogradu nalazi da je ožalbeno rešenje pravilno i na zakonu zasnovano, te da žalbenim navodima nije dovedeno u sumnju, te u ovoj fazi postupka i u konkretnom slučaju nije bilo mesta drugačijem odlučivanju, prvostepeni sud će prilikom donošenja eventualne odluke o trajnom oduzimanju imovine ponovo razmotriti sve navode kako branioca optuženog, tako i punomoćnika trećih lica, kao i moguće dodatne dokaze ukoliko budu prezentirani.

Imajući u vidu odredbu člana 467 stav 4 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je doneo odluku kao u izreci rešenja.


ZAPISNIČAR    PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Mirjana Nović, sr    Slobodan Rašić, sr

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)