Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
12.12.2012.

Kž2 Po1 483/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 483/12
Dana 12.12.2012. godine
B E O G R A D, ul. Nemanjina br.9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudija Siniše Važića, predsednika veća, mr Sretka Jankovića i Omera Hadžiomerovića, članova veća, uz učešće višeg sudijskog saradnika Slađana Lazića, povodom krivičnog postupka K-Po1.br.235/10 u kome je AA pravnosnažno osuđen zbog izvršenja krivičnih dela iz člana 246 stav 2 u vezi stava 1 i člana 246a stav 1 KZ, u postupku za trajno oduzimanje imovine okrivljenog AA, odlučujući o žalbi Tužioca za organizovani kriminal OIK. S br.17/09 od 06.11.2012. godine, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Toi-Po1.br.1/12 od 05.07.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 12.12.2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

UVAŽAVA se žalba Tužioca za organizovani kriminal pa se UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Toi-Po1.br.1/12 od 05.07.2012. godine, i spisi predmeta se vraćaju prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja Toi-Po1.br.1/12 od 05.07.2012. godine odbijen je zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal Oik.br.17/09 od 11.01.2012. godine, za trajno oduzimanje imovine okrivljenog AA – 138.747 akcija Preduzeća "AA", što predstavlja 30.0023% učešća u ukupnoj vrednosti kapitala preduzeća.

Protiv ovog rešenja žalbu je izjavio Tužilac za organizovani kriminal zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka i zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu ožalbeno rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je u sednici veća, nakon razmatranja spisa predmeta i pobijanog rešenja, te po oceni žalbenih navoda, našao:

-žalba je osnovana.

Osnovano se žalbom Tužioca za organizovani kriminal ukazuje da je prvostepeno rešenje doneto uz pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje, zbog čega je uvažavanjem žalbe pobijano rešenje i ukinuto.

Naime, osnovano se u žalbi tužioca ističe da prvostepeni sud nije pouzdano utvrdio činjenično stanje niti se upuštao u detaljnije analiziranje zakonitih prihoda AA za kupovinu navedenih akcija (čiji je on nesporni vlasnik) imajući u vidu činjenicu da okrivljeni AA nije kupio akcije svojim novcem, već novcem iz pozajmice dobijene od strane BB i BB1. Takođe, za sada se ne može prihvatiti stav prvostepenog suda da je kupovina stare devizne štednje od strane AA obavljena iz zakonski pribavljenih sredstava od pozajmice koju je dobio od bračnog para BB i BB1 koji su podigli na svoje ime kredit čija sredstva preuzima SS koji otkupljuje kupone stare devizne štednje, a od kojih sredstava okrivljeni AA kupuje navedene akcije, a što je prvostepeni sud utvrdio iz iskaza AA svedoka SS, pisane izjave BB2. Ovo posebno kada se ima u vidu da izjave BB1 i BB2 overene kod notara, kao i izjave date u prostorijama Centra javne bezbednosti Trebinje po zamolnici tužilaštva su kontradiktorne po svojoj sadržini, kao i da se potpisi na istima razlikuju, a da prvostepeni sud bez posebne provere prihvata kao tačnu tvrdnju izjavu BB2 da je kredit uzet u mikro kreditnoj organizaciji, delom vraćen od novca koji je on zaradio svojim dugogodišnjim radom u Preduzeću "AA", a drugi deo iz ušteđevine od rada u Iraku, a što pouzdano nije dokazano od strane odbrane. Takođe, osnovano se u žalbi tužioca ukazuje da obzirom da se radi o pozajmici koja nije mala, kako za istu nije sačinjen bilo kakav ugovor ili priznanica, uz činjenicu da nedostaje dokumentacija i da je kredit uzet od mikro kreditne organizacije koja nije banka i koja ne proverava kreditnu sposobnost klijenata kao što to banke čine. Takođe, ostalo je nejasno zbog čega bi neko podigao kredit i novac od istog pozajmio drugom za kupovinu akcija preduzeća u čijem upravljanju ne učestvuje, a da potom vraća kredit iz sopstvenih sredstava, a da pri tom ne potražuje od faktičnog vlasnika akcija svog dužnika, niti korist niti novac za vraćanje kredita. U ožalbenom rešenju prvostepeni sud ne daje razloge od kakvog je značaja činjenica da je kredit vraćen, da ne postoji dokumentacija niti o uzimanju, niti o načinu vraćanja kredita (osim navedenih izjava), a uz nespornu činjenicu da je okrivljeni vlasnik navedenih akcija koje su po stavu odbrane kupljene novcem iz kredita.

Imajući u vidu napred navedeno ovaj sud je uvažio žalbu Tužioca za organizovani kriminal, ukinuo pobijano rešenje i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Prilikom ponovnog odlučivanja prvostepeni sud će imati u vidu primedbe na koje mu je ukazano ovim rešenjem, imajući pri tom u vidu i ostale žalbene navode u izjavljenoj žalbi tužioca, koji od strane ovog suda nisu posebno analizirani, pa će nakon ponovne ocene celokupnih spisa predmeta, pouzdano utvrditi činjenično stanje, nakon čega će biti u mogućnosti da donese pravilnu i na zakonu zasnovanu odluku, za koju će dati jasne i dovoljne razloge. 

Sa svega napred izloženog, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje doneo je odluku kao u izreci rešenja na osnovu odredbe člana 467 stav 4 ZKP.

Zapisničar        Predsednik veća-sudija
Slađan Lazić, s.r         Siniša Važić, s.r

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)