Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
1.03.2013.

Kž2 Po1 50/13

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 50/13
Dana 01.03.2013. godine
B E O G R A D
ul.Nemanjina br.9APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Zorana Savića, predsednika veća, sudija Mirjane Popović i Milene Rašić, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Branislavom Munjić, kao zapisničarem, u krivičnom postupku okrivljenog AA i dr, zbog krivičnog dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela iz člana 346 stav 2 Krivičnog zakonika i dr, odlučujući o žalbama trećeg lica BB i branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata VA, izjavljenim protiv rešenja Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K.Po1.broj 65/11, Kv.Po1.broj 882/12 od 18.12.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 01. marta 2013. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBIJAJU SE kao neosnovane žalbe trećeg lica – BB i branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata BA, izjavljene protiv rešenja Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K.Po1.broj 65/11, Kv.Po1.broj 882/12 od 18.12.2012. godine.


O b r a z l o ž e nj e

Rešenjem Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K.Po1.broj 65/11, Kv.Po1.broj 882/12 od 18.12.2012. godine, odbijen je kao neosnovan zahtev branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata BA, za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine i to rešenja istražnog sudije Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje Po1.Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine.

Protiv napred navedenog rešenja blagovremeno su žalbe izjavili:

-treće lice BB, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da se pobijano rešenje ukine i predmet vrati na ponovno odlučivanje;

-branilac okrivljenog BB1 i punomoćnik trećeg lica-BB, advokat BA, zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, kao drugostepeni sud, ukine rešenje Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu K.Po1.broj 65/11, Kv.Po1.broj 882/12 od 18.12.2012. godine i predmet vrati prvostepenom sudu u nadležnom sastavu na ponovno odlučivanje.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, održao je sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta, zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbama trećeg lica BB i branioca okrivljenog BBa i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BA, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga, našao:

Žalbe su neosnovane.

Najpre, neosnovano se žalbom branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BA, ističe da je prvostepeno rešenje doneto uz bitne povrede odredaba krivičnog postupka, navodeći da je izreka osporenog rešenja nerazumljiva.

Naime, stoji činjenica da je prvostepeni sud u izreci pobijanog rešenja pogrešno naveo oznaku rešenja čije se preispitivanje zahtevom branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BA traži, navodeći da se odbija kao neosnovan zahtev za preispitivanje rešenja Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje Po1.Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine. Međutim, kako iz obrazloženja pobijanog rešenja nesumnjivo proizilazi da se u konkretnom slučaju radi o rešenju istražnog sudije Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje Poi.Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine, to po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, navedena očigledna omaška, tj. tehnička greška u kucanju, izreku pobijanog rešenja ne čini nerazumljivom.

Nadalje, neosnovano se žalbom branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BA, ističe da je pobijano rešenje doneo funkcionalno nenadležan organ.

Naime, imajući u vidu da je rešenje Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje Poi Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine, čije se preispitivanje traži, doneto od strane istražnog sudije, a da je postalo pravnosnažno nakon donošenja odluke veća iz člana 21 stav 4 ZKP-a, po izjavljenim žalbama, pravilno je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, u konkretnom slučaju, o zahtevu branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BB, za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine, odlučivalo veće iz člana 21 stav 4 ZKP-a, donoseći pobijano rešenje, budući da odredbom člana 27 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela nije propisano ko je nadležan za donošenje odluke u konkretnom slučaju, a da je odredbom člana 4 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela određeno da će se, ako odredbama tog zakona nije drugačije propisano, shodno primenjivati odredbe Zakonika o krivičnom postupku.

Ceneći žalbene navode trećeg lica – BB i branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata BA, kojima se prvostepeno rešenje osporava zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, iste ocenjuje neosnovanim i nalazi da je prvostepeni sud pravilno i potpuno utvrdio činjenično stanje kada je, odlučujući o zahtevu branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica-BB, advokata BA, za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine i to rešenja istražnog sudije Višeg suda u Beogradu-Posebno odeljenje Poi.Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine, navedeni zahtev odbio kao neosnovan.

Naime, odredbom člana 27 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela propisano je – u slučaju smrti vlasnika ili ako se pojave okolnosti koje dovode u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja imovine, sud može preispitati donetu odluku.

Imajući u vidu citiranu zakonsku odredbu, pravilno je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, prvostepeni sud zaključio da predloženi dokazi u vidu službene beleške o obaveštenju primljenom od građana – VV, u smislu odredbe člana 225 stav 2 ZKP-a, zatim izjave VV od 27.12.2005. godine, sporazuma o raskidu ugovora broj 123/05 i 124/05 od 10.08.2005. godine, kao i dopisa Gradske uprave za finansije-Sektora za trezor Novi Sad broj 420-1/2012-581-VIII od 26.07.2012. godine, sa podacima o neto zaradama BB za period od 01.12.1980. godine do 31.12.2005. godine, ne predstavljaju nove dokaze, niti okolnosti koje dovode u pitanju opravdanost privremenog oduzimanja imovine, budući da su, i po nalaženju ovoga suda, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, navedeni dokazi i okolnosti bili priloženi kao sastavni deo iskaza trećeg lica – vlasnika BB, datog na zapisniku sačinjenom dana 30.05.2011. godine, povodom ročišta radi odlučivanja o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine, pa su samim tim, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, bili poznati sudu i isti su cenjeni prilikom donošenja odluke, dok su predloženi dokazi u vidu potvrde PU Filijale Novi Sad broj 437-1185/2006-11 od 14.06.2006. godine o izmirenim javnim prihodima na osnovu prenosa vlasništva na stanu i potvrde PU Filijale Novi Sad broj 437-1186/2006-11 od 14.06.2006. godine o izmirenim javnim prihodima na osnovu prenosa vlasništva na stanu, i po nalaženju ovoga suda, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, takođe bili poznati sudu i cenjeni prilikom odlučivanja, s obzirom da su navedeni dokazi predati prvostepenom sudu dana 19.05.2012. godine, kao dokaz uz zahtev za privremeno oduzimanje imovine Tužilaštva za organizovani kriminal Oik.broj 6/11 od 19.05.2011. godine.

Potom, pravilno je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, prvostepeni sud zaključio da nove dokaze ili okolnosti, koji bi kao takvi doveli u sumnju odluku suda o privremenom oduzimanju imovine ne predstavljaju ni predloženi dokazi i okolnosti u vidu službene beleške od 11.08.2011. godine o obaveštenju primljenom od građana – BB u smislu odredbe člana 504đ ZKP-a, ugovora o deviznom računu broj 00-302-0007011.5 kod „Metals banke“ na ime VV od 25.08.2005. godine, naloga GG banci od 25.08.2005. godine sa deviznog računa broj 00-302-0007011.5 za transfer novčanog iznosa od 29.615 eura, za izmirenje obaveza po ugovorima o kupoprodaji stana i garaže broj 123/05 i 124/05 od 10.08.2005. godine, potvrde banke – Centralni trezor od 31.08.2005. godine o prijemu ostave u iznosu od 29.600 eura od strane VV, računa za avans broj 22/05 na ime VV po osnovu uplate od 05.09.2005. godine, na osnovu ugovora o kupovini stana broj 123/05 od 10.08.2005. godine, računa za avans broj 23/05 na ime VV po osnovu uplate od 05.09.2005. godine, na osnovu ugovora o kupovini garaže broj 124/05 od 10.08.2005. godine, ugovora o deviznom računu broj 00-302-0007725.0 kod „Metals banke“, na ime BB od 28.12.2005. godine, potvrde banke od 28.12.2005. godine o uplati 14.000 eura od strane BB na devizni račun broj 00-302-0007725.0, potvrde banke - Centralni trezor od 28.12.2005. godine o prijemu ostave u iznosu od 15.430 eura od strane BB, računa za avans broj 56/05 na ime BB, po osnovu uplate od 28.12.2005. godine, na osnovu ugovora o kupovini stana broj 236/05, računa za avans broj 60/05 na ime BB po osnovu uplate od 29.12.2005. godine, na osnovu ugovora o kupovini stana broj 236/05, računa za avans broj 61/05 na ime BB po osnovu uplate od 30.12.2005. godine, na osnovu ugovora o kupovini stana broj 237/05, konačnog računa broj 57/06 od 14.03.2006. godine, po osnovu ugovora o kupovini stana sa potvrdom o izmirenju obaveza i konačnog računa broj 58/06 od 14.03.2006. godine, po osnovu ugovora o kupovini stana sa potvrdom o izmirenju obaveza.

Kako iz spisa predmeta proizlazi da su navedeni dokazi bili priloženi uz žalbu punomoćnika trećeg lica BB – advokata BA od 09.09.2011. godine, izjavljenu protiv rešenja istražnog sudije Posebnog odeljenja Višeg suda u Beogradu Poi.Po1.broj 20/11 od 08.08.2011. godine, tako da je navedene dokaze veće koje je postupalo po navedenoj žalbi imalo u vidu prilikom odlučivanja, ali je našlo da je istražni sudija pravilno zaključio kada je usvojio zahtev Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine od vlasnika – trećeg lica, pravilno je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, nasuprot žalbenim navodima branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata BA, prvostepeni su zaključio da isti ne predstavljaju nove dokaze ili okolnosti, koje bi u smislu člana 27 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dovele u sumnju odluku suda o privremenom oduzimanju imovine.

Pravilno je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, prvostepeni sud imao u vidu da je branilac okrivljenog BB1 i punomoćnik trećeg lica – BB, advokat BA, kao nove dokaze naveo rešenje Opštinskog suda u Srbobranu broj Dn. 628/85 od 28.06.1985. godine, prepis lista nepokretnosti broj _ KO _, prepis lista nepokretnosti broj _ KO _, prepis lista nepokretnosti broj _ KO _, kupoprodajni ugovor pod Ov.br. 22306/95 od 16.10.2005. godine, prepis lista nepokretnosti broj _ KO _, kao i saslušanje SS iz _ i _ iz _, pravilno nalazeći da navedeni dokazi i okolnosti ne dovode u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja imovine u konkretnom slučaju, budući da se isti odnose na dokazivanje činjenice da je treće lice - BB u dugom vremenskom periodu ostvarivala novčanu naknadu od davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta, a upravo je treće lice – BB, kako to proizilazi iz spisa predmeta, na ročištu radi odlučivanja povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine od 30.05.2011. godine, kao i u priloženoj izjavi, navela da je stan aa kupila lično i to od prihoda koje je ostvarivala punih 27 godina od davanja u zakup obradivog poljoprivrednog zemljišta u mestu _, Opština _, i koje zemljište, zajedno sa još 10 jutara, čini gazdinstvo koje je posedovala porodica njene majke SS1, a koja izjava je, i po stavu ovoga suda, cenjena kako pojedinačno, tako i u vezi sa ostalim izvedenim dokazima, kada je doneta odluka da se usvoji zahtev za privremeno oduzimanje imovine od trećeg lica – BB.

Takođe, imajući u vidu da je sud prilikom donošenja odluke o privremenom oduzimanju imovine trećeg lica – BB, čije se preispitivanje traži, imao u vidu i cenio iskaz okrivljenog BB1 sa ročišta povodom odlučivanja o zahtevu za privremeno oduzimanje imovine od 30.05.2011. godine, kojom prilikom je okrivljeni BB1 nabrojao radna mesta u okviru kojih je bio zaposlen u periodu od 1966. godine pa do 2009. godine, ističući da je ostvarivao izuzetno dobru zaradu, to je, po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, prvostepeni sud pravilno našao da dokazi predloženi u zahtevu branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica – BB, advokata BA, bliže navedeni u obrazloženju pobijanog rešenja, na strani 5, u drugom stavu, predstavljaju samo potvrdu navedenog iskaza okrivljenog BB1, i po stavu ovoga suda, kako to pravilno zaključuje prvostepeni sud, ni ovi dokazi ne dovode u pitanju opravdanost privremenog oduzimanja imovine od trećeg lica – BB.

Kako su okrivljeni BB1 i treće lice BB, na ročištu radi odlučivanja povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine od 30.05.2011. godine, dali detaljan iskaz kojim su osporavali navode Tužilaštva za organizovani kriminal za privremeno oduzimanje imovine, to predlog branioca okrivljenog BB1 i punomoćnika trećeg lica - BB, advokata BA, za saslušanje BB i BB1, i po nalaženju ovoga suda, u smislu odredbe člana 27 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, ne dovodi u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja imovine, dok ni predloženi dokazi u vidu saslušanja VV, GG, kao i ekonomsko-finansijsko veštačenje, po stavu Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja, kako to pravilno nalazi prvostepeni sud, sami za sebe, a posmatrano i u odnosu na ostale izvedene dokaze, ne predstavljaju okolnosti koje bi dovele u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja imovine.

Imajući u vidu sve napred navedeno, žalbene navode trećeg lica BB, koji se suštinski svode na tvrdnju da se u konkretnom slučaju radi o njenoj ličnoj imovini, a što je takođe bilo isticano na ročištu radi odlučivanja povodom zahteva za privremeno oduzimanje imovine, kao i žalbene navode branioca okrivljenog BA i punomoćnika trećeg lica - BB, advokata BA, kojima se prvostepeno rešenje pobija zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, ocenjuje neosnovanim, iz razloga što je prvostepeni sud, donoseći pobijano rešenje, dao jasne i argumentovane razloge na kojima je zasnovao svoju odluku, a koje kao pravilno utvrđene u potpunosti prihvata i ovaj sud i nalazi da žalbenim navodima nije dovedena u pitanje pravilnost i zakonitost pobijanog rešenja, niti se istima navode okolnosti koje bi uticale na drugačiju odluku u konkretnom slučaju.

Naime, kako je po nalaženju ovoga suda pobijanim rešenjem pravilno utvrđeno da dokazi koje je branilac okrivljenog BB1 i punomoćnik trećeg lica - BB, advokat BA, dostavio uz zahtev za preispitivanje odluke o privremenom oduzimanju imovine od trećeg lica – BB, ne predstavljaju okolnosti, koje u smislu člana 27 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, dovode u pitanje opravdanost privremenog oduzimanja imovine, to je činjenica da prvostepeni sud, povodom zahteva za preispitanje odluke o privremenom oduzimanju imovine, nije zahtevao i pribavio mišljenje Tužilaštva za organizovani kriminal, bez uticaja na pravilnost donete odluke, budući da prema članu 27 stav 2 Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, sud može preispitati donetu odluku ako se pojave okolnosti koje dovode u pitanju opravdanost privremenog oduzimanja imovine, dok je prvostepeni sud, kako je to već napred rečeno, pravilno utvrdio da u konkretnom slučaju ne postoje okolnosti koje isto dovode u pitanje, pa se stoga suprotni žalbeni navodi pokazuju kao neosnovani.

Iz napred iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 467 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, odlučio je kao u izreci rešenja.

Zapisničar      PREDSEDNIK VEĆA-SUDIJA
Branislava Munjić, s.r.    Zoran Savić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

 

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)