Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
20.02.2012.

Kž2 Po1 58/12

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Kž2 Po1 58/12
Dana 20.02.2012. godine
B e o g r a d
Nemanjina br. 9

 

APELACIONI SUD U BEOGRADU, Posebno odeljenje, u veću sastavljenom od sudije Slobodana Rašića, predsednika veća i sudija Nade Zec i Dragoljuba Đorđevića, članova veća, sa višim sudijskim saradnikom Stojanom Petrovićem, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog AA i dr., zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja u saizvršilaštvu iz čl. 359 st. 3 u vezi st. 1 Krivičnog zakonika, u vezi čl. 33 Krivičnog zakonika, odlučujući o žalbi okrivljenog BB, izjavljenoj protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K-Po1.br.60/11 – Kv-Po1.br.38/12 od 24.01.2012. godine, u sednici veća održanoj dana 20. februara 2012. godine, doneo je


R E Š E Nj E

ODBACUJE SE kao nedozvoljena, žalba okrivljenog BB, izjavljena protiv rešenja Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K-Po1.br.60/11 – Kv-Po1.br.38/12 od 24.01.2012. godine.


O b r a z l o ž e nj e

  Rešenjem Višeg suda u Beogradu, Posebnog odeljenja K-Po1.br.60/11 – Kv-Po1.br.38/12 od 24.01.2012. godine, odbijeni su kao neosnovani predlozi okrivljenog BB od 17.01.2012. godine i njegovog branioca advokata BA, od 18.01.2012. godine, o ukidanju pritvora prema okrivljenom BB, koji mu je određen rešenjem istražnog sudije Posebnog odeljenja, Višeg suda u Beogradu, Ki-Po1.br.14/11 od 18.03.2011. godine, a koji mu se računa od 16.03.2011. godine, kada je lišen slobode.

Protiv navedenog rešenja, blagovremeno je žalbu izjavio okrivljeni BB, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, zbog pogrešne primene materijalnog prava, zbog povrede načela zakonitosti postupka iz čl. 2 Zakonika o krivičnom postupku, zabrane diskriminacije iz člana 21 Ustava Republike Srbije, prava na jednaku zaštitu prava iz člana 36 Ustava Republike Srbije, kao i člana 6 stav 1 Zakona o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog povrede prava na imovinu iz člana 58 Ustava Republike Srbije i člana 1 Protokola uz Konvenciju izmenjenu u skladu sa Protokolom broj 1 od 1952. godine i zbog povrede prava na pravično suđenje iz člana 32 Ustava Republike Srbije, kao i člana 6 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, sa predlogom da Apelacioni sud u Beogradu, pobijano rešenje preinači i prema okrivljenom ukine pritvor, ili isti eventualno zamenjujući nekom blažom merom za obezbeđenje prisustva okrivljenog i nesmetano vođenje krivičnog postupka, ili ukine i vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, sa jasnim instrukcijama i primedbama u pogledu daljeg postupanja.

Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje, je održao sednicu veća, na kojoj je razmotrio spise predmeta zajedno sa pobijanim rešenjem i žalbom okrivljenog BB, pa je po oceni žalbenih navoda i predloga našao:

Žalba je nedozvoljena.

Kako je odredbom člana 216 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku ("Službeni glasnik RS" broj 72 od 28.09.2011. godine) između ostalog propisano da protiv rešenja o određivanju, produženju ili ukidanju pritvora stranke i branilac mogu izjaviti žalbu, a javni tužilac može izjaviti žalbu i protiv rešenja kojim je odbijen predlog za određivanje pritvora, a odredbom člana 465 stav 2 istog Zakonika je propisano da protiv rešenja veća donesenog u istrazi i u postupku optuženja žalba nije dozvoljena osim ako ovim zakonom drugačije nije određeno, to je po nalaženju Apelacionog suda u Beogradu, Posebnog odeljenja žalba okrivljenog BB izjavljena protiv navedenog rešenja nedozvoljena, budući da odredbe novog Zakonika izričito ne propisuju da je protiv rešenja kojim je odbijen predlog okrivljenog ili branioca za ukidanje pritvora žalba dozvoljena.

Prilikom odlučivanja Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je imao u vidu i činjenicu da je prvostepeni sud u pobijanom rešenju dao pouku o pravnom leku, ali kako iz napred navedenih razloga žalba nije dozvoljena to se nije upuštao u ocenu njenih navoda.

Sa iznetih razloga, Apelacioni sud u Beogradu, Posebno odeljenje je u smislu člana 467 stav 4 Zakonika o krivičnom postupku (“Službenik glasnik RS” broj 72 od 28.09.2011. godine), odlučio kao u izreci rešenja.

Zapisničar       Predsednik veća-sudija
Stojan Petrović, s.r.      Slobodan Rašić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)