Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
6.04.2011.

Kž2 Po2 12/11


REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
POSEBNO ODELjENjE
Kž2 Po2 12/11
Dana 06.04.2011. godine
B E O G R A D


APELACIONI SUD U BEOGRADU, Odeljenje za ratne zločine, u veću sastavljenom od v.f. predsednika suda, sudije Radmile Dragičević – Dičić - predsednika veća, Siniše Važića i Omera Hadžiomerovića - članova veća, uz učešće sudijskog saradnika Mirjane Nović - zapisničara, u postupku izručenja prema okrivljenom AA po zahtevu za izručenje optuženog Republici Crnoj Gori, na osnovu molbe za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore, odlučujući o žalbama branioca optuženog AA, advokata AB i advokata AB1, izjavljenim protiv rešenja Višeg suda u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine Kre.Po2 2/2010 – Kv.Po2 9/2011 od 24.01.2011. godine, u javnoj sednici veća održanoj u prisustvu zamenika javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine, okrivljenog AA i branilaca okrivljenog, advokata AB i advokata AB1, dana 06. aprila 2011. godine, doneo jeR E Š E Nj E


UVAŽAVANjEM žalbi branilaca okrivljenog AA, advokata AB i advokata AB1, UKIDA SE rešenje Višeg suda u Beogradu - Odeljenje za ratne zločine Kre. Po2 2/2010 – Kv.Po2 9/2011 od 24.01.2011. godine, i predmet VRAĆA prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.O b r a z l o ž e nj e


Rešenjem Višeg suda u Beogradu – Odeljenje za ratne zločine Kre.Po2 2/2010 – Kv.Po2 9/2011 od 24.01.2011. godine utvrđeno je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje pravosudnim organima Republike Crne Gore okrivljenog AA, od oca _ i majke _, devojačko _, rođenog _. godine u Beogradu, po molbi za izručenje Ministarstva pravde Crne Gore – Sektor za pravosuđe broj 01-6630/10 od 05.11.2010. godine u cilju vođenja krivičnog postupka pred Višim sudom u Bijelom Polju, zbog krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1 KZ SRJ, po optužnici Vrhovnog državnog tužilaštva, Odeljenje za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina KTS.br.6/08 od 30.07.2008. godine.

Protiv navedenog rešenja žalbe su izjavili:

-branilac okrivljenog AA, advokat AB, ne navodeći zakonski osnov zbog kog pobija rešenje, ali se iz sadržine žalbe može zaključiti da rešenje pobija zbog pogrešno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede zakona, sa predlogom da drugostepeni sud ožalbeno rešenje preinači i obustavi postupak izručenja ili da odbije zahtev državi molilji za izručenje okrivljenog AA ili da ožalbeno rešenje ukine a predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje;

-branilac okrivljenog AA, advokat AB1, zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i povrede Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, sa predlogom da drugostepeni sud uvaži razloge žalbe i preinači pobijano rešenje, tako što će utvrditi da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje pravosudnim organima Crne Gore okrivljenog AA ili da ukine pobijano rešenje a spise vrati Višem sudu u Beogradu na ponovni postupak.

Javni tužilac Tužilaštva za ratne zločine je u podnesku Ktrr. br.153/10 od 01.02.2011. godine i 04.02.2011. godine, predložilo da drugostepeni sud žalbe branilaca odbije kao neosnovane.

Apelacioni sud u Beogradu je održao javnu sednicu veća, u prisustvu zamenika javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine, okrivljenog AA, njegovih branilaca advokata AB i advokata AB1, na kojoj je razmotrio spise predmeta, pobijano rešenje, pa po oceni navoda iznetih u žalbama branilaca, kao i predlozima javnog tužioca Tužilaštva za ratne zločine, datom u napred navedenim podnescima, našao:

Žalbe su osnovane.

Osnovano se žalbom branioca okrivljenog AA, advokata AB prvostepeno rešenje pobija, navodeći da je sud dao nejasne razloge od kog datuma je prvostepeni sud računao rok od 30 dana za dostavljanje dopunske dokumentacije od strane Ministarstva pravde Republike Crne. Naime, i po oceni ovog suda, iz ožalbenog rešenja se ne vidi od kog dana je prvostepeni sud računao rok od 30 dana i ocenio da je blagovremeno u datom roku Ministarstvo pravde Republike Crne Gore dostavilo traženu dokumentaciju. Prvostepeni sud uopšteno navodi da je vanpretresno veće utvrdilo da je istražni sudija zatražio dopunsku dokumentaciju preko nadležnog organa tj. Ministarstva pravde Republike Srbije, kada je to Ministarstvo primilo dopis, kao i koji je rok ostavljen, ali nije dao jasne razloge kako je i na osnovu čega zaključio da je Ministarstvo pravde Republike Crne Gore postupilo u ostavljenom roku od 30 dana. Imajući u vidu takvo stanje stvari, te da u spisima predmeta postoji samo dokaz kada je Ministarstvo pravde Republike Srbije primilo dopis Višeg suda u Beogradu, ali ne i kada je Ministarstvo pravde Republike Crne Gore primilo dopis, po oceni ovog suda, a u situaciji kada nadležni organi među državama komuniciraju preko Ministarstava pravde, neophodno je da se prethodno proveri, te pribavi dokaz na okolnost kada je Ministarstvo pravde Republike Crne Gore primilo dopis Ministarstva pravde Republike Srbije, te u tom smislu ceni blagovremenost postupanja država molilje u ostavljenom roku od 30 dana.

Istovremeno, po oceni ovog suda, osnovano se u žalbama branilaca ističe da se prvostepeni sud u ožalbenom rešenju nije bavio pitanjem državljana oštećenih. Naime, odredbom člana 16 stav 1 tačka 2 Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, kojom je propisano da se neće izručiti lice za koje postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo povodom koga se zahteva izručenje ako je isto izvršeno na teritoriji Republike Srbije ili protiv nje ili njenog državljanina. Međutim, prema stanju u spisima, a iz ožalbenog rešenja se ne može zaključiti čiji su državljani oštećeni. Prvostepeni sud u obrazloženju rešenja, vezano za navedenu činjenicu, samo na strani 3, navodi da je takvu činjenicu utvrdio na osnovu uvida u optužnicu Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore, Odeljenja za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina KTS br.6/08 od 30.07.2008. godine. Kada se ima u vidu da se iz navedenog akta ne može zaključiti čiji su državljani oštećeni, te da takav podatak ne postoji u spisima predmeta pa ni u optužnici i da prvostepeni sud nije pribavio podatke vezane za tu činjenicu, drugostepeni sud smatra da je činjenično stanje ostalo nepotpuno utvrđeno, jer je to neophodan uslov za ispunjenost pretpostavki za izručenje u konkretnom slučaju okrivljenog AA.

Istovremeno, prilikom odlučivanja o tome da li su ispunjeni uslovi za ekstradiciju, prvostepeni sud je bio u obavezi da vodi računa i o tome da li postoji osnovana sumnja i da li ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju da je okrivljeni izvršio krivično delo, a za to da u obrazloženju da jasne i argumentovane razloge. Prvostepeni sud je u obrazloženju rešenja, obrazlažući da li postoji dovoljno dokaza za postojanje osnovane sumnje naveo da je na osnovu dokumentacije koja je sudu dostavljena, tj. uvidom u overene fotokopije iskaza svedoka i drugu dokumentaciju koja je uz iskaze svedoka dostavljena ovom sudu, utvrđeno da ima dovoljno dokaza za osnovanu sumnju, ali je propustio da takve dokaze obrazloži, te da da jasne i argumentovane razloge zbog kojih smatra da su dostavljeni dokazi dovoljni i da ukazuju na postojanje osnovane sumnje da je okrivljeni izvršio krivično delo koje mu se stavlja na teret.

Imajući u vidu navedeno, po oceni Apelacionog suda u Beogradu prvostepeni sud će u ponovnom postupku imati u vidu navode iz ovog rešenja, otkloniti učinjene povrede na koje mu je ukazano ovim rešenjem, ponovo razmotriti stanje u spisima predmeta, pri tome imajući u vidu i ostale žalbene navode branilaca okrivljenog AA, nakon čega će biti u mogućnosti da u potpunosti sagleda činjenično stanje i donese pravilnu i zakonitu odluku.

Sa iznetih razloga, a na osnovu odredbe člana 401 stav 3 ZKP, Apelacioni sud u Beogradu, doneo je odluku kao u dispozitivu rešenja.


Zapisničar Predsednik veća – sudija
Mirjana Nović, s.r. Radmila Dragičević – Dičić, s.r.

SIS

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnica
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)