Republika Srbija
Apelacioni sud u Beogradu
Court of Appeal in Belgrade
Српски ћирилица Srpski latinica English
8.12.2010.

Gž1 1799/10

REPUBLIKA SRBIJA
APELACIONI SUD U BEOGRADU
Gž1 1799/10
Dana 08.12.2010. godine
B E O G R A DAPELACIONI SUD U BEOGRADU, u veću sastavljenom od sudija: Dragice Saveljić Nikolić, predsednika veća, Jasminke Stanojević i Zorice Jovanović, članova veća, u parnici tužioca AA, čiji je punomoćnik AB, advokat, protiv tuženog "BB", radi poništaja rešenja i vraćanja na rad, odlučujući o žalbi tuženog izjavljenoj protiv presude Prvog opštinskog suda u Beogradu P.1 br. 77/06 od 23.01.2008.godine, u sednici veća održanoj dana 08.12.2010.godine, doneo je,


R E Š E Nj E


UKIDA SE presuda Prvog opštinskog suda u Beogradu P.1 br. 77/06 od 23.01.2008.godine i predmet UPUĆUJE Prvom Osnovnom sudu u Beogradu, na ponovno suđenje.


O b r a z l o ž e nj e

Presudom Opštinskog suda u Prvog opštinskog suda u Beogradu P.1 br. 77/06 od 23.01.2008.godine, stavom prvim izreke usvojen je tužbeni zahtev tužioca i poništeno rešenje direktora tuženog br. 3999/18 od 13.12.2005.godine kojim je otkazan ugovor o radu tužiocu i tuženi obavezan da tužioca vrati na radi i rasporedi na radno mesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi i radnom iskustvu.

Drugim stavom izreke obavezan je tuženi da tužiocu na ime troškova postupka isplati 55.500,00 dinara.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavio tuženi, a zbog bitne povrede odredaba parničnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primene materijalnog prava.

Tužilac je dostavio pismeni odgovor na žalbu.

Ispitujući pobijanu presudu u smislu člana 372 ZPP, Apelacioni sud je našao da je žalba osnovana.

U postupku pred prvostepenim sudom je utvrđeno da je osporenim rešenjem br.3999/18 od 13.12.2005.godine, tužiocu zaposlenom u sektoru za građevinsku delatnost na mestu mašinista tri, otkazan ugovor o radu iz razloga što je dana 29/30 oktobra 2005.godine radeći na gradilištu u ulici _ u Beogradu fizički napao šefa gradilišta nanevši mu telesne povrede, na koji način je učinio povredu radne obaveze, predviđene Pojedinačnim kolektivnim ugovorom i Ugovorom o radu. Rešenje je doneo direktor, a umesto njegovog svojeručnog potpisa, stoji faksimil sa pečatom i dva parafa.

Polazeći od napred navedene činjenice u pogledu potpisa osporenog rešenja, prvostepeni sud je polazeći od sadržine odredbi člana 196. stav 3. i člana 201. stav 1. Zakona o opštem upravnom postupku, zaključio da rešenje o otkazu sadrži formalni nedostatak odnosno ne sadrži jedan od obaveznih elemenata rešenja u pisanom obliku, a to je svojeručni potpis donosioca tog rešenja, iz kojih razloga je sud osporeno rešenje poništio kao nezakonito i tuženog obavezao da tužioca vrati na rad.

Navedeni zaključak prvostepenog suda zasniva se na pogrešnoj primeni materijalnog prava zbog čega u postupku nisu utvrđene sve bitne činjenice za odluku u ovoj parnici.

Sud u radnom sporu ispituje zakonitost odluke kojom je odlučeno o pravima, obavezama i odgovornosti zaposlenih. U situaciji kada se tužbenim zahtevom traži poništaj takve odluke, sud ocenjuje njenu zakonitost sa stanovišta pravilne primene Zakona o radu i drugih propisa kojima se utvrđuju prava i obaveze zaposlenih. Kako je u konkretnom slučaju direktor tuženog, saglasno ovlašćenju iz člana 192. Zakona o radu, osporenim rešenjem utvrdio odgovornost tužioca kao zaposlenog za učinjenu povredu radne obaveze i iz tih razloga tužiocu otkazao ugovor o radu, činjenica da je rešenje overeno faksimilom, a ne svojeručnim potpisom direktora, po oceni ovoga suda, ne predstavlja razlog za poništaj takvog rešenja kako je to pogrešno zaključio prvostepeni sud. Suprotno stanovištu prvostepenog suda, u konkretnoj pravnoj situaciji, a zbog navedene prirode pravnog odnosa stranaka i karaktera spora nastalog donošenjem osporenog rešenja, u postupku ocene zakonitosti tog rešenja, nije bilo mesta primeni Zakona o opštem upravnom postupku.

Imajući u vidu da zbog pogrešne primene materijalnog prava nisu utvrđene bitne činjenice za odluku o tužbenom zahtevu za poništaj rešenja kojim je tužiocu otkazan ugovor o radu, sa aspekta Zakona o radu kojim je uređen postupak otkaza ugovora o radu, pobijana presuda je ukinuta, a prvostepeni sud će u ponovnom suđenju otkloniti nedostatke na koje je ukazano ovim rešenjem i po utvrđenju svih bitnih činjenica za ocenu zakonitosti osporenog rešenja, odlučiti o tužbenom zahtevu. Ukinuta je i odluka o vraćanju na rad tužioca, jer ista zavisi od odluke o zakonitosti osporenog rešenja.

Ukinuta je i odluka o troškovima parničnog postupka jer ista zavisi od odluke o glavnoj stvari, odnosno od uspeha stranaka u sporu.

Na osnovu člana 377 stav 2 ZPP odlučeno je kao u izreci.

Predsednik veća-sudija,
Dragica Saveljić Nikolić, s.r.

Za tačnost otpravka
Upravitelj pisarnice
Svetlana Antić

Factum infectum fieri nequit – Učinjeno ne može postati neučinjeno (Plaut)